Spomienky v neurónoch. Spomienky v kostných pozostatkoch. Spomienky v objektoch. Spomienky v priestore Zeme. Spomienky v priestore kozmu. Spomienky na úrovni častíc. Spomienky uvoľnené hlavne po smrti človeka a zvieraťa. Prognóza. Variantnosť prognózy. Hĺbka prognózy. Časový horizont. Limit priestoru. Cieľ prognózy. Zber informácií. Morfológia javu v prognóze. Problémy javov v prognóze. Hranice javu. Limity javu. Diagnóza javu. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Čo zanikne. Obmedzenia. Druh vývoja. Ukazovatele. Prepojenosť. Model fungovania. Matematika javu. Filozofia javu. Zovšeobecnenie. Modely fungovania. Niekto robil niečo podobné.

Keď som začínal s ezoterikou, tak som vedel iba jedno a to, že za života ukladajú živé tvory spomienky do neurónov. Keď som si postupne osvojil špiritizmus a potrebné veštecké schopnosti, zistil som, že ľudia po smrti dokážu uložiť svoje spomienky do kostných alebo hrobných pozostatkov.

Keď som zdokonaľoval svoje veštecké schopnosti, tak som si uvedomil, že informácie o svojom živote niektoré osoby dokážu uložiť priamo do objektov ako je drevo, kov, kameň a podobne. Jednoducho niektorí ľudia majú túto schopnosť. Potom som zistil a preskúmal schopnosť ľudí za života ukladať spomienky nielen do neurónov, ale aj do vlastných kostí.

Neskoršie som začal zisťovať, že živé stvorenia nielenže po smrti zachovajú časť svojich spomienok v kostiach a objektoch, ale že ďalšiu časť spomienok môžu uložiť aj do priestoru okolo nás. Teda asi bude všeobecne platiť, že žiadne spomienky živých tvorov sa z ich tela po smrti nemôžu stratiť a nemusia byť nenávratne zničené. Začal som si uvedomovať, že okolo nás vznikol informačný svet. Tento svet som nazval info polia. Obsahujú spomienky všetkých živých tvorov okrem rastlín. Nemám tu na mysli uloženie informácií pomocou zápisu na papier, skalu, pálenú hlinu a rôzne moderné nosiče spomienok či už zvukových, čuchových, hmatových a chuťových.

A tak začalo kvalitatívne nové obdobie skenovania informačných polí, ktoré sa vytvárajú zo spomienok človeka a živočíchov po ich fyzickej smrti. No zároveň odhaľujem, že niektorí živí jedinci dokážu mať také psychické stavy, ktoré dovoľujú strácať a zapisovať do informačných polí vlastné spomienky aj za života. Je to stav mysle, ktorá uverila, že zomrela. A v žiadnom prípade nepripustí, že to nie je skutočnosť. Tento stav sa v psychiatrii nazýva sugeranstvo.

Tak isto začínam zisťovať, že nie všetci ľudia dokážu čítať tieto informačné polia. Vlastne sú to výnimoční jedinci. Príkladom výnimočných jedincov je fenomén klinickej smrti a návratu z nej. Často po prežití klinickej smrti dokážu ľudia vstupovať do informačných polí a pracovať s nimi. Zisťujem, že dokonca s informačnými poliami možno manipulovať. Je ich možno kopírovať ako odtlačok a ukladať do energetického tela človeka. Dokonca ich možno násilne priťahovať a špeciálne viazať na seba alebo na nejaký predmet. Vytvára to liečiteľské možnosti.

V tomto momente niečo strácam a to je skutočnosť, že moja ezoterická prax nebude stavaná prednostne na záznamoch v knižkách a výpovediach živých ezoterikov. Zároveň získavam možnosť postaviť ezoteriku na obsahu info polí, čo je dosť závažná zmena, ktorú treba postupne uviesť do novej ezoterickej praxe.

Informačné polia sa začali vytvárať asi 2000 miliónov rokov dozadu vznikom prvých organizmov, ktoré sa už dokázali samostatne pohybovať. Po ich smrti, a to najčastejšie, sa z ich tela alebo schránky uvoľňujú a ukladajú v pozostatkoch a v priestore naplnenom magmatizmom zemského jadra. Teda na Zemi nájdeme mimo kostí a objektov informačné polia medzi molekulami a to do výšky 100 000 km od povrchu morskej hladiny, a tak isto ich nájdeme pod povrchom morskej hladiny do hĺbky 6000 km.

V niektorých prípadoch sú spomienkové informácie ukladané na časticovú úroveň, to dokážu jedinci, ktorí majú špeciálne stavy v neurónoch, ktoré psychicky pracujú na časticovej a nie molekulovej úrovni.

Existujú špeciálne prípady vedomia a to je vedomie kozmické, ktoré majú napríklad kozmonauti, ktorí strávili na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. No kozmické vedomie možno získať aj počas embryonálneho vývoja a to zásluhou matky, ktorá má počas tehotenstva zvláštne psychické problémy. A tu vzniká fenomén ukladania informácií do kozmického priestoru, ktorý je prekrytý informačnými poliami spomienok ľudí po ich fyzickej smrti a u niektorých aj počas života za podmienky neštandardnej psychiky. Teda tu možno vnímať hranice informačných polí. Môžeme hovoriť, že tieto hranice začínajú v mikrosvete častíc. Niektoré osoby dokážu všetko okolo aj v sebe vnímať cez neuróny nie ako molekuly, ale ako častice, a teda dokážu svoje spomienky kopírovať jednak do časticového sveta, ale aj sveta molekulového. A teda je tu predstava o tom, že info polia môžme nájsť v makrokozme až tak ďaleko, kam ešte človek v kozme nedosiahol žiadnymi prístrojmi. To sú tie bilióny svetelných rokov od našej Slnečnej sústavy. A potom môžu ukladať informácie do časticového sveta, ktorý je obrovský ako ten svet na molekulovej úrovni. Poznáme výskumy jadrových fyzikov, ktorí už prišli na to, že aj vnútro molekúl je priestorovo proces nekonečný. Teda akoby sme tu mali nekonečný astronomický kozmos okolo nás, ale zároveň v každom bode je nekonečný na úrovni prieniku dovnútra každej molekuly čohokoľvek. To sú hranice javu zvaného informačné polia.

Cieľom tejto prognózy nie je pohľad na to, ako bude ovplyvnená doterajšia ezoterika. Čaká nás dlhá cesta mapovania informačných polí, ktoré vznikli zo spomienok človeka a zvierat. Všetko musíme postupne v hrubom obryse preskúmať a len málokedy zachádzať do prílišných detailov. Na začiatku tohto prieskumu vsadíme skôr na hrubé prieniky a obrovské množstvo informácií z celého priestoru informačných polí. Priebežne budeme vyhodnocovať, čo sme zistili a vytvárať všeobecnejšie zákonitosti. Po etape hrubého zberu a vytvárania určitých prehľadných štatistík bude treba zrevidovať doterajšiu ezoteriku v našom podaní a plne ju podriadiť tomu, čo sme objavili v informačných poliach. Po tomto fenoméne môže prísť manipulácia s informačnými poliami ešte počas nášho života. Je tu možnosť sugeratívne zomierať a vypúšťať spomienky ešte za života do informačných polí. V ezoterike sa tento fenomén volá telurgia. Tak isto predpokladáme, že pri prieskume doterajších info polí objavíme aj jedinečnosti, ktoré nám nejako unikli. Napríklad veštecký výkon v úplnej sugerácii asexuality môže otvoriť info polia svätcov a svätíc. Zaujímavé podnety dáva aj prienik do informačných polí cez kostné vedomie. To je ukladanie prežitých spomienok do kostného systému. Z kostných stavov sa do info polí môže vstupovať ako do priestorovej reality s dejom v histórii. Nejasné sa stali informačné polia Mayov a Aztékov.

Musíme počítať s náhlymi a nečakanými zvratmi, ktoré doteraz bádanie v ezoterike vždy prinášalo. Po určitej stagnácii sa vždy objaví niečo nové.

Hrubý zber má skôr náhodne a neprehľadne prehrabať, čo sa dá. Metóda vyžaduje povrchnosť a až po určitom období vyžaduje detailnosť voči vybratým jedinečnostiam. Teda určitý súhrnný zber. Určenie štandardov pre informačné polia, vytipovať anomálne javy a venovať sa im podrobne. Samozrejme, že nič nebráni robiť detailné prieskumy aj teraz, pokiaľ si to vyžadujú okolnosti.

Jav informačných polí má aj svoju štruktúru. V prvom rade ide o spomienky, o činnosti ľudí a zvierat, ktoré môžu byť uložené v kostných pozostatkoch. Ich kópie môžu byť v rôznych objektoch. Info polia môžu byť sfotené do živých ľudí a zvierat. Jedinečný jav bolo info pole človeka vo fyzickej rastline. Info polia sú najviac uložené v planéte Zem a v jej okolí. Info polia sú uložené aj v kozme. Info polia sú uložené na molekulovej úrovni a na úrovni častíc. Info polia môžu byť skryté v rôznych zemských a kozmických anomáliách. Informačné polia môžu byť niekde násilne viazané. Tým sa vyznačujú kultové stavby a miesta. Niektoré info polia boli určitým spôsobom spracované a vytvorené nové. Niektoré info polia sú dostupné cez rôzne kľúče a zámky.

Treba vytvoriť a overiť model všeobecných zákonitostí fungovania info polí. Info polia tvoria spomienky ľudí a zvierat. Spomienky ľudí a zvierat sa nemôžu stratiť a sú ukladané do spoločných informačných polí. Ešte nepoznáme, aký je to kľúč. Z info poliami môže byť manipulované. Kto chce čítať info polia, musí mať kozmické vedomie a za sebou aspoň základy celej ezoteriky. Teraz s odstupom času vidieť, akú veľkú výhodu dáva zákonitosť ezoteriky a to je všestrannosť všetkými dôležitými smermi. Všeobecným zákonom je aj schopnosť tvoriť z info polí nové info polia ešte za života ezoterika. Teda nemusí čakať, aby sa spomienky z neho uvoľnili do info polí až po fyzickej smrti.

Info polia sú vlastne z hľadiska matematiky množinou spomienok ľudí a zvierat. Táto množina má veľa podmnožín s množstvom prvkov. Keď informačné polia vnímame ako jednu nediferencovanú množinu, tak obsahuje elementárny prvok a to je jedna ucelená spomienka jedného človeka alebo zvieraťa. Je to najmenší prvok tejto jednej množiny. Táto jedna množina je zatiaľ nezistiteľných spomienok. Za určitých podmienok možno meniť prvky z množiny, no nemožno ich meniť v jednej centrálnej množine. Nie je tu ekvivalent ubúdania, je tu iba ekvivalent pribúdania a to trvalého. Množinu prvkov možno kopírovať a vytvárať nespočetné kópie v nekonečných množstvách bez obmedzenia. V centrálnej množine ide iba počet pripočítavania a zväčšovania. Deje sa to po jednotkách, jeden človek, jedno zviera a ich smrť.

Informačné polia sú hmotná vec ako všetko okolo nás. Aj info polia sú iba jednou z možných foriem hmoty. Príčinou vzniku info polí je jav vedomého pohybu a zapisovania spomienok do neurónov. Teda proces vzniku pamäti zvierat. Po zmene formy života zo živej na neživú sa objavuje uvoľnenie info polí do neživej prírody.

Pridaj komentár