Venujeme sa ezoterike dvojníkov, ktorá smeruje do teológie jedinečného, výnimočného a nekonečného. Všetko naj a jedinečné. Budovanie systému dvojníka má za sebou 3 roky aktívnych každodenných meditácií.

Systém dvojníkov sa podrobne kopíruje od jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Toto nezhubné bujnenie vedie ku genetickým zmenám postupne vo všetkých bunkách danej osoby. U týchto jedincoch sa otvárajú spomienky uložené vo vnútri bunkových a mitochondriálnych jadier. Otvárajú sa informácie a systémy, ktoré sú staré 400 až 500 miliónov rokov. V tomto období pôsobil na planétu Zem silný vplyv magnetaru. Tento objekt sa teraz nachádza v súhvezdí Orión a jeho aktivita zasahuje planétu Zem a slnečnú sústavu minimálne. Genetické zmeny vo vnútri buniek poškodzujú chromozómy a tie potom pracujú ako v dávnych dobách.

Ezoterik je asi tak tri roky psychicky prepojený na tento druh osôb a snaží sa, aby bol pod vplyvom takýchto osôb a ich dvojníkov. Pod dvojníkom u týchto osôb rozumieme to, že ich štruktúry buniek začali pracovať ako pred 400 až 500 miliónmi rokov. Ezoterickým výskumom pri psychickom prieniku do kozmu sme hľadali organický život a civilizácie v blízkosti magnetara. Niekoľko sa nám ich podarilo nájsť. Pokiaľ bol magnetar alebo podobný objekt príliš blízko a príliš intenzívny, tak zdecimoval a zlikvidoval organický život. Tak isto spomienky po smrti organického života v týchto oblastiach sa nedržali a rozpadli sa. Teda na to, aby organický systém po smrti uložil svoje spomienky do dôchodcovských častíc ako dvojníka sú potrebné vhodné aktivity magnetara alebo podobného objektu.

Ezoterik ukladá neustále mimozmyslovo informácie do svojej pamäti a neustále pôsobí na svoje neuróny, aby začali budovať podobný stav osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie buniek na povrchu orgánov svojho tela. Samozrejme, u ezoterika ide o nepatogénnu cestu pomocou nácviku svojich neurónov. Ezoterik už má schopnosť veštecky vnímať stav osoby, ktorá má dvojníka, a teda aj nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela. Nezhubné bujnenie pozmení postupne fungovanie vnútra buniek v celom tele. Teda vnútro buniek a hlavne mitochondriálne jadro prejde nevhodnými genetickými zmenami. Vo vnútri bunky sa nachádza bunkové jadro a obsahuje chromozómy, gény, bielkoviny, aminokyseliny a skupiny prvkov. Tu by sa na koncoch aminokyselín nemali meniť prvky. Bunkové jadro zabezpečuje delenie buniek a vie ako na to. Mitochondriálne jadro obsahuje tak isto chromozómy, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny, skupiny prvkov. Toto druhé jadro riadi vnútorné procesy vo vnútri bunky a zároveň má v sebe centrum pre riadenie a koordinovanie spomienok a stavov v rozpätí asi 4 miliardy rokov. Čo je v podstate obdobie od vzniku života až po dnes.

Ezoterik atakuje mitochondriálne jadro v neurónových, nervových a tukových bunkách a silou vôle ho prinúti, aby otvorilo informačnú bázu v období 400 až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom.

Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do vnútra svojich buniek a to hlavne neurónových, tukových a nervových. A musí skoro 20 rokov trvalo cvičiť koncentrácie najprv do orgánov tela, potom do častí orgánov. Potom postupne do buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín, do skupín prvkov, do samotných prvkov, atómov, atómových jadier a potom do častíc. Každý prienik vyžaduje inú techniku a špeciálnu koncentráciu. Na prienik do každej úrovne si v neurónoch buduje dlhoročnými cvičeniami mimoriadne schopnosti. Najvhodnejšia koncentrácia do vnútorných štruktúr je vedená tak, že si ezoterik vyvolá bolesť a tú potom smeruje do danej oblasti koncentrácie. Koncentrácia môže byť posilnená sugeráciou vhodnej techniky v ústnej dutine. Iba predstava prieniku nestačí.

Ezoterik psychicky operuje vo vnútri neurónov, nervových a tukových buniek a smeruje k hladkému endoplazmatickému retikulu. Tu sa nachádzajú bielkoviny a v nich aminokyseliny a skupiny prvkov. A všetko si to predstavuje ako malú doštičku a na nej logické obvody ako vo vnútri procesoru. V tomto momente ezoterik musí byť odborne zdatný v histológii buniek a tak isto v oblasti výroby a fungovania procesoru a jeho jadier a celkovo v elektrotechnike. Bez týchto vedomostí nemá zmysel loziť do vnútra bielkovín a aminokyselín. Tu v endoplazmatických bielkovinách, aminokyselinách a prvkoch má spravidla uložené svoje ľudské JA, tak isto tu môže mať uložené ezoterické JA a aj dvojnícke JA. Niektorí tu môžu mať uložené aj náboženské JA alebo šamanské JA. Dvojnícke JA je budované správnou kombináciou časti bielkovín, v nich aminokyselín a v nich skupín prvkov. Aminokyseliny v hladkom endoplazmatickom retikulu sa môžu trvalým výcvikom pozmeniť a potom ezoterik bojuje o to, aby dvojnícke JA v endoplazmatických retikulách prežilo a stalo sa trvalou súčasťou ezoterika. V zásade je to zúrivý boj o udržanie systému dvojníka a postupnom presadení sa v ezoterikovi. Dvojnícke ja sa buduje v každej neurónovej, nervovej a tukovej bunke. Teda skoro všade, kde sa nachádzajú endoplazmatické retikulá. Dominancia dvojníckeho JA sa pestuje k teologickej rovine a tá je o NAJ a VŠETKOM a VŠADE. Dvojník ezoterika alebo jeho nové dvojnícke JA smeruje k objektom, ktoré sú v kozme na večnosť a to sú homogénne častice, dôchodcovské častice a dvojníci v dôchodcovských časticových zhlukoch.

V tejto rovine už musí ezoterik disponovať poznatkami smerom ku kvantovej fyzike, bez toho veľa v systéme dvojníka nenarobí. Nuž čo, vrcholová ezoterika nie je pre každého a vyžaduje aj extrémny intelekt a pochopenie napríklad nadčasovosti, jedinečnosti a večnosti. A to upozorňujem, nielen v rovine papuľovej sofistiky. Ezoterik trvalo cvičí svoje neuróny a modeluje psychický prienik do kozmu a sveta častíc. Ezoterik v rámci vrcholovej ezoteriky dáva prednosť praxi a následne teórii.

Problémom ezoterika je správna predstava a správne pochopenie, čo je to homogénny svet a čo sú to homogénne častice. Ezoterik najprv do homogénnych častíc prenikne a potom si buduje v neurónoch trvalé centrá na prechádzanie sveta homogénnych častíc. Aby ezoterik pochopil svet homogénnych častíc, tak si musí v prvom rade pomôcť cez systém fantázie, respektíve extrémnych stavov fantázie. A tie si nájde v systéme sci-fi. Ľudská myseľ a jej fantázia nie je dobre stavaná na vnímanie homogénneho sveta. To je svet z rovnakých objektov a k tomu sa ezoterik musí ladiť k nezáujmu hľadať rozdiely medzi rovnakými objektmi. Ezoterik si na internete vyhľadá obrázky skladov ryže, skladov obilia, aj obrázky púšte plnej piesku sú vhodné na to, aby si nastavil myseľ vnímať homogénne objekty a homogénny svet. Vo svete homogénnych častíc nie je nič odlišné, ezoterikova psychika tam nenájde nič rozdielne a v tomto svete sú všetky objekty častíc rovnaké. Ale to nie je všetko, v homogénnom svete sú častice rovnaké absolútnym spôsobom. Čo sa má rozumieť pod tým, že každá častica v tejto úrovni kozmu je absolútne rovnaká? To znamená, že každá častica je tu najmenší možný objekt s najmenším desatinným číslom, ktoré dokáže kozmos priradiť k najmenšiemu objektu v kozme a to je homogénna častica. Každá homogénna častica je vždy najmenší možný objekt a pokiaľ sa od tohto stavu odchýli, tak musí túto dimenziu homogénnych častíc opustiť a stáva sa súčasťou klasických častíc. Pokiaľ takáto častica zmení ešte viacej svoju odlišnosť, tak sa stane atómovým jadrom. Pokiaľ častice v atómovom jadre zmenia ešte viacej svoje vlastnosti voči homogénnej častici, tak sa stávajú atómom. Pokiaľ častice v atóme ešte viacej zmenia svoje schopnosti voči homogénnej častici, tak sa stanú súčasťou sveta prvkov.

Teda je tu vrstva sveta, ktorá obsahuje častice, ktoré majú všetky vlastnosti rovnaké a to hlavne, že sú najmenšie možné objekty, že majú najväčší možný energetický potenciál, najväčšiu možnú plochu a najväčšiu možnú rýchlosť. Pokiaľ psychika ezoterika porovná pozorne dve homogénne častice, tak zistí, že medzi týmito dvomi časticami niet žiadnych rozdielov a sú absolútne rovnaké. A všetky homogénne častice sú vždy absolútne rovnaké vo všetkých vlastnostiach.

Vrstva homogénnych častíc v celom poznanom aj nepoznanom kozme nakoniec všetky častice, ktoré ju opustili v deštruktívnom procese, povolá naspäť do sveta homogénnych častíc a vráti im homogenitu. Ale nie všetky častice dostane v rámci recyklácie naspäť do homogénneho sveta. Dôchodcovské častice, ktoré vzniknú po zániku súhvezdí, galaxií a ešte väčších objektov v kozme sa zorganizujú tak, že ich homogénny svet s homogénnymi časticami nedostane naspäť a odolajú mu. A ezoterik smeruje práve k dôchodcovským časticiam a tu hľadá a buduje svet dvojníkov. Iba dôchodcovské častice dokážu odolať návratu do homogénneho sveta, kde nejaké rozdiely a identita nemajú miesto. Dôchodcovské častice sú len málo odlišné od homogénnych častíc v homogénnej vrstve kozmu. Ale napriek tomu sú schopné si udržať potenciál rozdielnosti a nie absolútnej rovnosti. Neočakávam, že niekto tak ľahko pochopí túto hlbočinu fungovania kozmu. No, pokúšajte sa. Ezoterik si toto poznanie nevycucal z prsta. Ezoterik sa počas 20 ročnej aktívnej meditácie psychicky prebíja kozmom a aj cez prvky, atómy, atómové jadrá, častice a nakoniec končí psychickým prienikom v homogénnych časticiach. Bežná myseľ človeka ani vedecky nadaného jedinca nie je schopná preniknúť až do homogénnych častíc, pokiaľ nie je 20 rokov cvičená, v neurónových oblastiach si nevytvorí nové neurónové zoskupenia a tým aj mimoriadne schopnosti na vnímanie toho, čo najlepšie popisuje teológia: naj a všetko, navždy a všade. Ezoterik našiel v kozme oblasť, kde je možné zrealizovať naj a všetko. Teológia v podmienkach planéty Zem a klasického života patrí do sci-fi fantázie, ale v rovine dôchodcovských častíc sa sci-fi teológia stáva reálnou záležitosťou.

Sci-fi videá
http://www.youtube.com/watch?v=s4ZwTUUue1w&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=QPEcjQXIHX0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zF7VwQNv9Kk&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=C-HFT6BPlzI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DK6UHg32pPQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3hKJnQqVsqw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3gr11QeD7mY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FLK70Ipe-tI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tjTPSYI0haQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=15nKatu3LjE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VqyaObU5Vkw&feature=mfu_…

http://www.youtube.com/watch?v=widepVAvWGM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wMtqDTlr7wc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=07jroA0RNi4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=u44RrAl-6vg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=SecJLbJgByc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HMzZ5i5IFhA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Vt2qh9d4jjs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=E4bZOizGrOA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3UGRIU0QmrM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y6PzfnDPjEI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hEI0B00Bgvw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=l22ojHLNWOY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9Ef2VLBMmK0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Zt9AGTJpFeI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dgN0TH0nyO4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hKK73vC3mQ0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LjKFgRqGURc&feature=mfu_…

Pridaj komentár