Problematika sťahovania a vracania info polí v akáše. Prehlbovanie túžby zberu info polí v kvantitatívnej podobe. Prehlbovanie túžby popisovať info polia. Prehlbovať vedecké bádanie info polí. Info polia a reinkarnačné ambície. Protirečenia v info poliach. Zemské a kozmické info polia. Praveké, šamanské, ľudské a zvieracie info polia. Info polia podľa patologického kľúča. Experimentovanie s info poliami.

Problematika sťahovania a vracania info polí v akáše. Anjel.
V tomto smere sa budeme usilovať o to, aby sme všetky info polia vrátili tam, kde boli pred výskumom a stiahnutím info poľa do priestoru skúmania. Uvedomujeme si, že nie vždy sa to dá zrealizovať a v niektorých prípadoch to nejde vrátiť naspäť. Tak isto začíname uvažovať o tom, že niektoré informačné polia by sme mohli aj zatiaľ experimentálne previesť napríklad do kozmické priestoru alebo naopak do zemského priestoru. Vieme o pohybe informačných polí z kozmu do detskej psychiky v rámci reinkarnačných pochodov.

Prehlbovanie túžby zberu info polí v kvantitatívnej podobe. Anjel. Prehlbovanie túžby popisovať info polia. Anjel. Prehlbovať vedecké bádanie info polí. Anjel.
Ako postupujeme hlbšie v zbere informácií a otvárajú sa nové informačné priestory, tak musí rásť túžba ďalej pokračovať v tomto zbere. Hlavne ide o oblasť info polí starých 1 miliardu rokov pred naším letopočtom. Sú to pravdepodobne info polia ľudí žijúcich v tomto období. Predpokladáme, že skončili apokalypticky.

Info polia a reinkarnačné ambície. Anjel.
Neustále prenikáme stále hlbšie do info polí kozmu. To mení zasadne pohľad na reinkarnáciu a znovu reinkarnovanie vlastných spomienok do živej osoby. Už nie sme úplne presvedčení, že je to ten najsprávnejší krok.

Protirečenia v info poliach. Anjel.
Takými problémovými info poliami sú strašidelné info polia na rôznych oblastiach. Tak isto treba skúmať info polia nabité nenávisťou alebo ochotou pomáhať. Ako to celé funguje. Sem budú spadať aj ťažké kliatby, ako zmenili osud niektorých ľudí.

Praveké info polia, šamanské info polia, ľudské info polia, zvieracie info polia. Anjel.
Toto delenie je dostatočne vhodné pre info polia Zeme. No zasahujú sem aj info polia kozmické. Stačí, aby žijúci jedinec mal kozmické vedomie a je schopný do seba zosať kozmické info polia. Tak isto keď si živá osoba nahodí kozmické vedomie, tak info polia Zeme skúma inak ako v zemskom vedomí. V prvom rade lepšie odhalí jedincov s kozmickým vedomím. V druhom rade odhalí info polia ľudské a zemské až jednu miliardu rokov pred naším letopočtom. Tieto sú zapísané ako kozmické. Predpokladáme, že okolo 1 miliardy rokov došlo na Zemi k prudkej zmene trvajúcej až 400 miliónov rokov a nič sa nezapísalo. Predpokladáme, že prežili iba najnižšie druhy zvierat. V treťom prípade odhalí zásahy z kozmických info polí do ľudskej psychiky. Ide hlavne o stigmatických jedincov, ktorí mohli vytvoriť niečo podobné ako sa deje v 4. a 12. roku života človeka. Pravdepodobne ide o vek 20 rokov.

Info polia podľa patologického kľúča. Anjel.
Tento kľúč sa snažíme uplatňovať, ale nebol naň ešte kladený dostatočný dôraz. V prvom rade ho uplatníme na všetky druhy stigmatického vedomia. Stigmatické vedomie sa stane predmetom nášho extrémneho záujmu. Pre reinkarnačné pochody je to jedinečný fenomén, ktorý chceme dôsledne zrealizovať.

Experimentovanie s info poliami. Anjel.
Treba sa pripraviť na experimentovanie s info poliami. V prvom rade ide o experimentovanie s presunom info polí zo zemskej do kozmickej oblasti mimo zemskú oblasť. A tak isto bude treba skúmať proces prenosu info polí druhým mechanizmom a to z kozmu k info poliam Zeme. Nepôjde iba o to, ktoré info polia z kozmu prenikali do zemských info polí, ale pokúsime sa niektoré info polia preniesť do kozmu cez teraz živú osobu. Nechtiac sa nám takéto presuny podarili. Skúmali sme info polia ľudí, ktorí počas života zažili klinickú smrť. Pre prieskum sme ich stiahli do živej osoby a cez kozmické vedomie sme ich dostali do kozmických info polí. V danej osobe sme po stiahnutí info poľa realizovali kozmické vedomie a sugeráciu klinickej smrti. Info pole sme celkom bez problémov transformovali do kozmických info polí.

Prevádzali sme aj kontrolu inými veštecky ladenými osobami a tie v pôvodnom sektore info polia klinických nenašli. Našli ich, až keď som na to upozornil, že boli presunuté do kozmických info polí.

Vieme napríklad o presune info polí ľudskej civilizácie, ktoré sú staré 1 miliardu zemských rokov pred naším letopočtom do vedomia ľudí, ktorí sa narodili s kozmickým vedomím a žili napríklad v období 10 000 rokov pred naším letopočtom. Bolo by zaujímavé skúmať, čo všetko a kde sa dá presunúť.

Experimentovanie bude zaujímavé aj v prípadoch, keď budeme vo vlastných hlavách uvoľňovať kópie vlastných spomienok. Teda ešte za života môžeme takýto proces realizovať a sledovať tento fenomén v praxi. Je potrebné si tento experiment predstaviť detailnejšie ako doteraz. Teda dotyčná živá osoba si spomenie na niečo, čo prežila. V mysli si to skopíruje, sugerácia zomierania a skopírovaná spomienka sa voľne vypustí do zemských info polí. Viaceré veštecky ladené osoby potom budú túto spomienku alebo skupinu rovnakých spomienok hľadať.

Pri inom experimentovaní sa živá osoba dostane do kozmického vedomia a pokúsi sa o prenos svojich skopírovaných spomienok do kozmických info polí. Ostatné veštecky ladené osoby budú v kozmickom vedomí skúmať, kde sa spomienky nachádzajú.

Pridaj komentár