Budeme sa spoločne venovať mozgu a jeho základným funkciám. Uvedomíte si anatomické uloženie mozgovej kôry, prednej, strednej a zadnej časti mozgu, spánkových lalokov, ľavej a pravej hemisféry. Ozrejmíte si uloženie skrytejších častí mozgu ako sú : predĺžená miecha, talamus, stredný mozog, malý mozog, limbická oblasť a ďalšie súčasti mozgu.Sieť mozgového nervstva a váš vnútorný hlas v podobe vedomých nervových vzruchov a rezonancií vám bude slúžiť k prieniku do jednotlivých oblastí, v ktorých pomocou vášho vedomia JA a ALFA, BETA, DELTA, THETA a GAMA vĺn spoznáte a ovládnete funkcie mozgu.
Meditačné cvičenia tohoto druhu vytvárajú predpoklad na ozdravenie hrubohmotnej a duševnej stránky vašej osobnosti. Aktivované nervstvo, mozog a psychické funkcie sú nutnou súčasťou úspešných meditácií a dobrého zdravotného stavu.Najprv si brožúrku niekoľkokrát prečítajte. Potom si podľa obrázkov uvedomte uloženie jednotlivých častí mozgu. Po vyhľadaní a určení správneho umiestnenia začnite s postupným nácvikom spoznávania a ovládnutia skrytých funkcií v jednotlivých častiach mozgu.Po zvládnutí týchto cvičení, ktoré cvičíte niekoľko mesiacov začnite s prepájaním častí mozgu navzájom.V ďalšej fáze precvičte jednotlivé zmyslové orgány a ich funkcie. Neponáhľajte sa a meditácie prevádzajte vytrvalo a dlhodobo. Ovládnuté zmysly poprepájate navzájom a v konečnej fáze s funkciami mozgu.Neočakávajte, že tieto cvičenia zvládnete za pár mesiacov. K cvičeniam sa musíte vracať častejšie aj po ukončení meditácií. Treba si uvedomovať, že získané zmeny sa stanú trvalými, až keď sa nový podmienený reflex nestane trvalým stereotypom.Počas všetkých meditačných cvičení neustále napájate zmenené stavy mozgu na jednotlivé orgány a časti celého tela.Ako ďalšie ovládnete hlasivky ako výnimočný zdroj rezonancií, ktoré sa nemusia šíriť iba do vonkajšieho sveta. Vznikne predpoklad na priame vytváranie nervového vzruchu do nervstva prostredníctvom vnútorného hlasu napojeného na hlasivky a nervstvo.
Hovorením môže značná časť rezonancií prúdiť do nervových štruktúr a ich prostredníctvom do celého organizmu.meditáciách v hlasivkách meditačná literatúra mlčí. Kto vie, prečo je tento orgán, z meditácií akosi vynechaný?

FUNKCIA BDENIA.

Mozog je v neustálom procese vypínania a zapínania. Na dostatočne intenzívny podnet je mozog schopný zareagovať a vtedy hovoríme, že mozog sa podráždil. Na slabé vzruchy mozog nereaguje – zostáva v útlme. Teda reaguje na podnety dostatočne silné a pre vás niečím zaujímavé. Tento neustály proces prechodu z útlmu do podráždenia zabezpečuje nervová sieť rozložená v celej štruktúre mozgu.Keď v stave podráždenia prijmete podnet zostáva na vás, či ho odmietnete alebo budete nejakým spôsobom reagovať.Mozog si nemožno predstavovať ako niečo, čo je vypnuté a potom zapnuté, ale ako svetlo, ktoré svieti slabšie a pri podráždení intenzívnejšie. Mozog je stále v určitom stupni aktivity. Táto aktivita je v najnižšom možnom stave počas spánku. Jej úplné vyhasnutie znamená smrť.
Základný prísun vzruchov do mozgu z tela zabezpečuje hypotalamus, predĺžená miecha a medzimozog. Sú to informácie týkajúce sa procesu látkovej výmeny, dýchania a trávenia. Hovoríme o „vnútornom hospodárení v organizme“.Ďalší zdroj podráždenia prichádza z vonkajšieho sveta a nazýva sa orientačný reflex. V spánku a v samote je tento príjem informácií nedostatočný a pokiaľ trvá dlhšiu dobu, prechádza do samovoľnej tvorby halucinácií – nekontrolovateľných výmyslov a bludov.Orientačný reflex vytvára na často sa opakujúce situácie určitý návyk, ktorý označujeme ako stereotyp. Pokiaľ už chodíte niekoľko rokov do práce na ôsmu hodinu, máte na tento stále sa opakujúci stav už dostatočný návyk. Keď vám zmenia čas príchodu do práce, musíte si na novú situáciu vytvoriť návyk. Nová situácia vám zo začiatku robí problémy. Je treba vynaložiť určité úsilie, prekonať stereotyp, zrušiť starý návyk a vytvoriť si nový. Človek má značnú časť orientačných reflexov vrodených /dýchanie, trávenie a iné/. Ostatné orientačné reflexy sú osvojené a vtedy hovoríme o podmienenom reflexe. Žiadny novorodenec nedokáže hovoriť, to sa musí naučiť. Vytvoriť si podmienený reflex a získať návyk na schopnosť hovoriť.
Meditácia:
1. Aktivizujte pozornosť svojich zmyslov na vybraný predmet a určitý čas sa na predmet koncentrujte všetkými zmyslami.
2. Utlmte svoj záujem o predmet a prejdite do stavu „odvrátenia“ zmyslov od predmetu.
3. Zotrvajte určitý čas v tmavej miestnosti a vychutnávajte si postupne sa vytvárajúce halucinácie okolo seba.
4. Aktivizujte svoju pozornosť na tlkot srdca, proces dýchania a proces trávenia.

FUNKCIA PRIJÍMANIA, SPRACOVANIA A UCHOVANIA INFORMÁCIÍ.

Na predchádzajúcu funkciu bdenia a útlmu mozgu naväzuje ďalšia funkcia prijímania, spracovania a uchovania informácií. Toto sa zabezpečuje prostredníctvom zmyslov. Prijatá informácia môže byť zraková, sluchová, čuchová, chuťová alebo hmatová, prípadne ich vzájomné kombinácie. Prijaté informácie sa musia vzájomne prekrývať a vytvoriť plastickú priestorovú informáciu, s ktorou mozog ďalej pracuje. Mozog vytvorí ucelenú informáciu, ktorú určitým spôsobom vyhodnotí za použitia pamäťových záznamov. Pokiaľ je prijatá informácia neštandardná a nedá sa jednoznačne zaradiť do „stereotypov“, teda nie je možné konať návykovo, zaháji mozog ďalšie vyhodnocovanie. Do vyhodnocovania spadajú operácie pomocou vnútorného hlasu, výpočtov, logického uvažovania a keď je nutné, tak aj abstraktného uvažovania s cieľom vydať potrebné rozhodnutia.Treba si uvedomiť, že takáto schopnosť prijímania, spracovania a uchovania informácií sa u dieťaťa neobjavuje okamžite, ale je výsledkom dlhotrvajúceho návyku, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov.
Meditácia:
1. Uvedomte si jednotlivé zmysly a ich podiel na vnímaní vášho okolia.
2. Uvedomujte si, ako sa informácie prichádzajúce k jednotlivým zmyslom „zlievajú“ do jedného plastického informačného celku.
3. Uvedomujte si, ako sa vytvorila plastická predstava vnímania a ako sa usilujete vyhodnocovať prijaté informácie. Ich zápis do pamäte a vydanie určitého rozhodnutia.

FUNKCIA PROGRAMOVANIA, REGULÁCIE A KONTROLY.

V stave bdenia – dostatočnej aktivity mozgu za účasti zmyslov, ste spracovali prijaté informácie. Za touto fázou nasleduje formovanie plánu a programu činnosti, sledovanie plnenia určitého cieľa, regulácie celkového správania vedúceho k cieľu a kontrola uvedomelej činnosti. Získali ste informácie, že vedro pred vami je naplnené vodou a rozhodli ste sa ho vyliať a upratať na miesto. Mozog prostredníctvom vášho plného uvedomenia vydáva patričné pokyny. Vy zdvíhate vedro s vodou a vynášate ho von. Zrazu si uvedomíte, že vedro sem postavila upratovačka a vraciate ho na miesto.Ide tu o určité správanie sa človeka a jeho schopnosť sa rozhodnúť pre určitú činnosť a v konečnej fáze prijať iné rozhodnutie na základe zistenia ďalších okolností. Prejavuje sa tu zmysluplnosť a cieľavedomosť ľudského konania. Vytvorili ste si plán na odnesenie vedra, vedomím ste svoju činnosť kontrolovali, zistili ste nové informácie, že vedro patrí upratovačke, plán ste zastavili a zároveň ste vytvorili nový plán a vedro ste vrátili naspäť. Uvedomili ste si, že ste konali zbytočnú činnosť.
Meditácie:
1. Naložte si na tanier jedlo a postupne ho vyhadzujte vedľa taniera a neustále si uvedomujte, čo je stereotyp, čo je nenormálne správanie, čo je vaším plánom, ako kontrolujete to, čo robíte.
2. Položte si pred seba dva taniere s jedlom. Pozerajte sa raz na jeden a raz na druhý tanier. Uvedomujte si, že sa nedokážete rozhodnúť, z ktorého budete jesť.
3. Postavte si pred seba stoličku a usilujte sa spraviť pri sadnutí na stoličku čo najviac nezmyselných pohybov.

SYSTÉM ZRAKOVÉHO VNÍMANIA.

Rozhodujúca časť zrakového vnímania sa nachádza v zadnej časti mozgu. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri prevádzaní meditačných cvičení sa sústreďujte na celý systém zraku a zadnú záhlavovú časť mozgu. Cvičenia prevádzajte aspoň niekoľko mesiacov.
Meditácia:
1. Pozeráte sa na telefón a myslíte si, že je to kufor.
2. Dáte si pred seba rôzne predmety a vnímate vždy iba jeden predmet. Ostatné predmety ignorujete, akoby vôbec neboli pred vami.
3. Vyhľadajte si na obrázku alebo v skutočnosti zložitú konštrukciu /most, vysielaciu vežu a iné/ a očami ju čo najpodrobnejšie opisujte.
4. Pozerajte si svoje okolie a predmety tak, že pri prezeraní nepohybujete svalmi hlavy a krku. Musíte mať pocit, že hlava a krk vám skameneli.
5. Pozeráte sa na svoje okolie nezaostreným zrakom a máte pocit, akoby ste sa pozerali do zadnej časti mozgu. Vonkajší svet „vteká“ do vašich očí a celej hlavy.
6. Poukladáte si rôzne predmety pred seba a vnímate ich ako navzájom spojené. Máte pocit, že pred sebou máte „jeden predmet“.
7. Prezeráte si časti svojho odevu, vnútorným hlasom ho pomenúvate a zároveň sa sami seba pýtate, komu z vašich priateľov a známych jednotlivé časti patria.
8. Predstavujte si vo vzduchoprázdne pred sebou nasledujúce halucinácie: svietiace gule, svetlo v rôznych farbách a ich odtieňoch, biele svetlo, modré kruhy s červeným prstencom, plamene približujúce sa z bokov, modrú hmlu približujúcu sa z boku, tváre zvierat približujúce sa z boku, priateľ prichádzajúci z boku, tváre, tváre a motýle, vtáky prilietajúce z boku, postavy, hlasy, zvuk bubna, chuťové halucinácie, vnímanie reči, násilne vydávajte rôzne zvuky, násilne vyslovujte slová.
Dané halucinácie nemusíte vidieť ako skutočné, ale ich iba „cítiť“, že sú
v priestore.
9. V zadnej časti mozgu, na ktorú sa sústreďujete, si uvedomujte doleuvedené slová. Zo začiatku cvičte 10 až 20 minút, postupom niekoľkých mesiacov aj 2 až 3 hodiny nepretržite.
MALI STE; PREDOM NASTAVENÝCH; VYTVORIŤ; DEFINÍCIA; A=B; POTREBA; JEDNODUCHOSŤ; KONKRÉTNOSŤ; HLBOKÉ PROGRAMOVANIE; TÚŽBA; VIERA A OČAKÁVANIE; HJD; „T“; „V“; „O“; ZHRNUTIE ZÁKLADNÉ OBLASTI; ŠPECIÁLNE OBLASTI; HNEV; ÚZKOSŤ; ZMENA.

SYSTÉM SLUCHOVÉHO VNÍMANIA.

Rozhodujúca časť sluchového vnímania sa nachádza v oblasti spánkovej kôry a ľavej a pravej hemisféry. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri prevádzaní meditačných cvičení sa sústreďujte na celý systém sluchu a spánkovú oblasť mozgu. Cvičenia prevádzajte aspoň niekoľko mesiacov.
Meditácie:
1. Pociťujte ľavé ucho na pravej strane hlavy a pravé ucho na ľavej strane.
2. Sústreďujte sa na ľavú stranu mozgu /u ľaváka do pravej strany/ a uvedomujte si zvuky, reč, význam slov a analyzujte zvuky prichádzajúce z úst iného človeka.
3. Sústreďujte sa na ľavú časť mozgu a vyslovujte da,ta,ba,pa,sa,za, ba-ra-mi, ko-na-fu-po, dom-les-stôl, noc-kocúr-buk-most.
4. Počúvajte hudobné nahrávky, prípadne živý hlas a sústreďujte sa na pravú časť mozgu, kde sa nachádza centrum pre vnímanie spevu.
5. Sústreďujte sa na ľavú časť mozgu a spájajte navzájom nezmyselné slová do nelogických viet.
6. Sústreďte sa na ľavú časť mozgu a v čítanom texte vynechávajte podstatné slová, prípadne niektoré písmená alebo slabiky.
7. Sústreďujte sa na ľavú časť mozgu. Vnútorným hlasom si rozprávajte vety. Nahlas vypoviete len posledné slovo z vety.
8. Sústreďujte sa na ľavú časť mozgu a počúvajte rozprávky.
9. Vnútorným hlasom si uvedomte význam jednotlivých slov a zabráňte vytvoreniu vnútornej predstavy skrývajúcej sa za slovným označením.
10. Sústreďujte sa na ľavú a pravú stranu mozgu. Potom striedavo raz na ľavú stranu a potom na pravú stranu mozgu. Nižšie napísané slová vyslovujte vnútorným hlasom a vtedy sa sústreďujte na ľavú časť. Potom si ich vnútorným hlasom zaspievajte a sústreďujte sa na pravú stranu mozgu.
VIZUALIZÁCIA, DP=DV, PRVÝ KROK, DRUHÝ KROK, TRETÍ KROK, ŠTVRTÝ KROK, NPO, NLP, VK, VÚ, AK, AV, KFP, KMP, ČUCH, CHUŤ, ZHRNUTIE, KROK, PRVÁ FÁZA, PROBLÉM, RIEŠENIE, TECHNIKA, A,B,C,D,E, DRUHÁ FÁZA, VIZUÁLNA, AUDITÍVNA, KINESTETICKÁ, VAK, ZRAKOVÝ, POZREL SA, JASNÉ, OBRAZ, HOVORIŤ, UCHO, POČUŤ, HMAT, POCIT, CHOPIL, PEVNEJŠIE, SPOJTE, SPRACUJTE, KONKRÉTNE, SOLÍDNE, JÁN OBCHODNÍK, UVIDÍTE, POZRIEŤ SA, DOTIAHNUŤ OBRÁZOK, UKÁZAŤ, ZÁKLADY, DRŽAŤ, SPOJ, SMIECH, TRETIA FÁZA, POZNÁMKA, NPO, N=NÁCVIK, P=PRAXE, O=OPAKOVANIE, PSI.

SYSTÉM PRIESTOROVÉHO VNÍMANIA.

Rozhodujúca časť priestorového vnímania je uložená v zadnej časti mozgovej kôry. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri prevádzaní meditačných cvičení sa sústreďujte na celý systém priestorového vnímania. Cvičenia prevádzajte aspoň niekoľko mesiacov.
Meditácie:
1. Uvedomujte si priestor okolo seba a zisťujte, ktoré predmety sa nachádzajú vpravo a ktoré vľavo.
2. V zatemnenej miestnosti sa pokúšajte nájsť veci na oblečenie. Keď ich vyhľadáte, tak si ich potme oblečte.
3. Zabezpečte si mapu a naučte sa podľa nej orientovať v reálnom priestore. Zistite si na mape určitú oblasť, zájdite do danej oblasti a po príchode si ju znovu predstavujte.
4. Zapnite si televízor, kde beží simultánne tlmočenie správ pre hluchonemých a zo začiatku sledujte pohyb rúk tlmočiaceho a slová redaktora. Neskoršie sledujte ruky tlmočiaceho a pery. Po dlhšom čase napodobňujte pohyb rúk a úst.
5. Sústreďujte sa všetkými zmyslami výhradne iba na jeden predmet pred vami.
6. Naučte sa čítať odzadu dopredu predložený text.
7. Opisujte očami rôzne zložité geometrické tvary. Zatvorte oči a predstavujte si ich pred sebou v priestore.
8. Náhodne pospájajte jednotlivé slová a uvedomujte si ich logické súvislosti.
9. Poukladajte si pred seba rôzne predmety a úmyselne ich pomenúvajte ináč.
10. Určite si písmeno a hľadajte naň vhodné slová /napr. z – zub, zebra, zrak a ďalšie/.
11. Uvedomujte si iba ľavú alebo pravú časť priestoru pred sebou.


SYSTÉM POHYBU.

Rozhodujúca časť systému vedomého pohybu sa nachádza v prednej časti mozgu. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri prevádzaní meditačných cvičení sa sústreďujte na pohyb.
Meditácie:
1. So zaviazanými očami sa prechádzajte po byte a rozoznávajte predmety hmatom. Po zistení, o aký predmet ide, ho vnútorným hlasom pomenujte.
2. Uvedomujte si polohu jazyka a perí pri artikulácii jednotlivých písmenok.
3. Uvedomujte si ľavú časť svojho tela a pravú stranu mozgu. Uvedomujte si pravú časť svojho tela a ľavú stranu mozgu. Uvedomujte si prednú časť tela a zadnú časť mozgu. Uvedomujte si zadnú časť tela a prednú časť mozgu.
4. Vykonávajte všetky pohyby len na základe príkazov vášho vnútorného hlasu.
5. Uvedomujte si plynulosť pohybu úst pri prechode z jedného vysloveného slova na druhé.
6. Sústreďte sa na prednú časť mozgu. Nižšie napísané slová vyslovujte vnútorným hlasom a koncentrujte sa na prednú časť mozgu. Cvičenie prevádzajte niekoľko mesiacov.
HNEV, ÚZKOSŤ, ZMENA POSTOJA, KOMUNIKÁCIA, ZMÄTOK, TVORIVOSŤ, ROZHODOVANIE, DEPRESIE, SMER HĽADANIA, STRACH, NÁJDENIE, STRATENÉHO ČLOVEKA ALEBO ZVIERAŤA, FRUSTRÁCIA, STANOVENIE CIEĽOV, POCIT VINY, KONTROLA NÁVYKOV, ŠŤASTIE, ZDRAVIE, INŠPIRÁCIA, INTUÍCIA, NÁJDENIE IDEÁLNEHO PARTNERA, ZLEPŠENIE PAMÄTE, MOTIVÁCIA, ORGANIZÁCIA, OVLÁDAŤ BOLESŤ, ODKLADANIE, PROSPERITA, ŽIADOSŤ O POVÝŠENIE, VZŤAHY, RELAXÁCIA, OBCHOD, SEBADÔVERA, FAJČENIE, RÝCHLOČÍTANIE, ZMIERNENIE STRESU, HOSPODÁRENIE S ČASOM, VIZUALIZÁCIA, UDRŽOVANIE, TELESNÁ VÁHA, OBAVY, PÍSANIE, PÍSACÍ BLOK.

SYSTÉM PSYCHICKEJ ČINNOSTI.

Rozhodujúca časť systému psychickej činnosti je uložená v prednej časti mozgu. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri prevádzaní meditačných cvičení sa sústreďujte do tejto oblasti.
Meditácie:
1. Vydávajte sám sebe rôzne povely a príkazy, ktoré aj realizujete.
2. Uvedomujte si vnútorný hlas v prednej časti mozgu. Spomaľujte jeho činnosť, ako keď beží spomalený film. Zrýchľujte činnosť vnútorného hlasu. Zastavte činnosť vnútorného hlasu a nedovoľte, aby vám niečo rozprával. Akože presúvajte vnútorný hlas do iných časti mozgu a orgánov vo vás.
3. Premýšľajte nad vybraným problémom a uvedomujte si postup premýšľania, prípadne si ho zapisujte.
4. Vyberte si obrázok a okamžite vypovedajte, čo vám vnútorný hlas povedal.
5. Vydávajte si vnútorným hlasom pohybové povely a vždy spravíte iný pohyb, než ste si prikázali.

SYSTÉM PSYCHICKÝCH STAVOV.

Rozhodujúca časť systému psychických stavov je uložená v predĺženej mieche, hypotalame, limbickom systéme a strednej časti mozgu. Vyhľadajte si v obrázkových prílohách uvedenú časť mozgu a pri meditačných cvičeniach sa sústreďte do tejto oblasti mozgu.
Meditácie:
1. Navodzujte si jednotlivé emocionálne stavy ako je veselosť, smútok, strach a zlosť.
2. Vyhľadajte v pamäti podľa možností všetky stavy veselosti, smútku, strachu a zlosti, ktoré sprevádzali váš doterajší život.
3. Prečítajte si určitý text a potom ho v rôznych emocionálnych stavoch reprodukujte.
4. Sústreďujte sa na prichádzajúce informácie z vlastného tela. Pozorujte a usilujte sa vnímať činnosť jednotlivých orgánov v tele.
5. Uvedomujte si postupne vaše vzťahy k jednotlivým ľuďom okolo vás a potom aj k predmetom a iným objektom nášho sveta.
6. Sami seba presviedčajte, že nemáte pravú a potom ľavú časť tela.
7. Pociťujte svoje telesné časti zväčšené. Máte pritom pocit, že orgány vám postupne rastú a rastú.
8. Dlhšiu dobu sa hádajte buď sám so sebou alebo s niekým iným, ktorý o tejto meditačnej technike bude oboznámený. Dohodnite sa, že sa nebudete šetriť.
9. Predstavujte si, že sa naraz nachádzate na viacerých miestach naraz.
10. Rozprávajte a rozprávajte nepretržite dlhšiu dobu všetko možné o vašom živote.
11. Sústreďte sa na strednú časť mozgu, limbickú časť a oblasť predĺženej miechy. Nižšie napísané slová vyslovujte vnútorným hlasom a koncentrujte svoju pozornosť do uvedených častí mozgu. Cvičenia prevádzajte niekoľko mesiacov.

POSTOJ, HODINA VYLEPŠOVANIA ŽIVOTNÉHO POSTOJA, ZÓNA, ZÁKLADNÝ SCENÁR, FYZICKÝ, PRVÝ KROK, VNÚTRO, DRUHÝ KROK, TRETÍ KROK, ŠTVRTÝ KROK, MENTÁLNE, VERBÁLNE, SHZ, ZHRNUTIE.


MOZGOVÁ ORGANIZÁCIA.

Na mozgovej organizácii sa podieľa celý mozog a prebiehajú tu organizované činnosti ako sú pohyb, pozornosť, pamäť, reč a myslenie. Uvedomte si všetky časti mozgu a v takomto stave prevádzajte meditačné cvičenia.
Meditácie:
1. Uvedomujte si pohyb očí pri vnímaní okolia.
2. Prezerajte si vybraný obrázok a detailne ho opisujte vnútorným hlasom.
3. Vnímajte svoje okolie a uvedomujte si, čo je vpravo, čo je vľavo, čo je hore, čo je dole a čo je v strede.
4. Prezerajte si predmety okolo seba a nahlas vyhodnocujte priestorové umiestnenie predmetov z hľadiska pozície ostatných predmetov.
5. Prezerajte si svoje okolie a predmety, ktoré sa v ňom nachádzajú slovne pomenúvajte.
6. Prezerajte si predmety okolo vás a uvedomujte si ich farebnosť. Nahlas im prideľujte farebné označenie.
7. Postupne píšte na papier číslice, písmená, slová a vnútorným hlasom ich pomenúvajte.
8. Vyberte si rôzne predmety a nahlas popisujte osobné skúsenosti s predmetom.
9. Vyhľadajte si obrázok a opisujte ho slovami, ktoré s obrázkom a tým, čo je na ňom nesúvisia
10. Prenášajte pozornosť vašich zmyslov z jedného objektu na druhý.
11. Svoje okolie si prezerajte očami chaotickým spôsobom, ako keby ste sa neboli schopný sústrediť a zastaviť dlhšie zrak na jednom predmete.
12. Zoberte si do ruky predmet a vyvíjajte rôzny tlak svalov ruky na predmet. Iný postup je, keď predmet držíte v ruke a vyvíjate napätie v rôznych svalových partiách.
13. Pohybujte sa v miestnosti a uvedomujte si celý mozog a pohyb ako taký.
14. Skoncentrujte svoju pozornosť na predmet nachádzajúci sa po vašom boku najprv iba očami, a až potom daným smerom pootočte aj celú hlavu.
15. Rozhodnite sa, že zoberiete do ruky predmet. Pomaličky začnete naťahovať ruku po predmete, tento pohyb zastavíte a ruku stiahnete naspäť.
16. Ukážte prstom na ruke na predmet, ktorý vás zaujal a nahlas ho pomenujte.
17. Zoberte do ruky predmet a dajte mu nahlas prislúchajúci názov. Predmet zoberte do ruky aspoň stokrát za sebou.
18. Pred vami je kopa predmetov. Niekto vám vydá pokyn: „Vyhľadaj v kope ceruzku.“ Vy tento pokyn zrealizujete. Cvičte mnohonásobne a dlhšie časové úseky.
19. Niekto vám rozpráva nejaký dej a vy si vnútorným hlasom rozprávate svoje.
20. Uvedomujte si zmenu rytmu dýchania.
21. Striedavo vyvíjajte aktivitu a pasivitu. Cvičenie robte dlhšiu dobu.
22. Venujte sa určitej činnosti a zrazu činnosť prerušte a vytvárajte halucinácie.
23. Hovorte o prítomnosti a náhle prechádzajte hovoriť o minulosti.
24. Búchajte predmetom o predmet a uvedomujte si zmenu rytmu búchania.
25. Určitú dobu si uvedomujte čas a potom hádajte, koľko času skutočne uplynulo.
26. Prezrite si obrázok, potom sa venujte počítaniu do sto. Keď ukončíte počítanie, spomeňte si na obrázok a nahlas ho opisujte.
27. Uvedomujte si význam písmena, slova a vety.
28. Opakujte nahlas písmená a uvedomujte si ich zmysel. Cvičenie robte dlhšiu dobu.
29. Uvedomujte si artikuláciu úst pri vyslovovaní slov.
30. Vyslovujte emocionálne podfarbené slová, nezmyselné slová a jednotlivé slová vyspevujte.
31. Vnútorným hlasom si premyslite určitú výpoveď a potom ju nahlas zopakujte.
32. Uvedomte si a naplánujte, čo budete v danom okamihu robiť a aký to má pre vás zmysel. Cvičenie opakujte mnohonásobne.
33. Nižšie napísané vyslovujte vnútorným hlasom a sústreďujte sa na celý mozog:
ÚSPECH, KAŽDODENNÝ, PRVÝ KROK, VYSNENÝ CIEĽ, TÝŽDEŇ AŽ JEDEN MESIAC, ŠESŤ MESIACOV, ROK, PÄŤ ROKOV, DRUHÝ KROK, TRETÍ KROK, ŠTVRTÝ KROK, PIATY KROK, ŠIESTY KROK, SIEDMY KROK, ÔSMY KROK, SKVELÉ, NOVÉ, STAGNÁCIA, PREDTÝM, ZHRNUTIE, PREHLÁSENIE, DEFINÍCIA, ALFA, AUTOMATICKÉ, V KAŽDOM PRÍPADE, NIE, VYHNETE SA, ZÁKLADNÝ SCENÁR, BUDEME, VLASTNÉ, ČO KEBY, VŠETKO PRE A PROTI, SILA OBCHODU, STRES SPÔSOBENÝ NUTNOSŤOU PRISPÔSOBIŤ SA ZMENE, UDALOSTI, STUPEŇ VPLYVU, SILVOV SCENÁR CVIČENIA MENTÁLNEHO TRÉNINGU, REDUKCIA STRESU A RELAXÁCIA, STRUČNÝ, VŠEOBECNÝCH, ABZ, FYZICKÝ, TÚŽIŤ, MYSLIEŤ, ZASLÚŽIŤ SI, ZDRAVOTNÝ, CIEĽ, PROSPERITA, PREZERAJTE SI.

MEDITAČNÉ CVIČENIA ZRAKU.

1. Pozorujte očami rôzne farebné odtiene okolo vás.
2. Pozorujte očami rôzne tvary predmetov a to jeden predmet dlhšiu dobu.
3. Navštívte veľkú predajňu potravín a dlhšiu dobu si prezerajte vystavený tovar a vnútorným hlasom si opakujte názvy výrobkov.
4. Pozerajte sa z vyvýšeného miesta na frekventovanú križovatku a čo najpodrobnejšie si všímajte pohyb ľudí a dopravných prostriedkov. Cvičenia by mali trvať viac hodín.
5. Pozerajte si v zrkadle svoje holé telo a hlavne tvár. Očami obkresľujte línie svojho tela dlhšiu dobu.
6. Prezrite si obrazy krajiny v diaľke. Zavrite oči a predstavujte si videný obraz krajiny.
7. Pozerajte sa dlhšiu dobu na hárok bieleho papiera a bielu žiaru nechajte prenikať do celého tela. Môžete sa pozerať aj na iné rôznofarebné hárky papiera.
8. Očami prechádzajte text vybranej ezoterickej knižky bez toho, aby ste vnímali text alebo si ho hovorili vnútorným hlasom, prípadne nahlas.
9. Prezerajte svoje okolie najprv ľavým okom a pravé oko máte zavreté. Potom pozerajte okolie pravým okom a ľavé máte zavreté. Uvedomujte si rozdiel vnímania jedným okom a dvoma očami.
10. Postavte sa na most alebo priamo do vodného toku a očami pociťujte, ako prúd vody nateká cez oči do vášho tela. Potom sa otočte po prúde vodného zdroja a uvedomujte si, ako voda vyteká z vašich očí. Pozerajte sa na víriacu vodu a pociťujte jej vírenie v sebe.
11. Postavte si pred seba menší objekt a dlhšiu dobu sa nepohnute a strnulo pozerajte na predmet.
12. Vnímajte zrakom predmety a objekty len na pravej strane a potom iba na ľavej strane.
13. Usaďte sa na vyvýšenom mieste a pozorujte pomalé plynutie jednotlivých oblakov.
14. Vyhľadajte si zakvitnutý krík a dlhšiu dobu prechádzajte zrakom z jedného kvetu na druhý. Každému kvetu prideľte číslo.
15. Pohybujte hlavou zo strany na stranu a koncentrujte sa na predmet pred sebou.
16. Pozerajte sa na krištáľ položený pred sebou s pocitom, že kamienky zvláštne žiaria.
17. Pozerajte sa na vychádzajúce alebo zapadajúce slnko. Pri vychádzajúcom slnku majte pocit, že do vás nateká a vy sa zväčšujete. Pri zapadajúcom slnku majte pocit, že životná sila z vás odchádza a vy sa zmenšujete.
18. Postavte sa tvárou proti fúkajúcemu vetru a preciťujte, ako sila vetra prechádza do vás a vy sa ním plníte ako balón. Otočte sa tvárou proti vetru a pociťujte, ako vietor z vašich očí odchádza.
19. Posaďte sa pod skalu rozmanitých tvarov a prechádzajte ju postupne zrakom až kým nemáte pocit, že ste sa stali skalou.
20. Vyhľadajte si slnečnicové pole a z vyvýšeného miesta pozorujte celú plochu slnečníc, po určitom čase zblízka pozorujte jednotlivé slnečnice a potom znovu celú plochu.
21. Z vyvýšeného miesta vnímajte nočný svet. Po dlhšom vnímaní musíte mať pocit, že ste sa stali samotnou tmou.
22. Pozerajte sa pred seba strnulým a rozmazaným pohľadom a hovorte si vnútorným hlasom: som neprítomný, zahmlený, zafixovaný, stiahnutý, utlmený, tupý, nehybný, napnutý, tvrdý, roztržitý, prázdny, bezvýrazný, stuhnutý, neuvedomelý, zablokovaný, vystrašený, vyhasnutý, plochý, zúfalý, ľahostajný, nervózny a iné.
23. Pohybujte očami, koncentrujte sa na predmety okolo seba a vnútorným hlasom si hovorte: som prítomný, jasný, uvoľnený, zacielený, žiarivý, bystrý, relaxovaný, pozorný, pružný, oslobodený, pokojný, živý, šťastný, priateľský, teplý, láskyplný, usmievavý, uvoľnený.
24. Pozerajte sa na svoj nos a takýmto pohľadom obkresľujte predmety objekty okolo seba.
25. Pohodlne sa usaďte a dlhšiu dobu sa pozerajte do modrej oblohy.
26. Vyhľadajte si v bylinkárskych knižkách bylinky na liečbu očí. Podľa receptu si spravte obklady na oči.
27. Vnímajte svoje okolie zrakom a pritom sa striedavo usmievajte, hnevajte, strachujte a smúťte.
28. Sústreďujte sa na váš zrakový systém a jednotlivé časti tela a dlhšiu dobu si opakujte vnútorným hlasom:
„Moje oči sú vševidiace.“
„Môj rozum je žiara trblietajúceho oka.“
„Moje oči sú prozreteľné.“
„Na chorého človeka sa díva veľa očí.“
„Umývam si oči v posvätných studničkách.“
„Som, ktorý som.“
„Moje oči sú zrkadlom mojej duše.“
„Niečo je mimo nás, pretože my sami sme v zrkadle mimo seba.“
„Som v krajine krivých zrkadiel.“
29. Pozerajte sa chvíľu na vybraný predmet a potom si ho najprv predstavujte so zavretými očami a potom s otvorenými očami.
30. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorný hlas na zrakové orgány a predstavujte si všetky možné a nemožné choroby zraku, ktoré ste si naštudovali v patológii. Želajte si, aby vaše oči boli zdravé a funkčné po celý váš život.
31. Koncentrujte sa na zrakové orgány a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili a aké hodnoty vyznávate.
32. Uvedomujte si svoj zrak a funkcie, ktoré spĺňa. Po určitom čase začnite zrakom prenikať za zrkadlo, ktoré máte pred sebou postavené. Vyčkávajte na obrazy a pocity vo vnútri vás.
33. Vyberte si obrázok z rozprávkovej knižky a oživte ho tak, ako keby ste danú rozprávku nacvičovali v divadelnom krúžku.
34. Robte jednotlivé zrakové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú chôdza, tanec, posilňovanie a iné.
35. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými cvičeniami sluchu, čuchu, chuti a hmatu.
36. Vedome prepájajte a spájajte časti mozgu so zrakovými orgánmi. Ďalej zrakové orgány prepájajte na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.Navodíte si predstavy z detstva pomocou fotografií alebo spomienok uložených v pamäti.

GAMA vlny.
Vyvolávajte fantázie pri otvorených očiach. Pred vami ako v kine bežia snové fantázie a halucinácie.

Pridaj komentár