Keď som sa rozhodol robiť duchovnú cestu, tak som si postupne uvedomil, že sa budem musieť naučiť množstvo vešteckých techník. Pokiaľ osoba na duchovnej ceste neovláda paletu vešteckých výkonov, tak sa to podobá osobe, ktorá bežný život prežije ako hluchá, slepá a nemá.

Skutočne, kto je na duchovnej ceste do svojho vnútra, ten bez vešteckého vnímania zostáva ako “dieťa“, ktoré si môže čítať duchovnú literatúru, ktoré si môže počúvať prednášky. Jednoducho prijíma duchovnú cestu iných a vlastnú nevie dostatočne vnímať. Preto som sa rozhodol, že sa naučím čo najviac vešteckých techník a to som aj dodržal.

Veštectvo som dlhodobo cvičil a cvičím dodnes. Tu nestačí iba sugeratívne uveriť, že mám veštecké schopnosti. Tu treba tvrdo a vytrvalo cvičiť a robiť množstvo vešteckých výkonov rôzneho druhu. Uvedomil som si a ovládol som veštecký výkon voči vlastnému telu, vlastný orgánom, častiam a systémom tela. Naučil som sa koncentrovať na jednotlivé časti tela s tým, že dnes viem ku každej časti tela priradiť predstavu o tejto časti tela. Sprvu to bola predstava ako z obrázku a postupne som sa naučil vnímať vlastné časti tela ako priestorové objekty. Teda ako by som ich videl naraz zhora, zdola, spredu, zozadu, zľava, sprava. Ide o zvládnutie priestorového vnímania svojho vlastného tela.

Naučil som sa koncentrovať všetkými zmyslami do orgánov a častí fyzického tela a ku koncentrácii pridať priestorový obraz daného miesta v tele. To ešte nie je veštecký výkon, ale jeho začiatok. Naštudoval som si patológiu ľudského tela a už teraz veštecky viem priradiť ku každému orgánu skoro 40 druhov patologických stavov a poškodení. A takýto výkon je skutočne už vešteckým výkonom, pri ktorom ide o odhadnutie zdravotného stavu vlastného tela.

Tak isto som sa naučil vnímať magnetické energie idúce cez moje telo z magmatického jadra Zeme. Ide vlastne o energetické veštectvo vnímania prietokov a sily prieniku magnetických energií cez telo. Stal som sa senzibilom, ktorý trvalo a neustále počúva zvuky magnetizmu a životných energií vo vlastnom tele. Zvládol som veštectvo kyvadla a nervových platničiek vo svaloch. Znovu potrebná veštecká technika na prienik do magnetických energií magmatického jadra.

Tak isto bolo treba sa naučiť prenikať do psychických pochodov vo vlastnom tele. Už som zvládol prienik do fyzického tela, tak isto do energetického tela a naučil som sa prenikať aj do psychických prejavov vlastného tela. Ide v prvom rade o vedomý a cielený prienik do neurónových oblastí a tu som musel zvládnuť veštecké techniky na Silva veštectva, ktoré beží na blikaní, vibrovaní a rezonovaní. K tomu bolo treba zvládnuť hypnotické techniky, ktoré značne pomohli prenikať do 6. neurónových oblastí vlastného tela. V neurónoch som prenikal do centier riadenia vlastného organizmu a naučil som sa ich vizualizovať a veštecky priradiť, v akom stave sa nachádzajú a ako fungujú. To mi dovoľuje tieto centrá ovplyvňovať a budovať nové neurónové centrá. V škole som sa naučil čítať a písať. Na duchovnej ceste som vytvoril v neurónoch nové centrum pre veštectvo a to nekonečným opakovaním a zdokonaľovaním vešteckých techník.

Keď som prenikol do neurónov vlastného tela, tak som si otvoril cestu aj do svojich spomienok uložených hlavne v neurónoch veľkého mozgu. Bežný človek vyberá spomienky buď ako pocity, obrazy alebo znaky. Spomienky sú v podobe zvukovej, hmatovej, čuchovej, chuťovej, zrakovej. Zraková je špeciálne v podobe obrazov a abstraktných znakov. Tak isto sú v neurónoch uložené spomienky zo schopnosti premýšľania.

V neurónoch tela a celkovo v tele sa však nachádza aj iná zložka a tou je podvedomá zložka, ktorá bežným smrteľníkom nie je dostupná. Ide vlastne o spomienky mŕtvych zvierat a ľudí po ich smrti. Musel som si zvyknúť na to, že tu máme svet živých ľudí a zvierat a potom svet spomienok z druhého sveta. Tieto sú ako pozostatok toho, čo ľudia a zvieratá prežili a túžili. Po smrti ľudí a zvierat sa spomienky a túžby uvoľnia okolo nás, no našim zmyslom sú neprístupné a prekódované do iného záznamu, ktorý sa nedá čítať bežnými ľudskými zmyslami. A preto som si vybudoval nové zmyslové centrum v neurónoch na vnímanie a dekódovanie týchto spomienok sveta mŕtvych. To ešte nie je veštecký výkon, ale koncentrácia a správne prekódovanie spomienok z druhého sveta mŕtvych. To som si v neurónoch vytvoril trvalým skúmaním podvedomia v živých ľuďoch. Veštecký výkon začína vtedy, keď máte zistiť, čo zo sveta mŕtvych je okolo priamo v psychike človeka. To je veštecký výkon do podvedomia alebo sveta mŕtvych spomienok, ktoré aktívne ovplyvňujú svet živých. Často bez toho, aby sme o tom čo i len tušili.

Tak isto ako ovládam koncentráciu do seba a veštecké techniky do svojho vnútra, tak ovládam veštecké výkony do vnútra iných ľudí, pokiaľ som o to požiadaný. Najčastejšie tak robím na diaľku na základe mena, priezviska alebo toho, čo daná osoba napíše. Ide o špecifickú vlastnosť a to na diaľku preniknúť do vnútra niektorej živej alebo mŕtvej osoby. Toto som dosiahol nácvikom a sugeráciou klinickej smrti a tiež prežitím klinickej smrti viackrát počas noci na pár minút. Vlastne veštectvo na diaľku vyžaduje, aby ste operovali vo svojej psychike a psychike inej osoby cez priestor, ktorý sa otvorí osobám počas klinickej smrti. Stav klinickej smrti považujem za bránu alebo prienik do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. A cez priestor klinickej smrti som sa naučil veštecké výkony na diaľku do živých ľudí a zvierat.

No naučil som sa aj inú vešteckú techniku a to je prienik v stave nasugerovanej klinickej smrti cez magnetické polia Zeme, ktoré vytvára samotné magmatické jadro. Pri nácviku klinickej smrti sa postupne u mňa vytvorilo nové centrum v neurónoch. Z neurónov sa uvoľňuje energetický obal a ten zo mňa preniká do zemského magnetizmu a potom do každého miesta na zemeguli. Tak potom možno skúmať spomienky, ktoré sa po smrti človeka vzdialili od jeho hrobu alebo miesta mumifikácie a spopolnenia.

No v prvom rade som sa veštecké výkony naučil preto, aby som mohol vnímať a riadiť svoju vlastnú duchovnú cestu do hĺbky vlastnej duše. A doporučujem každej osobe, ktorá chce na duchovnú cestu, aby si vytvorila vo svojich neurónoch centrum pre veštecké výkony.

V podstate som prešiel nácvikom všetkých foriem vešteckých výkonov a techník, ktoré sa na používali a stále sa zdokonaľujem.

Pridaj komentár