Teória. Zasvätenie. Práca so znakmi zo zasvätenia. Príprava na zasvätenie. Prehĺbenie zasvätenia. Vnútorné Reiki. 4 centrá Reiki. Prepojenie centier Reiki na klasické Reiki v aurickom obale. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Biomagnetické energie. Bioelektromagnetické energie rúk a nôh. Magmatické energie zemského jadra. 4 druhy magmatických energií. Kirlianové energie zo svalov. Iskrenie zo svalov. Farebná aura. Plamienky zo svalov. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku Reiki. Ide o systém práce s bioenergiami ľudského tela. Môžete si to predstaviť ako činnosť katódy a anódy, ktorá vytvára bioenergiu priamo v ľudskom organizme. Potom je tu možnosť nielen vyrábať v sebe bioenergie, ale ich aj zosávať na diaľku zo živých zdrojov ako sú rastliny, stromy a zvieratá.

Zvládnutie bioenergií je základom, ako sa stať senzibilom, ktorý dokáže cítiť toky bioenergie vo vlastnom tele a okolo svojho tela v aurickom obale. Kto nie je senzibil, začne bioenergie v sebe cítiť až po hodine cvičenia. Cíti bioenergiu ako tlaky alebo ako bzučanie včiel.

Novinou je to, že pri klasickom zasvätení vzniká efekt vytvorenia aury okolo tela a v nej sa ocitnú znaky a objekty Reiki. Zasvätený Reikista si spomenie na zasvätenie a namiesto liečby iných sa začne vciťovať do znakov v aure a usiluje sa vhodne meditovať, aby posilnil kontakt so znakmi v aure. Dokonca takto môže posilňovať neustále znaky v aure a zvyšovať ich aktivitu. Stačí, keď si spomenie na Reiki zasvätenie, potom sa skoncentruje do aurického obalu okolo tela a tu vždy nájde určité znaky Reiki. Stačí intuitívne meditovať a znaky silne aktivizovať.

Tí, ktorí neboli zasvätení, si pred seba dajú zasväcovací znak Reiki v tvare blesku. Koncentrujú sa na aurický obal a usilujú sa mať pocit, že ich telo sa zväčšilo o 5 až 10 centimetrov. Potom tu vizualizujú väčšie geometrické tvary, kríž, kruhy a čiary. Môžu sa pripraviť na zasvätenie.

Základom Reiki, ktoré pravidelne nacvičujeme, je vytvoriť vo vnútri Reikistu schopnosť tvoriť vlastné bioenergie a tieto viazať na chorobnosť a fyzickú námahu. Cieľom nácviku je vytvoriť stereotyp na tvorbu vlastnej bioenergie v štyroch Reiki centrách. Ide o časti predného mozgu a konkrétne časť nad očnými oblúkmi po stranách hlavy, potom je tu centrum asi dva centimetre nad ušami. Tretie centrum je vzadu v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým centrom. Štvrté centrum je v stenách hrubých a tenkých čriev. Vždy je treba sa na oboch stranách hlavy a čriev skoncentrovať silou pozornosti a túto koncentráciu tu udržať.

Do miest koncentrácie postupne presúvate predstavy znakov na tvorbu vlastnej bioenergie. Zároveň máte pocit ťažkej fyzickej práce, pocit chorľavosti orgánov tela. Vytvorenú bioenergiu posúvate do orgánov. Tí, ktorí majú zasvätenie Reiki, aktivizujú znaky zo zasvätenia a spájajú tvorbu bioenergie v aure s centrami Reiki v prednom mozgu. Vytvorenú bioenergiu v aurickom obale po zasvätení spájajú s vlastnou bioenergiou a preliečujú postupne celé telo. Do vnútra sa púšťa rozumné množstvo bioenergie tak, aby to mohlo preniknúť do orgánov v tele. Je tu možnosť spojiť klasické zasvätenie a vnútorné Reiki. Takto to precvičíme vo všetkých štyroch centrách Reiki.

Pokračujeme v ďalšom nácviku a postupne sa koncentrujeme do štyroch centier Reiki. Začiatočníci tu vizualizujú znaky na zosávanie bioenergie zo živých zdrojov. Zasvätenci Reiki k tomu pridávajú Reiki znaky v aurickom obale a zmiešavajú zosatú bioenergiu s bioenergiou vytvorenou v aurickom obale. Všetci majú pocit ťažkej fyzickej práce, pocit chorľavosti a pocit, že orgány tela sa neustále zväčšujú. Je možné pri tých, ktorí majú už s Reiki skúsenosti, bioenergiu tlačiť do vybratého orgánu a odtiaľto upravenú energiu distribuovať do tela.

Pokračujeme ďalej a v štyroch Reiki centrách dodávame pocit aktivity biomagnetov. Teda tu vytvorené energie, tu zosaté energie spájame s predstavou magnetov. Tí, ktorí sú zasvätenci Reiki, spoja vnútorné Reiki so zasvätením v aure. Prepoja klasické aurické Reiki s vnútorným Reiki. Príval energie je silný a treba ho korigovať. Všetci všetko rozvádzame do jednotlivých častí tela. Potom je tu možnosť biomagnetickú energiu z jednotlivých centier posielať cez jednu aj druhú ruku alebo chodidlá. Platí zásada, že cez jednu aj druhú ruku tečie rovnaké množstvo energie s rovnakou silou. Ináč to nepreteká. Bioeletromagnetickú energiu točíme cez jednotlivé orgány v tele.

Pokračujeme aktivizáciou štyroch Reiki centier vo vnútri organizmu a koncentrujeme sa do magmatického jadra Zeme. Odtiaľto idú štyri druhy magmatizmu, ktorý preniká všetko živé a mŕtve v prírode. Magnetizmus sťahujeme do centier Reiki a potom do organizmu. Nemožno tu použiť žiadny druh doterajšieho Reiki. Nikomu sa klasické Reiki nedarilo na magmatizmus uplatniť. Všetci sa usilovali myslieť na japonské bonsaj a ikebanu. Tak isto sa koncentrovať na svetové strany a praktizovať feng shui techniky. Prípadne harmonizovať rovnako pravú aj ľavú časť tela. Čo je vpravo, to je aj vľavo. Takáto harmónia dovoľuje intenzívne zosávanie magmatizmu do vnútra tela.

Nasledovalo ďalšie cvičenie a to sugerácia pocitu nerozhodnosti voči náboženstvu a prostitúcii. Nevyriešená dilema. Takýto stav mysle dovoľuje koncentráciu do nervových platničiek svalov a vytváranie zvláštnych aurických efektov ako je farebná aureola, iskrenie na povrchu kože a drobné modré plamienky. Všetky tieto bioenergie zosávame dovnútra organizmu. Hovoríme o Kirlianových efektoch.

Pridaj komentár