Ezoterické náboženstvo. Náboženstvo pre laikov. Náboženstvo pre služobníkov. Náboženstvo pre svätcov. Náboženstvo odrodilcov. Náboženstvo v spomienkach. Liečba náboženskými spomienkami v neurónoch. Kontemplácia dieťaťa. Radosť nad hustotou náboženských spomienok. Sklenené zahustenie. Zlatisté zahustenie. Diamantové zahustenie. Pulzačné zahustenie. Náboženská psychohygiena. Ezoterické stavy a náboženské spomienky. Výskum informačných polí zo spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ezoterické náboženstvo. V prvom rade si treba uvedomiť, že sa tu nevenujeme klasickej forme náboženstva, ktorá stojí na viere a nie na rozume. Našou snahou je vytvoriť pre náročných ezoterikov na duchovnej ceste určitý systém a to tak, aby mohli duchovnú cestu robiť aj v náboženských systémoch. Z náboženských systémov si vyberáme tu najnáročnejšiu oblasť a to je cesta svätcov a svätíc, ktorá je často zahalená rúškom tajomstva. Staviame sa do pozície duchovného ezoterika a zároveň vedca Boha. Teda na duchovnej ceste k Bohu sa budeme usilovať pochopiť všeobecné zákonitosti Božieho sveta pre prospech všetkých, ktorí hľadajú viacej než len vieru a náboženské cítenie.

Náboženstvo pre laikov. V žiadnom prípade nie je naším záujmom venovať sa problematike náboženstva pre laikov. Uvedomujeme si, že na tento druh náboženskej a duchovnej cesty musí každý individuálne dorásť. Vážime si každého laika, že si nájde čas aspoň v takejto podobe sa venovať duchovnosti. Aj tu je potrebné, aby sme zachovávali psychohygienu a vždy o veriacich hovorili vo vlastnom zaujme iba najkrajšie a najdokonalejšie. Uvedomujúc si, že aj v nich je niečo z odkazu svätcov a svätíc. A aj tento malý kúsok odkazu svätcov je predmetom neskonalej úcty a pokory.

Náboženstvo pre služobníkov. Rešpektujeme a ctíme si každého, kto sa odhodlal a svoj život naplnil službou pre náboženstvo a pre Boží svet, ktorý nám bezprostredne sprostredkovali svätci všetkých náboženských systémov. Tak isto aj v služobníkoch možno ešte intenzívnejšie vnímať odkaz svätcov a svätíc. A tento odkaz priamej prítomnosti je predmetom nášho uctievania. Tak nám káže náboženská psychohygiena. Odkaz svätcov je pre nás naj a všetko vo svojej jedinečnej Božej dokonalosti.

Náboženstvo pre svätcov. Je to, čo nás priťahuje a je predmetom ezoterického záujmu. Usilujeme sa, aby sme našli vhodné styčné body na premostenie náboženských stavov do stavov duchovnej cesty ezoterika, ktorá podľa všeobecných zákonitostí má byť celistvá, a teda aj náboženská. Z celého náboženstva nás zaujíma všetko okolo svätcov a svätíc. No zaujíma nás to inak ako vonkajšia stránka života. Zaujíma nás to veštecky a z hlbočiny ich duševného a duchovného stavu. Pokúsime sa procesy prebiehajúce v ich vnútorných svetoch pretlmočiť do moderného slovníka psychológie a ezoteriky.

Náboženstvo odrodilcov. Nemám dobré skúsenosti s tými, čo prichádzajú po internete a dokazujú, ako opustili lono cirkvi a bez uváženia odvrhli všetko aj s odkazom svätcov a svätíc. Vždy budú počuť to isté, aby sa vrátili do lona cirkvi a nespájali Boží svet so skutkami ľudskej ješitnosti. Mňa osobne nezaujímajú skutky veriacich. Mňa zaujíma Božie bez veriacich v čistej podobe. Nikdy moja myseľ neznehodnotí Božie tým, že to spojí so skutkami veriacej alebo svätej osoby. Božie zostane Božie a ľudské zostane vo svojej úbohosti.

Náboženstvo v spomienkach. V mojej a aj v mysli každého meditujúceho možno cítiť náboženské spomienky. Aj v týchto spomienkach cítiť odkaz svätcov a nielen odkaz, ale hlbočinu základu všetkého podstatného v náboženských systémoch. Na začiatku duchovného cvičenia treba potlačiť všetky spomienky na bežný život a ponechať aktívne iba náboženské spomienky všetkého druhu. Žiadny šamanizmus, žiadny marketing, iba ľudský súcit a ľudská dobrota. Veľkú pozornosť venujeme aktivizácii hlavne spomienok svätcov a svätíc. Spomienky, ktoré máme uložené v neurónoch veľkého mozgu, pokiaľ možno preparujeme metódou napojenia sa na zomierajúcu osobu s tým, že ju požiadame, aby ich čo najviac očistila a priblížila do stavu živej aktuálnosti. Možná je aj iná forma oživovania a to cez techniku sugerácie klinickej smrti, ktorú si v sebe vyvoláte a skoncentrujete do oblasti výskytu náboženských spomienok. Vhodná je aj technika sugerácie, že v tele máte ešte stále rozvinutú detskú žľazu. U dospelej osoby sú zvyčajne iba jej zbytky pri hrudnej kosti. Sugeráciou ju rozšírite do všetkých častí tela, a tak isto si nahodíte detskú sexualitu. Prípadne sa napojíte na diaľku na veriacu osobu, ktorá má zvláštne náboženské stavy blízke stavom svätcov. S jej súhlasom si môžete tak isto prečistiť náboženské spomienky do stavu blízkemu ako u osôb prirodzene vyvolených Božou prítomnosťou.

Liečba náboženskými spomienkami v neurónoch. Ďalšou možnosťou je použiť prečistené spomienky ako terapeutický prostriedok. Stačí, keď náboženské spomienky vložíte koncentráciou do oblasti pocitu disharmónie neurónov. Príde k preliečeniu a uvoľneniu napätia. Takto spravíte vo všetkých 6. neurónových oblastiach tela. Zároveň do všetkých oblastí neurónov v tele napustíte preparované náboženské predstavy podľa vlastného výberu. Tým neurónové oblasti preliečite a vhodne naladíte.

Kontemplácia dieťaťa. Ide o techniku sugerácie detskej psychiky a uverenie, že ste dieťa, ktoré stratilo rodičov a náhradných rodičov získalo v náboženských predstavách a pocitoch. Zároveň si všade nasugerujete existenciu detskej žľazy. K tomu pridáte sugeráciu detskej sexuality a nasugerujete si ďalej, že v náboženskej predstave splníte všetko, čo si zaželá. Teda ako dieťa požiadate náboženskú spomienku o to, aby ste pre ňu spravili, o čo požiada. K náboženskej spomienke máte vzťah ako k rodičovi, ktorému spravíte čokoľvek, čo mu vidíte na očiach. Náboženský obrázok alebo pocit vám tlmočí svoju požiadavku, čo máte spraviť. Vy to spravíte nech je to hocičo, ale iba sugeratívne uveríte, že ste to spravili. Výsledkom je neustále množenie náboženských spomienok. Potom sa tešíte, ako tieto spomienky budete navzájom donekonečna spájať. Pomôže sugerácia fanatickej oddanosti a neustáleho záujmu o zahustenie náboženských spomienok do seba, aby ste dosahovali úroveň zahustenia spomienok na úroveň sklovitej hustoty, bielej hustoty, zlatistej hustoty, diamantovej hustoty, a potom niečoho pulzujúceho. Naučte sa náboženské spomienky kontemplačne rozmnožovať a dosahovať rôzne stupne zahustenia dobre nastavenou mysľou absolútnej oddanosti Božiemu svetu.

Ezoterické stavy a náboženské spomienky. Náboženské stavy vyplývajúce zo spomienkovej bázy uloženej a prečistenej do živej podoby. Pod živou podobou rozumieme to, že spomienky vo vašej pamäti sú nabité svätosťou a časom prítomným. Po tejto aktualizácii sa môžete skoncentrovať do oblasti kostnej hmoty aj s nervstvom a gangliami. Tu môžete znovu aktívne prežívať náboženské spomienky a keď ich tam necítite, tak ich tam jednoducho z veľkého mozgu presuniete. Potom je možné náboženské stavy prežívať v aurickom obale okolo vás. Aurický obal sú vlastne vaše bioenergie, ale aj energie tečúce z magmatického jadra Zeme. Tak isto je aura plná prachových častíc a fotónov svetla. A do tohto stavu okolo sme vkladali náboženské pocity, obrazy, ale aj náboženské znaky. Seansové náboženské stavy dovoľujú, aby ste vo svojej mysli spájali náboženské spomienky do určitých uzavretých geometrických tvarov podľa určitého vytušenia. Spájať sa môžete aj medzi sebou pri modlitbe. Iná možnosť dovoľuje vo vnútri seba nechať prúdiť silné sexuálne energie a do svojho aurického obalu vytesníte psychiku a náboženské spomienky. Okolo vás sa objavujú znaky v podobe stromčekov. Na tieto stromčeky môžete potom ukladať náboženské spomienky. Ďalšou možnosťou je navodiť si vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace a ich psychika sa pozmenila. Bližšie v Kozmos sekcii. Všetky náboženské stavy prenesiete do kozmického vedomia. Potom je tu možnosť spojenia siamských stavov s náboženskými stavmi. Na diaľku alebo v blízkosti dvoch osôb si nasugerujete, že ste siamské dvojčatá, alebo použijete techniku zo zasvätenia do siamských dvojčiat. Všetko prebieha v režime náboženských spomienok a ich vzájomného prepojenia medzi dvomi osobami. Potom je u ďalšia možnosť a tu túžiť, aby sa náboženské spomienky stali súčasťou snových pochodov. Silná túžba a emócie dovolia, aby náboženské zážitky prešli na snovú rovinu a Boží svet mohol vstúpiť aj do tohto priestoru. Nesporne zaujímavá je technika smerujúca k Božím anjelom, ktorí nám môžu v náboženskej ceste ukázať smer. V tomto prípade si musíte naladiť neuróny tak, aby sa mohol otvoriť svet náboženských anjelov a to sugeráciou nekonečnej dobroty a láskavosti voči trpiacim osobám. Iná možnosť je nasugerovať si ochrnutú miechu a vytvoriť jedinečný psychický priestor, do ktorého je možné vložiť náboženské spomienky.

Výskum informačných polí zo spomienok. Znovu ako je zvykom je tu proces vedúci do informačných polí okolo nás. Ide vlastne v tomto prípade o informačné polia, ktoré sa vytvorili zo spomienok veriacich osôb. Tieto spomienky sa po smrti uvoľnili okolo nás a vytvorili to, čo nazývame informačné polia veriacich osôb. Nás tu budú výsostne zaujímať informačné polia svätcov a svätíc. Teda znovu z náboženskej oblasti to jedinečné. Predsa tieto Bohom omilostené osoby nám majú stále čo povedať a inšpirovať nás v snažení duchovnej cesty. A tak isto je tu aj zvedavosť vedca Boha, ktorý sa zaujíma o zákonitosti Božie v Božom dome. Vstup do informačných polí, ktoré vytvorili ľudia v stavoch po klinickej smrti, nájdete v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (14, M) nad Austráliou. Odtiaľto sa potom všetky mŕtve spomienky šíria po povrchu zeme. V sektore (12,J) okolo Sumatry je mliečna hustota tých, ktorí robili náboženstvo cez stavy klinickej smrti. V sektore Afriky (3,H) si nájdete tých, ktorí si do klinického obalu vkladali predstavu človeka na kríži. V sektore (12, 13, C, D), to je Sibír, si nájdete info polia vkladania relikvií do klinického obalu. Špeciálny je sektor (1, A až Q) a sektor (18, A až Q), sú v ňom vedľa seba uložené spomienky svätcov a svätíc, ktorí mali stigmatizované stavy. No tieto spomienky sú špeciálne upravené a uvedené do stavu, že ich nemožno sťahovať, čo je celkom v poriadku. Zvláštnosťou je skutočnosť, že tieto polia sú izolovane oddelené od seba a to nie je bežné v zákonitostiach info polí. Čo sa týka pravoslávia, tak všetko hodnotnejšie, ktoré vyprodukujú veriaci v rôznych jedinečných stavoch ducha a mysle, je ukladané do jantáru. Zaujímavý je sektor Sibír (9, E). V budhizme všetko náboženské vytvorené v zvláštnych stavoch mysle je ukladané rituálne do nádob, ktoré sú uložené v skalnej hore Tibet (12, F). Tak isto nie je možné tieto spomienkové polia násilné sťahovať, ale iba fotiť ako turista. V islamskom náboženstve sú informačné polia výnimočnej hodnoty v sektore ( 2 až 10, D,C) a sú špeciálne chránené. Treba ich fotiť so súhlasom a prepojením silne veriacej osoby tohto náboženského systému.

Pridaj komentár