Mimoriadne a výnimočné schopnosti ľudí.
TELEKINÉZA – to je pohyb a prenos predmetov bez viditeľného dotyku rúk a bez použitia pomôcok.
LEVITÁCIA – vznášanie sa človeka vo vzduchu bez akýchkoľvek pomôcok.
AUTOSKOPIA – človek vystúpi z vlastného tela. Prenosy predmetov cez pevnú stenu, spojené s jeho náhlym zmiznutím a opätovným objavením.
KRYPTOSKOPIA – videnie neviditeľných predmetov priestorovo blízkych, zahalených.
PRÍNOSY – kombinované javy odhmotnenia a zhmotnenia predmetov. Zmena hmoty na energiu.
MATERIALIZÁCIA a DEMATERIALIZÁCIA – výrony tekutej hmoty z tela média, vytvorenie orgánov, rúk, tvárí i celých postáv duchov, nadaných životným pohybom.
TELEPLASTIA – zhmotňovanie výronov z tela média do reálnej fyzickej skutočnosti.
TELEPATIA – prenos myšlienok a citov, vyciťovanie na diaľku.
PSYCHOMETRIA – čítanie histórie z doneseného predmetu, určovanie minulých vlastníkov predmetu atď.
JASNOVIDNOSŤ – vycítenie určitých zlých alebo dobrých udalostí, poznanie obsahu uzavretých schránok.
NEKROMANCIA – pýtanie sa na budúcnosť cez ducha mŕtvej osoby.

Pridaj komentár