Zasvätenia pomocou jedincov, ktorí pracovali s tarotovými kartami a zároveň ich neustále prepracovávali a zdokonaľovali. Ich základom bolo klasických 22 tarotových kariet.

Účastníci si pod dozorom Sašu Puebla vypracovali vlastné tarotové karty, ktorých základom bol klasický tarot. Zasväcované osoby už prešli výcvikom a to spoznávaním iných približne 240 druhov tarotových kariet. Tak isto prešli výcvikom porovnávania rôznych druhov tarotových kariet s klasickými 22 tarotovými kartami. Zasväcované osoby si boli vedomé toho, že základné tarotové karty boli zámerne vytvorené skúmaním vešteckých schopností rôznych veštecky nadaných jedincov, ktorí pre účely veštenia používali najčastejšie prírodný materiál a ich skúsenosti a schopnosti zostávali nepodchytené. A preto vlastne vznikla sada 22 tarotových kariet, ktoré do seba prijali v podobe symbolických obrázkov veštecké skúsenosti nadaných jedincov v tomto smere. Tak sa prvýkrát skoncentrovali praktické skúsenosti z oblasti veštectva do stabilného vešteckého systému. No prinieslo to, ako to býva, aj určité nevýhody a to hlavne skutočnosť, že tarotové karty vytvoril niekto iný ako konfekciu a neboli ušité na mieru pre individuálnu osobnosť veštecky nadanej osoby. To samozrejme do určitej miery oslabovalo veštecké schopnosti. A preto si veštecky schopné osoby začali upravovať veštecké karty na svoj individuálny naturel. A preto existuje toľko druhov vešteckých kariet.

Ďalší prvok devastácie prichádza nástupom komercie a upravenie tarotových kariet do umeleckej podoby z dôvodu lepšej predajnosti. Kto by si kupoval tarotové karty plné čmáraníc, fľakov a ešte navyše napríklad pokrčené. A aj týmto smerom je potrebné upraviť si vlastné tarotové karty nie do estetickej podoby, ale do najväčšej účinnosti. Tarotové karty špičkových veštcov sa skôr podobajú základným tarotovým kartám, ktoré počmáralo dieťa ceruzkami. A to je ten správny prístup. Samozrejme, veštec by si mohol spraviť úplne nezávislé karty, ktoré by nenadväzovali na pôvodných 22 základných tarotových kariet, ale to by bola chyba. Neprevzali by sa zahustené potenciály, ktoré základné tarotové karty obsahujú a znížila by sa tak úroveň vešteckých výkonov. A preto múdry veštec použije ako základ klasických 22 tarotových kariet a tie si upraví vhodne pre svoju vlastnú potrebu.

No aj takéto individuálne upravené tarotové karty nestačia a treba často postupovať tak, že k tarotovým kartám, ktoré si veštec upravil na seba, používa zmenu ich polohy, ukladá na veštecké karty prsty, kamienky, drievka, špajdle, špagáty. Prípadne tarotové karty vhodne prekrýva inými tarotovými kartami a tak aktuálne a čo najlepšie nalaďuje seba na veštecký výkon a veštecký prienik svojej psychiky do objektu, ktorý je predmetom vešteckého skúmania. Môže to byť človek, zviera, magma jadro, rôzne predmety, svet mŕtvych, kozmické telesá, ale aj bunky a nakoniec aj častice mikrosveta.

Zasväcované osoby museli prijať základný systém práce s tarotovými kartami a to je prvok čo najväčšej náhodnosti. Je to niečo ako organizovaný chaos. Teda zasväcovaná osoba má pred sebou 22 základných tarotových kariet, má ich spolu ako balíček kariet. Vo vnútri seba si želá, aby sa cez niektorú tarotovú kartu vhodne veštecky naladila. Treba si uvedomiť, že bežný človek nemusí mať od prírody veštecké schopnosti a do stavu vešteckého výkonu sa musí uviesť. Čo veštice robiť nemusia, oni sú v stave vešteckého výkonu ako v stave chorobné stavu mysle a tela. Teda stav veštecký nepovažujeme za štandardný a bežný stav človeka. Ezoterik ani netúži, aby bol trvalo vo vešteckom stave a podľa okolností si veštecký stav otvára a zatvára. Veštec ezoterik zamieša karty, má myšlienku na veštecké naladenie, náhodne si vyberie jednu vešteckú kartu a touto kartou sa môže do vešteckého stavu vhodne naladiť. Veštecký ezoterik, pokiaľ robí veštecký výkon voči živej osobe alebo objektu, má vo vnútri myšlienku na to, čo chce veštecky ošetrovať. A zase zamieša karty a znovu vyberie tarotovú kartu, ktorá mu dovolí, aby sa dostal k žiadaným informáciám. A systémom náhody pracuje ezoterik vždy a všade.

Veštecký ezoterik potrebuje mať školené zmysly k vešteckému výkonu z dôvodu psychických prienikov do kozmu, vlastného tela, sveta mŕtvych, do sveta buniek a do sveta protónov a neutrónov. Menej už veštecký ezoterik preniká do vnútra inej živej osoby. Pritom klasické veštice sa výhradne zameriavajú na prieniky do živých osôb za účelom získania vhodných informácií. A tu je zásadný rozdiel medzi ezotericky cvičeným veštcom a komerčne ladenými vešticami.

Veštec ezoterik má pred sebou základných 22 tarotových kariet. Saša Pueblo postupne vtláča psychiku zasväcovaných osôb do základného vešteckého stavu a ten je spojený s ukľudnením, stíšením a sugeráciou chorobnosti, kade sa len dá. Zároveň je tu aj sugerácia a uverenie, že veštecký ezoterik má nestabilnú psychiku a v tele rôzne zbytky dvojčaťa. Zároveň pod týmto stavom upravuje 22 základných tarotových kariet. Kreslí do nich geometrické útvary, pridáva farby. Saša Pueblo zasväcované osoby postupne uvádza do ďalších stavov a to schizofrenického stavu odosobnenia a straty identity seba samého. Ide o systém koncentrácie do stredného mozgu v strede hlavy a mozočku, teda prepojenie týchto stavov. Ezoterik sa cíti ako veštecky ošetrovaná osoba, prípadne ako zviera, ako planéta alebo niečo zo sveta mŕtvych. Znovu v tomto stave veštecký ezoterik upravuje pôvodných 22 tarotových kariet. Saša Pueblo znovu zasväcované osoby postupne uvádza napríklad do klinického stavu, kozmického stavu, UFO stavu odtlačku z organického života, do stavu komunikácie s anjelskými sférami. Ďalej do stavu presunu hormonálnych žliaz sugeratívne na iné miesta v tele. Zasväcovaný ezoterik v každom stave zase náhodne upravuje pôvodných 22 tarotových kariet.

Saša Pueblo znovu zasväcované osoby uvádza do stavu prepojenia na všetkých, čo robia veštecké výkony, majú vlastné tarotové karty a podobne. Pod týmto vplyvom zasväcované osoby znovu upravujú pôvodný balíček 22 tarotových kariet. Nakoniec Saša Pueblo nastavuje zasväcované osoby psychicky do mozočku a zasväcované osoby znovu pozmeňujú 22 základných tarotových kariet. Ide o proces vedúci do budúcnosti a to k astrologickému umeniu, ktoré má v sebe toľko kombinácií rôznych vešteckých techník, že vyžaduje na tieto veštecké koncentrácie mozoček. Podrobnejšie o psychickom prieniku do mozočka v Kabala škole.

Po týchto prípravných fázach nasleduje samotné zasvätenie. Zasväcované osoby majú pred sebou rozložené upravené tarotové karty, ktoré lepšie vyhovujú naturelu každej zasväcovanej osoby ako iný druh tarotu. Upravené tarotové karty pripomínajú deťmi počarbané a pofarbené tarotové karty. V obchode by ste za ne nedali ani korunu, lebo nie sú umelecky spracované.

Zároveň na zrýchlenie procesu zasvätenia dostávajú zasväcované osoby od Sašu Puebla UFO odtlačky z organického života kozme. Doteraz zasväcované osoby dostávali UFO odtlačky organického života v kozme ako stonožka, batman, chobotnica, rebrinák. Ide o pracovné názvy objektov, ktoré možno veštecky vnímať ako veľké tvarované mydlové bubliny. Po zasvätení sa buď odoberú, alebo ponechajú. Tentokrát ide o UFO odtlačok organického života z nesmiernych diaľok kozmu. Ide o vzdialenosti 80 krát 4 000 miliárd svetelných rokov, čo sú neskutočne nekonečné vzdialenosti od planéty Zem. UFO odtlačky slúžia k spolupráci a zvýšeniu účinnosti zasvätenia do tvorby vlastných tarotových kariet.

Zasväcované osoby pracujú s vlastnými tarotovými kartami a napodobňujú prácu špičkových tarotových veštcov. Napríklad si nahadzujú kozmické vedomie aj za pomoci Sašu Puebla a každý kúsok svojich tarotových kariet spájajú s kozmom. Koncentrujú sa na vlastné tarotové karty, spomínajú si na minerály, usilujú sa na diaľku napájať na rôzne objekty vo svojom byte a upravujú tarotové karty tak, aby vo svojich predstavách vnímali objekty vo vlastnom byte čo najreálnejšie. Hľadali, čo je v obrázkoch tarotu zbytočné a čo treba odstrániť. Pri kozmickom vedomí kontrolovali v čiernych dierach, čo sa veštecky zistilo. Dostávali do tarotových kariet stavy duševne chorých jedincov. Vyvolávali si stavy agresivity, bolesti, čo dovoľuje lepšiu kontrolu vešteckého výkonu k reálnosti. Snažili si vytĺkať všetky druhy sexuálnych nálad a potom pracovať s tarotovými kartami ako s bodkami a čiarkami.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci aktívne pracovali s tarotovými kartami a zdokonaľovali ich účinnosť.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E).

04. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D).
05. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D).
06. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D).

07. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
08. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E).
09. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).

10. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N).
11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).
12. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K).

13. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
14. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (12,H).
15. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).

16. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E).
17. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D).
18. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B).

19. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,B).
20. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.