Tento príspevok sa zaoberá hermetickou matematikou – aritmozofiou a hovorí o ezoterickom význame čísiel a o číselných znakoch zo širšieho hľadiska.

Nie je jednoduché preniknúť do problematiky ezoterickej matematiky. Celá táto oblasť je značne zahmlená a nejasná. Pokúsim sa ju postupne rozuzliť a rozumovo pochopiť. Vychádzajme z dnešnej matematiky, ktorej základom sú číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ide teda o abstraktné matematické znaky v desiatkovej číselnej sústave a to hovorí o tom, že sa tu operuje s 10. znakmi a ich kombináciami.

Z historického hľadiska ľudia na začiatku počítali pomocou prstov pravej a ľavej ruky. Keď bolo na zemi hodených 5 kusov pomarančov, tak na ne ukázali piatimi prstami jednej ruky. Na jeden kus pomaranča ukázali jedným prstom. Neskoršie človek začal rátať pomocou kamienkov, paličiek a iných pomôcok. Teda opustil prsty a mohol slobodnejšie počítať. Počítanie sa rozvíjalo aj v obchodnom styku, kde sa určitý počet kusov určitého výrobku vymenil za určitý iný počet výrobkov iného druhu tovaru.

Počty sa začali aj zaznamenávať na hlinené tabuľky a to v Mezopotámii, kde sa úradne sledovalo, koľko kto odovzdal do štátnej kasy a kto koľko dlhuje. Tu začína počítanie a počty samotné. Zrátalo sa, koľko odovzdali štátu všetci a koľko dlhujú a kedy to štát dostane. Mohlo nasledovať odčítanie a rozdelenie do určitých oblastí štátu. Neskoršie vzniká úplne abstraktná matematika, kde je znak čísla myslený ako jeden kus čohokoľvek, dva kusy čohokoľvek a tak ďalej.

Pod číslom štyri tu rozumieme iba štyri niečoho a nič konkrétneho. Je to najvyšší stupeň abstrakcie, akej je ľudstvo doteraz schopné. To je dnešný stav veci zrkadliaci sa v matematických vedách. No toto ma až tak nezaujíma, chcem sa pozrieť na čísla a číselné znaky z hľadiska ezoterického a to je trochu iný pohľad. V prvom rade ma zaujíma, kde európska kultúra objavila matematické číslice od 1 až po 9.

To sa musíme vrátiť až k Pythagorejcom, ktorí sa zaoberali zvukom, tónom, matematikou a číslami. Keď sa skoncentrujem do vývojovo starších neurónov napríklad v spánkových lalokoch a budem sa do zvukov a tónov vciťovať ako prírodný človek, tak sa mi zo zvukov vonkajšieho sveta začnú zjavovať božstvá v podobe číselných znakov od 1 po 9 a ich kombinácie. Teda môžeme hovoriť, že každý zvuk, ktorý vznikne vo vonkajšom svete mimo pamäte a snov človeka, obsahuje božstvo alebo ideu v podobe piktogramu znakov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Takže na začiatku sú rozmanité zvuky a ich vyjadrenie ako božstvo v podobe číselných znakov a ich kombinácií. Prakticky to vyzerá asi takto: skoncentrujem sa na zvuk zvona vo vonkajšom svete. Keď chcem vnímať vnútorné božstvo šíriaceho sa zvuku zvona, tak dostávam tušenie číselnej hodnoty v podobe číslic 42.

Keď budete vy počúvať iný zvon, tak číselná podoba bude trochu pozmenená na iné číselné vyjadrenie. No keď si zaznamenám na papier, že tento zvuk zvona má číselnú hodnotu 42 a znovu preniknem do tohto číselného vyjadrenia napísaného na papieri, tak sa mi na božskej úrovni otvoria obrazy na klasickom základnom tarote. Ide o tarotové karty, ktoré sú najstaršie a najrozšírenejšie. Teda zo zvukovej podoby dostávame zvukové božstvo, z písomnej podoby zvukového božstva dostaneme vyššie božstvo často znázorňované na tarotových kartách. Iné božstvo dostaneme zo zvuku, na ktorý si spätne spomenieme z pamäťových spomienok a iné božstvo dostaneme, keď si spomíname na číslice a zvuky v snoch. Ešte pre úplnosť doplňujem, že číselné piktogramy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sa dajú použiť ako veštecké znaky napríklad v numerológii. Veštecký výkon sa robí z číselných znakov dátumu narodení, poprípade sa meno a priezvisko osoby prevedie do číselnej podoby podľa dohodnutého kľúča.

Záverom by som iba podotkol, že na toto moje rozumové poznanie ezoterického zmyslu číselných znakov aj tarotových kariet možno naviazať vlastnú ezoterickú cestu, ktorá je pre každého individuálna.

Pridaj komentár