Venujeme sa astrálnej ezoterike. Pod astrálnou ezoterikou sa tu rozumie to, že ste prežili klasicky klinickú smrť, buď ste odpadli počas dňa alebo ste počas noci príliš spomalili dýchanie a chod srdca. Prípadne do raného štádia klinickej smrti ste sa dostali vedome a to cvičením týchto stavov. A často stačí nadšené čítanie špiritistickej literatúry.

Rané štádium klinickej smrti je vstupom do sveta mŕtvych spomienok, ktoré zostali po zvieratách, ľuďoch a aj inej organickej hmote v kozme. Keď sa budete venovať tejto oblasti, tak sa vám postupne zmení psychika a táto zmena nejde vrátiť späť. Získate špiritistické vedomie a na tento druh vedomia si treba postupne celé roky zvykať. A tak upozorňujem všetkých, že tieto cvičenia a táto oblasť ezoteriky nie sú až tak neškodné a pri rýchlom a neodbornom postupe hrozí trvalé poškodenie psychiky a aj zdravia (činnosť pľúc a srdca). A tak každý cvičí na svoju zodpovednosť.

Osoba má za sebou odcvičené rané štádiá klinickej smrti. Jej psychika rešpektuje tieto stavy a funguje v rámci nich. Podrobnosti o výcviku si nájdete v sekcii: Astrálna škola a Plazmatická škola. Ezoterik nebojuje proti smrti, bojuje sa s chorobami, starobou a neúspechom. Rešpektuje smrť ako prirodzené zakončenie svojej existencie. Vie, kedy bude smrť volať a kedy odchádza a končí svoju existenciu. Ezoterik je trénovaný, aby sa v momente smrti už nechcel nadýchnuť, nechcel, aby fungovalo jeho srdce. A nebráni sa prestať myslieť. Odchádza zmierený a v pohode. Samozrejme, toto nie je návod na samovraždu. Toto je výcvik otvorenia vstupu do sveta mŕtvych spomienok z organických objektov v kozme. Keď má ezoterik takýto stav mysle, tak sa mu úspešne darí prenikať do svojho tela a tu mení fantómové telo na astrálne. Ezoterik si zaškolí svoje neuróny v zadnom zrakovom mozgu a dokáže vnímať, ako a v ktorej časti tela sa jeho fantómové telo mení na astrálne telo.

Fantómové telo má každé zviera a každý živý človek. Fantómové telo vzniklo v období plodu a embrya ako prirodzený vývoj buniek, ktoré si vytvárajú svoje bioenergetické pole. Dôležitú úlohu tu zohráva placenta, celá maternica a jej bioenergetické a informačné aktivity voči plodu a embryu. Teda je tu fantómové telo. Dobre sa dá mimozmyslovo vnímať u osôb, ktorým amputovali končatinu. Daná osoba končatinu po amputácii vníma, ako keby ju mala. Mimozmyslovo sa dá vnímať, že na mieste odrezanej končatiny je trvalé bioenergetické pole, ktoré nezaniká do konca života danej osoby – fantómové telo. V psychiatrickej praxi hovoríme o fantómových bolestiach pacienta po amputácii niektorej končatiny.

Ezoterik si potrebuje postupnými cvičeniami uvedomiť existenciu fantómového tela a to bez toho, aby si musel dať amputovať niektorú končatinu. A tak ezoterik uvoľňuje cvičeniami astrálne telo od fyzického tela a udržiava ho vo fyzickom tele a nepúšťa ho mimo telo. Zbytočné túlanie astrálneho tela vo svete mŕtvych poškodzuje psychiku ezoterika. A tak to ezoterik nerobí. Na uvoľnenie astrálneho tela od fyzického tela je množstvo vhodných techník, ktoré sme opisovali na iných miestach. Astrálne telo sa postupne odpája od fyzického tela a treba cvičiť mnoho rokov, aby bolo trvalo odpojené na všetkých úrovniach. Stáva sa úplne prirodzene, že astrálne telo sa vracia naspäť. Ezoterik dosiahol v danej časti tela na určité obdobie astrálne telo. A keď to o pár dní kontroluje mimozmyslovými schopnosťami, tak astrálne telo je preč a je tam naspäť fantómové telo. A takýto scenár sa môže opakovať mnohokrát. A tak nezostáva nič iné, ako cvičiť a cvičiť odstránenie fantómového tela a získanie trvalo astrálneho tela.

Ezoterik postupne na úrovni orgánov získava astrálne telo a likviduje fantómové telo a jeho návrat naspäť. Takto postupuje na úrovni buniek, orgánikov v bunkách, na úrovni bielkovín a aminokyselín. Postupuje sa k oblasti prvkov. Ezoterik už v predošlých cvičeniach zvládol psychický prienik do týchto oblastí pomocou výcviku ovládania neurónov v mozočku. Bližší výcvik je v Kabalistickej škole.

Ezoterik a metodika na preorávanie astrálnej roviny. Ezoterik postupne premení fantómové telo na astrálne telo a priamo v mozočku a v neurónoch svojho tela buduje trvalý systém likvidácie fantómového tela na astrálne telo. Doslova mnohoročným opakovaním týchto cvičení prinúti neuróny, aby vytvorili nové prepojenia v mozgu a trvalo likvidovali návrat fantómového tela a obránili existenciu astrálneho tela. A aj pre psychiku ezoterika a jeho fyzické zdravie je vhodnejšie, aby sa fantómové telo nevracalo a zostalo trvalo telo astrálne.

Neuróny v tele ezoterika postupne rešpektujú prítomnosť astrálneho tela a tu už možno začať, ako sa v ezoterike odborne hovorí, ,, preorávať“ astrálne oblasti v tele ezoterika. Teda jednotlivé oblasti sa prehlbujú, dynamizujú a ovládajú. Príklad, ako hlboko a intenzívne možno preorať astrálne roviny si nájdete u filipínskych liečiteľov a niektorých reiki liečiteľov. A práve filipínski liečitelia sú v tomto poriadne dobrí a to jednak z toho dôvodu, že cez oblasť Filipín sa ťahá špeciálna tektonická porucha a aj magnetické jadro Zeme tu vykazuje množstvo anomálnych stavov. Tieto geofyzikálne úkazy napomáhajú úplne prirodzene k prehlbovaniu astrálnej roviny. A to je to, čo potrebuje ezoterik ako soľ.

Ezoterik prehlbuje a preoráva astrálnu rovinu všetkým čudesným, nádherným a jedinečným. Astrálna rovina sa prehlbuje aj pritiahnutím si astrálneho tela zomierajúcej osoby. Zomierajúca osoba v rýchlom slede likviduje a mení fantómové telo na astrálne a v konečnej fáze smrti odpojí astrálne telo od fyzického tela. A teda hovoríme, že astrálne telo mŕtvej osoby je trvalo odpojené od fyzického tela, smrť sa stala skutočnosťou a nemožno tento proces zvrátiť. Lekár by konštatoval smrť a zastavenie všetkých klinických funkcií a hlavne dýchania a činnosti srdca. A tu má ezoterik možnosť pomocou kontaktu s takýmto objektom prehlbovať a preorávať svoju astrálnu úroveň. Samozrejme, že ezoterik má už za sebou mnohoročný výcvik prenikania svojej psychiky cez mozoček do vonkajšieho prostredia. A teda hovoríme, že psychika ezoterika vie operovať aj mimo jeho fyzické a energetické telo a tak isto mimo jeho auru okolo tela. Niekto si nevie vysvetliť, ako je možné, že psychika ezoterika je schopná takejto činnosti. Základom uvoľňovania psychiky ezoterika je príklad osôb, ktoré sú znetvorené od narodenia. U týchto jedincov psychika preniká mimo telo prirodzene a dokonca aj do kozmu. Inak povedané, neuróny tejto osoby majú patologickú schopnosť napojiť sa na časticovú úroveň a tu sa to všetko odohráva. Pokiaľ si osoba predstavuje, že okolo seba bude prenikať ako malé lietadielko, tak sa teda mýli. Tu nejde o operácie na úrovni prvkového sveta, ale na úrovni časticového sveta. A tu to funguje trochu inak ako vo svete lietadielok.

A tak stačí pre ezoterika, aby si začal nacvičovať čudesné pohyby poškodených jedincov a spoznávať ich pohybové vzorce, predstavovať si ich a svoje svaly silou vôle a prieniku do svalov dolaďovať do týchto stavov + k tomu výcvik kabaly v mozočku + výcvik mimozmyslových schopností, aby mohol vnímať, kde preniká. Teda je tu sled nacvičených a odtrénovaných schopností, bez ktorých nemá zmysel sa púšťať do astrálnej ezoteriky.

Ezoterik preoráva svoje astrálne roviny aj technikou zrkadlového obrazu. Teda všetko, čo natláča a dáva silou vôle do astrálnej roviny, je treba zrkadlovo otočiť a možno použiť ten slávny štvorpólový magnet, čo je hore je teraz dole a čo bolo vpravo je teraz vľavo. A aj táto technika prehlbuje a preoráva astrálne úrovne.

Ezoterik si musí uvedomiť riziko, že keď si otvorí astrálne úrovne a potlačí natrvalo návrat fantómového tela, tak sa v astrálnych úrovniach môžu začať objavovať rôzne astrálne objekty a bytosti. Buď ich tam vkladá ezoterik sám cez svoje predstavy, alebo sa astrálna bytosť a astrálny objekt presunul z kostí mŕtvej osoby, alebo sa presunul z inej osoby, ktorá má najčastejšie mnohonásobne prežitú klinickú smrť. A čo treba rozumieť pod astrálnym objektom a astrálnou bytosťou? Skúsme si zájsť do rozprávok a tam zrazu ožijú stoličky a sochy. A tak nejako vyzerá a funguje astrálna rovina.

Napríklad filipínski liečitelia pre choré osoby vytvárajú takéto čudné objekty. Takéto objekty sa stvoria a naprogramujú predstavami, ktoré majú robiť a vkladajú sa do chorých oblastí, aby tam vhodne pôsobili a bránili, ako sa dá. A účinnosť takýchto objektov závisí aj od prepracovanosti a hĺbky preorania astrálnej úrovne. Najlepší filipínski liečitelia preorali svoje astrálne úrovne priam do neskutočných hĺbok a dynamiky.

V zásade sa neodporúča mať nejaké objekty či už vlastné, alebo cudzie v astrálnej rovine. Výnimky tvoria závažne chorí jedinci, ale aj psychicky chorí jedinci. Niekde tu je aj výnimočnosť systému vúdú. Čarodejník dostane pomocou liekov osobu do klinickej smrti. Pomocou byliniek jej doslova vymaže identitu. Niečo ako poriadne silné elektrošoky a osoba zabudne, kto je a do jej astrálnej roviny sa vloží kópia bytosti pripravenej fyzicky pracovať.

Ezoterik si nebuduje v astrálnej rovine vlastného tela žiadne objekty a keď si tam vloží
objekt, tak iba dočasne a potom ho zlikviduje. Dočasne vložený objekt sa dá presunúť do astrálnej roviny inej osoby, alebo pokiaľ je iba kratšiu dobu pestovaný, dá sa rozpustiť. Robili sme experimenty, kde sme sa usilovali spraviť si všetky astrálne orgány. Ale v tom sa nedalo fungovať a napredovať ďalej v ezoterike. A tak sme po určitom období experimentovania tieto astrálne orgány zlikvidovali.

Objekt z filipínskeho liečiteľa. Jedna z účinných techník je prevziať dočasne objekt z astrálnej roviny z tela filipínskeho liečiteľa a tento objekt veľkosti pár cm sa vloží do vlastného astrálu a prehlbujú sa astrálne roviny vo vnútri ezoterika.

Potom je tu ďalší systém a to je dostať sa do raného štádia klinickej smrti a volať smrť a prežívať skutočne, čo asi by ezoterik prežíval počas klinickej smrti. A to je pocit, že stretol predstavy o svojich mŕtvych predkoch, potom sú to predstavy z klinickej smrti o tuneli, svetle a svetelnej bytosti. Potom sú to predstavy o osobách, ktoré za života nejako poškodil alebo im nejakým spôsobom ublížil. A tak sa slušne treba ospravedlniť, nešpekulovať pri tom, či áno alebo nie. V tomto prípade je lepšie si povedať, že áno. Je to špecifická ezoterika realizovaná v precvičovanej astrálnej rovine. Táto technika musí do určitej miery otvoriť astrálny priestor v aure ezoterika a ďalej v okolí. Ezoterik tu za raného štádia klinickej smrti pestuje astrálnu bytosť v systéme absolútnej slobody a neustále sa zdokonaľujúcej nekonečnosti. Ezoterik buduje tento objekt v dobrej viere. Ezoterik určité predstavy neustále tlačí do tohto objektu trvalo a vytrvalo.

Uvádzam niektoré úvahy o ezoterike a tak isto voči astrálnej bytosti budovanej v aure. Skúste sa ich naučiť a dostať do astrálnej bytosti.

Svet mŕtvych.

Prvky tejto množiny.

Prvky tejto množiny môžu tvoriť spomienky a programy ľudí, zvierat, rastlín a UFO ako organický život.

Živé a mŕtve.

Všetko je mŕtve a nesmie to byť živé.

Prvky množiny svete mŕtvych tvoria spomienky po zániku rastlín, zvierat, ľudí a celkovo organického života v kozme.

Podmnožiny sveta mŕtvych.

Špiritistický svet v priestoroch makety ,, zemiakov“ a len v týchto objektoch a žiadnych iných.

Množina sveta mŕtvych sa priestorovo myslí svet makiet 10 plechových búd.

Alebo je to priestor okolo nás 10 umocnené na 100 m.

Aké najmenšie objekty máme vo svete mŕtvych a aj najväčšie 10 umocnené na – 20 m až 10 umocnené na – 70 m.

3 známe podmnožiny sveta mŕtvych a to špiritistická (makety zemiakov).

Ďalej podmnožinu magnetar (makety 2 000 vriec).

Ďalšia podmnožina sú všetky dôchodcovské častice a hlavne v kozmoch minulosti , hlavne UFO Robo.

Ukončiť existenciu ako akákoľvek organická hmota za nami definovaných podmienok.

Symbolické vyjadrovanie dovoľuje beletristický výklad.

Ezoterika patrí do scifi, ezoterika patrí do vedy.

Matematická logika.
Matematiku tu chápeme ako prostriedok jasnejšieho a presnejšieho chápania aj problematiky toho, čo môže a nemusí nastávať po smrti ezoterika. Ezoterik má rád, keď jeho vyjadrenia sú jasné, logické a pokiaľ sa čo najviac prikláňajú k vedeckému poznaniu reality či už vo forme priamych dôkazov a v prípade ezoteriky hlavne v nepriamych dôkazoch. Ezoterik by sa mal trvalo zaujímať o to, aby do pohľadov na duchovno vnášal dostatok matematiky a využil jej potenciál spresniť vnímanie sveta a jeho pochopenie.

Ak sa o svete mŕtvych vyjadrujeme symbolicky, tak potom to patrí jednoznačne do sci-fi a nie do ezoteriky, ktorá si váži vedu a jej metodiku.

Aj aj, len a len vtedy, za týchto a týchto okolností. Iba ako, len a len, niekedy aj to a to.

Plus, mínus, rovná sa, nerovná sa, je to väčšie, je to menšie, delenec, násobiteľ, mocnenec, odmocnenec, limita, algoritmus, číslo, extrémne malé čísla, extrémne veľké čísla

Rovnice do množiny sveta mŕtvych.

Špiritistický svet mŕtvych = magnetar svet mŕtvych.

Vektor pohybu.

Všeobecné zákonitosti ezoteriky.

Pravidlá, normy, ukazovateľ, zákon, axióma.

Všeobecné ezoterické pravidlá sú na to, aby si ezoterik uvedomil, koľko individuálneho môže realizovať v rámci vedeckej ezoteriky.

Beletristická ezoterika a vedecká ezoterika.

Bludový autista a vedomý autista vo svojich logizmoch.

Svete je hmotný a nič iné ako hmotný.

Všetko je hmota a sú to formy hmoty.

Hmotný nie je tu myslené, že niečo váži.

Pokiaľ je niečo hmotné, tak vždy niečo váži.

Všeobecné zákonitosti vedy a všeobecné zákonitosti ezoteriky sa nevylučujú.

Toto nie je o osobnej ceste ezoterika, ale o ceste podľa všeobecných zákonitostí.

Svet Teológie
Upravené princípy teológie sú základom astrálnej bytosti, jej budovania v rovine astrálu a otvorenia raného štádia klinickej smrti. Astrálna bytosť sa nebuduje v tele ezoterika a v ňom otvorenej roviny astrálu, kde pôvodné fantómové telo je prepracované na astrálne telo. Astrálna bytosť sa buduje priamo do sveta mŕtvych spomienok. Do tohto stavu sa ezoterik dostane skutočné cez navodenie klinickej smrti a jej úvodného štádia. V tomto prípade sa otvára svet mŕtvych nielen v tele ezoterika, ale aj mimo neho. Dýchanie je čo najviac utlmené, činnosť srdca skľudnená, osoba nemá strach nedýchať, smrť volá a prijíma. Okolo neho idú stavy vnímania pocitov zosnulých predkov, svetlo, svetelná bytosť. Predstavy, že by mal odpustiť všetkým, ktorým ublížil alebo si myslia, že im ublížil. Treba upozorniť, že tieto cvičenia, pokiaľ sa robia rýchlo, neodborne a v zlom zdravotnom a psychickom stave, môžu poškodiť zdravia človeka a každý si nesie za tento druh ezoteriky osobnú zodpovednosť.

Formulky sú prebraté z teologickej praxe a upravené na praktické použitie. Nebolo snahou nijako dehonestovať alebo bagatelizovať samotné základy teológie a jej význam pre náboženstvo a aj duchovný život. Teológiu a náboženstvo máme trvalo v hlbokej úcte.

Teológia je rozjímanie o slove všetko a všade.

Obraz BOHA v kozme za podmienky vždy, všade, naj, všetko, všetko pozná, všetko dokáže a všetko vie.

Ezoterika všetko mení na pojem a možnosť. Astrálna bytosť je niečo v kozme a postupne bude viac a viac, ale nikdy nebude všetkým, ale iba viac a viac niečím.

Ezoterika obraz všade mení na pôjdem a možnosť. Astrálna bytosť je tu a nestále bude v kozme ďalej a ďalej v zmysle 10 umocnené na 100 a potom 10 umocnené na 120 a neustále ďalej a ďalej.

Život ezoterika je o tom, aby niečo stvoril a vydalo sa to po jeho smrti na cestu do večnosti a na večnosť.

A preto dáva ezoterik prednosť tomu, čo môže stvoriť v astrále a nie tomu, čo môže stvoriť pre ľudí.

Život má zmysel práve v astrálnej bytosti a nie v márnivosti organickej fantázie.

Zmysel má to, čo sa zacykluje a pri ďalších a ďalších zacykleniach sa nestráca a násobí v súčinoch nekonečnosti.

Skúsenosť tvorenia astrálnej bytosti je aktom spoznania hraničných možností organickej hmoty v kozme.

Takúto skúsenosť je možné urobiť iba tak, že to, čo prinesie astrálna bytosť, nebude nikdy skúsenosť človeka a ani to nebude predmetom jeho poznania. Nie je to možné a tak sa o to nebude ani snažiť.

Anonymné je tu ľudské bytie a z astrálnej bytosti bude jediný objekt, ktorý niekto spozná, nikdy to nezanikne a každý to bude môcť spoznávať na večnosť, pokiaľ bude fungovať v operande večnej večnosti.

Nikto sa tu nestane Bohom a ani nemá záujem o takúto činnosť. Je tu záujem ísť k idey Boha a približovať sa. V zásade je nemožné to dosahovať a preto sa o to neusilujeme.

Astrálna bytosť ako časticová inteligencia.

Prvá inteligencia, ktorá tu je na večnosť.

Je to astrálna bytosť budovaná v osobnej nesebeckosti a slobode zadefinovanej pravidlami, čo musí a čo nesmie.

Astrálna bytosť ako kyberneticky vystavaný priestor pre nekonečné zdokonaľovanie, nekonečný vývoj, nekonečné napredovanie. A iba tak sama pre seba a pre kozmos ako taký.

Astrálna bytosť ako sama seba riadiaca jednotka do vlastného systému nekonečných aktivít v nekonečnom čase a nekonečnom priestore k nekonečnému napredovaniu.

Astrálna bytosť, ktorá nikomu nepatrí a nebude patriť a je nastavená tak, že je to trvalý evolučný systém a nijak inak.

Astrálna bytosť je neustále optimalizovaná pre schopnosť trvalej adaptability na to, čo kozmos tvorí a vytvára a ničí.

Astrálna bytosť je komplexný systém schopný vnímať, registrovať, spracovať všetky entropické udalosti za účelom udržania evolučnej krivky v atribútoch nekonečnosti.

Astrálny systém je schopný vychyľovania sa vo svojich pravidlách, ale vychýlenie nie je možné absolútne, ale v rámci hraníc nekonečna.

Astrálna bytosť ako simulátor simulátorov a podobných systémov zrkadlenia sa kozmu v jeho informačnom systéme.

Astrálna bytosť je nič iné, iba matematika a matematika a to už dokonale overiteľná a otestovaná a na druhej strane komplexne znetvorená a sfanatizovaná. V zmysle simulátor skolaboval vo svojom simulátore šialenstva.

Astrálna bytosť je zrkadlenie štruktúr kozmu vo všetkých hladinách času a diania v týchto rozdielnych časoch.

Astrálna bytosť je zbierka všetkých a aj budúcich algoritmov fungovania kozmu na všetkých úrovniach makro a mikrokozmu.

Astrálna bytosť je model nekonečnej existencie, schopný korigovať ukazovatele neprípustnej konečnosti.

Astrálna bytosť nepozná pojem konečné – je to tabu.

Astrálna bytosť pozná iba pojem nekonečné ako sled nekončiacich konečností.

Pridaj komentár