Tento príspevok sa zaoberá problematikou výskumu duchovného rozvoja na koncepcii sústreďujúcej sa na fyzické a psychické telo. Už niekoľkokrát som sa pokúsil vnímať a skúmať ezoteriku rôznymi spôsobmi a vždy to išlo do nejasností. Keď som sa však vrátil k výskumu a sledovaniu duchovných prejavov výhradne cez fyzické a psychické telo, tak vo veciach ezoteriky bolo zrazu jasno. Ako vždy chybné kroky nakoniec idú pri rozumnom postupe k potvrdeniu zásady, že všetko, čo sa v ezoterike deje, je potrebné vysvetľovať na pochodoch a procesoch v ľudskom tele. V prvom rade išlo o štúdium anatómie a cvičenia koncentrácie na všetky významné časti a systémy tela. Ďalej o štúdium chorôb fyzického tela a postupov, ktorými sa dajú choroby diagnostikovať a liečiť. Teda anatómia, koncentrácia a patológia. V ďalšej línii išlo o štúdium psychických procesov v rámci psychológie a psychiatrie. Tu uplatňované cvičenia viedli k nácviku a vyvolaniu všetkých najzákladnejších duševných chorôb. Naštudovanie duševnej choroby, jej vyvolanie a následné zvládnutie. Umelo vyvolané duševné poruchy sa zvládajú ľahšie a nevyžadujú tabletkovú liečbu. Išlo o nácvik a následné zvládnutie stavov schizofrénie, hystérie, psychopatie a epilepsie, stavu dvojníka, nervovosti, autizmu, fantómových bolestí, zvieracieho správania, dementnosti, depresií, migrén, astmy a mánií. Špeciálnou oblasťou boli stavy ketanázie a to ide o ovládanie nervového vzruchu v nervstve. Ďalšou oblasťou nácviku bola sexualita a jej prejavy. Sexuálne úchylky sa cvičili iba v mentálnych predstavách. Osobitou oblasťou boli cvičenia s pamäťovými záznamami. Ide o schopnosť operovať so spomienkami špeciálnym spôsobom. Rýchlo a detailne si na všetko spomínať, niektoré spomienky vymazávať, rýchlo si všetko pamätať. Do tejto oblasti spadalo aj abstraktné myslenie pomocou vnútorného hlasu, ktorý operuje so zvukovou formou slov, slov v podobe písmen abecedy a číselných znakov. Schopnosť posunkovej komunikácie pomocou gestikulácie a bodovej predstavivosti. Schopnosť myslieť pomocou zmenšených trojrozmerných spomienok zo všetkých uhlov pohľadu. Ďalšou oblasťou bol spánok a sny s nácvikom ľudského spánku, zvieracieho spánku a vedomým poškodením spánkového stavu s následnými terapiami na vyliečenie. Výcvikom prešlo aj moje dýchanie a to dýchanie do plných pľúc, vydýchnutie a nedýchanie. Nácvik klinickej smrti. Do výcviku boli zahrnuté aj biochemické poznatky ako ovládať sugeráciou chemické pochody v mozgu. Ide o techniku, keď si cvičiaci vsugeruje, že užil nejaký druh byliniek a vyvolá také isté reakcie, ako keby užil danú chemikáliu fyzicky. V poslednom čase sa venujem výskumu a nácviku stavov v neurónoch veľkého mozgu, hypotalamusu, mozočku, miechy, brušného mozgu. Neuróny som podelil medicínskym spôsobom na vývojovo staršie a vývojovo mladšie. Vývojovo staršie zvieracie neuróny umožňujú koncentráciou do nich vnímať tu vznikajúce reakcie ako čierne pekelné predstavy. Koncentráciou do mladších neurónov vznikla schopnosť postrehnúť tu bežiace pochody. To isté platí pre orgány a hormonálne žľazy. Celá táto oblasť spadá do ezoterickej astrológie a šamanskej komunikácie s božstvami tu prebiehajúcich biochemicko – fyzikálnych procesov. Aj v tejto oblasti prebiehajú deštruktívne procesy. Veľkou kapitolou je aj samotné podvedomie človeka ako vplyv predkov, určité nadanie pre niečo, sexuálne podvedomie a spomienky z detstva. Po tejto etape som zostal vo fyzickom tele, ale opustil som patologickú líniu. Nastúpil som cestu skúmania a nácviku stavov súvisiacich s umiestnením ľudského vedomia, ktoré charakterizujem ako súčet všetkého, po čom človek túži. Ľudské vedomie môže byť skoncentrované do určitých oblastí a z týchto oblastí vníma svet ináč a tak isto to vytvára určité predpoklady. Keď je ľudské vedomie skoncentrované do starých zvieracích neurónov a iba sem, tak sa mu otvára cesta k šamanizmu, k mandalám, k čakrám, k lotosom, k tantre a k reiki systémom. Keď je ľudské vedomie usadené výhradne iba v mladších ľudských neurónoch, tak sa otvára duchovná cesta k živlovej ezoterike, ezoterike Boha, Alaha, Brahmu, Budhu a Mojžiša. Túto oblasť ezoteriky začínam skúmať a najvýznamnejšie ju zastupuje systém Františka Bardona. Iná je situácia, keď je ľudské vedomie usadené naraz v starých aj nových neurónoch. Keď je tento stav v strednom mozgu, hypotalamuse / dva útvary veľkosti holubích vajíčok v blízkosti hypofýznej žľazy /, tak človek žije bežným spôsobom. Keď je vedomie človeka usadené v starých aj nových neurónov veľkého mozgu, tak ľudia majú talent pre hudbu, jazyky a podobne. Keď sú týmto systémom usadení v mozočku, tak majú zmysel pre znaky, písmená, číslice a kresbu ako takú. Keď sú ľudia takto usadení v mieche, majú predpoklad pre vodcovské schopnosti. Keď sú ľudia takýmto spôsobom usadení v brušnom mozgu, tak majú predpoklady pre obchod a financie. Ešte pripomeniem špeciálnu oblasť a to sú rezonancie v neurónoch na báze skúmaní výbojov v mozgu. Na tomto princípe funguje systém Silvu a jeho nasledovateľov. Tento systém vznikol na základe vedeckého skúmania fungovania mozgu. Táto oblasť je špeciálna kapitola, ktorú treba ešte poriadne preskúmať a ezoterizovať ju. Silvovka je stále silne zameraná liečiteľsky a terapeuticky. A na záver je bonbónik a to je skúmanie psychiky astronautov po dlhodobom pobyte v kozme.

Pridaj komentár