MARKETINGOVÝ MIX „STRATEGICKÝ“
Určitý spôsob sledovania vybratých strategických cieľov každej organizácie.

V tomto mixe sa organizácia usiluje byť UNIVERZÁLNA. To v maximálnom poňatí znamená vyvíjať, vyrábať a predávať svoje produkty. To je ideálna situácia, o ktorú sa organizácia neustále usiluje. Na nižšej úrovni sa organizácia snaží o určitý podiel na týchto činnostiach. Na najnižšej úrovni sa organizácia usiluje o získanie informácií z daných oblastí. Pokiaľ organizácia vyvíja, vyrába a zároveň predáva, dosahuje vyššie zisky.Ďalej do tohoto mixu spadá cieľ byť MEDZINÁRODNÁ. Teda úsilie o spoluprácu so zahraničím, pôsobenie na zahraničných trhoch. Všetky možné druhy vzájomnej spolupráce. Toto je cieľ maximalizačného prístupu.
Na nižšom stupni sa organizácia snaží sledovať dianie na medzinárodných trhoch ich pohyb. Usiluje sa inšpirovať a zavádzať nové trendy do svojej práce.
Ďalej do tohoto mixu spadá DIGITALIZÁCIA. Zavádzanie všetkých výdobytkov digitalizačného rozvoja. Snaha o sledovanie technologického vývoja a jeho rýchle a trvalé zavádzanie do činnosti organizácie. V maximalizačnej logike je organizácia neustále digitalizovaná najnovšími technickými a duchovnými možnosťami, ktoré poskytuje trh.Ďalším cieľom strategického mixu je budovať MARKETINGOVÚ organizáciu. Zavádzanie efektívnejšieho myslenia tých najúspešnejších v oblasti podnikania. Je tu snaha o neustále zdokonaľovanie všetkej činnosti organizácie. Táto činnosť sa deje trvale a neustále. To vyžaduje detailné sledovanie, vyhodnocovanie a monitorovanie všetkej práce.Ďalším cieľom mixu je mať organizáciu TRANSPERSONÁLNU. To znamená mať vo firme mimoriadne talentovaných jedincov, ktorí majú tieto mimoriadne schopnosti od narodenia, alebo ich získali prostredníctvom rôznych psychických tréningových metód.
Ďalším cieľom strategického mixu je mať organizáciu, ktorá dôsledne a systematicky vyhľadáva, triedi a spracováva požadované informácie pre firmu. Organizácia je INFORMATIZOVANÁ a dostatočne technicky, ľudsky a organizačne zabezpečená.
MARKETINGOVÝ MIX „VÝVOJ“
ORGANIZAČNÉ ZMENY
Reorganizácia organizačnej štruktúry a organizačnej kultúry na základe prijatých zmien.
Cieľom je neustály rozvoj a prispôsobovanie sa zmenám, ktoré boli vyvolané vlastnou činnosťou alebo činnosťou subjektov trhu. Snažíme sa o neustálu expanziu na ďalšie a ďalšie trhy. Zväčšujeme objem kvantitatívnou cestou. To vyžaduje zaviesť ďalšie zmeny a reorganizovať činnosť firmy. Iný rozvoj firmy môže ísť cestou rozširovania sortimentu alebo služieb pri nerozširovaní trhovej plochy. Aj takýto vývoj vyžaduje zavádzanie zmien a reorganizáciu firmy a jej činnosti.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Rozčlenenie organizácie do jednotlivých častí, ktoré sú špecializované na určitú činnosť v rámci organizačného celku.
Pri vytvorení nového oddelenia sa hodnotí jej vplyv na činnosť ostatných oddelení organizácie. Keď reorganizujeme alebo vylepšujeme činnosť jedného oddelenia, sledujeme dopad týchto zmien na ostatné oddelenia v organizácii. Na základe zistených skutočností upravujeme činnosť v ostatných oddeleniach.
ORGANIZAČNÁ KULTÚRA
Spoločné presvedčenie, hodnoty, postoje a očakávania vhodných spôsobov správania sa v organizácii.
Cieľom sledovania a hodnotenia je vytvorenie spoločných postojov vedúcich k určitému typu správania. Môže sem napríklad patriť:

NORMA ZÁKAZNÍK
NORMA VYSTUPOVANIA
NORMA PROFESIONALITY
NORMA VZHĽADU
NORMA ESTETIKY
NORMA NÁMIETKY
NORMA SŤAŽNOSTI
NORMA REKLAMÁCIE
NORMA KONFLIKTNEJ SITUÁCIE
NORMA PREZENTÁCIE
NORMA BEZPEČNOSTI
NORMA ZDOKONAĽOVANIA
NORMA SOCIÁLNOSTI
NORMA KOMUNIKÁCIE
NORMA ASERTIVITY
NORMA DISCIPLÍNY
NORMA DIALÓGU
NORMA PRODUKT
NORMA IMIDŽU
NORMA KONTROLY
NORMA PORIADKU

MARKETINGOVÝ MIX „PERSONALISTIKA“
Plánovanie, nábor, výber, prijímanie, adaptácia, hodnotenie, využitie, financovanie a uvoľňovanie ľudských zdrojov.

Zmeny, ktoré spôsobujú vytvorenie novej organizačnej štruktúry a zmenu organizačnej kultúry, vytvárajú aj tlak na ľudské zdroje spoločnosti.
Nová organizačná štruktúra a nová organizačná kultúra má za následok pohyb ľudských zdrojov v organizácii. Je potrebné zamyslieť sa nad počtom pracovníkov, nad ich vzdelanostnou úrovňou. Nad tým, kto bude musieť odísť, kto sa bude musieť preškoliť. Aké podmienky musia spĺňať noví pracovníci.

MARKETINGOVÝ MIX „TAKTICKÝ“

Určitý spôsob sledovania individuálne vybratých cieľov organizácie.
Každá organizácia si vytvára určitý balíček cieľov, ktorý sa usiluje realizovať tak, ako to určujú alebo vyžadujú okolnosti, v ktorých sa organizácia reálne nachádza.
Najčastejším balíčkom cieľov bývajú PRODUKTY organizácie, kde sa sleduje ich predaj za minulé obdobie. Naplánovanie aktuálneho predaja a jeho sledovanie. Vyhodnocujú sa tri kategórie úspešnosti predaja produktov. A to sú „ŽIARIACE HVIEZDY“, „DOJNÉ KRAVY“ a „ZDOCHÍNAJÚCE PSY“. Ďalej sledujeme parametre ako sú: cena, miesto predaja, propagácia, proces predaja, prezentácia a iné ukazovatele.Ďalším balíčkom sledovaných cieľov často býva aktuálna situácia na TRHU, kde organizácia pôsobí. Sleduje sa, koľko a za koľko sa na danom trhu predáva za dané sledované obdobie. Sleduje sa predajnosť za menšie územné celky až za jednotlivých predajcov alebo predajné miesta.Ďalším balíčkom sledovaných cieľov môžu byť PROGNÓZY vývoja trhu, na ktorom pôsobí organizácia. Prognózy možno získať z rôznych zdrojov ako sú: noviny, časopisy, odborné štúdie rôznych inštitúcií, lokálne získané správy a podobne. Prognózy obsahujú napríklad vývoj nezamestnanosti, rast alebo pokles hrubého národného produktu, reitingové ohodnotenie zo zahraničia a rôzne štatistické súvahy. Toto všetko sa dá využiť pri plánovaní, predaji a jeho korekcie podľa vzniknutých situácií.

Pridaj komentár