Je známe, že základom Nového zákona je BIBLIA gréckeho pôvodu a BIBLIA kópskeho pôvodu. Keď je jedným zo základov dnešného Nového zákona grécka verzia tak sa dá predpokladať, že do Nového zákona grécki kresťania zaniesli aj filozofické prvky a to hlavne Sokratov a Platónov idealistický prístup. Musíme si uvedomiť, že idealistom a hlavne Platónovi nešlo o hľadanie a dokazovanie pravdivosti nášho vnímania a posudzovania vecí. Išlo im hlavne o vytvorenie idey dokonalého človeka, teda človeka najdokonalejšieho vo všetkých smeroch a to absolútnym spôsobom. Hovoríme o IDEI bohočloveka v obraze JEŽIŠA KRISTA. V tomto prípade nemá zmysel skúmať, či je táto idea pravdivá, alebo nepravdivá. IDEA vyžaduje vieru a snahu o dosiahnutie tohto ideálu. Tento ideál je postavený mimo čas a mimo priestor, teda je trvale aktuálny. JEŽIŠ KRISTUS AKO IDEA DOKONALÉHO NAJ. Táto dokonalosť je absolutizovaná v IDEÁLI ETIKY. Tento ideál hovorí o tom, že ideálnym človekom je ten, ktorý vie a koná výhradne dobro. Zároveň vie, čo je zlo a nekoná ho za žiadnych okolností. Maximalizácia DOBRA , minimalizácia ZLA.Je absolútny nezmysel vnímať Nový zákon ako niečo pravdivé alebo nepravdivé. Jediný rozumný prístup je prístup absolútneho a bezvýhradného prijatia svedectva autorít kresťanstva. Veď aký zmysel by malo pochybovať o IDEI JEŽIŠA KRISTA ako symbolu Božskej dokonalosti skrze Ježiša Krista. To by nemalo zmysel, pochybovať o najdokonalejšej idei dokonalého človeka. Jediná možnosť je túto IDEU prijať a to bezvýhradne. Dogma má jednoznačne prednosť.O Novom zákone nediskutujeme, ale posilňujeme vieru v IDEU Božej dokonalosti. Diskusia o IDEI Absolútnej dokonalosti ničí silu VIERY.Výroky v Novom zákone zdanlivo pripomínajú sofistické názory. No to je len povrchné chápanie biblických textov.Biblické výroky jednoducho hovoria ÁNO aj NIE. Nechcú diskusiu, ale vyznanie viery. Prekonávajú každý protiklad a akúkoľvek pochybnosť. Boh je JEDNO vo vlastnej JEDNOTE. Výrok z Nového zákona: „Pretože každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený“ je jedným z mnohých príkladov neoblomného prístupu VIERY bez akejkoľvek pochybnosti v dokonalej jednote v Bohu jedinom.
Voči IDEI DOBRA nemožno mať žiadnu výhradu.

VIERA V IDEU DOKONALOSTI.
Celý Nový zákon je plný IDEÍ.Vrcholom všetkých IDEÍ je idea dokonalej poslušnosti až za hrob jedinému BOHU. Túto IDEU JEŽIŠ KRISTUS dokonale napĺňa.V Novom zákone nachádzame i ďalšiu IDEU, a to ideu Boha. Tú chápeme ako všetko a to myslím naozaj všetko, VŠETKO – VŠETKO. Idea Boha sa najčastejšie poníma ako Všemohúcnosť. Teda všetko dokáže a všetko môže. Zároveň musíme pod všetkou mocou rozumieť aj nemohúcnosť, keď si myslíme, že Boh je nemohúci a neschopný. Boh je vždy Všemohúci, len v tom určitom momente si myslíme, že nekoná správne. Boh vždy koná správne, len my ľudia si myslíme, že nekoná správne. Idea Boha sa najčastejšie poníma ako Všemúdry a z ľudského hľadiska aj Všehlúpy. Idea Boha sa ďalej poníma ako Všetrváci, teda večný a z ľudského hľadiska Všenetrváci, teda nie je. Idea Boha sa ďalej poníma ako Všadeprítomný a z ľudského hľadiska Všadeneprítomný. Vôbec nás tu nezaujíma, či je to pravda, či je Všadeprítomný, alebo Všadeneprítomný. Protiklady zjednocujeme a veríme v jedinú jednotu Boha v jeho nejednotnosti, lebo Boh je všetko. Idea Boha sa dá ďalej veriť, že je mimo vlastností vecí tak, ako je vlastnosťou všetkých vecí. A Boha môžeme absolútnym spôsobom poznať, a zároveň ho nikdy nespoznáme. Nemám tu na mysli sofistický prístup prekrucovania nepravdivého na pravdivé.V tejto filozofickej úvahe o kresťanstve obsiahnutom v Novom zákone rozjímame na základe Idealistického prístupu, ktorý vôbec nie je v protiklade s materialistickým prístupom. Idealizmus je náuka o ideách, ktoré sú nesmrteľné a dôsledne logické. Najvyššia IDEA je IDEA VŠETKO = BOH je všetko a IDEA NAJ = JEŽIŠ KRISTUS je naj-naj-aj.Idealizmus sa nesnaží veci pitvať, skúmať a rozoberať. Túto metódu, ktorú objavujeme plne rozvinutú u ARISTOTELA, uplatňujeme pri zisťovaní , či názor na nejakú vec je pravdivý alebo nepravdivý. Platónov prístup je definícia IDEY VŠETKO a IDEY NAJ.Pri Ideách nemá zmysel hľadať, či sú pravdivé, alebo nepravdivé. Keď sa chceme vyjadrovať v IDEI VŠETKO, tak musíme všetko spájať, všetky kontrasty a protiklady zrušiť. V rozhovore s niekým zastupujeme všetky stanoviská. A nezisťujeme, či je pravdivé, alebo nepravdivé. Keď sa chceme vyjadrovať v IDEI NAJ = JEŽIŠ KRISTUS, tak vždy v dialógu hovoríme, že je najdokonalejší, najmúdrejší, najlepší, trpel najviac atď.Ďalší filozofický prístup by sme mohli uplatniť aj na BUDHIZMUS a hlavne na ZEN-BUDHIZMUS, prípadne na ČÍNSKY BUDHIZMUS.

Pridaj komentár