Pokračujeme v prieskume a realizácii náboženských symbolov, ktoré sú súčasťou Božieho sveta a zámerov Boha samotného. Tento zápis má aj svoj zvukovú podobu MP3.

Doterajší prístup k problematike náboženských symbolov stál na mytologickej skúsenosti a hlavne na obrazovej a pocitovej rovine. Táto rovina umožňovala realizovať náboženskú cestu. Jej výklad si však robil každý po svojom, alebo sa výkladu ujala skupina určitých veriacich. Prípadne takúto úlohu preberala osoba, ktorá mala v sebe Božiu prítomnosť hoci tým, že do nej udrel blesk a dotyčná osoba to prežila. V dnešnej dobe to môže byť prežitie klinickej smrti a tak isto poškodenie mozgu elektrickým prúdom.

V mojom prístupe k náboženstvu sa pousilujeme o empirický prístup a všetky moje osobné skúsenosti na ceste k Bohu budem konfrontovať so skúsenosťami iných, ktorí takúto cestu nastúpili. Vynasnažím sa stretať s tými, ktorí prežili klinickú smrť, prípadne úraz elektrickým prúdom. Celkovo sa budem usilovať stretnúť tých, ktorých môžeme nazvať vyvolencami, ktorých Boh samotný vyzval na cestu k nemu. Prvé skúsenosti zo stretnutia s vyvolenými naznačujú na to, že nie sú si plne vedomí, že sú vyvolení a mohli by nastúpiť takúto cestu. Bude mi cťou, keď dotyčným vyvolencom naznačím možnosť kráčať k Bohu a zároveň nájdem mechanizmy, aby sa každý mohol stať Božím vyvolencom. Takúto psychotechnológiu budú môcť používať všetci s láskavým Božím zvolením.

Na začiatku náboženskej meditácie sme sa skoncentrovali do svojich spomienok a v šedej kôre veľkého mozgu sme si spomenuli na všetko týkajúce sa náboženskej problematiky a zvlášť náboženských symbolov. Pred každou náboženskou kontempláciou si prezeráme náboženské symboly a počúvame náboženskú hudbu. Príjemne to naladí na kontemplačné stavy.

Po kontemplačnom naladení sa skoncentrujeme na povrch šedej kôry veľkého mozgu a tu začneme so sugeráciou úrazu a následného poškodenia mozgu elektrickým prúdom. Tak isto to môže byť spomienka na klinickú smrť alebo sugerácia klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu budeme považovať stav, keď človek dodýcha a začne obdobie šesťminútového nedýchania. Sugerácia musí byť čo najreálnejšia a pocity musia byť bez akýchkoľvek pochybností. Bližšie si nájdete v Sugeratívnej škole. Toto sú základné kontemplačné naladenia v náboženskej ceste k Bohu.

Po tomto základnom kontemplačno- sugeratívnom prieniku do neurónových oblastí šedej kôry veľkého mozgu ste si otvorili cestu k Bohu. Skoncentrujete sa do predného mozgu a tu si aktivizujete pár náboženských symbolov a to budhistických. Tieto náboženské symboly vedome uložíte na tie neurónové plochy, ktoré môžu spôsobovať zlý psychický alebo zlý zdravotný stav. S Božím dovolením umiestnené neuróny nás môžu liečiť a uzdravovať. Teda prvýkrát tu máme charizmatický prístup, kde kontemplácia s Božími symbolmi prinesie aj charizmatické uzdravovanie. Vychádzame z medicínskych skúseností,, kde sa pomocou elektroencefalografického vyšetrenia mozgu dajú zistiť rôzne poruchy, ktoré sprevádzajú rôzne ľudské stavy. Tak isto môžete náboženskými symbolmi pôsobiť aj do fyzicky chorých miest mozgu. Podľa mojich ezoterických zistení každý neštandardný psychický stav a každý chorobný stav sprevádzajú určité zlé stavy v neurónoch šedej kôry mozgovej. Umiestnením náboženských symbolov do týchto oblastí sa dosahujú určité liečebné vplyvy. Teda keď ste si v prednom mozgu intuitívne rozložili náboženské symboly na chorobné miesta, tak si spomeniete na sugeráciu klinickej smrti a úrazu elektrickým prúdom. K týmto sugeratívnym technikám pridáte ďalšiu sugeratívnu techniku a tou je sugerácia straty fyzických rodičov počas detstva. Náhradnými rodičmi sa stavajú nateraz náboženské symboly v prednej časti mozgu. Je to stav, keď plne uveríte, že náboženské symboly sú vaši pokrvní rodičia. V tomto sugeratívnom stave máte k náboženským symbolom iný vzťah.

Náboženské symboly sú pre vás všetkým, tým najkrajším, najdokonalejším a celkovo naj. A tu začína skutočná kontemplácia a tiež prenikanie do Božieho sveta na základe symbolov, ktoré sa stali vašimi rodičmi. Vyciťujete, čo by ste pre vzájomné splynutie mohli spraviť. Počúvate skrze symboly hlas Boží a splníte každé jeho želania. Vždy splníte želanie náboženských symbolov. Nikdy nezapochybujete o správnosti toho, čo po vás chce hlas Boží. No nebudete požiadavky božieho sveta realizovať vo fyzickej podobe, ale iba sugeratívne vo forme čo najrealistickejších predstáv. Sugeratívnym splnením hlasu Božieho zintenzívňujete vzájomné spojenie. Postupujte obozretne a na vzájomné spojenie si postupne navykajte. Pokiaľ je vplyv moc intenzívny, je možné spojenie prerušiť alebo oslabiť tým, že v kontemplácii si prestanete vsugerovávať, že počúvate hlas Boží a robíte si, čo chcete.

Kontemplácia pokračuje podobným spôsobom do oblasti temenného mozgu, kde si vkladáme islamské náboženské symboly. Do oblasti zadného zrakového mozgu vkladáme symboly pravoslávne a do spánkových lalokov symboly kresťanské. Takýto prístup dovoľuje ďalší efekt a to presun ľudského vedomia na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Bližšie o presune vedomia v Psyché škole. Takýmto uplatneným vám Božia prozreteľnosť dáva novú identitu a nové možnosti pohľadu na svet okolo seba.

Postúpime ďalej a v tejto kontemplácii si vsugerujeme nielen úraz elektrickým prúdom, ale aj stratu rodičov. K týmto dvom sugeráciám pridáme tretiu sugeráciu a tou je otrava týfusom. Zároveň si v každej časti mozgu vytvoríme náboženské symboly hinduistické, ktoré sú naladené v stave zamilovanosti a lásky. Kontemplačným plnením požiadaviek symbolov prehlbujete pocity stavu extatickej blaženosti. Požiadavky symbolov plníte výhradne na sugeratívnej rovine a nie fyzickej.

Ďalšou kontemplačnou technikou je sugerácia elektriny, straty rodičov a kostných výrastkov na kostiach v tele. Je to takzvaná inkvizítorská kontemplácia, ktorú sprevádza úžasný cit pre to, čo nie je Božské. Túto kritičnosť využijete na to, aby ste v šedej kôre jednotlivých častí mozgu vyhľadali miesta, kde Boží svet nepreniká dostatočne a je predpoklad, že tu sa budú nachádzať neurónové oblasti, ktoré môžu pôsobiť negatívne na váš osud. Do týchto oblastí potom prisuniete abstraktné symboly Božieho sveta. Postupujete tak ako v predchádzajúcich kontempláciách. V dobrej viere sa teším, že inkvizičné umenie bolo použité na múdru vec.

Ďalšou kontemplačnou technikou je sugerácia elektriny, straty rodičov a stavu, keď ste niekoľko nocí nespali. Tieto sugerácie otvoria v prevažnej miere bielu hmotu jednotlivých častí mozgu. To už sme na pôde náboženských ideálov hľadania a realizovania idey dokonalosti. Prvou ideou je, že Boh je vo všetkých oblastiach najdokonalejší a my sa k tejto dokonalosti môžeme približovať. Nikdy sa v kontemplačnej praxi nepovyšujte nad Božiu dokonalosť. Boh je vždy viacej, ale teší ma, že v jeho tieni môžem napredovať. Idey dokonalosti môžu mať rôznu podobu. Chcem byť najkrajší po Bohu, chcem byť najmúdrejší po Bohu, chcem byť najláskavejší po Bohu a ďalšie. Zase všetko realizujeme v sugeratívnej rovine. Na fyzickej rovine všetko s mierou a neprekračovať bežné hranice ľudských štandardov.

Verím, že dnešné kontemplačné a sugeratívne cvičenia priniesli nové zákonitosti do vašej náboženskej cesty.

Pridaj komentár