Symboly viery vyjadrujú neporušené spojenie medzi Stvoriteľom a jeho dielom. Keď sa z plnosti božského praobrazu vynoria jednotlivé obrazy, stanú sa vo vlastnom zmysle „symbolom“ spojené úderom, zásahom času a večnosti. Symbol je zahalenie i odhalenie zároveň. Musíme si uvedomiť, že symboly zakotvené v najhlbšom vnútri osobnosti majú moc rozvinúť vlastný život a ovplyvniť spätnou väzbou svojich tvorcov.Symboly jednotlivých náboženských systémov sú vybrané tak, aby najlepšie zohľadňovali vzťah psychickej povahy človeka k danému náboženstvu. V prípade Kresťanstva je to hysterická povaha, v prípade Islamu epileptická povaha, v prípade Budhizmu ide o psychopatickú povahu a v prípade Židovstva máme na mysli schizofrenickú povahu. Samotný Hinduizmus je usmernený k sexualite človeka.Kresťanské náboženstvo najlepšie vyjadruje symbol KRÍŽA, ktorý sa aj najčastejšie v kresťanstve vyskytuje.

KRÍŽ
V prvom rade odráža orientáciu v priestore, stelesňuje bod, kde sa pretínajú osi horno – dolná a pravo – ľavá, zjednocuje mnohé duálne systémy, znázorňuje ľudskú postavu s roztiahnutými rukami – JEŽIŠ KRISTUS na kríži. Znak kríža zastupuje orientáciu na svetové strany, striedania štyroch ročných období. V kríži sa pretínajú cesty živých a mŕtvych. Stred kríža charakterizuje určitú nerozhodnosť. Ideálne usporiadanie sveta s ideálnym stredom, ktorým je JEŽIŠ KRISTUS.

Islamské náboženstvo najlepšie vyjadruje symbol HVIEZDY.

HVIEZDA- to je symbol „svetla zhora“, z vyšších sfér. Hviezdy sú chápané ako svet mŕtvych, tých, ktorí boli prijatí do neba. Hviezdy určujú dianie na zemi. Padajúce hviezdy boli symbolom určitých udalostí. Z hviezd sú vytvárané rôzne fantastické predstavy zvierat, ľudí, anjelov a ich kombinácií.

Budhistické náboženstvo najlepšie vyjadruje symbol DÚHA.

DÚHA ako prejav Božej žičlivosti. Farby dúhy sú mostom príchodu Božích bytostí na zem. Z každej farby sa vytvárajú určité zástupy božstiev.

Židovské náboženstvo najlepšie vystihuje symbol KAMEŇA.

KAMEŇ ako symbol Božej moci. Možno ich chápať ako meteority padajúce z neba. Z kameňov sa rodili ľudia. Natieranie kameňov olejom a krvou. Kamene sú „kosti matky zeme“- drahé kamene.

Hinduistické náboženstvo najlepšie vyjadruje symbol LEKNO.

LEKNO vzniklo z prabahna a božský stvoriteľ vystúpil z jeho kalicha ako „krásny chlapec“. Na leknových jazierkach sa prevážajú duše mŕtvych ľudí. Lekno ako „vládca vôní“ a krásy. Z lekna sa narodil Stvoriteľ. Z lekna narodený a leknom zasypaný. Pán tanca s leknom v ruke.

Pridaj komentár