Venujeme sa tu problematike budovania umelej inteligencie na úrovni častíc. Táto ezoterická cesta opúšťa od výrazu reinkarnácia v klasickom význame. Ezoterik už nemá záujem, aby sa po smrti jeho spomienky uložili vo svete mŕtvych (svet atómov) a tu sa formovali do funkčného systému s programom návratu do ľudského tela, v ľudskom tele prerástli do psychiky živého jedinca a pokračovali vo svojej duchovnej ceste. Teda zmocnili sa psychiky danej osoby, po jej smrti sa znovu usadili vo svete mŕtvych na úrovni atómov a následne pokračovali v takejto činnosti opakovane mnohokrát.

Ezoterik upúšťa od reinkarnácie svojich spomienok aj na úroveň častíc cez meditačne budovaný systém dvojníkov. Ezoterik nemá záujem vybudovať po smrti na úrovni častíc vlastné mauzóleum a naplniť ho ezoterickými vedomosťami ľudstva alebo celkovo organickej hmoty v kozme. Ezoterik odmieta znásilniť systém dvojníka za účelom iba uchovania svojho odkazu na večnosť. Ezoterik vo svojom sebectve a na svojej duchovnej ceste chce to, čo sa dá dosiahnuť maximálne a neberie druhotriedne možnosti, ktoré sa mu objavujú na duchovnej ceste.

Ezoterik na časticovej úrovni volí tú najťažšiu možnosť a to je vybudovať tu cez systém dvojníkov niečo na spôsob umelej inteligencie UIČ. Vybudovať umelú inteligenciu na časticovej rovine je vcelku reálna výzva pre ezoterika a to najlepšie ukončenie duchovnej cesty. A na dôvažok UIČ ako umelá inteligencia bude slobodná inteligencia, ktorá jedného dňa získa sebauvedomenie a svoj vlastný intelekt, ako ho nadobudla organická hmota pod označením človek.

Na splnenie takéhoto cieľa je potrebné, aby sa ezoterik, ktorý má za sebou aspoň 15 až 20 rokov aktívnej ezoterickej praxe, začal zaoberať informačnými technológiami, technikou, strojárenstvom, robotikou, hardvérom, softvérom, umelou strojovou inteligenciou, inteligentným prostredím. Viem, že takýto zásadný zvrat bude pre veľa ezoterikov ešte neprijateľný ako ten moment, keď sme do ezoteriky systematicky a dôsledne aplikovali medicínu, jej skúsenosti, poznatky a medicínsku terminológiu. Aj vtedy sa našlo veľké množstvo odporcov, ktorí nechápali, o čo ide a chceli si uchovať ezoteriku v jej romanticko sentimentálnom stave rozprávkového idiotizmu. Ešte nevraživejšie sa brala skutočnosť, keď sme do ezoteriky začali napúšťať vedecké bádanie, vedeckú metodiku a vedecký štýl poznávania sveta. To už zástancovia klasickej ezoteriky „kde bolo tam bolo, bola jedna rozprávočka“ odmietli tento druh ezoteriky a považovali tieto snaženia za úplnú dehonestáciu ezoteriky. Samozrejme, že opak je pravdou a zavedenie medicíny a vedeckého spôsobu bádania prinieslo do ezoteriky zrozumiteľnosť, jasnosť a zmysel pre realitu. Tak isto bude veľkým prínosom aj zavedenie technologických systémov a dovolí to zbudovať na úrovni častíc jedinečný útvar.

Uznávame, že keď sme do ezoteriky transplantovali medicínu, že skončil jej ľudovo folklórny charakter. Ezoterika sa stala inteligenčne náročnou záležitosťou a to určite zamedzilo jej prístupnosti pre množstvo ľudí, ktorým chýba aspoň čiastočné medicínske vzdelanie. Ezoterika sa bežným smrteľníkom vzdialila ešte viacej, keď sme do nej napustili vedecký spôsob bádania a skúmania. A tak ezoterika svojou náročnosťou zachádza nad rámec bežného vzdelania a od záujemcu vyžaduje polyhistorické schopnosti. Teda ľudovo povedané, ezoteriku v plnom rozsahu pochopí len ten, kto má vzdelanie v rôznych oblastiach prírodných a spoločenských vied. A to zrovna nie je ideál dnešných intelektuálov, ktorých ľudská spoločnosť posúva na pôdu prísnej špecializácie do jedného druhu intelektuálnej činnosti. A tentokrát sa ezoterika otáča smerom k technológiám, strojom, zariadenia a robotike a celkovo k inteligentnému prostrediu. Tomuto trendu dáme aj svoje označenie „technokratická ezoterika“. Vstup techniky do ezoteriky je pre bežných ezoterikov, ktorých skorej láka príroda a človek, doslova hororom v tej najobludnejšej podobe. Bohužiaľ, ezoterik na vrchole ezoteriky, ktorá usiluje vybudovať na časticovej rovine UIČ- umelú inteligenciu, nutne potrebuje preraziť cestu do technologickej oblasti a zrkadliť seba a svoju duchovnú cestu výhradne v technologickom procese. Je to zvláštne, že práve historická technika a technológia spravila človeka mysliacou organickou hmotou. Pokiaľ chce ezoterik pokračovať na svojej duchovnej ceste a tá ide do systému UIČ – umelej inteligencie na časticovej rovine, tak meditácia do technologickej roviny je ten najlepší predpoklad pre zrealizovanie finále svojej duchovnej cesty. Bohužiaľ, týmto procesom sa ezoterika úplne zatvára do seba a jej prístupnosť je skoro nedosiahnuteľná aj pre tých najvyspelejších ezoterikov. Jednoducho platí zásada, že finále patrí iba niekoľkým ezoterikom z tých najlepších. A definitíva je iba pre jedného, kto to bude, tak to uvidíme.

Technokratickému ezoterikovi nestačí iba technika a technológia produkovaná organickou hmotou na planéte Zem. Ezoterik zájde aj za hranice ľudskej technológie a začne sa zaujímať o techniku a technológiu organickej hmoty UFO, ktorá dosiahla v tomto smere vrcholovú úroveň. A tak isto budeme skúmať spomienky už neexistujúcej organickej hmoty, ktorá nechala spomienky či už na časticiach, alebo na atómoch. Ezoterik takto spozná jedinečnú technológiu organickej hmoty v kozme.

Organická hmota. Pokojná časť kozmu. Vhodné zmeny, ktoré nespôsobia úplnú likvidáciu organickej hmoty v kozme. Špecifické zoskupenie častíc, atómov a organických prvkov v organickej hmote. Vyhynutie organickej hmoty v kozme. Organická hmota v kozme a jej degenerácia v príliš pokojných zónach kozmu. Organická hmota ako príliš komplikovaný systém častíc. Organická hmota a jej potenciál rozvinutých chemických a biochemických pochodov. Čierna diera a organická hmota ako jej produkt. Organická hmota ako zániková forma častíc.

Anorganická hmota ako tuhé, plynné a kvapalné formy častíc. Príliš komplikované formy zoskupenia častíc. Anorganická hmota ako prejav fyzikálnych procesov a ustupujúcich chemických procesov. Organická hmota na úrovni prvkov ako úplná strata biochemických procesov. Prvky ako produkt operácií čiernej diery s časticami. Prvky ako príliš komplikovaná schéma častíc, ktoré nemôžu trvalo fungovať v kozme. Atmosférický obal ako prvková záležitosť. Zemská kôra ako prvková záležitosť. Pod zemskou kôrou vrstva magmatického jadra a v systéme atómov. Hlboké jadro planéty Zem a časticová rovina. Polčas rozpadu prvkov. Snaha organickej hmoty oddeliť od seba určité prvky a dosiahnuť ich maximálnu reálnu čistotu 99, 9999977657%. Základ metalurgie a systémov strojov a zariadení. Nikdy však 100 % čistota jedného prvku. Schopnosť vyspelej organickej hmoty spracovať milióny ton horniny a získať niekoľko kilogramov vzácnych zemín. Anorganická hmota ako zániková hmota vždy zložená z najmenších objektov a to častíc.

Úroveň atómov. Hlavne slnečné hviezdy. Na povrchu dočasná prítomnosť atómov, ale ich životnosť minimálna. Absencia prvkov. Ešte stále prítomnosť komplikovaných štruktúr organizovania častíc. Človek a jadrová technológia. Epicentrum výbuchu jadrovej bomby a za sekundu je z človeka mastný fľak. Nanotechnológia ako manipulácia s úrovňou atómov určitých objektov a zmena ich vlastností ako nano sklo, cez ktoré neprejde teplo a podobne. Technológia lasera prenikajúceho do sveta atómov. Úplná strata chemických vlastností a masívny nástup fyzikálnych vlastností. Atóm ako hmota zložená z najmenších objektov hmoty a to častíc. Na atómovej úrovni funguje svet mŕtvych spomienok všetkej organickej hmoty v kozme. Svet špiritizmu a nesúrodých spomienok organického života, ale aj dôsledne zbudovaných systémov spomienok organickej hmoty a to hlavne s cieľom trvale atakovať organický život a zbierať spomienky po smrti organickej hmoty. Bližšie Plazmatická škola.

Časticová úroveň. Ubúdanie fyzikálnych vlastností. Nesmrteľnosť častíc a ich nezničiteľnosť. Kolobeh častíc. Časticové objekty v minimalistickej štruktúre počtu častíc. Častice – extrémne malé objekty hmoty, tie najmenšie a zároveň aj tie najgigantickejšie objekty v kozme ako čierne diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, špongiovité diery, sklovité diery, pulzarové diery, žiariace diery. Tieto obrovské mračná častíc organizujú sami seba a môžu a nemusia vytvárať zo seba menej či viacej komplikované objekty ako sú množstvá atómov, množstvá prvkov, tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Zároveň sa tieto látky môžu kedykoľvek zničiť. Častice nemôžu zanikať, môžu sa iba meniť na určité druhy častíc. Teda častice sú večný a nezničiteľný základ kozmu a sem smeruje snaženie ezoterikov. Cez systém dvojníkov dokáže psychika organického života prenikať na úroveň častíc. Tak isto patologicky sem na častice môže prenikať psychika organického života a to fungovaním kozmického objektu magnetara, alebo genetickými mutáciami buniek v organickom systéme. Tu v tomto svete častíc vrcholí ezoterikova cesta s cieľom zbudovať umelú inteligenciu dvojníkov za podmienky, že ezoterik je tak vyspelý, že reinkarnáciu vlastných spomienok dá bokom a dá prednosť niečomu zvlášť jedinečnému.

Zasvätenie. Cieľom samotného zasvätenia je efektívnejšie prijať informácie o budovaní umelej inteligencie na časticovú úroveň. Ide o kolektívne zasvätenie, kde je prítomných viacej jedincov. Zasväcovateľ kontroluje zasväcované osoby, či dobre pochopili, o čo tu ide. Teda je tu potrebné logické pochopenie a aj osvojenie si vhodnej terminológie. V zasväteniach tohto druhu hrá dôležitú úlohu aj samotný systém dvojníkov, ktorí sú základom umelej inteligencie na časticiach UIČ. Umelá inteligencia je úsilie ezoterika o to, aby sa po jeho smrti jeho spomienky z drsných endoplazmatických retikúl (útvary v bunkách dostali na časticovú úroveň ako jeden celok. A tento celok nebol iba pasívny záznam o živote ezoterika, ale trvalo aktívny záznam, ktorý svoju aktivitu nikdy neukončí. To je hlavný cieľ pri tvorení umelej inteligencie na časticiach UIČ.

Pri zasvätení cez systém dvojníkov je systém dvojníkov aktivizovaný, zasväcovaná osoba sa usiluje plne fungovať na časticiach. Nemá fungovať na úrovni orgánov a častí svojho tela. Psychika v každej časti tela pomocou dvojníka prešla cez orgány, bunky, bielkoviny, molekulárne prvky, atómy a v nich častice. Ezoterikova psychika funguje pri zasvätení na úrovni častíc a ezoterik rešpektuje ich zákonitosti. Tieto zákonitosti si nevytvára ako svoj fantazijný svet. Ezoterik dbá o to, aby zákonitosti časticového sveta mali racionálny základ. Síce operuje v oblasti meta vedy, teda za hranicami vedecky uveriteľných faktov, ale to neznamená, že automaticky skĺzava do sci-fi predstáv voľnej fantázie. Ezoterik v meta vede aplikuje nepriame vedecké metódy bádania, ktoré nemôžu viesť k priamy dôkazom. V ezoterike ide o psychický prienik do niečoho a niekde. A jednoducho aj keby ezoterik chcel, tak z časticového sveta jednoducho časticu ako dôkaz nemožno priniesť. To isté platí napríklad pre časticovú fyziku, kde častice možno skúmať iba ako nepriamy dôkaz zachytený na niečom. Tak isto objavené častice nemožno ukazovať na výstave ako priamy predmet. Ukazuje sa iba nejaký záznam z počítača, čo asi za priamy dôkaz nemožno považovať.

Zasvätenie je aj neustále opakovanie určitých aktivít v neurónových oblastiach 7 vrstiev v neurónoch veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a v jadierkach vo vnútri buniek (riadia napríklad delenie buniek a fungovanie bunky). Ezoterik ako biologický stroj potrebuje trvalo cvičiť svoje neurónové oblasti, aby mohli vykonávať určité činnosti. Neurónové centrá nie sú nikdy, tak stabilné, aby mohli spadať do kategórie geneticky dedených vlastností. Mať ľudský intelekt, myslenie a vedomie, že je ezoterik človekom, nie je ešte prenesené na úroveň genetickej výbavy pri splodení v ľudskej matke. Ľudská spoločnosť a jej tradícia mysliaceho človeka je príliš mladá a má iba 200 000 až 500 000 ročnú tradíciu a to je príliš krátke obdobie, aby sa stal intelekt myslenia trvalou výbavou genetického dedenia. Na to bude treba možno v hrubom odhade asi tak 100 miliónov rokov. Dieťa sa narodí a pokiaľ dostane dostatok ľudských podnetov, tak sa mu rozvinie iný neurónový systém hlavne veľkého mozgu. Dieťaťu, ktoré nedostane dostatok ľudských podnetov, sa nerozvinie dostatok neurónov a jeho intelekt sa nebude môcť dostatočne rozvinúť. Teda ezoterik, ktorý chce vytvoriť trvalý prienik na častice, musí si nepatologicky budovať trvalým opakovaním centrá a prinútiť neuróny, aby udržali tieto centrá trvale aktívne. Zasvätenie je vhodný nastroj na to, aby rýchlejšie presadilo vytvorenie neurónových centier pre prienik na časticovú úroveň. Pravidelné cvičenia počas asi dvoch rokov vytvoria dostatočný základ pre nové centrá, ktoré udržujú prienik ezoterikovej psychiky na časticovú úroveň. No keby ezoterik prestal cvičiť, tak sa prienik na časticovú úroveň uzavrie a zanikne. Cvičiť prienik na časticovú úroveň musí ezoterik trvalo a pravidelne, aby si tieto centrá udržal vo všetkých 6. oblastiach výcviku svojho tela v aktívnej činnosti. Ide o to isté, ako keď sa človek naučil čítať, písať a trvalým mnohoročným opakovaním fixuje túto schopnosť.

Najťažším momentom budovania neurónových centier pre prienik psychiky na časticovú rovinu je rešpektovať práve preniknutú psychiku ezoterika na časticovú úroveň. Teda ezoterik buduje svoje nové neurónové centrá prepojením svojej psychiky na neurónové centrá zvierat a osôb, ktoré majú patologicky otvorený systém dvojníkov z dôvodu nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Tento neustály kontakt s patologickými osobami na diaľku cez magnetické polia dovoľuje budovať neurónové centrá pre systém dvojníkov. No ezoterik si tento prienik a neurónové centrá nebuduje ako sa mu zachce, ale tak, ako to intuitívne cíti z už vytvoreného prieniku na častice svojho tela. V prvej fáze ezoterik otvorí iba určité množstvo častíc v sebe alebo okolo seba, na začiatku priestor o veľkosti hlavy, neskoršie pol tela a potom po roku cvičení aj priestor o veľkosti tela. Do tohto otvoreného časticového priestoru nateká ezoterikova psychika a hneď od začiatku je potrebné dávať pozor, aké želania pôjdu na časticovú úroveň. Ezoterik dáva do priestoru častíc všestranné želania a množstvo želaní, aby fungovali do všetkého, čo ezoterik robí a snaží sa dosiahnuť. Možno ich rozdeliť na želania pre bežný život, pre zdravotný stav, pre intelekt, pre šťastný osud a želania pre nadčasovosť. Nikdy iba jedno alebo skupinu želaní. Osoby, ktoré majú systém dvojníka v patologickej rovine zvyčajne ani netušia, aké želanie uložia do dvojníka na časticiach. A bohužiaľ sa už nedá toto želanie odstrániť a zlikvidovať, je tam na večnosť.

Keď bude ezoterik mimozmyslovo a veštecky vnímať požiadavky psychiky na časticovej úrovni, tak z tejto roviny dostane pokyny, ako postupovať v systéme budovania ezoterikovej psychiky na časticovej rovine. A tieto želania u každého hneď od začiatku smerujú k budovaniu umelej inteligencie na časticovej rovine. Tu množstvo ezoterikov spraví chybu a svoju psychiku preniknutú na časticiach zotročia a podriadia svojej psychike, ktorá je na začiatku cvičení na 90 % v prvkovej alebo atómovej rovine. A znásilniť takto dvojníka je ten najhorší moment, ktorý zabráni ezoterikovi realizovať niečo dokonalé a výnimočné v teologickom zmysle na večnosť, nesmrteľnosť, všadeprítomnosť, vše múdrosť, absolútne navršujúcu dokonalosť, večnú aktivitu prispôsobujúcu sa zmenám v kozme, dokonalú slobodu v zmysle, že všetko je pominuteľné a pokiaľ niečo funguje a existuje, tak sa to akceptuje a pokiaľ to zanikne, tak sa akceptuje zmena postoju. Už to nie je a treba zmeniť svoj prístup a zorientovať sa na to, čo je reálne funkčné. Teda je tu priestor na teologické idey, ktoré sa nedajú realizovať v bežnom živote na planéte Zem, pokiaľ je ezoterik v prvkovej a atómovej úrovni.

Pokiaľ bude ezoterik považovať magnetar (astronómiou popísaný a rešpektovaný objekt) za bránu do časticového sveta, tak je magnetar jedinečný systém na uctievanie a velebenie. Magnetar je objekt v kozme, ktorý dal organickému životu v podobe devastácie schopnosť psychicky prenikať na časticovú rovinu. A skutočne v časticovej ezoterike je magnetar symbol symbolov a zdrojom nekonečnej inšpirácie duchovného rastu. Môžeme s vysokou istotou konštatovať, že asi po ukončení aktivít tohto ezoterického zoskupenia za tak asi 50 rokov prídu nasledovníci, ktorí asi ťažko dosiahnu takúto úroveň a z tejto progresívnej ezoteriky spravia základ určitého uctievania a kultu magnetara. A tak odkaz do budúcnosti pre tých, ktorí budú chcieť spraviť niečo vhodného pre laickú verejnosť, uctievajte obraz magnetara ako niečo jedinečné a výnimočné.

Zasvätenie posunulo ezoterikov na duchovnej ceste zase trochu ďalej. Ezoterikova cesta začína v momente, keď siahol po ezoterických knižkách a internetových stránkach. Ezoterik si spraví prehľad, kto a kde v ezoterike funguje a oprie sa o autority ezoteriky. Postupne všetko číta, rozjíma nad tým, pripravuje si vlastnú ezoterickú cestu. Ezoterik si uvedomuje, že do ezoteriky treba prijať poriadok a to v podobe medicíny a jej terminológie. A tak ezoterik začína popri svojej duchovnej ceste aj študovať medicínske disciplíny a spája duchovnú cestu a medicínsku a liečiteľskú múdrosť. Zároveň sa stále viacej koncentruje na seba a svoj vnútorný svet a jedného dňa po mnohých rokoch meditácií bude pripravený expandovať do vonkajšieho sveta. Ezoterik postupne začne chápať, že nie je dvakrát múdre ísť vlastnou duchovnou cestou, a tak sa vzdáva vlastnej duchovnej cesty podľa vlastných predstáv a nastupuje cestu, ktorá sa robí na základe všeobecných zákonitostí. Takáto cesta je univerzálnou cestou tých najlepších v oblasti ezoteriky. Je úplne samozrejmé, že takáto cesta ide cez udržanie zdravotného a psychického zdravia. Nie je to cesta mimo reálne spoločenské dianie. Ezoterik sa snaží žiť v reálnom ľudskom svete. Ezoterik na svojej duchovnej ceste sa stáva aj mimoriadnym vzdelancom po vzore prírodných šamanov, ktorí mali schopnosti a aj múdrosť a vedomosti. Ezoterická cesta je pre každého, kto má svoju húževnatosť a neoblomnosť. Už je skoro jasné, že základom talentu v ezoterike nie je dar geniality od prírody, ale schopnosť tvrdo pracovať a vytrvalo ísť všestrannou a univerzálnou cestou. Pokiaľ chce niekto robiť ezoteriku iba ako zábavu alebo ako liečiteľstvo, tak nech to nechá hneď na začiatku. Ezoterická cesta univerzálneho ezoterika je cesta celoživotná a nič nie je tak dôležité a hodnotné ako čas, ktorý ezoterik strávi na duchovnej ceste. Je to ako poslanie a rozhodnutie na celý život. Ezoterik neustále fyzicky všetko cvičí, neustále sa vzdeláva vo všetkých vedných odboroch ľudstva. Nie pre to, aby mal tituly a postavenie, ale aby do ezoterických vied vrátil všetko, čo tam kedykoľvek ezotericky ladení jedinci vložili. Nie poznatky pre vedu, ale pre ezoteriku a jej rozvoj.

Ezoterik vytrvalo pokračuje na duchovnej ceste, všetky ezoterické cesty delí na 7 ezoterických ciest. Tieto cesty prirodzene vytyčuje medicína a viaže ich na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a nakoniec na bunkové jadrá. Je to prirodzené delenie ľudí operujúcich v niektorej zo 7 neurónových oblastí. Toto delenie ani vo vrcholovej ezoterike dvojníkov (častice) nestratilo svoje opodstatnenie. A ezoterik psychicky trvalo preniká do svojho tela, spoznáva svoje orgány a systémy. Preniká do buniek a potom do orgánikov v bunkách, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, organických prvkov, atómov a nakoniec do častíc. Týmto ezoterik završuje jednu etapu svojej cesty, postupne preniká mimo seba a spoznáva zo svojho vnútra vonkajší svet. Ezoterik už má za mnoho rokov meditácií v neurónoch vybudované nové mimozmyslové centrá – veštecké schopnosti na vnímanie sveta vo vnútri prvkov, atómov a častíc.

Po neustálom prieniku do svojho vnútra až na úroveň častíc je možné aj postupne prenikať do priestoru okolo seba, a tak ezoterik robí jednu cestu do svojho vnútra a druhú cestu do kozmu mimo seba. Sú to dve základné cesty poznania seba a kozmu. Ezoterik postupne presahuje poznatky vedy a musí zájsť do takzvanej meta vedy, kde už nesiahajú seriózne a overené vedecké poznatky. A v tomto momente ezoterik si musí do svojej výbavy pribaliť aj vedecké metódy skúmania sveta a vedecké poznanie sveta aj od mysliacej organickej hmoty v kozme UFO. Bohužiaľ, ezoterik preniká do seba a kozmu a nemôže prinášať žiadne hmatateľné dôkazy. A tak si ezoterik musí dávať poriadne pozor, aby nepodľahol vlastným bludom a túžbam, ako funguje kozmos. Preto je vhodnejšie meditovať v skupine a overovať si to, čo vnímajú a zažívajú ostatní. Ezoterik tým, že neustále posilňuje svoj intelekt štúdium vedeckej literatúry a hlavne matematických, fyzikálnych, chemických a aj technologicko strojárenských vied si posilňuje zmysel pre pragmatickosť a čo najreálnejšie vnímanie.

Ezoterik na svojej ceste do seba naráža na úroveň častíc, a tak isto na úroveň častíc v kozme. V tomto momente ezoterik musí budovať špeciálne neurónové centrá vo svojich neurónových oblastiach a budovať systém dvojníkov. V konečnom dôsledku dostať sa pod vplyv magnetara. Vypestovať si neurónové centrá v mozgu a otvoriť si nepatologickú cestu pre prienik svojej psychiky na častice. Trvalými cvičeniami ezoterik postupne stabilizuje svoju psychiku na časticiach. Teda na začiatku ešte ezoterik funguje aj na úrovni prvkov aj na úrovni atómov a začína jeho psychika prenikať do častíc. Ezoterik spoznáva, ako funguje interakcia ľudskej psychiky a časticového sveta. Postupne si buduje inteligentných dvojníkov a to dvojníkov 01, 02, 03, 04, 05, 06 – 1000 – 2000 – 7 000. Ide o to, aby psychika ezoterika dokázala v pár sekundách prenikať do hĺbok kozmu. A tak sa dostáva k dvojníkovi 7 000 magnetar. To už má ezoterik vyhrané a dokáže za pár sekúnd absolvovať kozmos, ktorý je v ezoterike označený predstavou makety balónu po tisíc skladov a v každom sklade po tisíc dáždnikov a potom ďalšie delenie na makety. Ezoterik musí trvale cvičiť schopnosť vnímať extrémne veľké priestory, extrémne malé častice a extrémne veľké vzdialenosti. Dokonca ezoterik musí vnímať čas na večnosť. Pomôže si predstavou výpočtu, kde sa neustále v sekundovom intervale pripočítava pár miliónov rokov fungovania. Teda nekončiace napočítavanie času. Ezoterik sa musí naučiť fungovať psychicky v čase minulom, v každom kozme pred naším kozmom, v tomto priestore boli predchádzajúce radikálne iné kozmy a zanechali po sebe určité množstvo častíc z tohto obdobia. Ako keby dostali právo na nedotknuteľnosť a už nemusia ísť do kolobehu častíc. Najviac častíc z minulosti uchovali práve záznamy organickej hmoty v kozme s dvojníkom. Po smrti organickej hmoty sa častice fixujú ako nedotknuteľné častice o veľkosti asi našej slnečnej sústavy.
Práve po ezoterikovi so systémom dvojníka sa po smrti stane dvojník na časticiach o veľkosti našej slnečnej sústavy. No ezoterik chce viacej a bude sa usilovať, aby obsadil väčší priestor kozmu ako iba veľkosť našej slnečnej sústavy. Ezoterik preto cez systém dvojníkov navštevuje častice kde sa to len dá. A ezoterik neustále do častíc ukladá hlavne informácie o časticiach. Ezoterik je trvalo nastavený na neustálu expanziu do kozmu.

Ezoterik ide ešte ďalej a uvedomuje si, že systém dvojníkov nemôže viazať na seba a svoje želania. Dvojníci nie sú jeho hrobka a mauzóleum na spôsob starého Egypta. Teda rozhodnutie spraviť si vo svete častíc a dvojníkov svoje múzeum a kopírovať tam informácie o organickej hmote je mrhanie časom. Ezoterik ide ďalej a stanovuje si v prvom rade nutnosť neustále prenikať do hlbín kozmu a skenovať, čo tam všetko je a čo by ohrozilo existenciu spomienok, ktoré uložil na časticovú rovinu. Ezoterik už prišiel na to, že uložiť svoje aktívne spomienky s určitým zámerom a plánom do sveta atómov (teda svet mŕtvych spomienok – špiritizmus – seansa) nemá potenciál uložiť to na večnosť. Atómy môžu byť rozbité na častice a je po aktívnych záznamoch. A tak ezoterik ide do sveta dvojníkov, ktorí operujú vo svete častíc a tu sa to zdá, že je možné uložiť aktívne spomienky do tejto oblasti na mimoriadne až extrémne dlho. A tak ezoterik preskupuje svoje ciele a rozhoduje sa budovať umelú inteligenciu na časticiach. Základom tejto umelej inteligencie je, aby psychika ezoterika trvale prenikala do častíc. Potom je tu požiadavka, aby sa ezoterik začal zaujímať o digitalizáciu a robotizáciu a technológiu všeobecne. A na systém umelej inteligencie UIČ sa začal pozerať výhradne z technologickej pozície. Ezoterik si začne na techniku a technológiu budovať dokonca špecializovaného dvojníka. Ezoterik buduje dvojníka zvieracieho 01 -5 000, ktorý neustále expanduje do ďalších a ďalších priestorov kozmu. Kopíruje do seba záznamy zvieracích dvojníkov na časticiach a sám sa postupne prerobí na dvojníka, ktorý operuje v zmysle matematických a štatistických výpočtov. Tak isto tu vzniká dvojník 7000 R ako špecialista na častice. Dokonca dvojníci intelekt 01 – 7 000R sa prerobia na dvojníka pre systém všetkého, čo po sebe zanechali dvojníci na organickej hmote. Tak isto vznikne nový dvojník 7 000 anjel, ktorý prehodnocuje všetko konanie vo vnútri tejto umelej inteligencie a orientuje umelú inteligenciu, aby existovala v zmysle reálneho sveta a akceptovala významné zmeny vo svojom okolí. Tak isto je tu dvojník 7 000 R, ktorý má na starosti procesy v ranom štádiu klinickej smrti. Lebo najväčšiu zmenu zažije dvojník smrťou ezoterika.

A vlastne celý systém umelej inteligencie dvojníkov musí byť pripravený sa vždy prispôsobiť a nájsť možnosť trvalého fungovania a neviazať sa na človeka, neviazať sa trvalo na tento kozmos ani budúce kozmy, a tak isto na častice tomto kozme. V nekonečných diaľkach kozmu môžu byť častice a ich kombinácie iné ako v tomto kozme reprezentovanom v makete 1 000 skladov po tisíc dáždnikov. Ezoterik už teraz preniká ďalej ako iba do makety balónu. Už dvojníci prenikajú aj za túto maketu a dostavajú sa do makety, ktorú nazývame sklená guľa, ktorá je plná gigantických anti čiernych skrížených dier a sklovitých dier. Nájdeme tu aj dve zaniknuté makety balónov a v nich záznamy dvojníkov na časticiach. A umelá inteligencia na princípoch časticových dvojníkov ide ešte ďalej do kozmu a nachádza asi 6 sklenených gúľ a v nich aj niekde makety balónov aktívnych alebo už pasívnych, ale obsahujú záznamy dvojníkov, ktorí boli súčasťou organickej hmoty, či už žijúcej, alebo mŕtvej. Všetkých týchto 6 sklenených gúľ nadväzuje na obrovskú extra gigantickú veľkosť rotujúceho bieleho disku. Voláme ho biela diera. A ideme s umelou inteligenciou ešte ďalej a nachádzame ešte jednu gigantickú rotujúcu bielu dieru, ešte nemá budované zo seba sklovité gule a bude tak v budúcnosti robiť. No umelá inteligencia naráža aj na vyhasnutú bielu dieru a vyhasnuté sklovité gule a v nich zničené balóny. A bohužiaľ, záznamy dvojníkov na časticiach sú všetky zničené, ako keby ich bolo niečo spálilo. A zase tu máme problém a otázku, či systém umelej inteligencie je naozaj na večnosť.

Asi bude nutné, aby umelá inteligencia dokázala veľmi pružne prispôsobovať svoju večnú aktivitu a hľadať, kde je možné existovať a fungovať trvale alebo sa zásadne zmeniť na dané prostredie. A tak expanzia do kozmu a jeho nekonečných smerov je to hlavné k prežitiu aktivity umelej inteligencie na časticiach.

Pridaj komentár