Prírodné Božstvá. Mytológia šamanov. Klinická ezoterika. Astrálna ezoterika. Hypnotické techniky. Hypnotizér. Médium. Ale aj jedno aj druhé naraz. Mŕtvy totemový odkaz šamanov. Živý odkaz prírodných Božích totemov v nás. Dnešný prírodní ľudia. Zomierajúci prírodní ľudia v klinickej smrti. Spomienky v našich hlavách na doby šamanské. Tento zápis z meditácie má aj svoju zvukovú podobu MP3, vyhľadaj v Nahrávkach.

Vstupujeme aktívne na pôdu klinickej ezoteriky. Klinická ezoterika sa bude zaoberať nácvikom stavov osôb, ktoré prestali dýchať a nemôžu sa minimálne 6 minút nadýchnuť. Takéto osoby vstupujú do klinickej smrti. Z fyzického tela sa pri odumieraní tela a hlavne neurónov uvoľňuje zvláštna energia a tá sa zoskupuje okolo dotyčnej osoby. Zomierajúca osoba, pokiaľ je pri vedomí, môže vnímať stav, keď vystupuje zo seba a je schopná sa na seba pozerať ako zo zrkadla. Teda má tento pocit. Zároveň má pocit, že s telom je spojená iba akýmsi lúčom. Pokiaľ sa dotyčná osoba nadýchne a začnú jej pracovať orgány tela, tak všetko sa vráti do tela a osoba sa vráti do života. Stav klinickej smrti pominie.

Za určitých okolností je možné tieto stavy vyvolať aj inak ako nedýchaním. Na pomoc nám prichádzajú ezoterické cvičenia a tak dôležitá technika sugerácie uverenia, že ste zomreli. Teda tento druh klinického výcviku má svoje stupne a postupnosti. V prvom rade je to technika stíšenia tela a mysle. Potom je to technika koncentrácie nad povrch tela do aurického obalu. Potom znehybnenie tela s pocitom, že človek neexistuje. Najlepšie cvičenia tohto druhu si nájdete v jogínskych technikách. Potom sú tu ďalšie stupne výcviku ako je technika zrkadiel a sklenených objektov. Pozeranie sa do zrkadla, do sklenenej gule, do minerálov s pocitom, že sa do nich premiestňujete, je technika nácviku klinických stavov ľudskej mysle.

Pri týchto cvičeniach sa z oblasti neurónov uvoľňuje zhustená energia na povrch tela a do aurického obalu. Predpokladáme, že sa uvoľňuje z oblasti neurónov. Teda v tele máme 6 oblastí neurónov. Tento jav v aure môže vnímať iba osoba, ktorá je na takéto vnímanie cvičená, alebo má určité poškodenie zmyslov, ktoré jej takéto neštandardné vnímanie dovoľuje. Úspešnosť nácviku klinických stavov mysle možno dobre hodnotiť práve na základe toho, či sa uvoľňuje niečo z neurónov ľudskej mysle.

Aj techniky vešteckého charakteru, ktoré sa zameriavajú na veštecké techniky realizované iba o spomienok a bez prvkov fantázie dovoľujú, aby sa postupne rozvinul raný stav klinickej smrti. Tak isto veštecké výkony na základe geometrických tvarov dovoľujú nastúpiť stavom klinickej smrti.

Do kategórie klinickej smrti patria aj cvičenia hypnotické a mediálne. Teda cvičenia sa zameriavajú na to, aby všetko, čo hovoríte, čo si spomínate bolo prioritné v režime hypnotických techník. Pre začiatočníkov je dobré prejsť základnými hypnotickými technikami, ktoré sme intenzívne cvičili v Silva skole. Treba nahliadnuť a odcvičiť.

Samozrejme, že sme na pôde prírodného šamanstva a všetko tomu prispôsobíte. V prvom rade si aktivizujete spomienky na prírodu, či už spomienky prežité osobne, alebo spomienky získané z filmov, alebo inak. Potom zablokujete spomienky na civilizáciu.

Potom sa všetko snažíte robiť, ako keby ste sa chceli sami hypnotizovať a zároveň sa dostať do stavu niekoho, kto je aj médium ale aj hypnotizér. Zároveň si treba neustále udržiavať silu vnímania a nezaspávať, alebo neupadať do umelého spánku, prípadne vyradenia z vedomej činnosti. Treba postupovať pozvoľna a na všetko si postupne navykať. Nemá cenu preháňať to. A práve o tom je duchovná cesta.

Zároveň sa skoncentrujete na povrch šedej kôry veľkého mozgu, odkiaľ vešteckými technikami prenikáte do neurónových oblastí tela. Je ich 6. Teda nepoužívate oči, ušné bubienky, končeky prstov, sliznicu nosa, ani jazyk. Neriskujete poškodenie týchto zmyslových senzorov.

Teda určitú chvíľu sa správate ako hypnotizér a na seba používate hypnotické techniky, ktoré sa prispôsobia prírodnému prostrediu. Teda keď sa niečo točí, tak vír na vode. Keď sa niečo zavesené pohybuje, tak pavúk na pavučine. Keď niečo hučí, tak vodopád. Keď niečo padá, tak skaly, kvapky vody. Keď sa niečo vznáša, tak pierko, vták alebo vietor. Keď sa niečo kolíše, tak stromy a tráva.

Po chvíli sa prestanete hypnotizovať a pracujete ako médium, ktoré je zhypnotizované smerom do klinickej smrti. V tomto stave sa usilujete o sugeratívne techniky spojené so šamanstvom. V tomto stave z neurónových oblastí do aury tečie plazmatická energia a táto energia sa formuje do rôznych tvarov.

Predpokladáme, že ide o energiu z neurónových oblastí a kľudne jej môžeme dať názov plazmatická energia. V tomto stave si začnete spomínať na všetko okolo šamanstva a zároveň sa plazmatickým výronom v aure napájate na živých šamanov alebo šamanov, ktorí idú do stavu klinickej smrti a môžu zasiahnuť do spomienok na život šamanov a pozmeniť tieto spomienky vo vás na spomienky, ktoré nebudú až tak mŕtve ako v dnešnom náboženskom živote. Aj dnes sú uctievači prírodných Božstiev, ale v mŕtvej forme, ktorá nemá už v sebe živý zážitok prírodných Božstiev. Hovoríme skorej o archeologickom uctievaní prírodných Božstiev ako o živom prežívaní v sebe. A to nie je cieľom duchovnej cesty do seba na spôsob šamanov. Očakávame zážitky prírodných Božstiev v sebe a nie spomienky, ktoré patria do archeologických zbierok mŕtveho odkazu.

Teda prečistili sme spomienky a uviedli sme ich určitými technikami do živšej formy, ktorá obsahuje menej neživej archeologickej formy šamanstva. Takto upravené spomienky môžu slúžiť na preliečovanie hlavne neurónových oblastí. Ale aj ostaných častí tela. Pri liečbe orgánov používajte hlavne fantáziu a menej spomienky z mozgu.

Potom môže nastúpiť technika prenikania do šamanských spomienok a prežívať dianie okolo spomienok v mozgu. Zažívate určitý dej a dianie. Všetko sa deje v oblastiach s neurónmi.

Potom je možné využiť plazmatický výron energie na to, aby ste sa napojili na hrobné miesto pozostatkov šamana, ktorý chodil do klinickej smrti a mal v sebe zvláštne aktivované neurónové oblasti. Teda dokázal zažívať prírodné Božstvá priamo v sebe. Táto technika vám dopomôže, aby ste aj vy dokázali zažiť prírodné Božstvo v sebe. Takto sa môžete napojiť aj na živého šamana. Nehľadajte šamanov iba medzi prírodne žijúcimi ľuďmi. Niekedy ich nájdete aj medzi bežne žijúcimi ľuďmi a tiež medzi ťažkými psychiatrickými pacientmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.