Duchovné cesty sa všetky spájajú v ľudskej pamäti vo forme spomienok. Ezoterik si váži svoje spomienky v neurónoch a pracuje s nimi za účelom vytvorenia určitého balíka informácií, ktoré po jeho smrti budú pokračovať v duchovnej ceste nekonečnom sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik sa stáva uctievačom klinickej smrti, pochodov okolo zomierania a nakoniec aj sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik vytrvalo pracuje na všetkých 7. duchovných cestách, ktoré sú viazané v jeho tele na 7 neurónových systémov tela. Neustále veštecky báda a skúma spomienky tých, ktorí realizovali niektorú zo 7 duchovných ciest a je jedno, či títo jedinci robili duchovnú cestu vedome alebo nevedome, prípadne to bolo z dôvodu chorobných stavov u týchto jedincov. Ezoterik by rád prinášal priame a overené dôkazy, ale keďže všetko ide cez psychické procesy, tak priamy dôkaz nie je možný a nepriame dôkazy budú vždy spochybniteľné. Kto sa chce presvedčiť, či prinášame pravdivosť, musí sám absolvovať rôzne druhy ezoterického výcviku. Bohužiaľ, inej cesty niet.

Ezoterik si uvedomuje, že všetko okolo 7 duchovných ciest ukladá do svojich spomienok do neurónov. A takýchto oblastí ukladania spomienok máme sedem. Každá oblasť výskytu neurónov má svoj archív spomienok. Ezoterik vedome preniká do týchto archívov a vedome pracuje so spomienkami, ktoré majú byť súčasťou reinkarnácie. Hovoríme o reinkarnačnom balíku spomienok, ktoré majú po smrti ezoterika prejsť do sveta mŕtvych a tu vyvíjať posmrtnú aktivitu. Táto posmrtná aktivita stojí na programovaní toho, čo tieto spomienky majú robiť a čo majú dosahovať. Toto programovanie nemôže byť ľubovoľné a musí kopírovať zákonitosti vo svete mŕtvych na základe vešteckého bádania sveta mŕtvych spomienok. Na základe tohto bádania ezoterik ustupuje od naivistických predstáv o posmrtnom živote.

Ezoterik si je vedomý, že jeho spomienky po jeho fyzickej smrti môžu vďaka jeho záujmu zostať vcelku, naberať ďalšie informácie a ďalej ich spracovávať. Vo svete mŕtvych je to o práci s vlastnými spomienkami a ich trvalým kopírovaním. Vo svete mŕtvych ošetrené spomienky môžu naberať ďalšie spomienky ako foto turista, ktorý si fotí, čo sa deje v organickom svete, ale aj vo svete mŕtvych spomienok organického života. Tak isto spomienky ezoterika, ktoré sú špeciálne ošetrené cez stavy stigmatického vedomia, stavy magického vedomia, stavy cez kultové objekty, cez záujem o vlastné orgány, cez záujem o foto detských spomienok, o foto buniek tela a kostí sa po smrti podieľajú na zbieraní spomienok tej organickej hmoty, ktorá nemá záujem o svet mŕtvych a jej spomienky sa dostanú do sveta mŕtvych.

Pokiaľ má reinkarnačný balíček ezoterika potenciálne dostatočnú silu, môže doslova konzumovať aj všetko, čo je slabšie a obsahuje vhodné spomienky. Je to prirodzený proces vo svete mŕtvych. Podmienkou je, aby naberanie spomienok priamo alebo ako fotokópia posilňovali reinkarnačný balíček priamo vo svete mŕtvych a dávalo mu stále silnejší potenciál. Ezoterikove spomienky putujú alebo pôsobia vo svete mŕtvych do nekonečných nekonečností a do nekonečného priestoru. Je tu možnosť dostať sa aj priamo do organických foriem života, ale za podmienky, že to bude posilňovať to, čo zanechá za sebou vo svete mŕtvych. Tak isto reinkarnačný balíček fotí všetky záznamy z magnetických polí kozmu, ktoré mu vyhovujú.

Ezoterik neustále preniká do kozmických diaľok astronomického kozmu a trvale ho spoznáva. Ukladá tento mechanizmus do svojich spomienok, aby fungoval aj po jeho smrti. Ezoterik trvalo skúma a báda nekonečné diaľky sveta mŕtvych spomienok a vo svojich spomienkach si vytvára na takýto systém návyk trvalého charakteru. Ezoterik už za svojho života musí zmeniť vzťah k svojim spomienkam a pracovať s nimi tak, aby sa tento návyk stal trvalou súčasťou sveta mŕtvych spomienok. Duchovná cesta ezoterika nikdy nekončí a smrť je iba prechodom tam, kde je priateľom večnosť nekonečnosť a nesmrteľnosť, no v inom zmysle, ako sa to vysvetľovalo doteraz.

Nikoho o týchto postojoch nemám chuť presviedčať a ani o tom viesť diskusiu, pokiaľ dotyčná osoba nezvládla stavy klinickej smrti, nechodí do sveta mŕtvych a dáva prednosť svetu živej hmoty pred svetom mŕtvych spomienok. A možno by sa mal každý ezoterik zamýšľať nad tým, čo je to duchovná vyspelosť a čím ju merať. Ja si dovolím tvrdiť, že vzťahom k svetu mŕtvych spomienok.

Pridaj komentár