ALFA TEOSOPHIA SLOVO
Jednotlivé ľudské činnosti a z tejto činnosti plynúce objekty ľudského vedomia dostávali postupne určité názvy a označenia. Človek každý ľudský objekt označuje určitým množstvom abstraktných znakov, ktorých obsahom je samotný reálny objekt. Často tieto označenia mali magicko – ochranný zmysel. Až v neskoršom vývoji sa stávajú abstrakciou. Teda skutočný obraz objektu v ľudskej mysli je nahradený určitými znakmi. Takto asi vznikalo abstraktné myslenie ľudstva.
Na objektoch ľudskej práce sa postupne objavujú určité znaky, ktoré mohli plniť funkciu estetickú, odlišovaciu, určujúcu vlastníkov. Ďalej to mohla byť magická funkcia. Znaky tu môžu plniť funkciu aj výrobno-obchodnú, teda označenie počtu kusov a podobne. V neskoršom štádiu dochádza oddelenie znaku z objektu na iný objekt ako určitý záznam o tomto objekte za účelom hoci obchodnej evidencie.
Naši predkovia sa pri výbere znakov určite inšpirovali vzormi z prírody, ktorá dodnes poskytuje nepreberné množstvo variácií a možností.
K-P, K-B, G-B, H-B, CH-P, H-P, K-F, H-V, H-FRUKA A ÚSTA
CHOVAT, HOP, ČÁP, SAPAT, ČIPERNÝ, CUPAT, CAPAT, S’P ruka, KAF ruka, CIAFFA tlapa, KAPTÉL brať, ČAP hrýzť, HAP zahryznutie, HAPPE chytať, KÁPT chytiť, HAFA chytať, HABEN, HAPPEN mať, chytať, GEBEN dať, KÁPIA siahať, KAB chytiť, KAUFEN kúpiť, KAPMAK chytiť, KIP chytiť, KAUPON obchodovať, CAPIO, CAPESSO, CAPTO brať, chytať, HABEO mám, ŠOP zachytiť, QABASA vziať, KEPIDEN brať, KAP brať, KAVALA kúsať, HAPSAHTAMA chyť, KÁPAN vziať, CEPAN zachytiť, CIEPAČ trhať, HAPADE siahnuť, KAPEDEN siahať, KAPNI dostať, KAMPT vziať, CHÁPIZE chytať, KAP chytiť, CAUPO hospodárnosť.
RUKA AKO NÁDOBA
KAVAC chytiť, KBELÍK, KBEL, KUMBHA nádoba, GAVI pohár, KEFOR pohár, KUMBOS nádoba, KUB, KUBA pohár, KUPA, KOPO miska, CAVUS, CUPA pohár, KUPA studňa, GEBEA studňa, CUMBA čln, GOB jama, GUB studňa, KÁPE koryto, KOBEL džbán, CHOPF pohár, ČEBER nádoba, GUFFU Ioďka, KABAN taška, SKÁFE Ioďka, KUPPU Ioďka, KIBOTOS schránka, KOFFER kufor, KÓPHINOS kôš.
RUKA AKO UKRÝVAŤ
KABONIT, KABOUSIT, KABELIT SE, CHABONIT zakryť, zahaliť, KAPUCE, ČEPIT, ČAPKA, KÁBÁT klietka, CHAPEAU klobúk, CAPELINE prilba, KABBUT kapuca, CHUFA pokryť, CHAFA poklop, KAWA koža, CH P helma, KAMBUA kapuca, KOVA helma, KABUTO helma, KUPAK čapička, KABA kabát, KABADES kabát, CAPSA schránka, KAPTUR vreco, KAPTUR kapuca, CAPSA truhla, KAFAR pokryť, KAFAN obtočiť.
RUKA AKO KOPAŤ
K P zakopané, KAUPIU, KAUPTI hrabať, KUPU, KUPT zrážať, SCAPTO kopa, CAVERNA dutina, CAVO vyhĺbiť, KÁPETOS hrobka, GIBBUS hrb, GOB hrboľ, GAB zaoblenie, KOPEC, GUB kopať, KAPÁLNI hrabať, KAPA motyka, KAPARÁS hrabanie, KAPS hrob, KUPRA hrb, KOPORSÉ truhla, KAPAS mohyla, KAUPAS mohyla, KAOFA hora, KÚP kopa, KUPAC hromada, KUBJÁ krivý, KÚPAH priekopa, KEVER hrob, KOMPA kopať, KÚP kopa, GIBBUS hrbatý, GIBBER vyvýšenie, KUPA jaskyňa
RUKA ZATVORENÁ
KOPŠTE záhrada, KAFAR obtáčať, KOFER osada, KABE stena, KEPO záhrada, KÁPOS sad, KAFR osada, CAVEA ohrada, KABON, KÁBUL zámok, KIBUC osada, KAPU sídlo vládcu, KOFI prístrešok.
KR, GR, CHR, ŠR, HR, UR, VR, BR, PR, PL
HRAD
GARDE stráž, GUARDARE strážiť, KER chránené miesto, IR strážené miesto, ER strážiaci, CHRÁNlŤ, OCHRANA, ORA dozor, GART kruh, GÓROD hrad, KRÁ dom, GARDA dom, GURTA opevnenie, GARÓ dom, QARJAN hrad, KÁRUM chránené, GARE prístav, HARMYÁ pevnosť, SARDIS hradisko, GER stena, SARA pevný, ŠUR stena, KREM stena, KARM ohrada, KOREM ohradené miesto, KARMEL,‘ KEREM sad, KIR hradba, KARIMMI chrám, HAREM, HARAM ženské obydlie, WARTE stráž, VARI varovať, WARNEN, WARTEN strážiť, VARNI čakať, VARUTHA ochrana, VARUSTUS chránené, VARTULA kruh, VERTEC, VERT záhrada, VARTEC ohradené, VAR ohradené, WARJAN brániť, VEREOR chrániť, ARIH strážiť, VAR, VÁROŠ hrad, BÁRIS pevnosť, BÁRU hrad, BARI hrad, BURA stena, BURG, BURUG hrad, BOURG, BURG, BURC hrad, PÚR hrad, PYRGOO hradenie, BARIGA opevnená Ioď, PILIS hrad, PÓLIS mesto, HORTUS záhrada, CHÓRTOS dvor, KARTA pevnosť, KERITÉS plot, KOR osada, CHORM pevné stavanie, HRAM stan, KREMA stan, ČREMU stan, GÁRAD val, GAROR val, GAROAS ohrada, IRI mesto, YARD ohrada, JARZ záhrada, PAIRIDAEZA plot, PARADEISOS raj, PAROES záhrada, PARC ohrada, BAR zábradlie, VÁRTA citadela, BUR obydlie, UR mesto, URU mesto, U R U A R T mesto, VOR ohrada, URDS mesto, VAR zatvárať, VART, VARTATE točiť, WEHR opevnenie, URDU tábor.
KR, CHR, OR, HL, KL, CHL
KOLO A KRUH
KRUH, KRÚŽlŤ, KER kruh, QR QR krúženie, KIR KAR, KlKAR kruh, KREIS kruh, XAR kruh, CIRCEL kruh, ZIERK, KERKE kruhová, CHURCM kostol, CIRKEV kostol, KRÍKOS, KÍRKOS kruh, GYRUS kruh, ŠKRKR krúženie, CIRCULUS kruh, KARSHI kruh, XOR kruh, KREIS kruh, KIRCHE kostol, KYRIAKÉ dom, CIRICE kostol, KURA guľa, KR nebesá, HVEL koleso, KÝKLOS koleso, GOL kruh, HALA pohyb v kruhu, GALA krúženie, HUL kruh, KÚRA okruh, HALO kruh okolo slnka, GIL roh, otáčať sa, GELUL valec, KULLA guľa.
POKRYTIE DOMU
KORA, KŮRA, KROV, CORIUM koža, KURK koža, KÓRA pancier, KORI kôš, OR koža, pokožka, KRYŠA strecha, CHRÓS pokožka, CORA pancier, CORBIS kôš, KURKA plasť.
KRUHOVITÉ POKRYTIE
CORONA koruna, CHRANZ koruna, CHREITZ kruh, KLOM koruna, IKLIL AKILLA veniec, koruna, KRING kruh, KROG kruh, KOLÁČ, KUC, KRUH koláč, CROG nádoba, KELÍMEK, KALÁSÁ nádoba, GOLA, KYLIX kalich, KRUSE džbán, KRAUSE džbán, KERET veniec, GRANDYS obruč, KULEL prsteň, KELILAI koruna, CROWN koruna, KRINGEL koláč, KRUH chleba, KOVA helma, KRUGLA nádoba, KELI, KOLI nádoba, GAULÓS nádoba, KELCH, CHELIM, KELIK kalich; CALIX kalich, GRÚSE džbán, KRÚS džbán.
PR-BR-WR-PL-BL-WL, BAR-FR-VR-BL-FL-JL
OTVORIŤ ÚSTA -ROZPOLlŤ
PARAŠ, PMR, PALAL, PML deliť, BARA odrezať, WARU, WARI deliť, WARERU štiepať, WARE rezať, POLK, POLEČ deliť, PORJ odtrhnúť, PARAUM odrezať, FARAGA deliť, FIRO diel, FARDA polovica, PELEŠET oddeliť, PELIŠTIM, PURUS oddelený, čistý, BAR odlúčiť, BÁRÚ samota, PARAKU kráľ, PALAT deliť, PARS diel, PALA deliť, PELEK deliť, PEALEA deliť, P R D deliť, PIRI, PAL deliť, PILA, POR štiepiť, FARAGNI rezať, FALL deliť, BAR Iámať, VARGA odrezok, PÁLA odlúčiť, BOR čisto, PARE deliť, PORTIT boriť, PALACH brázda.
DR- TR, FR- TWR
DVOR-DVERE
DRH upevnenie, DR DRNATI, OHR pevne stáť, DHRUVÁ pevný, DÁRTI rozbiť, DARR škodiť, DARBA úder, TERAH deliť, TORNI Iámať, STORAN, STOREN zničiť, DAUERN trvať, STARR pevný, STARC silný, STÓRAS silný, DURUS tvrdý, FORT pevnosť, FORTIS mužný, TRVATI, TVRDÝ, DRTIT, DRZÝ, TRÍBO drieť, DERB hrubý, TUR, TURA silný, STHIRÁ pevný, TOROS silný, STEREOS pevný, DIRIG, DIRI premávať, D R, DOR premáhať, DŽR víťazstvo, TARACH tĺcť.
DRG- TRK-DRH, DRCH-DROŽ- TRH
DRÁHA
DÁRAK, DRG stúpať, DERE cesta, DARAGA schod, DRAGÁT cestovať, TRAHO vliecť, TRAGEN ťahať, STRECKEN ťahať, STRECK diaľka, DRAHT ťahaný kov, DURUK cesta, DARÓGA cesta, DARAGU cesta, DURAGA dlhý, DRÁHA cesta, TRACCIA stopa, DRAGAN ťahať, TREK cestovať, DRACO natiahnuté, DIRIG cesta.
ALFA TEOSOPHIA BOŽSTVÁ
Sem zaraďujeme názvy všetkých svetových božstiev. S božstvami potom pracujeme ako s písmenkami rôznymi metódami a spôsobmi, ktoré sú tu uvádzané.ALFA TEOSOPHIA LOGlKA
ALFA TEOSOPHIA STREDNÉ POLE
.
Obsahom KABALY alebo TEOSOPHIE môže byť čokoľvek. Môžu to byť mýty
a Iegendy ľudstva. Môžu to byť dejiny ľudskej práce a vedomosti. Môže to byť náboženstvo, okultizmus, filozofia, prírodné a spoločenské vedy a všeličo podľa chuti či nechuti ľudstva.
Aby ste dokázali vedu písmen, znakov a číslic využívať dôsledne a úplne, je nutné prijať obsah všetkého uvedomelého bytia človeka. Teda všetkého, čo je človek schopný postrehnúť zmyslami i nadzmyslovými schopnosťami za výdatnej pomoci techniky.
Týmto si môže uvedomiť v plnom rozsahu vlastnú ľudskú existenciu.
„Stredné pole vnímania“ – všetky objekty, ktoré je ľudstvo schopné vnímať svojimi zmyslami, rozumom a technikou, prípadne nadzmyslovými schopnosťami.
Do „Stredného poľa vnímania“ sa dostalo všetko, čo človek vníma prostredníctvom zmyslov, rozumu a techniky.
Všetko, čo je v „Strednom poli vnímania“, je ľudskými zmyslami vnímateľné.
Mimo rámec „Stredného poľa vnímania“ existuje všetko, čo človek svojimi zmyslami i nadzmyslovými schopnosťami nedokáže postrehnúť a vnímať.
Množstvo objektov v „Strednom poli vnímania“ sa počas ľudskej existencie neustále zvyšuje a bude sa neustále zvyšovať.
Množstvo objektov v „Strednom poli vnímania“ je v danej historickej dobe konštantné.
Objektom „Stredného poľa vnímania“ môže byť napríklad: molekula, atóm, častica, človek, zviera, kameň, kvetina, planéta, galaxia, čierna diera, kozmos, Iáska, zákony, náboženstvo, myšlienka, záblesk svetla a ďalšie a ďalšie.
Objektom „Stredného poľa vnímania“ je i čas minulý, prítomný i budúci, teda všetky historické doby, okamih prítomnosti i tušenie udalostí v budúcnosti.
Objektom „Stredného poľa vnímania“ je i priestor slnečnej sústavy, priestor galaktickej sústavy i priestor kozmu i myšlienka v ľudskej mysli na priestor nekonečný.
S každým objektom „Stredného poľa vnímania“ má ľudská civilizácia určitú opakujúcu sa skúsenosť.
Počas objektov v „Strednom poli vnímania“ rastie o ďalšie objekty. Hovoríme, že do „Stredného poľa vnímania“ vchádza ďalšie bytie, ktoré je našimi zmyslami prostredníctvom techniky vnímateľné. Hovoríme o nebytí v zmysle neschopnosti vnímať dané bytie zmyslami do bytia v zmysle vnímania zmyslami.
Každý objekt, ktorý sa objaví v „Strednom poli vnímania“, je ľudskou pospolitosťou označený príslušnými znakmi. Najčastejšie označenie je označenie písmom.
Každý objekt, ktorý sa objaví v „Strednom poli vnímania“, musí mať dostatočné rozmery, aby bol ľudskými zmyslami vnímateľný. Keď má príliš veľké rozmery alebo príliš malé rozmery, nemožno ho zmyslami vnímať.
Každý objekt, ktorý sa objaví v „Strednom poli vnímania“,
musí mať rozumnú vzdialenosť od ľudských zmyslov a techniky. Keď je príliš blízko, je neprimerane veľký a nevnímateľný. Keď je príliš ďaleko, je neprimerane malý a nevnímateľný. Dostupné pre zmysly a techniku.
„V Strednom poli vnímania“ sú objekty, ktoré sú dostatočne veľké a dostatočne malé. Niektoré sú rovnaké.
„V Strednom poli vnímania“ vytvárajú objekty určitú konštrukciu vzájomných vzťahov.
„V Strednom poli vnímania“ sa objekty navzájom pohybujú. Tu už nie je a je tam, kde pred tým nebol.
Človek si vytvára predstavu o „Strednom poli vnímania“ na základe vnímania zmyslov. Hovoríme o zvukovom, čuchovom, hmatovom, chuťovom a zrakovom zázname v ľudskej mysli.
Človek si vytvára abstraktnú predstavu o „Strednom poli vnímania“ na základe znakových názvov jednotlivých objektov a ich vzájomných vzťahov. Vo svojej mysli oddeľuje skutočný obraz a znakové označenie od seba. V mysli operuje iba abstraktne s označeniami objektov.
Súhrn znakových označení objektov v „Strednom poli vnímania“ dáva kvalitu. A táto kvalita, keď ju začneme počítať, dáva kvantitu, teda číslo.
Abstrahovanie kvalít a kvantít v „Strednom poli vnímania“ od reálnych objektov dáva znaky, písmená a číslice. A tým možnosť teoretického rozvíjania abstraktného myslenia vychádzajúceho z racionálneho a dôsledne Iogického základu bytia objektov v „Strednom poli vnímania“.
Abstrahované znaky, písmená a číslice vytvárajú v ľudskej mysli súbežne „Abstraktné pole vnímania“. Obrazové záznamy objektov vytvárajú v ľudskej mysli súbežné „Zmyslové pole vnímania“.
Hovoríme o reálnom „Strednom poli vnímania“.
Hovoríme o reálnom „Abstraktnom poli vnímania“.
Hovoríme o reálnom “ Zmyslovom poli vnímania“.

ALFA TEOSOPHIA MÁGIA
PÍSMENÁ ABECEDY je možné magickým spôsobom aktivizovať a v ľudskej mysli je možné vytvoriť akési živé objekty, ktoré majú svoju farbu, tón, živel a iné vlastnosti. Takýmto spôsobom sa písmená stávajú v ľudskej mysli priamou osobnou skúsenosťou.
Spojenie teosophie, ktorá sa pozerá na písmená ako na určité geometrické objekty, ktorých obsah hovorí o nekonečne a večnosti s mágiou, ktorá usiluje o fyzicky činné písmenkové objekty, dáva jedinečnú možnosť spájania nekonečných možných kombinácií posvätných znakov a ich aktívneho oživenia ľudskými silami.
KAŽDÉ PÍSMENO VYDÁVA URČITÝ TÓN
G-tón vydáva písmeno A, I, W, Z
C-tón vydáva písmeno Ä, D, O, R, SCH
A-tón vydáva písmeno B, H, N
D-tón vydáva písmeno C, E
Fis-tón vydáva písmeno F
F-tón vydáva písmeno G, L, T
Dis-tón vydáva písmeno CH, Ö
Gis-tón vydáva písmeno J, S
H-tón vydáva písmeno K,P, U
Cis-tón vydáva písmeno Y, Ü
PRI KAŽDOM PÍSMENE CÍTITEĽahkosť u písmen A, C, D, H, K, L, S, SCH, T,
Ťažobu u písmen Ä, B, F, G, CH, I, J, M, N, O, W
Všadepreniknuteľnosť u písmen: E, Ö, Ü, Y, U.
PÍSMENÁ PÔSOBIA V URČITEJ ČASTI TELA
V hlave písmená S, SCH, S, H, D, T, C
V hrudi písmená A, Z, L, C
V bruchu písmená M, N, W, J, CH, G
V nohách písmená I, O, Ä, F, R, B, P, Ö, Ü, Y, V
V geometrickom strede tela U, E.PÍSMENÁ PÔSOBIA AKO ŽIARIČE FARBY
A -bledomodrá, B -svetlofialová, C -rumelková, D – tmavomodrá, E -tmavofialová, F -svetlozelená, H – striebrofialová, CH -svetloopálová, J -opálová, K – striebromodrá, L -tmavozelená, M -modrozelená, N – mäsovočervená, O -tmavoultramarínová, P -tmavošedivá, R -zlatá, S -purpurovočervená, SCH -ohnivočervená, T – hnedočervená, U -sametovočierna, F -svetlozelená, W- jemne zelená, Ü-ružová, Z -citrónovožltá, Ö -tmavooranžová, Ä -hlinitomodrá.
PÍSMENÁ PÔSOBIA AKO ŽIVLY
Vzdušné písmená A, K, L, Z
Ohňové písmená C, E, K, Ö, SCH, Y, Ü
Vodné písmená B, F , H, M
Zemné písmená Ä, D, G, I, J, P, T, U
Všetky živly písmená CH, R, U, W.
PÍSMENÁ PÔSOBIA V URČITÝCH ĽUDSKÝCH
ORGÁNOCH
A -konečník, B -pravé oko, C -žalúdok, D -pravé ucho, E – chrbtica, G -ľavé oko, H -pravá ruka, CH -ľavá ruka, I -ľavá oblička, J -bránica, K -ľavé ucho, L -slezina, M -brušná dutina, N -pečeň, O -dýchacia trubica, Ö -varlata, vaječníky, P -pravá nosná dierka, R -ľavá nosná dierka, SCH -mozog, T -pravá oblička, U -slinivka brušná, W – črevá a dvanástorník, Y, Ü, Z -srdce.
PÍSMENÁ PÔSOBIA V ČAKRÁCH
PÍSMENÁ PÔSOBIA V AUREALFA TEOSOPHIA PÍSMENÁ
Uvádzam určité spôsoby práce s písmenami:
1. Všímate si uzatvorené tvary písmen.
2. Všímate si otvorené tvary písmen.
3. Všímate si hranaté tvary písmen.
4. Všímate si oblé tvary písmen.
5. Všímate si vodorovné tvary písmen.
6. Všímate si zvislé tvary písmen.
7 .Všímate si šikmé tvary písmen.
8. Všímate si hrúbku písmen.
9. Všímate si výšku písmen.
10. Všímate si šírku písmen.
11. Všímate si vzájomnú kombináciu tvarov.
12. Všímate si počet opakovaní jedného tvaru.
13. Vnímate písmená zľava doprava.
14. Vnímate písmená sprava doľava.
15. Vnímate písmená zhora dole.
16. Vnímate písmená zdola hore.
17. Vnímate písmená po jednom.
18. Vnímate písmená po dvoch.
19. Vnímate písmená po troch.
20. Vnímate písmená po štyroch atď.
21. Vnímate iba tvar písma bez toho, aby ste si uvedomovali, že je to písmeno abecedy.
22. Vnímate iba priestor medzi písmenami.
23. Vnímate iba uzatvorené tvary písmen.
24. Vnímate iba písmená s oblým uzatvoreným priestorom.
25. Vnímate iba písmená s polguľovitými tvarmi.
26. Vnímate iba písmená v tvare otvorenej nádoby.
27 .Vnímate iba písmená v tvare obrátenej nádoby.
28. Pri vnímaní očami obkresľujete presne tvar písmen.
29. Všetkými zmyslami sa koncentrujete na obkresľovanie písmen.
30. Vnímame iba každé druhé alebo každé tretie písmeno atď.
31. Tvary písmen píšete naopak.
32. Tvary písmen píšete položené doľava alebo doprava.
33. Tvary písmen píšete nad sebou.
34. Tvary písmen píšete vedľa seba.
35. Všetky písmená vo vete píšete spolu bez jednotlivých slov.
36. Tvary písmen píšete v rôznych zakrivených vlnách.
37 .Písmená píšete v rôznych vzdialenostiach od seba vo všetkých možných smeroch.
38. Každé písmeno si predstavujete v rôznych farbách.
39. Každé písmeno si predstavujete malé a potom to isté písmeno veľké.
40. Každé písmeno si predstavujete v rôznych rotujúcich polohách.
41. Každé písmeno si predstavujete, ako vydáva nejaký tón.
42. Každé písmeno vydáva teplo, chlad, sucho, zimu.
43. Každé písmeno si predstavujete ako ľahké, ťažké, sypké, tvrdé atď.
44. Písmená pomenovávate pomocou geometrických výrazov. S je krivka, D je zvislá úsečka a poloblúk.
45. Písmená pomenovávate pomocou obrázkov z ríše zvierat. S nazvete hadom, M nazvete vtákom.
46. Zámerne povymieňate písmená v slovách, alebo za každé druhé, tretie, alebo štvrté písmeno dáte vždy jedno sa opakujúce písmeno.
47. V texte vynecháte všetky samohlásky.
48. V texte vynecháte všetky spoluhlásky.
49. Slová vpisujete do rôznych geometrických tvarov ako sú: trojuholník, štvorec, kruh, lichobežník a iné.
50. Písmená a slová zapisujete rôznym spôsobom do tabuliek s rôznym počtom políčok.
51. Predstavujete si pred sebou písmená mimoriadne veľké až gigantické.
52. Zo začiatočných alebo konečných písmen jednotlivých slov vytvárate nové slová. Prípadne vytvárate nové slová z druhého alebo tretieho atď. písmena v slove.
53. V texte odstránite všetky prvé, druhé, tretie písmená a vytvárate nový text.
54. Každému písmenu abecedy pridelíte určitú číslicu. Do textu, ktorý študujete, miesto písmen vpisujete dohodnuté číslice.
55. Rôzne obrázky opíšete slovným zápisom. S takto získaným textom potom pracujete.
56. Pomocou písmen, číslic a znakov vytvoríte podobný obraz tomu, ktorý máte pred sebou.
57 .U jednotlivých písmen si predstavte, že okolo nich je určité uzavreté žiarenie.
58. Pomocou intuície dopĺňate jednotlivé písmená a číslice rôznymi čiarkami, bodkami, gramatickými, znamienkami, čiarami a podobne. Vznikne ozdobné písmo.
59. Sústreďujete sa na jednotlivé písmená a okolo nich voľne kreslíte rôzne tvary a písmená. Hovoríme tu o automatickom písme. Určitý vnútorný druh komunikácie.
60. Sústreďujete sa na jednotlivé písmená a voľne rozprávate, čo vám písmeno „hovorí“.
61. Z ľubovoľnej knižky si vyberiete najčastejšie sa opakujúce slová a s nimi určitým spôsobom pracujete.
62. Do chemických rovníc a vzorcov si dosadzujete vybrané slová a písmená.
63. Do matematických rovníc a vzorcov si dosadzujete vybrané slová a písmená.
64. Písmená píšete pomocou bodov, štvorcov, trojuholníkov a podobne.
65. Do dostatočne veľkého písmena vpisujete ďalšie písmená a znaky. Môžete tam vpisovať rôzne geometrické tvary .
66. Písaný text rozdelíte pomocou čiar do rôznych geometrických útvarov .
67. Snažíte si jednotlivé písmená zamilovať a mať ich rád ako živé bytosti. I
68. Uvedomujete si, že písmená môžu byť tlačené, maľované, písané rukou, sekané, vyrezávané, šité, ryté, poskladané z rôznych predmetov ako sú drievka, kamienky, kosti atď.
69. Uvedomujete si, že písmená môžu byť písané rôznymi farbami, šťavami rastlín, krvou a pod.
70. Jednotlivé slová píšete tak, že vynechávate medzi písmenami medzeru veľkosti jedného písmena.
71. Celý text píšete iba veľkými písmenami.

Pridaj komentár