Miecha. Vedomie miechy. Prírodný človek. Šaman. Aura miechy. Koncentrácia do miechy v chrbtici. Energetické pomery. Biochemické pochody. Patologické stavy prírodných ľudí. Nervová štruktúra v stave fosílií. Nervová sústava v stave brontosaurej. Nervová sústava s uzlinkami. Aurický obal okolo tela. Objekty v aure. Zasvätenie do aury. Tento zápis má svoju autentickú nahrávku MP3 z prednášky a cvičenia . Vyhľadaj v nahrávkach.

V podstate máme v tele 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a drobné nervové ganglie pri orgánoch tela.

Nás pri šamanstve bude zaujímať oblasť miechy v chrbtici. Môžete si ju kľudne predstaviť ako drobné koráliky zavesené na hrubej nitke. Ide od stredu hlavy až po kostrč. Pre meditujúceho je potrebné, aby svoju pozornosť odpojil od vonkajšieho sveta a ponoril sa do svojho vnútorného sveta.

Pod vnútorným svetom tu budeme rozumieť fyzické telo a všetko, čo funguje vo fyzickom tele. K tomu musíme pridať aj aurický obal okolo meditujúcej osoby. Pod aurickým obalom tu rozumieme vlastné energie, iné energie, ktoré sa do aury neustále dopĺňajú, molekuly vzduchu, prachové častice a fotóny svetla.

Na to, aby ste sa ponorili do svojho vnútra a nastúpili cestu vlastného spoznania, je potrebné sa naučiť najprv koncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu. Konkrétne na povrch veľkého mozgu, kde máte šedú kôru mozgovú. Tú si treba predstavovať ako 3 až 7 vrstiev pavučiny na sebe a v pavučine drobné malé pavúky. Najviac sa musíte naučiť koncentrovať do zadného zrakového centra a do spánkových lalokov. Tu je uložené centrum zraku a centrum sluchu. Odtiaľto potom prenikáte ďalej do svojho fyzického a psychického vnútra.

Ide tu vlastne už o veštecky orientované zmysly, ktoré vám jediné dovolia vnímať to, čo sa deje vo vašom vnútornom svete. Najlepšie je začať s tým, že si dokážete zo spomienok predstaviť vlastné orgány tela a postupne si dokázať výhradne zo spomienok v hlave predstaviť fungovanie orgánov. Nie priamo vo chvíli meditovania z obrázkov pred vami.

Potom je tu možnosť senzibilného prenikania do vlastného vnútra a to pomocou spánkových lalokov, v ktorých je uložené sluchové centrum. Na začiatok je najlepšie naučiť sa cez spánkové laloky počúvať činnosť vnútorných orgánov a potom sa naučiť vyciťovať aj to, čo sa deje v nervovej sústave idúcej k jednotlivým orgánom. Hovoríme, že takýmto postupom sa stanete senzibilmi, ktorí môžu vyciťovať energetické pochody v ľudskom tele.

Pod energetickými pochodmi tu budeme rozumieť biochemické deje v tele a v každej bunke. Pri týchto chemických pochodoch sa tvorí energia ako pri každom chemickom pochode.

Aby ste v sebe otvorili dimenziu prírodného človeka, tak je potrebné preniesť psychickú koncentráciu zo stredného mozgu, ktorý je v strede hlavy, do oblasti miechy v chrbtici. Väčšina dnešných ľudí je usadená psychicky v strednom mozgu. Prírodní ľudia, ktorých sme na diaľku ošetrovali, sú usadení v drvivej väčšine v mieche, ktorá je uložená v chrbtici. Len koncentráciou cez zrakové a sluchové centrum do miechy môžete otvoriť skutočne aj dimenziu prírodného človeka. Inak to bude iba platonická hra na prírodného šamana.

Najlepšie je zo začiatku prenikať do miechy v chrbtici tak, že si tupým predmetom zatlačíte na chrbticu zvonka. To vyvolá bolesť a vy sa iba skoncentrujete na bolesť cez zmyslové centrá v hlave. V žiadnom prípade cez fyzické oči a uši.

Vlastne vyvolávanie bolesti v ktorejkoľvek časti miechy dovoľuje zahájiť kvalitnú koncentráciu práve do miechy. Teda bolesť tu zohráva centrálnu úlohu, aby ste sa naučili koncentrovať do svojho vnútra a na všetko, čo sa deje vo vašom vnútornom svete.

Potom je potrebné sa vhodne naladiť psychicky a zájsť si do vlastných spomienok, ktoré máte uložené v hlave. Aktivizujete spomienky na prírodu podľa vzoru prírodných ľudí. Vhodná je aj technika sugerácie a uverenia, že ste sa stali prírodnými ľuďmi. Ide o techniku, keď vypnete rozum a nepremýšľate o tom, či je pravda to, že ste prírodný človek. Poviete si, že ste prírodný človek a podľa toho sa budete pri meditácii správať.

Zároveň potlačíte čo najviac spomienky na civilizáciu a jej možnosti. Hlavne potlačíte myslenie podľa ľudského vzoru. Prírodný človek žije v poverách a neskúma dostatočne, či je niečo pravdivé alebo nepravdivé. Nezáleží mu na tom, aby niečo overoval a skúmal.

Tak isto je nutné sa naučiť magickú reč. Práve tu je rozdiel medzi bežným prírodným človekom a prírodným človekom šamanom. Tak ako dnes niekto ovláda prácu na internete a niekto nie. Tak isto niektorí prírodní ľudia ovládajú magickú reč a v tej dobe sa dali považovať za gramotných ľudí.

Naučiť sa prírodnú magickú reč nie je jednoduché, podrobnejšie si jej základy nájdete v Magickej škole. Problém nevzdelanosti v magickej reči sme nahradili v zasvätení a to skopírovaním magických objektov, ktoré magické rituály ovládajú, dokážu vás ich naučiť, alebo ich robia za vás, prípadne ich dokážu tlmočiť iným objektom v aure.

Pre dostatočnej koncentrácii do miechy v chrbtici sa vám otvorí vedomie prírodného človeka a možnosti komunikácie s dianím v aurickom obale. Pokiaľ by ste zostali koncentrovaní do stredného mozgu v strede hlavy, tak aurický obal by bol iba dva centimetre okolo vás. Pri koncentrácii do miechy je aurický obal až pol metra a viac okolo vášho fyzického tela.

A práve takáto veľká aura dovoľuje prežiť to, čo prežíval prírodný človek v aurickom obale okolo seba. No na to, aby ste mohli prežívať to, čo prežívali prírodní ľudia v aure, je potrebné, aby ste vycvičili svoje zmyslové centrá v hlave na dostatočné veštecké vnímanie dejov v aurickom obale. Hovoríme o aurickom veštectve a o aurickej senzibilite.

V aure je možné zažívať kde čo. V prvom rade tu zažívame rôzne druhy energetických objektov zo zasväcovacích rituálov. Tieto objekty, ktoré sa najčastejšie podobajú energetickým bublinkám vo veľkosti pingpongovej loptičky sa tvoria u tých prírodných ľudí, ktorí majú určitým spôsobom poškodenú nervovú štruktúru. Takíto prírodní ľudia prirodzene vytvárali aurické objekty, ktoré dostali do seba skúsenosti šamana v tej či onej podobe. Môžete sa naučiť tieto stavy si nasugerovať. Keď si tieto stavy nasugerujete, tak automaticky budete vyrábať energetické objekty do aurického obalu.

Potom je možné v aure zažívať aj mytologické deje prírodných národov. Ale to je už samostatná kapitola, do ktorej sa postupne prepracujeme a využijeme rôzne zasväcovacie techniky.

Potom pre pokročilejších novodobých šamanov je tu možnosť postupovať ďalej pomocou zasvätení, pri ktorých sa skopírujú do aury zasvätenej osoby aurické objekty. Jedna vec je zasvätenie a druhá vec je naplno využiť objekty zasvätenia. V žiadnom prípade neskúmate a nekontrolujete, čo objekty zasvätenia robia. Najlepšia je technika vo vnútri si predstaviť seba ako drobnú postavičku a tu si želať, čo majú objekty zasvätenia robiť. Treba na to trvalo myslieť. Teda napríklad sa chcete preliečovať magmatickými objektmi. Vnútri si vytvoríte malú predstavu seba a neustále myslíte na to, aby vás magmatické objekty zo zasvätenia preliečovali. Musíte neustále na to myslieť a keď prestanete na to myslieť, tak sa treba znovu na to sústrediť. Keď chcete kontrolovať, čo objekty v aure robia, tak iba nepriamo a to vo vnútri tela pri postavičke seba samého. Kontrolu treba prevádzať v čase minulom, teda až chvíľu po tom, čo vás aurické objekty preliečili.

Tak isto treba kontrolovať vlastné návyky. Napríklad liečitelia automaticky posielajú objekty liečiť iných a nie seba. Treba to kontrolovať. Niekto má všetkých rád a chce sa s objektmi v aure zblížiť. To im nedovolí pracovať. Niekto komanduje ako učiteľ žiakov, takýto prístup nemožno uplatniť na objekty. Zase by nepracovali tak, ako majú.

Tak isto sa objavuje problém dvojníka v aure šamana. Hovoríme o druhom ja v aure. Aj tento fenomén musíte mať pod kontrolou. Aurický dvojník môže mať rôznu podobu. Môže to byť podoba zvieraťa, muža, ženy a tiež dieťaťa. Treba ho prinútiť k aktívnej účasti toho, čo chcete. Najlepšie ho prinútiť, aby toto aurické ja robilo magické rituály, ktoré mu nadiktujú magické objekty v aure.

Nie je problém zasvätenie a prenos objektov od historických zasväcovateľov, ale vnútorný postoj zasvätenej osoby, jej návyky a zlozvyky.

Už sme aj prvýkrát použili kmitajúce objekty Silva zasvätenia, aby dopomohli navodiť stav prírodného človeka. Znovu predstava seba vo vnútri seba a žiadosť o vytvorenie prírodného vedomia v mieche.

Pridaj komentár