Je bohužiaľ skutočnosťou, že dnešní ezoterici sa nemajú moc radi s poznatkami medicíny. Pravekí ezoterici mali lepšiu odbornosť v poznaní ľudských orgánov a to hlavne kanibali. To boli vlastné prvotní ľudia, ktorí sa oboznámili s ľudskou anatómiou. Dnešný človek už takúto možnosť doslova ochutnať a ohmatať ľudské orgány nemá. Ale má na základe vedeckého bádania viac poznatkov a viac detailnosti o fungovaní ľudského tela.

No bohužiaľ, v dnešnej dobe špecializácie majú anatomickú zdatnosť hlavne lekári, bežní ľudia zostali bokom a musia sa spoľahnúť na lekárov a medicínskych učiteľov. Zánikom kanibalizmu sa vytratil osobný kontakt s ľudskými orgánmi a tiež poznatky a skúsenosti o vnútornom tele človeka. A práve moderný ezoterik potrebuje pre svoju prax anatómiu a znova anatómiu.

A preto je potrebné, aby sa ezoterik medicínsky dostatočne vzdelal a mal dobrú predstavivosť o orgánoch svojho tela. Teda je tu nutnosť zohnať si knižku a hlavne anatomický atlas o ľudských orgánoch, častiach a systémoch ľudského tela. Trochu sme sa vám to snažili zjednodušiť a pripravili sme na internete niečo ako stručný atlas ľudského tela.

Teda pred tým, ako sa pustíte do priamej meditácie na orgány vlastného tela, je potrebné, aby ste anatomický atlas študovali ako školák v škole. Prezeráte si jednotlivé obrázky a usilujete sa, aby ste si orgány vedeli predstaviť v ich prirodzenej veľkosti. Dobre vám pomôže, keď si zájdete do mäsiarstva a trochu si poobzeráte, ako vyzerajú zvieracie vnútornosti ako srdce, pečeň, črevá, svaly a podobne.

Potom je dobre si uvedomiť, že v každom orgáne a časti tela sa nachádzajú nervové dráhy a nervové zakončenia. Dobrá je predstava o sklenenej postave človeka plnej vlasov, pretože nervstvo nie je dostatočne dobre vidieť v orgánoch tela. Potom si treba uvedomiť, že telo je plné lymfatického riečišťa. Znovu si môžete pomôcť predstavou postavy ľudského tela a medzi množstvom vlasov je také isté množstvo tenkého silonu, ktorý je husto nasekaný a natlačený na seba. Tak isto vám pomôže predstava sklenenej postavy človeka naplnenej červenými a modrými nitkami. To je všadeprítomné krvné riečište cievy a žily. Tieto tri druhy tenkých útvarov sú skoro všade v tele.

Teda v podstate je výborné, keď ezoterik svoju duchovnú cestu nastupuje ako liečiteľ, ktorý sa chce odborne vzdelať v medicíne. Nemusíte mať obavy, že stratíte drahocenný čas. Opak je pravdou, lebo neznalosť vlastného tela a jeho procesov vám bude neustále komplikovať život a spomaľovať duchovný rast.

Zabezpečiť si dobré anatomické atlasy. Moderný ezoterik má doma po ruke anatomický atlas ľudského tela. Neustále ho používa a to hlavne pri koncentrácii do vnútra svojho tela. Pri koncentrácii do vnútra tela sa ezoterik neustále usiluje mať o orgáne a jeho fungovaní veľmi dobrú predstavu až na úroveň základných a kmeňových buniek.

Vytvoriť si plastickú predstavu o orgánoch tela. Jedna vec sú obrázky a makety orgánov a niečo iné sú vaše konkrétne časti a orgány tela. Koncentrácia, vizualizácia a veštecké zisťovanie skutkového stavu orgánov. Ako sa im darí a čo by potrebovali, aby si udržali zdravie a kondíciu.

Uvedomiť si, že ich máte aj v tele. Pri koncentrácii do častí a orgánov tela si treba vnútorným hlasom hovoriť, že toto sú moje orgány v mojom tele a ja ako meditujúci chcem svojím vedomím a túžbami preniknúť cez nervstvo až do ganglií tela. A to sme v skutočnosti na začiatku duchovnej cesty, kde sa treba koncentrovať do vnútra seba. Teda vlastne do všetkých orgánov. Tu je začiatok každej serióznej duchovnej cesty, ktorá rešpektuje orgány a systémy ako základné kamene duchovnej cesty v ezoterike.

Spoznať systémy tela, ktoré ich spájajú ako je krvné, nervové a lymfatické riečište. Keď sa ezoterik dokáže plne koncentrovať na vnútorné časti tela a orgány najbezpečnejšie cez šedú kôru veľkého mozgu, kde má uložené zmyslové centrá sluchu, čuchu, zraku, hmatu a chuti, môže začať s koncentráciou do nervových dráh, ktoré spájajú všetky časti tela odhora až dole a naopak. Tak isto krvné riečište spája všetky časti tela. Skoro všade zasahuje aj lymfatické uzliny. Všetky tieto systémy spájajú navzájom všetko a do nich sa treba naučiť mnohonásobným opakovaním koncentrovať a prechádzať zhora dole a zľava doprava.

Spoznať veľký mozog a jeho jednotlivé časti. Predný mozog, spánkový mozog, temenný mozog, zrakový mozog, stredný mozog, mozoček a miecha v hlave. No najdôležitejšie miesta pre ezoterikov sú oblasti výskytu neurónových oblastí vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a gangliách okolo orgánov tela. Sem sa preniká koncentráciou založenou na kmitaní a blikaní očí rúk a mysle. Môžete sem prenikať aj rezonanciou hlasiviek alebo pobrušnicovej membrány. Pri vstupe do neurónov treba znovu používať anatomické obrázky s koncentráciou do malých drobných bodov. Prienikom do neurónov ste sa dostali do riadiacich centier v neurónoch. Tieto obsadíte a môžete ich kontrolovať a ovládať. Hovoríme tu o duchovnej ceste cez neurónové oblasti.

Spoznať ďalšie oblasti výskytu neurónov v tele ako je miecha, črevá a ganglie okolo orgánov tela. Tak isto treba prenikať aj do oblastí výskytu neurónov v strednom mozgu, kde budete mať prístup k snovej ezoterike. Pri prieniku do mozočku sa postupne otvorí znakové vnímanie všetkého dookola. Teda vstup do kabaly. Pri prieniku do miechy si otvoríte cestu k prírodným ľuďom, ktorí dobre ovládajú mágiu a ritualistiku. Pri prieniku do brušného mozgu si otvoríte cestu k zvieraciemu konaniu na základe inštinktov a pudov. Samotný prienik do ganglií okolo orgánov a častí otvára množstvo zákutí duchovnej cesty, ktoré dovoľujú duchovnú cestu, ale aj rozvoj jedinečných schopností.

Spoznať kožu, svaly, kosti, šľachy. Aj tu musí byť snaha o koncentráciu na kožu, svaly, šľachy a kĺby. Ide o koncentráciu zvnútra a nie zvonka. V zásade platí, že ezoterik by mal preniknúť silou svojej vôle aj do týchto oblastí a celkovo dokázať cez nervstvo a neurónové zhluky prenikať kdekoľvek do tela. Predstava kože, koncentrácia do neurónov veľkého mozgu a odtiaľ do konkrétneho miesta. Keď budete napríklad meditovať a cvičiť schopnosti práce s kyvadlom – to je malé závažie zavesené na špagátiku, ktoré sa drží v ruke, treba vycvičiť reakciu na nervové zakončenia priamo vo svaloch. Pokiaľ sem nedokážete preniknúť koncentráciou a udržať tu koncentráciu, tak asi ťažko budete robiť nácvik s kyvadielkom.

Spoznať zmyslové senzory ako sú oči, uši, jazyk, nos a končeky prstov. V ezoterike tvoria oči, ušný bubienok, sliznica nosa, jazyk a koža na tele hranicu medzi vonkajším a vnútorným svetom. Ezoterik sa však musí naučiť koncentráciu a vizualizáciu nielen do senzorov zmyslov, ale sa musí naučiť koncentrovať aj do zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu po celej ploche. Von sa koncentruje z očných buliev, jazyka, sliznice, bubienka a kože, ale dovnútra sa koncentruje iba zo šedej kôry veľkého mozgu. To je podmienka, aby si nedoničil zmyslové senzory a nestratil kontakt s vonkajším svetom. Musí vnímať ako každý iný zdravý človek. Znovu technika koncentrácie, vizualizácie a udržanie koncentrácie a jej prepnutie.

Osobitne spoznať tukový orgán tela a jeho spoznanie nepodceniť. Stane sa základom dlhovekosti, psychickej a fyzickej výkonnosti. Tukový orgán alebo tuk tela som si nechal na záver. Tukový orgán je orgán ako každý iný. Má bunky, krvné riečište, nervové dráhy, lymfatické dráhy, svoje gangliové centra, ktoré ich riadia. Za určitých vhodných okolností sú schopné produkovať množstvo chemických látok pre všetky druhy ezoterických výkonov. Tým sa nemusí vysiľovať klasická chémia ľudského tela.

Na záver by som povedal, že moderný ezoterik trvale pracuje s ľudskou anatómiou, dokáže sa koncentrovať do svojho tela a tu vizualizovať čo najreálnejší stav.

Pridaj komentár