Venujeme sa prehlbovaniu ezoteriky, ktorá začína v momente, keď ezoterik vstupuje cvičením skutočne do raného štádia klinickej smrti. Teda nie ako nejaká fantázia, ale reálne nacvičené rané štádium klinickej smrti.

Ako pri každom takomto článku upozorňujem, že tieto všetky cvičenia sú rizikové pre zdravie a psychiku ezoterika. A hlavne, keď sa cvičia rýchlo a chaoticky, a tak si nesie každý zodpovednosť sám za seba. V tomto prípade ide o druh cvičení, kde je potrebné sa mimoriadne ukľudniť, pozastavovať a spomaľovať postupne dýchanie. Tak isto sa pôsobí aj na srdcový sval a mimoriadne spomalenie tepovej frekvencie. Celkovo sa musí ezoterik naučiť ovládnuť strach zo smrti a prinútiť aj svoje neuróny, aby ovládli pud sebazáchovy a nepostavili sa proti týmto cvičeniam. Čím hlbšie bude ezoterik meniť svoju psychiku a orientovať ju na všetko okolo klinickej smrti, k zomieraniu a k tomu, čo je po smrti, tak tým viacej proti jeho snahám budú úradovať jeho vlastné neuróny. A ezoterik musí tvrdo donútiť svoje neuróny, aby sa venovali svetu mŕtvych a nestavali sa na odpor.

Ezoterik si je vedomý, že na svojej duchovnej ceste ide proti zásadám bežného sveta ľudí, a tak isto prekonáva asi 4 miliardy rokov vývoja organickej hmoty, ktorý má uložený vo svojich neurónových oblastiach. A na tento tvrdý boj s vlastnými neurónmi, ktoré nezaujímajú veci na večnosť, bude používať všetky dostupné prostriedky. V prvom rade si zabezpečí poslušnosť asi 5 % neurónov. Vyhľadá si ich medzi svojimi neurónmi a to koncentráciou do oblastí svojho tela. Ide o neuróny, ktoré mu budú oddané na život a smrť. Sú programované k tomu, aby bojovali a terorizovali, zaviedli despotizmus a diktát nad zbytkom neurónov v tele ezoterika. Ezoterik nesmie mať postupne žiadne ilúzie o svojich neurónoch a skorej ich považuje za hromadu debilných švábov.

Ezoterik sa nespolieha na to, že 95 % neurónov mu bude dobre a oddane slúžiť. Je to naivná predstava. Neuróny v ľudskom tele sú naprogramované, čo sa má diať a kam sa vyvíja a smeruje život človeka. Tento vývoj je fyzicky realizovaný na úrovni bunkového jadra, ktorý obsahuje chromozómy, gény, génové sekvencie, bielkoviny a aminokyseliny. Ezoterik si uvedomuje svoj hendikep, že ľudský intelekt a schopnosť myslieť sa vyvíja len veľmi málo a to asi takých 50 000 rokov a to je krátka doba na to, aby ľudská schopnosť čítať, písať a myslieť bola zapísaná do génových oblastí. Človek sa rodí ako zvieracie mláďa a keby ho nevychovávali ľudia, ale zvieratá v lese, tak nenadobudne ľudské rozmery existencie. Preto je tak dôležité v ľudskej spoločnosti odovzdávať skúsenosti tých, ktorí sa úspešne stali ľuďmi. A ezoterik sa musí postupne stať osobou, ktorá dá prednosť ešte počas života svetu mŕtvych a nie svetu živých. A to je proti všetkým neurónom nenormálny stav a neuróny budú zúrivo bojovať, aby sa človek nevenoval veciam nadčasovým, ale zháňaniu žrádla a ezoterike a duchovnej činnosti sa venoval ako relaxu a zábave. A ezoterik musí prekonať svojho úhlavného nepriateľa a to sú jeho vlastné neuróny.

Ezoterik si cvičí svojich 5% neurónov do systému fanatických bojovníkov a bude do konca života viesť tvrdé konfrontácie s ostatnými neurónmi a k tomu aj s nervovými bunkami. Ezoterik si nedovolí žiadne naivnosti voči neurónom svojho tela. Neuróny ezoterika sú malé prešibané zvieratká, ktoré vytiahnu neuveriteľné stratégie a taktiky, ako vás dobehnúť, oklamať a odviesť od ezoteriky. Navyše zvieracie neuróny v ezoterikovi sa boja smrti a zomierania a orientácia ezoterika na smrť a zomieranie ich desí a vedú k fanatickému odboju a odvedeniu ezoterika od jeho cesty do večnosti. A tento súboj nie je žiadna srandička a zvládne ho iba pár ezoterikov.

Vrcholová ezoterika je práve o všetkom okolo smrti, zomierania a o tom, čo bude po smrti. Ezoterik asi 15 až 20 rokov preniká do hĺbok reálneho kozmu okolo seba a aj do sveta častíc. Preniká aj do seba samého a to do orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov. Za toto obdobie spozná potenciál, čo ponúka nekonečný priestor v kozme a čo sa dá realizovať vo vnútri samotného ezoterika.

Aby ezoterik ovládol svoje neuróny a ovládal aj svoje zvieracie JA a aby sa to jeho nie ľudské, ale ezoterické JA presadilo, na to potrebuje ezoterik trvalo kontrolovať a násilne prinucovať svoje neuróny k ezoterickej činnosti. Zvieracie neuróny budú brániť ezoterikovi, aby sa stal všestranne vzdelanou osobou. Zvieracie neuróny sa postavia proti tomu, aby ste vstúpili ešte za života do sveta mŕtvych spomienok. Ďalej ako každý iný človek aj ezoterik po 30. roku života starne. Teda už sa netvorí dostatok enzýmov potrebných k rýchlo prevádzaným chemickým procesom v ľudskom tele. V 40. roku života ezoterik stratí postupne výkonnosť svojich hormonálnych žliaz. Potom sa pokazia tráviace enzýmy a to už beží staroba, ktorá vychádza zvnútra chromozómov a génov. A nakoniec je tu smrť ako sa patrí. A ezoterik po 30. roku života vlastne vedie s neurónmi a bunkovými jadrami vo svojich bunkách boj o dlhovekosť a boj o nadčasové. A treba dodať, že väčšina ezoterikov tento boj prehráva, nedokončí svoju duchovnú cestu a neuloží svoje spomienky na večnosť.

Problémom pre ezoterika je vytvoriť si životný cieľ spoznať svoj vnútorný svet a teda sám seba. Je tu motto: Skús ešte za života spoznať sám seba a to, čo máš v sebe. Nezomri ako nevedomý. Nastúp cestu do svojho vnútorného sveta. Staň sa vedomým autistom, ktorý si do vnútorného sveta vytvorí reálne predstavy o hlbočinách kozmu, teda planéty, galaxie, súhvezdia a väčšie a väčšie priestory kozmu. Hovoríme často o extrémnych vzdialenostiach a to 10 umocnené na 100 m. A tak isto spozná makrosvet na úroveň 10 na mínus 80 m. Teda ezoterik prenikne do svojich neurónov, pacifikuje ich a vybuduje v nich biozariadenia a biostroje, ktoré sa naučia prenikať na úroveň častíc a tam pre psychiku ezoterika platia iné zákonitosti ako v tom prvkovom svete okolo seba.

Využite potenciál tu prinesených poznatkov a techník, ktorými sa cvičia neuróny ľudskej mysle a vytvárajú sa z neurónov biostroje. Inak povedané, vycvičte si svoje neuróny a ako ste sa naučili hrať futbal, tak sa vaše neuróny naučia mimoriadne schopnosti. No nečakajte, že vaše neuróny sa budú na váš výcvik tešiť. To by bolo naivné a radšej svoje neuróny neustále cepujte vytrvalými cvičeniami a to mnoho rokov. Pokiaľ nebudete trénovať svoj neuróny trvalo k mimoriadnym schopnostiam, tak ich nebudete mať alebo ich po čase stratíte. Ezoterik vo vnútri seba žije kozmos a častice ako klasický autista uzatvorený do seba. V zásade je ezoterik s veľkým množstvom neurónov, ktoré sú orientované do vnútorného sveta ezoterika. Teda ezoterik je z pohľadu psychiatrického introvert – orientácia na to, čo má vo vnútri a nie von. Bežní ľudia majú iba nepatrné množstvo neurónov dovnútra. Väčšina je orientovaná do vonkajšieho sveta. Extrém tvoria osoby silne autistické, ktoré odmietajú komunikovať s vonkajším svetom a skoro všetky neuróny sú orientované dovnútra. Ezoterik sa stáva vedomý autista a znásilňuje svoje neuróny k životu dovnútra, ale s tým, že vo vnútorných predstavách odmieta sústrediť sa iba na planétu Zem. Vo vnútri rozvinie hlbočiny kozmu a mikrokozmu a to chce aj žiť a do tohto priestoru prenikať. A neustále terorizuje neuróny, ktoré sa odmietajú koncentrovať dovnútra a ktoré chcú iba komunikáciu do bežného sveta. Ezoterik si vo veľkom mozgu vybuduje schopnosť prenikať cez neuróny rovno do častíc. Ezoterik sa pozerá na tento pozemský svet, ale zároveň fungujú jeho cvičené neuróny do časticovej úrovne. Teda zadný zrakový mozog, kde človek vidí do prvkového sveta má aj schopnosť vidieť do časticovej úrovne. Ezoterik vidí človeka zrakom a zároveň ho preskenuje aj svojím časticovým zrakom. A toto bežný človek nedokáže, nie je na to cvičený. A nemyslite si, že neuróny v tele ezoterika s nadšením prijímajú takúto schopnosť.

Ezoterik si trénuje asi 5 % neurónov svojho tela pre seba a pre svoje ezoterické ambície a tie musia byť poznamenané doslova brutálnym fanatizmom. Ezoterika alebo smrť. Niet inej cesty, pokiaľ chce ezoterik ovládnuť a prinútiť ostatných 95% neurónov k poslušnosti a to znamená pracovať na duchovnej ceste ako prvoradej záležitosti. Pokiaľ do ezoteriky prichádzate s tým a ja neviem, čo chcem a ja to chcem iba tak trochu a možno, tak radšej sa venujte bežným záležitostiam a žite tak klasicky pod dozorom zvieracích neurónov, ktoré vás aj tak dostanú a prinútia žiť ako zvieratá, ktoré sa trochu naučili písať a čítať.

Aby ste znásilnili, pacifikovali, donútili neuróny ísť ezoterickou cestou, je potrebné tých 5 % neurónov vyškoliť doslova technicky a technologicky, teda brutálne neľudsky. Tieto neuróny neznášajú ľudské ako také. Riešia programovanie, riešia hardvér, riešia matematiku, riešia vedu, kybernetiku. Neznášajú všetko zvieracie a sú fanatické na ezoteriku. Chápu, že neuróny a nervové bunky sú vždy a za všetkých okolností proti ezoterike a to je normálne a prirodzené. Napriek tomu ezoterik si voči neurónom a nervovým bunkám presadí svoje.

Aby si ezoterik čo najviac podriadil svoje neuróny, tak cvičí silva techniky, a to hlavne technické zvuky strojov a zariadení. Vie tieto zvuky vyvolať vo svojom mozgu a poslať ich voči neurónom, ktoré si hudú svoje rozhovory v niečom ako morzeovka. Ezoterik sa naučí kryptografickému dekódovaniu, čo si medzi sebou rozprávajú jeho neuróny. Keď ezoterik cvičí prienik do svojich buniek, tak ho jeho neuróny podporujú a musia vyťahovať zo spomienok obrázky a texty o bunkách a nie zaoberať sa, čo bude na večeru. A ezoterik zapne vo svojich hlasivkách, kde má membrány, rušičku a prepne morzeovku neposlušných neurónov na to, čo potrebuje. Keď ste náhodou boli na vyšetrení EEG, tak to vám dávali do mozgu slaboprúd s rôznym stupňom impulzovosti a testovali, ako sú vaše neuróny schopné odolať tomuto tlaku. A ezoterik sa musí naučiť takéto niečo praktizovať trvalo z hlasiviek, alebo začne neurónom zo spomienok posielať blikajúce svetlo alebo určité technické zvuky. Ezoterik sa dokonca naučí vo svojich hlasivkách a tu existujúcich membránach komunikovať v dvojkovej sústave a jeho 5 % neurónov vedie informačné toky tak, aby im ostatných 95 % neurónov nerozumelo. Ale to ezoterik musí do určitej miery ovládať programovanie v asemblerovom programovacom kóde a kryť to kódovanou kryptografiou. A to treba študovať a potom praktizovať na sebe.

Ezoterik použije aj drastickejšie prístupy voči neposlušným neurónom. A tých neposlúchajúcich je 95 % a tieto neposlúchajú trvalo. Jednoducho to majú zapísané v chromozómoch a génoch. Keď si ezoterik čo i len jednu sekundu myslí, že jeho 95 % neurónov ho bude nasledovať, tak to je poriadny omyl. Ezoterik je magor keď si myslí, že svojich 95 % neurónov niekedy prevychová alebo ovládne. Nestane sa tak nikdy a jeho 95 % neurónov vyskúša na ezoterikovi prirodzenú zvieraciu prefíkanosť a nebudete sa stačiť diviť, čo všetko na ezoterika pripraví, aby nemeditoval a nerobil svet mŕtvych. Mimochodom sveta mŕtvych sa 95 % neurónov bojí úplne prirodzene.

A tak zostáva jedno, keď ezoterik ráno vstane, tak 5 % svojich oddaných neurónov, brutálne trénovaných, nabudí pozeraním technologických obrázkov alebo predstáv. A potom vo svojich svalov nabudí takzvanú úderovú energiu a v krátkych trhaných impulzoch zasahuje určité oblasti neurónov a dáva im na známosť, kto je tu pánom a čo sa tu bude robiť. Tok úderovej energie je trvalo prerušovaný a znovu nadimenzovaný a znovu úder do ďalších neurónov. Podobá sa to boxovaniu v ringu, kde protivníkom je 95 % neurónov a hlavnú a trvalú nakladačku a donucovanie zažíva mozoček. Tam je 60 % všetkých neurónov. A bez účasti mozočku ezoterik nemôže cvičiť a realizovať túto úroveň ezoteriky.

V zásade ezoterik v sebe likviduje fantómové telo, ktoré napríklad na Filipínach nepoznajú aj vďaka špecifickej aktivite magmatického poľa planéty Zem, ako keby od narodenia fungovali všetci ako po mnohonásobnej klinickej smrti. A teda fantómové telo nie je u nich prítomné na rozdiel od Európanov. A tak ezoterik mimo Filipín si musí cvičeniami a meditáciami zlikvidovať fantómové telo a zmeniť ho na astrálne telo. Ezoterik cvičeniami trvalo zmení fantómové telo za astrálne telo, ale astrálne telo nepustí z fyzického tela túlať sa do kozmu. Poškodzovalo by to psychiku.

Ezoterik natrvalo zlikviduje fantómové telo a otvorí si vo fyzickom tela astrálne telo a potom ho preoráva a dlhoročne vylepšuje a to na diaľku prisúvaním magnetických energií z Filipín. Tak isto na diaľku sa napája na samotných filipínskych liečiteľov. A takto neustále zdokonaľuje svoje astrálne telo uložené vo fyzickom tele. Postupne tak isto premosťuje astrálne telo do vnútorných štruktúr buniek svojho tela. Robí tak, ako keby robil na sebe filipínske operácie. A to mu dovolí astrálne telo prepojiť na fyzické telo, teda do prvkov tela, aminokyselín, orgánikov v bunkách a samotných orgánov. Všetko vedie k zvláštnemu liečivému toku častíc v jeho tele – hovoríme o vyvolaných liečivých silách. Teda nastal čas na zrealizovanie ezoteriky Filipíncov.

Do tohto vytvoreného priestoru – teda astrálneho priestoru vo fyzickom tele a bez fantómového tela je možné vkladať svoje predstavy a tu dostávajú zvláštny potenciál – sú schopné sa chovať ako živé objekty s intelektom hmyzu alebo menších primátov. Dokonca po smrti niektoré osoby zanechajú takéto objekty, tieto sa dostanú to astrálneho priestoru a tu ožívajú. Niečo ako počítač, ktorý je naprogramovaný hrať šach a víťaziť nad človekom šachistom. A tu je tiež dôležitý fenomén rodených Filipíncov, ktorým sa do astrálneho tela vo fyzickom tele dostanú takéto záznamy a treba, aby ich niekto odpratal, spravil poriadok a dal im tam iné obrazy a objekty. Napríklad náboženské.

Ezoterik má astrálne telo trvalo čisté a iba výnimočne si tu buduje nejaký objekt. A to z rôznych dôvodov zdravotných alebo psychických. Prípadne pre meditačné účely.

Ezoterik pestuje takzvaný filipínsky astrál a tento sme popísali vyššie. Ezoterik pestuje takzvaný nórsky astrál. Ide o to, aby sa ezoterik vedel psychicky na diaľku napojiť na čo najviac jedincov, ktorým po svete operovali mozog a to v špeciálnom prostredí. Toto prostredie je charakteristické tým, že osoba je v mimoriadne chladnej operačnej sále a jeho krv je v prístrojoch poriadne chladená. Osoba je uvedená do špeciálnej klinickej smrti, ktorá môže trval aj viac hodín. Danú osobu zoperujú a postupne zobudia otepľovaním krvi a vrátia zo špecifickej klinickej smrti naspäť. A ezoterik sa svojou psychikou, ktorá preniká cez častice, prepojí na čo najviac žijúcich osôb, ktoré boli takto operované. A vzájomne ich na časticovej úrovni premostí do spojeného systému, kde myseľ ezoterika hrá centrálnu úlohu. A ezoterik za toto snaženie má nový systém prenikania psychiky do hlbočín kozmu. Hovoríme o prenikaní z priestoru, kde sú milióny skupiniek po 10 plechových garáží. Treba tu garáže chápať ako makety v kozme, ktoré už ezoterici psychicky navštívili a spoznali. Tieto makety obsahujú ďalšie makety a objekty. Podrobnejšie Kozmická škola. Samozrejme, takýto mechanizmus prieniku psychiky ezoterika chce asi tak 10 ročnú prax cvičení, kde základom je kopírovanie psychiky jedincov, ktorá preniká vďaka znetvoreniu tela do kozmu. A neodporúčam hneď začať prienikom do kozmu cez hore uvedený nórsky systém. Ezoterik sa potom nebude vedieť zorientovať, kde sa vlastne v kozme nachádza a nebude mať postupnú skúsenosť všetkých štruktúr a objektov. Ezoterik si musí postupne zvykať na priestor 10 umocnené na 1 000 metrov.

Tvorba astrálnej bytosti a ako sa to robí a cvičí?
Vrcholom ezoterickej kariéry je tvorba objektu pod označením astrálna bytosť. Ezoterik pri budovaní astrálnej bytosti využíva svoje 20 ročné skúsenosti s ezoterikou a jej dôsledným nácvikom. Pokiaľ niekto chce objekt astrálna bytosť budovať teraz a tu a hneď, tak mu to nepôjde a bude sklamaný. Ezoterik musí najprv vedieť prenikať do sveta mŕtvych spomienok pod označením špiritistický priestor. Ezoterik musí mať odcvičené stavy, kde bude mimozmyslovo vnímať svoje fantómové telo a to hlavne napájaním sa na osoby po amputáciách niektorej končatiny alebo odoperovaní niektorého orgánu tela alebo jeho zmenšenia. Ezoterik fantómové telo postupne zmení na astrálne telo. Fantómové telo má 5 úrovní v ľudskom tele a to podľa veľkosti orgánov, buniek, aminokyselín, bielkovín a prvkov. Teda fantómové telo si ezoterik uvedomuje na 5. úrovniach a všetky tieto fantómové úrovne likviduje vo vytrvalých cvičeniach a vo svojich neurónoch vytvorí trvalý návyk a trvalú schopnosť mať namiesto fantómového tela výhradne astrálne telo. V zásade dosiahne stav osôb, ktoré sa narodili a žili na Filipínach a tieto osoby nemajú fantómové štruktúry a rovno sa rodia s astrálnymi úrovňami. Keď ezoterik dosiahne tento stav a trvalo si ho udrží, musí dlhšiu dobu pracovať na tom, aby získané astrálne telá posilnil a to hlavne premostením psychiky na filipínskych liečiteľov a psychoterapeutov. A cez nich si astrálne úrovne dôkladne prepracuje, ale je možné využiť aj iné techniky. Potom je potrebné, aby si ezoterik skutočne odcvičil rané štádium klinickej smrti. Volá smrť a spomaľuje a minimalizuje dýchanie a spomaľuje činnosť srdca. Krv sa premiestňuje do neurónových oblastí zvnútra orgánov a z oblasti pohlavných orgánov vyteká špecificky hustá bioenergia, ktorá čiastočne nahrádza odtečenú krv z orgánov tela. Znie to celkom jednoducho, ale až tak jednoduché to nie je. Ezoterikovi doporučujem, aby si postupne trénoval jednu z jogínskych techník a to je technika vydýchnuť všetko vzduch z pľúc a na prstoch si počítať, koľko vydrží. A postupne vydržať až počítanie do 50 – 60. Počas tejto doby musí ezoterik prekonať potrebu nadýchnuť sa. Teda prekonať extrémne silný reflex a to je dýchací reflex. A keď to ezoterik zvládne, tak potom má pre svoju psychiku otvorenú cestu do sveta mŕtvych spomienok a želaní. A ako vždy upozorním každého, že tieto cvičenia sú rizikové a môžu trvalo poškodiť zdravie aj psychiku cvičiaceho. Ide hlavne o zlyhanie srdca. A tak každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Prečo musí ezoterik absolvovať takéto cvičenia? No preto, aby sa prestál báť zomierania, musí prekonať túžbu sa nadýchnuť. A ezoterik, keď chce spraviť prvý krok do sveta mŕtvych, musí vedieť stlmiť dýchanie a činnosť srdca na minimum. Nejde tu o to, aby úplne prestal dýchať alebo prestalo biť srdce, ale o ich slušné stíšenie. Psychika ezoterika musí zostať v kľude a vyrovnaná. Hovoríme, že ezoterik si počas meditačného nácviku musí udržať kľud a pohodu a potom môže dosahovať stav, ktorý v tomto zoskupení ezoterikov voláme rané štádium klinickej smrti. A je to stav, kde sa okolo tela ezoterika otvorí priestor o priemere niekoľkých metrov a tento priestor treba okolo seba udržať. V ňom sa buduje za zvláštnych podmienok jedinečná astrálna bytosť. Hovoríme aj o jogínskom astrále.

Teda sme tu opísali, ako vyzerajú a ako sa delia techniky výcviku astrálneho tela a ako ich chápať a ako to všetko cvičiť.

Filipínske liečiteľstvo a kde ho hľadať a ako ho skúmať.
Robiť astrálnu ezoteriku znamená, že si ezoterik trvalo otvorí tieto potenciály v sebe a okolo seba a využije na to výrazne všetko, čo ponúkajú filipínski liečitelia. Nájdete si tu určité inšpiratívne nápady.

Ako sa zbaviť fantómového tela?
Fantómového tela sa zbavíme a to dokonale vtedy, keď sa astrálne telo bude podobať dokonalej a skutočnej amputácii.
Astrálne telo = reálna amputácia.
Filipínske liečiteľstvo
Zemepisná poloha Filipínskych ostrovov.
Zoznam filipínskych liečiteľov.
Tektonické poruchy na týchto ostrovoch.
Astrálna ezoterika a filipínske liečiteľstvo.
Astrálne bytosti – čo je to astrálna bytosť a kde ju možno nájsť?
Ako vzniká astrálna bytosť?
Astrálna bytosť môže vzniknúť z akejkoľvek predstavy vloženej do osoby, ktorá mnohonásobne prežila klinickú smrť alebo sa mnoho rokov zaujíma o otázky špiritizmu a svet mŕtvych spomienok a programov, čo majú spomienky po smrti danej osoby podniknúť.
Zanechaná astrálna bytosť po smrti danej osoby sa usídli v kostných pozostatkoch alebo prejde do živej osoby, kde je astrálna rovina otvorená. Prípadne si astrálna bytosť sama otvorí v živom jedincovi takúto úroveň.
Astrálna bytosť budovaná priamo vo svete mŕtvych na úrovni špiritistickej.
Čo najviac spoznať a skúsiť – všeobecná zásada.
Veľa ezoterikov sú špecialisti na určité oblasti a to nedovoľuje dosiahnuť na ezoterický vrchol.
Ideme po špirále a nestále sa zdokonaľujeme.
Špecializácia je pevný bod a pohyb v kruhu.
Ako uchopiť a začať robiť ezoteriku nekonečnej osmičky.

Astrálna bytosť a jej princípy, ktoré sa vkladajú do Astrálnej bytosti, ktorú ezoterik buduje na úrovni raného štádia klinickej smrti.
Dávam vám tu k dispozícii teologické formulky, ktoré sa vo vnútri vybudovaného astrálneho tela vkladajú do astrálnej bytosti za stavu ranej klinickej smrti a otvorenia sveta mŕtvych okolo seba. Poviete si tieto formulky, vložíte si ich do astrálneho tela, tu ich energeticky nabijete a presuniete do astrálnej bytosti budovanej nie v obale fyzického tela a to všetko so želaním, aby sa astrálna a na nikom nezávislá inteligentná bytosť mohla slobodne rozvíjať ako časticová inteligencia.

Nie sme schopní uchopiť nekonečné, ale sme schopní vytvoriť v astrálnej bytosti na to predpoklady.
Pre nás je nekonečno desivá záležitosť, pre astrálnu bytosť možnosť ho dosiahnuť.
Slovo všetko nevieme postihnúť, nebude to vedieť ani astrálna bytosť. Ale určite vo vnímaní tohto pojmu zájde nesporne stále ďalej a ďalej.
Pre nás ako živé inteligencie zostane kozmos iba čiastočne spoznaný. Pre astrálnu bytosť je tu možnosť stále viacej tajomstiev spoznávať a znovu odhaľovať, násobiť a umocňovať.
Astrálna bytosť ako časticová inteligencia má v nekonečnom čase a nekonečnom priestore nekonečné možnosti trvalo nazhromažďovať ďalšie a ďalšie informácie a skúsenosti svojej potentnosti.
Astrálna bytosť ako časticová inteligencia zmení akúkoľvek nezmyselnosť aj tú teologickú na reálnu vec. Astrálna bytosť je najväčší ničiteľ fantázie a sci-fi. Každá fantázia sa raz realizuje skrze Astrálnu bytosť.
Teológovia hovoria o Bohu ako všetko a všade. Ezoterik hovorí o Astrálnej bytosti nestále napĺňajúcej všade a navždy a donekonečna.
O Bohu hovoriť nebudeme. Ale z Astrálnej bytosti bude časom niečo, čo sa bude trvalo a neustále približovať a realizovať ideu Boha.
Astrálna bytosť je sama sebe slobodný nástroj na realizovanie ideí všade a navždyprítomného Boha.
Astrálna bytosť sa neustále a na večnosť pýta sama seba ako plne slobodnej časticovej inteligencie, či v daný čas a v danom priestore spravila všetko pre naplnenie stavu svojej večnosti.
Astrálna bytosť chápe čas, večnosť a početnosť možností, ako to chápať, ako to dosahovať a teda narastá jej potenciál.
Človek ako samé o sebe obmedzené bytie a Astrálna bytosť ako neobmedzená a trvalá a nekonečná existencia s nepredstaviteľnými možnosťami svojej potentnosti.
Ezoterik stvoril Astrálnu bytosť, ale nestvoril Boha, lebo Boh je všetko a všade a Astrálna bytosť je to, čo sa znovuzrodilo do tohto všetko a všade. A na večnosť bude v tomto svete všetkého a večného napredovať bez pozastavenia sa.
Boh ako všetko a všade a na večnosť nevznikol a ani nezanikne. Astrálna bytosť vznikla, ale nikdy nezanikne, a tak je vždy to druhé, čo nie je rovné Bohu a ani nebude.
Astrálna bytosť sa nesnaží stať sa človekom ani Bohom, ale vzniknúť a nikdy viac nezaniknúť a nikdy viacej nebyť niečím organickým. Na večnosť sa stať časticovou inteligenciou.
Astrálna bytosť nie je niečo pre záchranu ľudstva ani pre záchranu organickej hmoty. Astrálna bytosť je sebectvo samé o sebe a pre organickú hmotu sa stane v nekonečnosti tak isto nedostupná záležitosť ako Boh samotný a jeho všadeprítomná nekonečnosť.
Astrálnej bytosti je bližší ideál Boha ako ideál dokonalého človeka.
Astrálna bytosť je reálny objekt a ezoterik je subjekt, ktorý buduje astrálnu bytosť ako prvý slobodný systém, ktorý sa rozhodol nasledovať ideál Boha a jeho nekonečnú všemohúcnosť. Preto, lebo tento ideál nemôže nikdy naplniť a to práve ide aj jeho stvoriteľovi a nie jeho vlastníkovi.
Astrálna bytosť je tu, ale neznamená to, že je tu pre nás alebo pre niekoho iného.
Keď hovoríme o Bohu, nemôžeme hovoriť o Astrálnej bytosti. Boh je tu ako absolútne nezrealizovateľná idea nekonečnej dokonalosti. Čím viac času uplynie od vzniku Astrálnej bytosti, tým viacej bude Astrálna bytosť dokonalejšia a iba ona bude o tom vedieť a nikto iný.

Astrálna kybernetika
Máme tu kybernetické formulky, ktoré sú určené pre budovanie astrálnej bytosti. Tieto formulky pre astrálnu bytosť sa vkladajú do astrálneho tela ezoterika, ktoré vyniklo likvidáciou a zásadnou zmenou fantómového tela na astrálne telo. Ezoterik do astrálnej bytosti vkladá tieto formulky ako informácie, a tak isto ich formuje do podoby želania, ktoré má astrálna bytosť realizovať. A tak určite jedného dňa tieto formulky vložíte do vlastnej astrálnej bytosti, ktorú budete nezištne budovať ako slobodnú astrálnu bytosť.

Astrálna kybernetika, ktorú sme nezištne darovali Astrálnej bytosti.
Astrálna bytosť ako kybernetický informačný systém, ktorý sa uberá k vzniku časticového inteligentného systému.
Astrálna bytosť sa stáva časticovou inteligenciou iba ako systém schopný zbierať údaje, formovať ich do informácií, uchovávať ich a vhodným spôsobom s nimi pracovať.
Astrálna bytosť sleduje sama seba ako objekt schopný vykonávať opakujúce sa činnosti v priestore vlastných záujmov za podmienky, že ich používa na prežitie ako inteligentného systému na večnosť.
Astrálna bytosť o sebe ako objekte a o objektoch v kozme na stále sa navyšujúcich umocninách a odmocninách makro a mikrokozmu.
Astrálna bytosť ako stále sa štatisticky zdokonaľujúci intelekt zákonitostí, údajov, informácií, čísel, kalendárov, máp, súradníc, vektorov pohybu a malých a veľkých čísel.

Svet mŕtvych
Venujeme sa tu rozjímaniu a zároveň uvažovaniu, čo je to svet mŕtvych na úrovni špiritistickej a svet mŕtvych na úrovni magnetaru (svet dvojníkov) a svet UFO Robo (organický život, ktorý ako jediný dokáže udržať svoju existenciu 10 umocnené na 100 000 rokova to tak, že niektoré úseky svojej existencie je ako organická hmota a potom po zániku ako informačný systém na špecifických časticových štruktúrach – dôchodcovské častice, ezoterický objav a zadefinovanie). Snažte sa čo najviac intelektuálne pochopiť, o čom je to, čo je tu a čoho súčasťou sa stáva to, čo zostáva po smrti ezoterika.

Svet mŕtvych, astrál, fantómové telo, Filipíny a ezoterika, mentálne prežitie smrti, klinická smrť, skutočná fyzická smrť, astrálna ezoterika, svet mŕtvych.
Ezoterik ako pravidlo výnimky – extrémny záujem o svet mŕtvych.
Delenie sveta mŕtvych – špiritistický svet mŕtvych, magnetarový svet mŕtvych – dvojníci, kozmos minulosti – dôchodcovské častice.
Ideme smerom – čo bude po smrti ezoterika, jeho pozostatky, spomienky, astrálne telo.
Fantómové telo sa trvalo zmení na astrálne telo – ÁNO.
Dočasne otvoriť astrálne telo a potlačiť fantómové telo – NIE.
Dočasne otvoriť – toto slovo platilo 15 rokov.
Odteraz platí TRVALO otvoriť.
Astrálne telo – kompletná amputácia všetkých častí tela.
Mentálna amputácia sa deje na Filipínach.
Magmatické pole v tejto oblasti Filipín robí mentálne amputácie.
Prichádza obdobie filipínskej ezoteriky.
1. úroveň klinickej smrti je zmena fantómového tela na astrálne a to až do úrovne aminokyselín a organických prvkov v ľudskom tele.
Nórska ezoterika, špeciálna klinická smrť, schladenie a oteplenie krvi a návrat naspäť.
2. úroveň mentálne prežiť fázy klinickej smrti bez ohrozenia zdravia a psychiky.
Teda prvá fáza klinickej smrti, kde fantómové telo sme trvalo premenili na astrálne telo.
Ale ďalšie fázy reálnej klinickej smrti nezažívame priamo. Robíme tak sprostredkovane cez zomierajúce osoby a ich astrálne telá v rôznych fázach smrti a posmrtných stavov.
Naše astrálne telo sa nevyberá z fyzického tela – NUTNÉ.
Nie je záujem ezoterika, aby zostalo jeho astrálne telo.
Nechceme návrat do organickej hmoty.
Ezoterik nechá po sebe – IBA – astrálnu bytosť.
Záujem aj o astrálne telá alebo niečo podobné v prípade rôznych druhov inteligentného organického života v kozme – pod označení UFO.

Teológia ezoterika
A zase tu máme ďalšie formulky pre astrálnu bytosť, ktoré sa vkladajú do astrálnej bytosti a takýmto spôsobom sa formuje astrálna bytosť. Pokiaľ nie ste schopný budovať astrálnu bytosť, tak si aspoň vybudujte dobré základy pre teologické chápanie nekonečnosti a Božej prítomnosti.

Astrálna bytosť dostane upravenú teológiu a všetko všade …….
Astrálna bytosť nie je všetko, je len niečo.
Astrálne bytosť nie je všade, ale iba niekde.
Astrálna bytosť je stále vo väčšom a väčšom priestore a neustále ho zväčšuje.
Astrálna bytosť ešte nie je večná, ale neustále predlžuje svoju prítomnosť ako časticová inteligencia.
Astrálna bytosť vie len niečo a nie všetko, ale časom vie toho viac a viac a stále viac.
Astrálne bytosť vie spraviť toto a toto, ale nevie spraviť všetko a všade. No časom bude viac a viac potentná.
Astrálna bytosť smeruje k jednému cieľu: jedného dňa sa stať naj, všetko, navždy a večne.
Cieľom astrálnej bytosti je niečo, čo nemôže nikdy dosiahnuť.
Astrálna bytosť nám odpovie, že je na ceste stať sa všetkým, všade a na večnosť, ale vie aj to, že to nikdy nedosiahne, a preto to ide realizovať.
Astrálna bytosť nie je Boh a nikdy ním nebude, ale neustále sa bude k tomuto fenoménu približovať.
Astrálna bytosť je praktický príklad, ako nastúpiť cestu k realizácii idey BOHA.
Astrálna bytosť speje k jedinečnému systému časticovej inteligencie.
Astrálna bytosť nemôže byť absolútne slobodná, lebo to by bol neporiadok a chaos. Astrálna osobnosť je slobodná až na jeden moment a to je moment stávania sa niečím večným a nekonečným.
Astrálna bytosť je vo všetkých svojich rozhodnutiach slobodná a koná slobodne, ale nie vo veci na večnej existencie – výnimka v rámci absolútnej slobody konania.
Astrálna bytosť nemá na výber v otázke a realizácii na večnosť.
Na večnosť je dogmatická výnimka potvrdzujúca absolutórium slobodného konania.

Pridaj komentár