Budem sa tu venovať sporným a neujasneným postupom na duchovnej ceste. Ide o problémy z okruhu ezoterického veštectva, energetickej ezoteriky, neurónovej, aurickej, sexuálnej, znakovej ezoteriky.

Okruh ezoterického veštectva. Celkovo treba odčleniť klasické veštectvo od ezoterického veštectva. Ujasniť si teoreticky, o čom je klasické veštectvo a o čom je ezoterické veštectvo. Ezoterické veštectvo je veštectvo, ktoré sa má zaoberať transformáciou zmyslov a zmyslových centier, aby dokázali ľudské zmysly vnímať vnútorné pochody meditujúceho na duchovnej ceste. Je tu nutnosť rozvinúť veštecké schopnosti na vnímanie energetickej ezoteriky. Teda podávať také veštecké výkony, ktoré dovolia psychicky operovať v magnetických energiách, magmatických energiách. Prekvapivo robí problém aj vnímanie sexuálnych energií.

Tak isto je potrebné rozvinúť veštecké schopnosti do vešteckých výkonov zameraných do aurického obalu okolo fyzického tela meditujúceho. Jednak v aure vnímať energetické, ale aj mytologické objekty.

Nedostatočne sú rozvinuté veštecké zmysly aj na vnímanie biochemických pochodov v organizme. Teda málokto z meditujúcich dokáže veštecky vnímať vnútornú biochémiu v tele. Problémom sú tu aj odborné poznatky o biochemických procesoch v tele.

Už slabším problémom je veštecké vnímanie pochodov v neurónových oblastiach meditujúceho. Tu to nejako ide, ale ešte to nie je ono. Máme sa čo zdokonaľovať. Ide hlavne o nabratie a odovzdanie skúseností, čo dokáže veštec zistiť v neurónových oblastiach.

Keď sa nebudeme intenzívnejšie venovať rozvoju vešteckých schopností, tak nás to môže časom zaviesť do problémov v ďalšom postupe na duchovnej ceste. Preto prijmeme opatrenie a pri každej škole alebo sekcii zahájime aj veštecký výcvik a nielen iba naladenie zmyslov.

Okruh energetickej ezoteriky. Na duchovnej ceste je potrebné spoznať a ovládnuť aj energetické pochody. Jednak ich vnímať vešteckými zmyslami, a potom sa vhodne naučiť do nich prenikať. Nedostatkom je momentálne neschopnosť vnímať a tvoriť bioenergetické objekty vo vnútri fyzického tela meditujúcej osoby. Ďalším problémom je senzibilné vnímanie energetických objektov v aure. Vyžaduje si to mimoriadne citlivý prístup. Tak isto je problémom malá prax s magnetizovanou a magmatizovanou energiou zeme. Cvičíme ju ešte príliš málo a skúseností je nedostatok.

Celkovo svoju pozornosť zameriame na senzibilné veštecké výkony voči energiám. Tak isto prijmeme špeciálnu úpravu zmyslov s cieľom vytvárať mnohorozmerové energetické objekty z rôznych energií.

Okruh neurónovej ezoteriky. Neurónová ezoterika je v rámci duchovnej cesty vlastne na začiatku svojej aplikácie. Podarilo sa nám postaviť ezoteriku na tento základný kameň aj podľa neurónových oblastí, čo dáva konečne ezoterike stabilitu a jednoznačné delenie. Ezoterický svet si postupne zvykne na delenie ezoteriky podľa tohto medicínskeho kľúča. Všetci si musíme uvedomiť tento mechanizmus a začať ho v ezoterike dodržiavať. Od nás to bude vyžadovať opustiť starý systém delenia ezoteriky podľa iných, menej efektívnych kľúčov. Tu bude potrebné neustále v teoretickej časti upozorňovať a propagovať tento prístup. Teda ezoteriku budeme deliť na 6 základných neurónových oblastí a množstvo ďalších oblastí, pri ktorých je všetkých 6 oblastí zjednotených. Zjednotenie neurónových oblastí vytvára možnosti pestovania ezoteriky na základoch zmeny, podobne ako to majú kozmonauti. Teda možno hovoriť o kozmickej ezoterike.

Ovšem nestačí prenikať do neurónových oblastí iba na základe duchovnej cesty, ale treba sem prenikať za účelom fyzického a psychického zdravia.

Okruh aurickej ezoteriky. Zaoberáme sa ňou iba krátku dobu. Prijali sme systém zasväcovania a kopírovania aurických objektov od historických zasväcovateľov. K tomuto kroku nás inšpiroval Reiki systém. Teda určitý prenos objektov a stavov v psychike meditujúceho je možný. Začali sme s aurickou ezoterikou a zasväcovaním asi 10 a možno viac rokov po nástupe zasvätení Reiki. Nebol nám známy mechanizmus zasvätení. Teraz máme v tejto otázke jasnejšie, ale nie úplne jasno.

Budeme pokračovať v zasväteniach a využijeme už hneď od začiatku systém neurónového členenia na 6 neurónových oblastí a zjednotenú oblasť kozmického vedomia. Je potrebné nabrať praktické skúsenosti priamo zo zasvätenia a praktického využitia samotných zasvätení.

Je tu problém vešteckých výkonov do aurického priestoru. Je tu problém tvorby mnohorozmerových objektov v aure. Je tu problém senzibilného vnímania energetických objektov v aure. Ďalej je tu problém aj psychického postoja voči prevzatým objektom. Teda zdokonalenie psychiky na fenomén aury.

Okruh sexuálnej ezoteriky. Musíme sa tu popasovať so zosávaním sexuálnej energie z iných živých zdrojov na diaľku bez prítomnosti týchto zdrojov. Túto energiu treba transformovať cez kostnú hmotu a treba vynechať kostnú dreň, kde sa tvoria zložky krvi. Zmyslom takéhoto prístupu je nepreťažovať organizmus meditujúceho vlastnou tvorbou sexuálnej energie.

Okruh mytologickej ezoteriky. Tu máme celkovo mimoriadne veľa nedostatkov a v tejto oblasti, ktorá patrí do šamanstva, značne zaostávame. Mali sme už prvé zasvätenie do mytológie aury živlov vody, zeme, vzduchu a ohňa. Ide vlastne o dianie v aurickom obale meditujúceho. No tu je potrebné, aby sme zdokonalili veštecké výkony do aurického obalu, aby sme sa naučili mytologické prejavy v aure vnímať a ovládať ich.

Okruh znakovej ezoteriky. V tejto oblasti pokračujeme v základnom prieskume svetového písomníctva a veštecky hľadáme tých, ktorí ako prví v histórii ľudstva vytvorili prazáklad písma. Túto oblasť aktívne preskúmame a vytvoríme vhodné podmienky na zasvätenie do aury.

Okruh náboženskej ezoteriky. V tejto oblasti sa pozvoľna prebíjame dopredu. Základným problémom je, že k náboženstvu je množstvo rôznych prístupov. My sme si vybrali prístup svätcov, ale bez negatívnych prejavov či už fyzických, alebo psychických. Tak isto sa stávame vedcami Boha a usilujeme sa náboženské prejavy postrehnúť a pochopiť aj silou medicínskej logiky. Teda budeme vytrvalo postupovať k vytvoreniu ezoterického náboženstva, čo je skutočne niečo novátorské. To celkovo sťažuje postup vpred.

Okruh evokačnej ezoteriky. Je mimoriadne problémová oblasť duchovnej cesty a viacej súvisí s otázkami zdravia. Ide vlastne o biochemické procesy v ľudskom tele. Túto oblasť sme zanedbávali najviac, ale už robíme razantné kroky na to, aby sme tento podľa mňa závažný nedostatok odstránili a dali do poriadku. Svoju pozornosť upriamime na tukové tkanivo a jeho schopnosť produkovať rôzne druhy chemických látok.

Pridaj komentár