Pozrieme sa tu z Božieho zámeru na teológiu ako smer náboženského rozjímania a osobitej cesty k Bohu ako hľadanie najdokonalejšej komunikácie v samotnej Božej geometrii tvarov a znakov.
Teológiu tu budem chápať ako Božie oslobodenie človeka. Teda oslobodenie dotyčného k naplneniu Božieho zámeru kontempláciou. Iniciátorom tejto kontemplácie je Boh samotný a On a jedine On chce viesť naše kontemplačné kroky. A v tomto kontemplačnom úsilí nie je dôležité, čo si my myslíme, ale čo si myslí On. My sme Bohu z tohto hľadiska ukradnutí. Toto je nekonečný rozdiel medzi Bohom a nami. Jediný zámer, a teda aj teologický, aj náboženský zámer je Boží zámer. Božia kontemplačná zvesť a žiadna iná. Boh oslobodený od nás, od cirkvi ako svojho tela a od zámeru teológa. Boh ako naša závislosť od Božieho zámeru kontemplácie. Teda Boh oslobodený aj od dogmy a dogmatizmu. Božia vôľa ako kontemplačná sloboda každého z nás. Nemáme chápať Boha, ale pochopiť slobodu kontemplácie. Spamätajme sa z dogmy a z toho, že by Boh chcel niečo iné ako kontempláciu. Boh ako slobodný prejav kontemplácie a naša absolútna nesloboda v tejto kontemplácii. Keď chceš mať Boha, tak musíš prijať otroctvo Božie. Načúvaj, konaj a nič viac, potom z teba bude Božia prítomnosť. Skúsime sa pozrieť na tých, ktorých možno nazvať ranými teológmi ľudskej histórie. Na prieskum použijeme špiritistické schopnosti, ktoré nám s láskavou Božou žiadosťou dovoľujú čítať informačné polia mŕtvych teológov. Kľud týmto dušiam. 1. teológa umiestnime do oblasti dnešného Turecka. Usiloval sa kontemplovať podľa Božieho želania a to hľadaním dokonalých Božích geometrických tvarov. Nedokončil svoju kontempláciu, dal prednosť staviteľstvu. 2. teológa umiestnime do dnešného Ruska. Kontemplácie na žiadosť Božej prozreteľnosti realizoval cez minerály a ich brúsenie. Bol prijatý do Božieho sveta . Naplnil Boží zámer. 3. teológa umiestnime do dnešného Talianska. Kontemploval na žiadosť Božieho posolstva na hviezdy pomocou nákresov a prístrojov podľa Božieho zámeru. Boží zámer bol pre dotyčného sviatosťou oltárnou. Zamotal sa vo vlastnej nafúkanosti na to, čo stvoril Boh. 4. teológa môžeme umiestniť do územia dnešného Anglicka. Realizoval v kontemplácii Boží zámer s drobnými znakmi, bodmi a čiarami. Cestu k Bohu speňažil. 5. teológa môžeme umiestniť do Austrálie a možno ho považovať za najstaršieho teológa, ktorý kontemplačne realizoval Boží zámer. Vytváral objekty z ulít zvierat a kameňov. Cez tieto objekty kreslil farbou určité tvary a línie. Dokonale splnil Boží zámer a aj dnes v reinkarnácii plní iný Boží zámer. Bližšie Plazmatická škola. 6. teológa možno umiestniť do dnešného Tibetu. Na znamenie Božieho zámeru vytváral objekty z kameňov, kostí, látky na šaty a povrazy. Boží zámer nedodržal a realizoval svoje pozemské ctižiadosti. Božia prozreteľnosť mu tento skutok neodpustila. 7. teológa umiestnime do oblasti Ameriky. Na steny kreslil rôzne obrazy. Božie zámery nedokončil. Predčasná smrť. 8. teológa možno umiestniť do dnešného Egyptu. Na Božie želanie hľadal dokonalý Boží príbytok. Príbytky nedokázali postaviť podľa Božieho zámeru. Mocenské zásahy. 9. teológa možno umiestniť do oblasti dnešného Cypru. V jaskynných priestoroch realizoval Božie želania. Bol vzatý do Božieho sveta a splynul s Božou prozreteľnosťou. 10. teológa možno umiestniť na Africký kontinent. Kontemploval s kosťami na Božie želanie. Svoju kontempláciu nedokončil. Bola zničená.
Ako vidieť, nie každému bolo dožičené Boží zámer splniť. Záleží aj na ľudských rozhodnutiach. To, čo všetkých dotyčných spájalo, bola silná aktivita pod šedou kôrou mozgovou v bielej hmote, kde cítiť Božiu prítomnosť v oslňujúcom svetle. Želám každému, aby dostal do vienka Boží zámer a tento dotiahol do prijatia na nebesia.

Pridaj komentár