Alfa teosophia kabala
Mnohonásobné čítanie a štúdium ezoterickej Iiteratúry za pomoci takých individuálnychdaností ako sú senzibilita (prútkarstvo) a jasnovidectvo (veštectvo) vyvolajúv človeku rôzne pocity a stavy iného vedomia.
V ezoterickej Iiteratúre je možné nájsť veľké množstvo spoločných grafických prvkov:opakujúce sa písmená, číslice a znaky. Dôležitá tu je aj veľkosť, hrúbka, úpravatextu a ich vzájomná kombinácia. Ich použitie v ezoterických textoch nie je náhodné.
Výber jednotlivých písmen, číslic a znakov je uskutočnený tak, aby pôsobil navašu psychiku a celý organizmus. Môžeme hovoriť o „g r a f o I ó g i i du š e v n é h o r o z v o j a“.
Jednotlivé SLOVÁ, písmená, číslice a znaky a ich zmysel za účasti grafickej úpravyvyvoláva a Iokalizuje nervový vzruch v určitej oblasti tela. Pri vedome dlhodobompôsobení slov, písmen, číslic a znakov sa nabúravajú zabehané stereotypy vášhovedomia a dosahujete zmeny trvalého charakteru. Vaše vedomie -vaše JA, pomocou“vnútorného hlasu“ preniká do vášho vnútra a postupne vďaka vnútornejzmene poznávate BOHA v sebe samotnom prostredníctvom obsahu a grafickej úpravySLoVa.
Dosahujete hlboké tranzhypnotické stavy za udržania prítomnosti vášho vedomia,dáva vám možnosť odkrývať zmyslom priam neuveriteľné tajomstvá a fenomenálnosťľudskej mysle v Bohu samotnom.
Dôkladné dlhoročné štúdium, cvičenia a viera obsiahnutá v „ezoterickej grafológii“vám dajú schopnosť „čítať medzi riadkami“ a dosahovať vnútorné zmenypsyché tým, že ľubovoľný text a obrázok v ezoterickej knižke sa vo vašom vnútridoslova zmení na zvláštnu spleť malých a veľkých písmen, číslic, znakov a podivuhodnýchobrázkov, ktoré budú raz hrubšie, inokedy zase klonené doprava alebo doľava. Inokedybudú medzi písmenami medzery a rôzne obrázky alebo grafické znaky sa zmenia vúchvatné mandaly.
Asi takto bude vyzerať duchovný text, ktorý budete cítiť a vidieť v sebe samotnom:
-(Áno) ¤ [:KDE-Sa] -+ ne m o ž-n-osť /1/ a-b-c <dnes>
v š e t k o “ hoVoRí ¤ =M-PÍSMENÁSvojím vnútorným hlasom v duchu,teda v sebe samom vyslovujete samostatne malé písmená: a,b,c,d,e,f,g,h,ch,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,v,z,x,y
Pri uvedomení si, že vyslovujete malé písmená samostatne a izolovane, dosahujetespojenie vášho sebauvedomenia a samotného vnútorného hlasu, prostredníctvom ktoréhosa malé písmená menia na nervový vzruch šíriaci sa do celého tela.
Pokiaľ svojím vnútorným hlasom v duchu, teda v sebe samotnom, vyslovujete izolovanea do slov nepospájané veľké písmená:
A, B,C,D,E,F ,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P ,R,S, T, V,Z,X, Y,
vtedy dosahujete spojenie šedej kôry mozgovej, vášho sebauvedomenia a vášho vnútornéhohlasu. Tu sa zdroj nervového vzruchu koncentruje v šedej kôre mozgovej a odtiaľsa nervový vzruch rozbieha do celého organizmu.
Keď vnútorným hlasom budete vyslovovať akékoľvek slová začínajúce sa malým písmenom,tak sa nervový vzruch bude vytvárať a hromadiť v oblasti zmyslov. Slová vyberámenáhodne bez akéhokoľvek kľúča alebo zámeru, proste tak, ako vás v duchu napadnú.
Pri vedomom výbere slov, začínajúcich na jednotlivé malé písmena abecedy, budenervový vzruch pôsobiť napr.: pri výbere slov začínajúcich na „a“ -anjel,aura, apatia, pôsobí nervový vzruch v zmysloch. Pri výbere slov na „b“napr.. babylon, baroko, barometer, pôsobí nervový vzruch v hlasivkách atď. Ďalejuvádzame nasledujúci prehľad pôsobenia jednotlivých malých písmen na začiatkuslov:
a -nervový vzruch v zmysloch
b -nervový vzruch v hlasivkách
c -nervový vzruch v obličkách
d -nervový vzruch v kostiach
e -nervový vzruch v nervstve
f -nervový vzruch v srdci a krvnom riečišti
g -nervový vzruch v pľúcach
h -nervový vzruch v pečeni
ch -nervový vzruch v tenkých črevách
i -nervovývzruch v hrubých črevách
j -nervový vzruch v slezine
k -nervový vzruch v zmysloch
I -nervový vzruch v žalúdku
m -nervový vzruch v mozgu
n -nervový vzruch vo svalstve
o -nervový vzruch v malom mozgu
p -nervový vzruch v prostate a v maternici
s -nervový vzruch v zadnom mozgu
t -nervový vzruch v prednom mozgu
v -nervový vzruch v strednom mozgu
z -nervový vzruch v predĺženej mieche a hypotalamuse
x -nervový vzruch v mieche
y -nervový vzruch v celom tele.
Keď vnútorným hlasom budete vyslovovať akékoľvek slovo začínajúce veľkým písmenom,tak sa nervový vzruch bude hromadiť v oblasti očí. Platí zásada, že nech slovozačína hociktorým veľkým písmenom abecedy, tak vždy sa bude tvoriť a hromadiťnervový vzruch v očiach.
Iný prípad nastáva, keď počúvate inou osobou vyslovené jednotlivé písmená abecedy.Iba počúvate a nedovoľujete si vnútorným hlasom uvedomiť, že ide o písmeno. Vtedysa nervový vzruch tvorí a šíri zo sluchových orgánov do mozgu a postupne do celéhotela.
Keď počúvate rôzne slová vyslovené inou osobou začínajúce sa jednotlivými písmenamiabecedy a zároveň iba počúvate bez toho, aby ste si vnútorným hlasom uvedomovalivýznam slova, tak sa nervový vzruch vytvára a hromadí v spánkových Ialokoch.
Keď iná osoba spieva jednotlivé tóny C-tón, D-tón, E-tón, F-tón, G-tón, A-tón,H-tón, Fis-tón, Dis-tón, Gis-tón, Cis-tón a vy počúvate bez toho, aby ste si vnútornýmhlasom uvedomovali jednotlivé tóny , tak nervový vzruch sa vytvára a hromadí vprednej časti mozgu.
Keď iná osoba spieva ľubovoľné pesničky a vy ich počúvate bez toho, aby ste sivnútorným hlasom uvedomovali tóny a slová piesne. Vnímate iba zvuk vychádzajúciz úst speváka. Nervový vzruch sa vytvára v prednej časti mozgu.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom mnohokrát opisujete jednotlivépísmená abecedy A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,V,Z,X,Y, tak nervovývzruch pôsobí v zadnej časti mozgu, v malom mozgu, v predĺženej mieche. Za predpokladu,že si vnútorným hlasom neuvedomujete, že píšete veľké písmená. Teda nepripustítežiadne myšlienky o písmenách. Máte pocit, že ste ešte dieťa v materskej škôlke.To isté platí pri opisovaní malých písmen.
Iný prípad nastáva, keď počúvate inú osobu a tá vám postupne hovorí opakovanepísmena abecedy a vy si vnútorným hlasom, myšlienkami, prípadne obrazom uvedomujete,že sa vyslovujú veľké písmená abecedy. Vtedy sa nervový vzruch aktivizuje v šedejkôre mozgovej a šíri sa do celého organizmu. Sem zaraďujeme aj všetky slová začínajúcena veľké písmeno vyslovované inou osobou.
V prípade, že iná osoba vyslovuje písmena abecedy a vy si ich vnútorným hlasoma myslením uvedomujete ako malé písmená, aktivizuje sa celý organizmus a nervovývzruch prúdi z tela do hlavy. Sem zaraďujeme všetky slová, začínajúce na malépísmeno, ktoré vyslovuje iná osoba.
V prípade, že vám prítomná osoba hovorí písmená abecedy a vy si ich uvedomujeteako veľké písmená klonené doprava, tak sa nervový vzruch aktivizuje v šedej kôremozgovej.
V prípade, že vám prítomná osoba hovorí písmená abecedy a vy si ich uvedomujeteako malé písmená klonené doprava, tak sa vám nervový vzruch aktivizuje postupnev niektorej oblasti nervstva hormonálnej žľazy .
V prípade, že vám prítomná osoba hovorí písmená abecedy a vy si ich uvedomujeteako veľké a značne hrubé, bude nervový vzruch pôsobiť v ušiach.
V tom prípade, keď vám prítomná osoba hovorí písmená abecedy a vy si ich uvedomujeteako malé a značne hrubé, bude nervový vzruch pôsobiť v prednom mozgovom Ialoku.
Keď vám prítomná osoba bude spievať ľubovoľný text a vy si budete vnútorným hlasomuvedomovať text a tóny piesne, tak nervový vzruch bude pôsobiť v prednom mozgu.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pri tom opisujete jednotlivé veľképísmená abecedy platí, že nervový vzruch pôsobí v šedej kôre mozgovej, v malommozgu a v predĺženej mieche za predpokladu, že si ich vnútorným hlasom uvedomujete.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom opisujete malé písmena abecedya zároveň si ich vnútorným hlasom uvedomujete, tak vzruch pôsobí v zmysloch, vmalom mozgu a v predĺženej mieche.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom si postupne píšete rôzneslová začínajúce veľkým písmenom a ďalšie písmená v slove sú malé písmena beztoho, aby ste si tieto slová uvedomovali vnútorným hlasom, potom nervový vzruchpôsobí v spánkových Ialokoch.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom si píšete rôzne slová, kdeje prvé písmeno veľké a ostatné sú malé s tým, že si tieto slová plne uvedomujetevnútorným hlasom, tak nervový vzruch bude v prednom mozgovom Ialoku.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom si píšete rôzne slová, ktorésa skladajú iba z malých písmen a pritom si ich obsah neuvedomujete vnútornýmhlasom, potom bude nervový vzruch pôsobiť v zadnom mozgu, v predĺženej miechea v malom mozočku.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a pritom si píšete rôzne slová, ktorésa skladajú iba z malých písmen a zároveň si vnútorným hlasom uvedomujete ichzmysel, tak nervový vzruch bude pôsobiť v prednom mozgu, v predĺženej mieche av malom mozočku.
Posledný prípad nastáva, keď vnútorným hlasom vyslovujete náhodne sa objavenéslová v mysli bez akejkoľvek súvislosti a Iogiky. Vtedy nervový vzruch pôsobípostupne v celom organizme.
ČÍSLICE
Vnútorným hlasom vyslovujete postupne pred sebou napísané veľké a tenké číslice1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nervový vzruch bude pôsobiť v oblasti zmyslov.
Vnútorným hlasom vyslovujete postupne pred sebou napísané veľké tenké a dopravanaklonené číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nervový vzruch bude pôsobiť voblasti zmyslov a hormonálnych žliaz.
Vnútorným hlasom vyslovujete postupne pred sebou napísané číslice, ktoré sú veľké,vodorovné a hrubé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nervový vzruch bude pôsobiť voblasti zmyslov a spánkových Ialokov v mozgu.
Vnútorným hlasom vyslovujete postupne pred sebou napísané číslice, ktoré sú veľké,hrubé a naklonené doprava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nervový vzruch bude pôsobiťv oblasti zmyslov , spánkových Ialokov a hormonálnych žliaz.
Vnútorným hlasom vyslovujete ľubovoľne zostavené číslice rôznych veľkostí, hrúbkya sklonu. Tieto budú vytvárať „metafyzický vzruch“ -nervový vzruch vcelom organizme. ,
Na napísané veľké, tenké a vodorovné číslice 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 sa iba pozerátea neuvedomujete si ich ako číslice, teda nepripustíte myšlienku o číslicach. Nervovývzruch bude pôsobiť v zadnej časti mozgu.
Na napísané veľké, tenké a doprava klonené číslice 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 sa ibapozeráte a nevyslovujete ich vnútorným hlasom. Nervový vzruch pôsobí v oblastispánkových Ialokov v mozgu.
Na napísané veľké, vodorovné a hrubé číslice sa iba pozeráte a nevyslovujete ichvnútorným hlasom. Nervový vzruch pôsobí v oblasti všetkých zmyslov.
Na napísané veľké, doprava klonené a hrubé číslice sa iba pozeráte a nevyslovujeteich vnútorným hlasom. Nervový vzruch pôsobí v oblasti zadného mozgu a spánkovýchIalokov .
Pozeráte sa na ľubovoľné kombinácie veľkých, malých, tenkých, hrubých a rôznymspôsobom klonených číslic a neuvedomujete si ich zmysel vnútorným hlasom. Nervovývzruch pôsobí v oblasti zmyslov .
Keď počúvate inú osobu vyslovovať číslice 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 a zároveň si uvedomujetevnútorným hlasom, že sú veľké a vodorovné, tak nervový vzruch pôsobí v oblastikôry mozgovej.
Keď počúvate inú osobu vyslovovať číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a zároveňsi uvedomujete vnútorným hlasom, že sú veľké a doprava klonené, tak nervový vzruchbude pôsobiť v oblasti kôry mozgovej a hormonálnych žliaz.
Keď počúvate inú osobu vyslovovať číslice a zároveň si vnútorným hlasom a predstavouuvedomujete, že ide o číslice veľké a hrubé, tak nervový vzruch pôsobí v oblastikôry mozgovej a spánkových Ialokov .
Keď počúvate inú osobu vyslovovať číslice a zároveň si vnútorným hlasom a predstavouuvedomujete, že ide o číslice veľké, doprava klonené a hrubé, tak nervový vzruchpôsobí v kôre mozgovej, spánkových Ialokoch a v oblasti hormonálnych žliaz.
Keď počúvate inú osobu vyslovovať číslice a zároveň si uvedomujete vnútorným hlasoma predstavou rôzne veľkosti, hrúbky a sklony číslic, tak nervový vzruch bude pôsobiťv celom organizme.
Keď budete počúvať inú osobu vyslovovať číslice a vy ich nebudete vnútorným hlasomrozlišovať, ani pripúšťať predstavu o nich, bude nervový vzruch pôsobiť v oblastizmyslov .
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku, pritom opisujete veľké a vodorovnéčíslice a vnútorným hlasom si uvedomujete ich zmysel, tak nervový vzruch pôsobív oblasti spánkových Ialokov v mozgu.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku, pritom opisujete veľké a dopravaklonené číslice a vnútorným hlasom si uvedomujete ich zmysel, tak nervový vzruchpôsobí v oblasti hormonálnych žliaz.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku, pritom opisujete veľké, vodorovnéa hrubé číslice a zároveň si ich vnútorným hlasom a predstavivosťou uvedomujete,tak nervový vzruch pôsobí v oblasti zmyslov .
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku, pritom opisujete veľké, doprava klonenéa hrubé číslice a zároveň si ich vnútorným hlasom uvedomujete, tak nervový vzruchpôsobí v oblasti hormonálnych žliaz a spánkových Ialokov v mozgu
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku, pritom opisujete rôzne veľkosti,rôzne sklony a rôzne hrúbky číslic a zároveň si ich vnútorným hlasom a predstavouuvedomujete, tak nervový vzruch pôsobí v celom organizme.
Keď palcom a ukazovákom tlačíte na podložku a opisujete rôzne číslice a zároveňsi ich vnútorným hlasom neuvedomujete, tak nervový vzruch pôsobí v oblasti zmyslov.
ZNAKY
Keď sa pozeráte alebo palcom a ukazovákom opisujete tieto znaky:a zároveň si vnútornýmhlasom a predstavivosťou uvedomujete ich význam a zmysel, tak nervový vzruch pôsobív kôre mozgovej.
Keď sa pozeráte alebo palcom a ukazovákom opisujete tieto znaky:
a zároveň si ich vnútorným hlasom a predstavivosťou neuvedomujete -nepripúšťatemyšlienku a obraz o ich zmysle a význame, tak nervový vzruch pôsobí v oblastizmyslov .
V ezoterických textoch ďalej nájdete interpunkčné znamienka alebo iné znaky. Keďich čítate a vnútorným hlasom si ich uvedomujete, tak nervový vzruch bude pôsobiťnasledovne:Úvodzovky dole a hore pri slove “ “ nervový vzruch v zmysloch
Úvodzovky hore “ “ nervový vzruch v ušiach
Šípky pred slovom a za slovom >> << nervový vzruch v obličkách
Pomlčka za slovom – nervový vzruch v nervstve
Šikmá zátvorka / / nervový vzruch v črevách
Pomlčka pred slovom – vzruch v kostiach
Znamienko plus pred a za slovom + + nervový vzruch v žalúdku
Veľké smerníkové zátvorky á ń nervový vzruch v pľúcach
Okrúhle zátvorky ( ) nervový vzruch v pravej a ľavej
hemisfére mozgu
Pomlčka pred a za slovom – – nervový vzruch v prednom mozgu
Hranatá zátvorka [ ] nervový vzruch v zadnom mozgu
Dvojbodky pred a za slovom : : nervový vzruch v srdci
Väčšia bodka pred a za slovom l l nervový vzruch v zadnom mozgu
Rovnátka pred a za slovom = = nervový vzruch v pečeni, slezine
Väčšie štvorce pred a za slovom o o nervový vzruch v prednom mozgu
Väčšie trojuholníky pred a za slovom r r nervový vzruch v spánkových lalokoch
Hviezdičky pred a za slovom ä ä nervový vzruch v pravej a ľavej
hemisfére mozgu
Rovnátka za slovom = nervový vzruch v pečeni
Rovnátka pred slovom = nervový vzruch v slezine
Zmyslom uvedomenia si pôsobenia jednotlivých písmen, číslic a znakov na vás samotnýchvám umožní ďalší duchovný rozvoj. Tým, že vám označujem aj miesto pôsobenia vorganizme, vám umožňujem robiť meditácie vedome a nestrácať hľadaním zbytočnečas.ALFA TEOSOPHIA KOMUNIKÁCIAĽudskú komunikáciu nemožno zúžiť Ien na hovorenéa písané slovo. Je to príliš zjednodušená predstava, ktorá nám nedovolí Iepšiepochopiť význam znaku, slova a celkovej komunikácie.
Pochopiť zmysel TEOSOPHIE alebo KABALY je možné iba z historického hľadiska, ktorézahŕňa všetky druhy komunikácie a má v sebe určitý vývoj a sled udalostí.
Je pravda, že základom TEOSOPHIE a KABALY je ľudské písmo, ktoré však nebolo vždypoužívané ako prostriedok komunikácie. Tiež rituálne tance neboli vždy folklórnevystúpenia.
Zo začiatku nebolo zjednotené ani písané a hovorené slovo. Každý národ si vždyvybral iba určitý druh a typ písma, ktorému mohol dať rôzny obsah. Obsah bol formovanýosobitosťami jednotlivých národov. Do KABALY boli zozbierané všetky vtedajšiemýty a tvoria jej základ.
Základom TEOSOPHIE sú hlavne hinduistické a budhistické texty.
Obsahom súčasného písma A-Z je rozumové poznanie ľudstva. Obsahom LATINČINY súv prevažnej miere náboženské texty a viera v tajomstvo BOHA.
Súčasťou okultistu F.BARDOŇA je KABALA, ktorá má okultný obsah. Vracia sa k prírodnýmmagickým schopnostiam človeka.
Novodobá TEOSOPHIA má obsah, ktorý skúma písmo ako znaky samé o sebe. Mohli bysme to prirovnať k abstraktnej matematike, ktorá síce vychádza z reálnych počtov,ale ináč operuje dohodnutými pravidlami bez reálnych počtárskych stavov. To umožňujeabstraktné myslenie so zúženým obsahom na veľké a malé čísla.
V TEOSOPHII sú používané znaky písma s jediným obsahom, že s ním ľudstvo niečoniekedy označovalo. Celá pozornosť je zameraná na tvar, veľkosť písma, jeho geometrickéusporiadanie, vzdialenosti a množstvo rozličných kombinácii. Abstrakcia, ktoráľudstvo posúva ďalej a tvorí vlastnú podstatu geniality.1. REČ TELA
Človek je schopný komunikovať aj prostredníctvom pohybov celého tela. Celkovédržanie tela, poloha rúk, hlavy, ramien a postoj majú výpovednú hodnotu
a niečo priamo alebo podprahovo signalizujú. Nie náhodou existuje aj jasnovidnádisciplína – typológia. Určovanie charakteru osobnosti podľa jeho vzhľadu
a psychologické delenie ľudí na cholerikov, melancholikov, flegmatikov
a sangvinikov často veľa hovorí o danom človeku. Aj jogínske pozície môžu
a majú univerzálnejšiu výpovednú hodnotu.2. REČ RÚK
Ruky sa najčastejšie prihovárajú svojou gestikuláciou. Možno ste si všimli rečhluchonemých, ktorí sa dohodnutými a nacvičenými gestami rýchlo a dobre dorozumievajú.Už menej si všímame gestikuláciu vlastných rúk, keď o niečom hovoríme. Teda ajruky sú prostriedkom dorozumenia. Niektorí rečníci si gestikuláciu nacvičujú,a tým zvýrazňujú svoj hlasový prejav. Ľudské prsty slúžia aj na jednoduché počítanie.Často ukazujú smer pohybu. Rukami sme schopní napodobňovať rôzne situácie a činnosti.3.REČ TVÁRE
Ľudská tvár a jej mimika je ďalší prostriedok dorozumenia. Existuje divadelnýodbor založený na mimike a pohybe – pantomíma. Mimika tváre vyjadruje veľmi jemnéodtiene emocionálneho stavu. Často vyjadruje aktuálne dianie v ľudskej duši. Mimikatváre môže prejsť až do grimás. Takýto stav využívajú hlavne komici pri svojichvystúpeniach. V dnešnej dobe sa ľudia snažia o jemnú mimiku, prípadne o dôsledneriadenú mimiku. Často je tu snaha o utajenie vnútorného stavu človeka.4. REČ ÚST
Už samotný tvar úst, spôsob ich udržiavania, pnutie jednotlivých svalov prezradíveľa zaujímavého o človeku. Často sú ústa aktívnejšie v ľavej alebo v pravej časti.Môže to naznačovať disharmóniu medzi ľavou a pravou hemisférou. O človeku veľaprezradí aj úsmev. Môže byť harmonický, alebo posunutý do niektorej strany. Úsmevmôže byť cynický, prípadne milý, alebo priam pažravý. Pery a jazyk slúžia na artikulovaniezvuku a umožňujú znakovo komunikovať.5. REČ HLASIVIEK
Je dôležitá hlavne u spevákov a rečníkov. Niektorí majú priam zamatový hlas. Iníhypnotickí. Niektorí vás doslova uspávajú a niektoré hlasy vás dráždia. Hovorímeo intonácii a hlasových výškach. Už samotná výslovnosť slov môže o danej osobekdečo prezradiť. Spisovná alebo slangová výslovnosť má tiež výpovednú hodnotu.Pery, zuby a hlasivky technicky zabezpečujú rozumovú reč a tým aktívnu komunikáciu.
6. REČ PACHOV
Táto oblasť komunikácie je doménou ženského pohlavia. Mužské pohlavie má tentotyp komunikácie potlačený na úkor iných prejavov dorozumenia. Pre ženy je tátooblasť značne výpovedná. Ženy podľa pachu ľudského tela odhalia o človeku veľavecí. Teda aj pach je spôsob komunikácie. Výber sprejov a voňaviek nie je tiežvec náhodná.7. REČ OČÍ
Tvar, veľkosť, osadenie očí a ich celkový vzhľad sú komunikácia sama osebe. Zočí, ako aj z celého ľudského ja, sa šíri jemná psychoenergia. Hovoríme o živočíšnommagnetizme. Niekto dokáže pohľadom očí povedať skoro všetko. Iní majú často očidoslova mŕtve, bez života alebo i naopak, šibalsky usmievavé. Ľudstvo má dohovorenéurčité zrakové signály. Žmurknutie, vytočenie očí dohora, zavretie očí atď.
8. REČ PREDMETOV
Dorozumievanie ľudí môže prebiehať aj prostredníctvom oblečenia, sôch, dvojrozmernýchobrázkov, technických, prostriedkov, znakového písma. Všetko, čo nosíš, čím saobklopuješ, kde žiješ, je prostriedok komunikácie.9. REČ MIMOZMYSLOVÁ
Niektorí jedinci sú schopní dorozumievať sa s inými ľuďmi prostredníctvom telepatie.Aj toto môže byť prostriedok komunikácie. V histórii má každý národ telepatova jasnovidcov. Takíto ľudia môžu navzájom komunikovať z ktoréhokoľvek miesta nasvete. Možno takto vznikla predstava komunikácie s bohmi.
A v skutočnosti išlo o komunikáciu mimoriadne schopných telepatov medzi sebou.
10. REČ ZNAKOV
Do tejto oblasti patrí písmo jednotlivých národov. Znaky, ktoré tvoria súčasnýpísomný prejav ľudstva, vznikali zvyčajne voľnou inšpiráciou v prírode. Na začiatkubolo voľné kreslenie znakov na ľudské výrobky. Pri počítaní sa používali kamienkya drievka. Až postupným vývojom dostávali jednotlivé predmety dohodnuté písanéznaky a hovorené slovo.
11. REČ OKOLIA.
Počas celej histórie ľudstva existuje neustála komunikácia medzi prírodou
a človekom. Neustála opakovanosť tejto komunikácie a jej veľmi dlhodobé časovéúseky vytvárajú genetickú komunikáciu, ktorá je v nás činná bez účasti nášho vedomia.Schopnosť dýchať, sať mlieko, tráviť je hlboko geneticky uložená.12. REČ SKÚSENOSTÍ
Človek tým, že k svojmu úspešnému prežitiu začal opracovávať okolité predmetya týmito pôsobil na prírodu, začal produkovať určité opakujúce sa skúsenosti.Zo začiatku si začal zo svojho okolia vyberať vhodné predmety a tieto algoritmicky
a trvale využíval. Zisťoval, že nie každá palica je dobrá, ale môže byť aj nevhodná.Tým, že predmety upravoval a vylepšoval, vytváral nový vplyv týchto „technickýchpomôcok“ na seba samého. Odovzdávaním skúseností učením a kultúrou urýchlilsvoj vlastný vývoj, ktorý bol dovtedy založený na neuveriteľne dlhom pôsobeníprírody. Teda na jednej strane je to reč a odkaz genetických
informácií, a na druhej strane je to osobná skúsenosť a technická vyspelosť. Každédieťa musí prejsť výchovným procesom, aby sa stalo plnohodnotným človekom. Todieťa, ktoré žije v zlom sociálnom prostredí a má nedostatočnú úroveň vzdelania,dosahuje iba nízky stupeň ľudskej vyspelosti .

Pridaj komentár