Bioenergia v aure. Aurický obal. Povrch kože. Zasväcovanie. Znaky veštecké. Znaky podľa druhu zasvätenia. Špiritizmus. Prevzatie znakov. Rituál zasvätenia.

Neustále sa venujem nácviku presunu vedomia a pozornosti do aurického obalu. Ide vlastne o klasický výcvik, pri ktorom sa koncentrácia zmyslových centier z povrchu šedej kôry veľkého mozgu presúva na povrch kože. Tieto zmyslové centrá treba naučiť, aby začali vnímať aurický obal, ktorý sa skladá z molekúl vzduchu, tepla a bioenergie. Pri ľudskom vedomí viazanom na dnešný spôsob života, sa okolo fyzického tela vytvára energetický obal o hrúbke zhruba 5 centimetrov. Pri vedomí prírodných ľudí spätých s prírodou je aurický obal hrubý aj jeden meter. Pri zvieracom vedomí vychádzajú do prostredia určité lúče do všetkých strán z povrchu kože. Medzi lúčmi je voľný priestor. Lúče majú priemer niekoľko centimetrov.

No vráťme sa do ľudského vedomia, kde je aurický obal asi 5 centimetrov. Na tento obal samozrejme vplývajú rôzne faktory a to je v prvom rade zdravotný stav dotyčnej osoby. Schopnosť tvoriť dostatok vlastných bioenergií, schopnosť zosávať bioenergiu zo živých zdrojov, schopnosť vo vnútri vytvárať magnetické bioenergie z vlastných a zosatých energií, schopnosť pracovať s magmatickými energiami zeme. Aurický obal treba vnímať ako nestále prostredie, do ktorého neustále prúdi bioenergia a neustále sa bioenergia stráca.

Na jednej strane je to schopnosť vnímať auru, na druhej strane je to schopnosť tvoriť dostatok bioenergie, a tak isto je tu dôležitá schopnosť komunikácie s informačnými poľami mŕtvych jedincov, ktorí v ľudskej histórii dokázali pracovať v aurickom obale a tvorili v ňom znaky. Takíto jedinci dokázali pri určitých manipuláciách preniesť aurický systém na druhú osobu. To sa deje v súčasnosti hlavne v zasväcovacích systémoch Reiki kurzov. Aj tu zasväcovatelia pri koncentrácii na Reiki vytvoria aurický obal, v ktorom sa objavia určité znaky. Zasväcovateľ sa uvedie do vhodného stavu a dokáže cez určitú zasväcovaciu ritualistiku vtlačiť tieto znaky do aurického obalu zasväcovanej osoby.

Skúšaním a overovaním som zistil, že do aurického obalu je možné vtlačiť rôzne znaky za rôznym účelom. Vlastne k tejto technike zasväcovania pomocou uloženia znakov do aurického obalu ľudí som sa dostal pri hľadaní prieniku do jogínskych systémov, kde zasvätenie je súčasťou vyvolených účastníkov, ktorí dostavajú do aurického obalu väčšie písmeno z abecedy sanskrtu. Ide o indické písmo. Potreboval som ho získať do aury, aby som mohol skúmať nácvik v ašramoch. Tak som vyhľadal informačné polia mŕtvych jogínov, ktorí neboli spálení a zostali nedotknuté ich kostné pozostatky.

Táto skúsenosť ma naviedla k tomu, že som začal vyhľadávať kostené pozostatky všetkých tých, ktorí svoju duchovnú ezoterickú prax absolvovali cez aurický obal. Zosajem informačné pole dotyčnej osoby, použijem na to špeciálnu ritualistiku a môžem zasväcovať iných do rôznych ezoterických systémov. Verím, že aurická ezoterika prinesie ďalšie zaujímavé odhalenia.

Pridaj komentár