Energetická ezoterika. Bioenergie vlastného tela. Bioenergie živých objektov. Sexuálne energie živých objektov. Magmatické energie Zeme. Kozmické energie. Zvieracia ezoterika. Šamanská ezoterika. Ľudská ezoterika. Siamská ezoterika. Kozmická ezoterika. Senzibilný veštecký stav. Tento zápis zo spoločnej meditácie má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku práce s bioenergiami a magnetickými energiami vlastného tela. Treba si uvedomiť, že ľudské telo je ako malá elektráreň, ktorá neustále produkuje bioenergiu v bunkových štruktúrach. A cez túto elektráreň zo živých buniek prúdi neustále energia z magmatického jadra Zeme. Môžeme ako senzibili vnímať 4 pulzácie magmatického jadra. Na to, aby sme ich mohli vnímať, je potrebné vypestovať si v sebe špeciálnu schopnosť a túto voláme senzibilita. Ide o špeciálny stav, keď k idú vo vašom mozgu dve aktivity, jedna vytvára fantázie a aktívne takto pôsobí na tvorbu energie. Napríklad sugerácia s predstavou fyzickej práce. No zároveň je mozog aj veštecky ladený a pracuje jemne na báze náznakov spomienok na fyzickú prácu. Prípadne sa tieto dva stavy striedajú. Umenie senzibila je rovnováha medzi vešteckým výkonom a silou vytvorenej bioenergie. Jeden výkon nesmie rušiť druhý výkon. Treba skorej bioenergie počúvať cez šedú kôru veľkého mozgu v oblasti spánkových lalokov.

Tvorba bioenergie je spojená so 4. magnetickými pulzáciami Zeme. Tieto či chceme, alebo nechceme natekajú do ľudského tela. No ich natekanie môže byť blokované rôznymi okolnosťami v ľudskom tele. V prvom rade blokácie magmatizmu v ľudskom tele spôsobujú ľudské premýšľanie a odklon človeka od prírodného prostredia. Potom to môžu byť rôzne zdravotné a psychické okolnosti. Reiki senzibil ovláda vnímanie a riadenie bioenergie a magmatizmu vo svojom tele z každej zo 6. neurónových oblastí. Teda jeho koncentrácia ide z niektorej zo 6. oblastí výskytu neurónov v ľudskom tele. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu alebo ganglií okolo orgánov tela.

Potom Reiki senzibil môže operovať a riadiť vnímanie energií tela z niektorej zo 6. neurónových oblastí a v každej neurónovej oblasti manipuluje s počtom aktívnych a pasívnych neurónov. Aby senzibil pracoval s energiami ako zviera, je treba znížiť počet aktívnych neurónov pod 50 % celkového množstva v danej oblasti. Teda cvičíte Reiki v strednom mozgu. Tu v zvieracom princípe pracuje 40 % neurónov a 60 % neurónov je pasívnych a v tichosti. V tomto stave sa najlepšie energiami ktoréhokoľvek druhu preliečuje.

Keď senzibil v danej lokalite výskytu neurónov, a to môže byť miecha v chrbtici, pracuje iba so 70 % neurónov a 30 % je pasívnych, tak tento stav sa podobá stavu mysle prírodného človeka. V tomto stave sa dobre vnímajú energie a čo sa v nich deje. Menej dobre sa s nimi lieči organizmus.

Potom senzibil môže v danej lokalite výskytu neurónov pracovať so 100 % neurónov a to je už ľudské vedomie dnešného človeka. Tu cíti odpojenie od magmatických polí zeme a tu je aj zbytočné niečo s energiami robiť.

Potom je tu ešte ďalšia možnosť a to je stav sugerácie prepojenia všetkých neurónov do jedného celku. Vtedy sa lepšie vnímajú kozmické energie, ale aj tu sú dva druhy vhodných stavov. A to stav zvierací, pri ktorom je napríklad z celého množstva neurónov 6. oblastí aktívnych iba 40 %. Potom sa s kozmickými energiami pracuje k liečbe. Keď v kozmickom vedomí je aktívnych iba 70 % z celkového počtu 6. neurónových oblastí, tak je to dobré na vnímanie, čo sa deje v kozmických energiách.

Potom je tu pre senzibila ešte stav siamskeho dvojčaťa alebo trojčaťa a v tomto si treba nasugerovať, že ste siamské dvojča a zároveň sa energeticky napojíte na iného človeka alebo rovno na siamské dvojčatá, ktoré niekde na svete žijú. Na diaľku si prepojíte neurónové oblasti a aj takto možno vnímať bioenergetické a magmatické pochody v sebe. Túto oblasť nemáme ešte dobre zmapovanú a precvičenú.

Potom je tu možnosť riadiť senzibilne energie v izolovanom prostredí mozočka. Vtedy všetko vnímate ako geometrické znaky. A je to špecifické vnímanie energií vo vlastnom tele na základe energetických znakov. Tiež oblasť, ktorú musíme ešte preskúmať.

Energie sa treba naučiť ovládať a veštecky vnímať aj v aure okolo fyzického tela, tak isto v predmetoch okolo seba. Tu už je potrebné, aby sa vaše vnútorné bioenergie, ktoré vytvorili vaše bunky, spojili so 4. magnetickými pulzáciami a prenikli do objektov pred vami. Treba si nasugerovať psychické poškodenie zdravia a aura alebo iné zložky psychiky sa posunú do predmetu. Z predmetov sa treba naučiť putovať do zemských magmatických polí. Pokiaľ si nahodíte kozmické vedomie, tak sa postupne senzibilne naučíte vnímať aj energie, ktoré prúdia kozmom.

Tí, ktorí prešli zasväteniami od historických zasväcovateľov a dostali do aury objekty, môžu pokračovať v práci s týmito objektmi. Z aury odpracú všetko, čo patrí do vnútorného sveta a koncentrujú sa iba po úroveň kože. Zároveň si spomenú na zasvätenie, čo dovoľuje objavenie sa energetických objektov v aure zasvätenej osoby. Ide o objekty, ktoré dokážu pracovať s magmatickými energiami, bioenergiami vlastnými, bioenergiami cudzími, sexuálnymi, magnetickými. Medzi týmito objektmi sú aj magické objekty, ktoré všetko pomáhajú riadiť. Najlepšie je všetko toto cvičiť z oblasti neurónov miechy v chrbtici a používať pri tom systém 70 % aktívnych neurónov, teda vo vedomí prírodného človeka. Objekty v aure majú možnosť sa vyvíjať a vytvárať nové zoskupenia. Veštecky sa to dá vnímať ako strapec hrozna z mydlových bubliniek, ktoré nás iba silno tlačia. Kto nemá zasvätenie, môže tento systém cvičiť sugeráciou poškodenia nervstva a zároveň do aury ide vlastný objekt takej úrovne, ako máte vo vnútri seba.

Odporúčam, aby ste sa stali senzibilmi, dokázali prenikať do magmatických a kozmických energií, naučili sa čítať v nich uložené informácie a samozrejme dokázali liečiť seba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.