Pokúsim sa dať ezoterickému pojmu Astrál všeobecnú náplň vyplývajúcu z anatómie ľudského tela a empirických skúseností skupiny ezoterikov. Tieto empirické skúsenosti vychádzajú aj z opísaných spomienok iných ezoterikov a snažil som sa ich do vymedzenia pojmu astrál zahrnúť. Tu uvedené empirické skúsenosti formulujem do zákonitosti praxe.

V žiadnom prípade sa nemožno na tu vysvetľovaný pojem pozerať ako na vedecký dôkaz, teda ako na niečo nezávisle overené, niečo nezávisle potvrdené podľa vopred určených pravidiel. Vedecký prístup tu nie je praktizovaný, ide výhradne o empirickú skúsenosť vyplývajúcu z praxe jednotlivcov a dvoch meditujúcich skupín ezoterikov.

Pojem označený písmenami Astrál je v ezoterickej literatúre zahalený obrovskými nejasnosťami a nejednotnosťou výkladu. Na dôvažok sú techniky prenikania do astrálnych rovín aktuálne v pokročilej praxi ezoterika, ktorý sa vyvíja pomocou cvičení od základu až k nadstavbe. Mám tu na mysli cestu bežného smrteľníka bez špeciálnych schopností, tie nadobúda pravidelným výcvikom.

Základom pochopenia tohto pojmu bude anatomický výraz neuróny ľudského a zvieracieho tela. Treba si naštudovať, čo je to neurón a aké druhy neurónov poznáme. Tak isto si treba naštudovať, kde sa v ľudskom a zvieracom tele zhlukujú do určitých celkov. Ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu, mozočku, nervstva zmyslových orgánov, stredného mozgu, hypotalamusu. Ďalej o šedú kôru v mieche, v nervstve vpravo a vľavo okolo celej miechy, za miechou v oblasti obličiek. Neurónové zhluky sa ďalej nachádzajú na túlavom nervstve idúcom z mozgu a kostrče k jednotlivým orgánom. Neuróny sa tiež nachádzajú v stene trubice tráviaceho traktu a tiež v hormonálnych žľazách. Sem zaraďujeme aj oblasť lymfatických uzlín.

Podobne sa neurónové oblasti nachádzajú aj u zvierat. To, čo som tu vymenoval, sú základne koordináty na prienik do astrálnych rovín v ľudskom a zvieracom tele. Na to, aby dokázal ezoterik prenikať do astrálnych rovín, musí absolvovať špeciálny výcvik. Bližšie si nájdete v sekcii Astrál a v sekcii Rituál. V praxi som s ďalšími ezoterikmi zhromaždil všetky publikované techniky prieniku do astrálu a osobne som ich viacero rokov cvičil. Základom všetkých týchto techník je uvedomenie si neurónov vo vlastnom tele. Ďalej schopnosť koncentrovať sa pozornosťou do zhlukov neurónov a nakoniec tam prenikať iba predstavou daného miesta.

Teda musí prísť k fyzickému prieniku silou koncentrácie a imaginácie. Tak iste je potrebné utíšenie funkcií tela ako v stave klinickej smrti. Tento prienik ukončuje nácvik predstavy vlastnej postavy vo veľkosti asi 10 centimetrov. Táto predstava sa vo vašej hlave pohybuje voľným krokom, z vašej postavy vystúpi jedno priesvitné telo a za ním ďalšie priesvitné telo. Tieto dve priesvitné telá sa spoja do jedného. V tomto momente sa prepadáte do vnútra neurónových zhlukov a začnete vnímať astrálne svetlo a astrálny priestor.

Silou vôle a predstavivosťou v neurónových zhlukoch sformujete objekty astrálneho charakteru. Teda bežne v neurónoch ľudí dnešnej doby tento svet astrálnych bytostí chýba a treba ho sformovať. Takto prenikáte do horeuvedených neurónových oblastí a postupne formujete astrálne objekty a bytosti. Takto som postupoval ja sám, ale aj ďalší cvičiaci. Tak isto som sa pokúšal na diaľku formovať astrál v neurónoch iných osôb. V tomto je vlastne aj zmysel náboženskej alebo ezoterickej praxe – pomôcť sebe aj ostatným sformovať astrálne bytosti. Nemôžem sa stotožniť s tvrdením, že astrál a bytosti tu existujúce boli samozrejmou výbavou zvierat alebo prírodných ľudí. Práve rituály a zasväcovanie mali vyformovať astrál neurónov v ľudskom tele.

Domnievam sa, že do astrálnej roviny nepatria sny a tiež zážitky z užívania rôznych druhov omamných a halucinačných látok. Pokiaľ možno hovoriť o snovom astrále, tak iba o prieniku do neurónov počas spánku a to udržaním si schopnosti vnímať a pamätať si, čo sa v ten moment dialo. Na diaľku sme prenikali do neurónov spiacich ľudí a tu sme objavovali a formovali iba bytosti podobné bielym a čiernym anjelom. Je iná vec, že nočné snenie výrazne ovplyvňuje dianie vo svete anjelov.

Tak isto užitie rôznych látok či už fyzicky, alebo iba čo najživšou sugeračnou predstavou, ovplyvňuje dianie v astrále neurónov. Astrál človeka delíme na oblasti s neurónovými zhlukmi podľa anatomického kľúča. Ďalej ľudský aj zvierací astrál delíme na vývojovo mladší a vývojovo starší. V tele máme neuróny mladšie, teda astrálny svet biely a vývojovo staršie neuróny, teda astrálny svet čierny. Vývojovo staršie neuróny sú podľa môjho tušenia z doby brontosaurov. Vývojovo mladšie neuróny sú z obdobia veľkých cicavcov a rozvíja sa v mozgu ľudí a zvierat doteraz.

Teda pojem Astrál empiricky definujeme ako prienik ľudskej koncentrácie a predstavivosti do neurónov v človeku a zvierati. Pre tento prienik potrebujeme špeciálne cvičenia. Po preniknutí do astrálneho priestoru neurónov treba silou predstavy a koncentrácie svet astrálu zhmotniť. Dá sa povedať, že ho tam treba tušiť. Tušíte jeho kontúry a formujete ho do objektov ľudí a vecí okolo nás. V zásade rozlišujeme astrál ľudských neurónov a astrál zvieracích neurónov, do ktorých sa musí ezoterik naučiť prenikať aj na diaľku bez fyzickej prítomnosti zvieraťa.

Je to schopnosť vymiestniť svoje vedomie mimo tela tak, ako sa to deje v momente klinickej smrti človeka. Na diaľku sa dá prenikať do astrálu mŕtvej osoby, ktorá bola klasicky pochovaná. Tak isto sa dá prenikať do astrálu čerstvo mŕtvych zvierat všetkého druhu. Ďalej poznáme astrál denný u zvierat a ľudí, ktorý je pod vplyvom kyslíka a astrál nočný u človeka a zvierat ovplyvňovaný režimom kysličníka uhličitého. Astrálne dianie v neurónoch ľudí a zvierat či už cez deň, v noci, za živa alebo po smrti je neustále silne ovplyvňovaný chemickými látkami, ktoré človek užíva alebo sa spontánne tvoria v živých telách. Na Astrál môžu silne pôsobiť sexuálne predstavy, sexuálne aktivity, ale aj tvorba ľudskej bioenergie, prípadne aj tvorba rezonancií pri speve človeka. Prienikom do astrálu začína dlhá cesta spoznávania objektov a bytostí astrálneho sveta.

Pridaj komentár