Teória. Slovník. Zdroje informácií. Slová z iných vedeckých odborov ľudskej činnosti. Všeobecné zákonitosti. Didaktika nácviku. Prax a teória. Slovník vedeckého bádania. Duchovná cesta rozumu.

V prvom rade by som upozornil na skutočnosť, že v ezoterickej praxi sa stretnete len veľmi málo so serióznymi teoretickými úvahami, ktoré by mali hlbšiu hodnotu. Nesporne sú tu určité snahy o ezoterickú teóriu, ale majú nízku úroveň.

Na začiatok by sme mali objasniť pojem teória. Ide v podstate o to, aby sme písmenkami abecedy, podstatnými, prídavnými menami, slovesami a číslovkami vhodne označili a popísali to, čo robíme ako súčasť ezoterickej praxe. Ezoterická prax je v podstate konkrétna činnosť napríklad nácviku alebo výkonu vešteckého charakteru. Vykonáme ju fyzicky a máme možnosť ju popísať dohodnutými slovami. Teda vznikne určitý záznam v podobe textu, hovoreného slova, fotografie alebo filmu. Prípadne iný záznam pomocou určitej vhodnej techniky. Tento záznam je súčasťou praxe a je ho možné oddeliť od samotnej praxe; vtedy sa v rukách teoretika stáva samostatnou časťou na bádanie a premýšľanie. Hovoríme, že prax vytvorila o sebe záznam a tento záznam sa zámerne oddelí a môže sa stať základom pre abstraktné premýšľanie. A to sme už plne v teoretickej činnosti, ktorej základom je premýšľanie a schopnosť myslieť. Je už na teoretickom ezoterikovi, aké má vzdelanie, prístup k ezoterickej problematike a či má schopnosť myslieť iba bežným spôsobom, logickým spôsobom alebo vedeckým spôsobom.

Zdroje informácií. V odobratom texte, ktorý sa opiera o určitú prax človeka alebo skupiny skúmame, odkiaľ boli čerpané informácie pri robení praxe. Či dotyčný zahrnul do svojej praxe aj faktory histórie. Pri Silva technikách napríklad nedošlo k dostatočnému prevzatiu skúsenosti prírodných šamanov. Minulosť nebola dostatočne viazaná na prítomnosť.

Odborná terminológia. V teoretickej rovine sa skúma, či je dostatočne vysvetlená terminológia slov. Aké slová a termíny z iných oblastí ľudskej činnosti boli do textu zahrnuté.

Všeobecné zákonitosti. Dôležité je aj skúmanie, či text obsahuje všeobecné zákonitosti, ktoré sú zhustené vo filozofickom systéme hmoty stojacom na poznatkoch prírodných a spoločenských vied. Skúma sa, či má text logické zákonitosti obsiahnuté z vedeckého bádania a či to všetko má logiku.

Terminológia logiky. Skúmateľ si zoberie základné výroky logiky, text prevedie do týchto výrokov a zisťuje, kde sa dajú a kde sa nedajú použiť.

Terminológia medicínska. Jednoznačne treba skúmať množstvo a správnosť medicínskej terminológie v ezoterických textoch. Čím menej medicínskych termínov, tým väčšia nejasnosť, značná nepravdivosť a neschopnosť možnosti veci preveriť.

Terminológia iných vedných oborov. Znovu jednoduchý proces skúmania textu a vypisovania odborných termínov z iných prírodných a spoločenských vied.

Terminológia vedeckého bádania. Znovu skúmanie, či autor textu postupuje na základe metód a techník seriózneho vedeckého bádania, či má záujem o pravdu a o proces prehlbovania pravdy.

Terminológia didaktická. Znovu treba bádať, či autor v texte myslí aj na toho, čo by text chcel cvičiť a overiť si to, čo bolo napísané vlastnou praxou. Teda či text obsahuje didaktické postupy.

Duchovná cesta rozumu. V rámci teórie ezoteriky si treba pri textoch uvedomovať, či dovoľujú dnešným ezoterikom robiť duchovnú cestu rozumu a rozumového poznania ezoteriky. Aj toto je mimoriadne dôležité pre duchovný rast a duchovnú zrelosť v ezoterike. Treba cítiť, že teoretický text dáva možnosť človeku rásť aj rozumovo. A to je duchovná cesta vo vedomí dnešného mysliaceho človeka.

Teoretické bádanie a hypotézy. Skúmať text, či má v sebe vývoj, ochotu skúmať prax, bádať, vyhľadávať možnosti, poskytovať informácie svojmu okoliu. Robiť chyby a omyly. Rešpektovať omyl a hľadať možnosti prekonania chýb a omylov.

Nutnosť overenia teoretických úvah v ezoterickej praxi. Skúma sa aj prepojenie praxe a teoretickej ezoteriky, ako tento proces prebieha a vzájomne sa prelína.

Pridaj komentár