INFORMAČNÝ SYSTÉM
Riadiť organizáciu znamená riadiť jej budúcnosť na základe práce s informáciami.

Každá organizácia musí vedieť pracovať s informáciami, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Organizácia by mala svoju činnosť plánovať a mať k dispozícii plánovací softvér. K tejto činnosti by mala mať v rámci marketingového oddelenia panelové sledovanie plánovacieho procesu podloženého vývojom trhu za predchádzajúce obdobie a prognózy ďalšieho vývoja trhu. Organizácia by mala mať softvérovo ošetrené informácie účtovného a materiálového charakteru, ktoré by mali vyústiť do globálneho hodnotenia v marketingovom oddelení. A tieto informácie by mali byť panelovo monitorované. Organizácie nemajú často softvér upravený na svoje špecifické podmienky a používajú štandartný softvér pre všetkých.
Organizácia by mala mať špeciálne vytvorený softvér pre marketingové oddelenie, ktorého najdôležitejšou náplňou je súhrnné vyhodnocovanie a sledovanie informačných tokov, získavanie požadovaných informácií a prezentácia činnosti na panelových nosičoch rôzneho druhu podľa možnosti organizácie.
PLÁNOVANIE
Riadenie budúcnosti organizácie na základe stabilných krokov, vytvárajúcich stabilné prostredie budúcnosti organizácie.

Snaha organizácie o podriadenie všetkých krokov tak, aby organizácia nestratila budúcnosť a bola trvalou súčasťou trhu, na ktorom pôsobí. To si vyžaduje zvážiť každé rozhodnutie tak, aby v sebe obsahovalo cestu do budúcnosti. Teda dlhodobú trvácnosť na trhu. Tu má možnosť uplatniť MARKETINGOVÝ MIX „STRATEGICKÝ“ v plnej jeho sile.
REALIZÁCIA
Úsilie o vytváranie stabilných pilierov budúceho rozvoja organizácie.

Každá organizácia, ktorá chce byť na trhu dlhodobo, musí si svoju budúcnosť predinvestovať. Musí investovať v zmysle MARKETINGOVÉHO MIXU „STRATEGICKÝ“ do oblastí vývoja, výroby a predaja.
Organizácia musí mať úsilie o vytváranie predstavy o budúcom vývoji spoločnosti a ľudstva na základe rôznych odborných štúdií.
INVESTÍCIA
Organizácia, ktorá neinvestuje, nemá budúcnosť. Musíte investovať a budovať stabilné cesty, a zdroje príjmov, ktoré sa vrátia za určité časové obdobie. Sledujete vložené investície a hodnotíte ich efektívne vynakladanie.
KONTROLA
Úsilie o kontrolu stability pevnosti krokov vedúcich do budúcnosti organizácie.

Vložené investície neustále preverujete a skúmate. Zisťujete, či sa neudiali také zmeny na trhu, ktoré by mohli investície znehodnotiť. Môže sa napríklad jednať o novú a lepšiu prevratnú technológiu, alebo iný spôsob predaja.
MONITORING
Neustále úsilie o dokonalú stabilitu krokov vedúcich do budúcnosti.

Neustále sledovanie a čo najdetailnejšie sledovanie investícií a aktuálnych rozhodnutí organizácie v rámci marketingového oddelenia tak, aby organizácia na trhu mohla dlhodobo pôsobiť.
ŠTATISTIKA
Logické zozbieranie, roztriedenie a vyhodnotenie určitých údajov.

Organizácia v rámci marketingového oddelenia sa snaží spracovávať údaje, ktoré produkuje vlastnou činnosťou do ucelených štatistických tabuliek za dané hospodárske obdobie.

ŠTATISTICKÁ TAB. ODBERATEĽOV
ŠTATISTICKÁ TAB. TRŽBY
ŠTATISTICKÁ TAB. POČTY PREDANÉHO TOVARU
ŠTATISTICKÁ TAB. REKLAMÁCIE
ŠTATISTICKÁ TAB. TERMÍNY SPLATNOSTI
ŠTATISTICKÁ TAB. ČAS PRIJATIA A ČAS VÝDAJA TOVARU
ŠTATISTICKÁ TAB. POČET NÁVŠTEV ODBERATEĽA
ŠTATISTICKÁ TAB. ČAS TRVANIA PROCESU REKLAMA – OBJEDNÁVKA – DODÁVKA
ŠTATISTICKÁ TAB. KONKURENTOV
ŠTATISTICKÁ TAB. PLÁN A SKUTOČNOSŤ

PANEL
Priestorové vyobrazenie spracovaných údajov. Údaje sú spracované a vyobrazené v určitých logických celkoch.

Organizácia v rámci marketingového oddelenia môže vytvárať nasledovnú priestorovú prezentáciu svojej činnosti. Takáto prezentácia umožňuje globálny pohľad na výsledky a ciele organizácie.

PANEL ODBERATEĽOV
PANEL KONKURENCIE
PANEL TOVAR
PANEL PROGNÓZA

Pri tvorbe panelovej prezentácie môžete použiť rôzne technické zariadenia a pomôcky didaktickej techniky. Najčastejšie sa používajú nástenné panely, na ktorých sú prichytené mapy. Do týchto máp napichujeme vlajočky s potrebnými údajmi.
Napríklad PANEL SPOTREBITEĽOV môže obsahovať napichnuté vlajočky s údajmi o celkovom počte predaného tovaru za dané obdobie. Ďalej obsahuje tržbu za dané obdobie, názvy odberateľov, počet reklamácii, počet návštev odberateľa, označenie teritória predajcov. Údaje môžu byť vyhodnotené podľa jednotlivých územných celkov.
PROGNÓZA
Vedecké a vysoko odborné výpovede o budúcnosti založené na štatistických údajoch a nových myšlienkových smeroch.

Organizácia plánuje svoje ďalšie aktivity na základe vlastných štatistických tabuliek. K tejto vyhodnotenej štatistike priberá iné štatistické prehľady napr. štatistického a prognostického ústavu a pod.
Na základe štatistických prehľadov a prognóz rôznych odborníkov pripravuje a plánuje svoju blízku a vzdialenú budúcnosť.

PROGNÓZA ČASOVÁ
PROGNÓZA PRIESTOROVÁ
PROGNÓZA IZOLOVANÁ
PROGNÓZA ZOSKUPOVACIA
PROGNÓZA ROZKLADACIA
PROGNÓZA LOGICKÝCH BLOKOV
PROGNÓZA TOTÁLNA
PROGNÓZA MINIMALIZAČNÁ
PROGNÓZA MAXIMALIZAČNÁ
PROGNÓZA ABSURDNÁ
PROGNÓZA NOVÝCH MYŠLIENOK
PROGNÓZA EKONOMICKÁ
PROGNÓZA DEMOGRAFICKÁ
PROGNÓZA POLITICKÁ
PROGNÓZA VÝVOJOVÝCH TRENDOV
PROGNÓZA FUTURISTICKÁ

Predmetom prognózy je budúcnosť organizácie a čo najlepšie zosúladenie možnosti a predstáv idúcich do budúcnosti. K prognóze je nutné zhromaždiť dostatok údajov a tie vhodným spôsobom spracovať. Na základe spracovaných údajov sa vytvárajú určité modely správania v budúcnosti. Do viacerých modelov správania, dosadzujete potrebné údaje a získavate predpokladané parametre prognostického modelu. Prognózy by mali byť vyhotovené vo viacerých alternatívach, mali by byť čo najkomplexnejšie. To znamená, že obsahujú prognózy z rôznych oblastí ľudského pôsobenia. Dôležité je prognózy monitorovať, vyhodnocovať a upravovať podľa tendencií prognostického vývoja.

Pridaj komentár