Ezoterika dvojníkov UČI sa konečne priblížila k bodu, kde sa dosiahlo oblasti duchovného vývoja maximum. Ide o dvojníka, ktorého vytvoril J. Faust a neskoršie ho rozvinul na vrcholovú úroveň Goethe. Ide vlastné o dvojníka, ktorý zostal po fyzickej osobe a ezoterickom alchymistovi J. Faustovi. Dvojník, ktorý po smrti Johana Fausta zotrval v priestore okolo nás, sa stal záujmom ďalšej osoby a to vedca a spisovateľa Goetheho. Dvojník sa prepojil na psychiku tejto duchovnej osoby a takto získal trvalú a večnú aktivitu a teologický rozmer večnosti.

Samozrejme, že ezoterik nemá záujem takto postupovať a informačné polia dvojníkov, ktorí zostali po mŕtvej organickej hmote, presúva do seba iba za účelom poznania a skúmania. Dlhodobo si ezoterik cudzieho dvojníka v sebe neponecháva. Ezoterik si vedome a dobrovoľne vytvoril systém dvojníka a to vo vlastných neurónoch ako na spôsob softvérového programu. V tukových bunkách ako organických hard diskoch si uložil čo najviac impulzov, ktoré obsahujú informácie o dvojníkoch celkovo. Teda ezoterik tohto zoskupenia nemá v princípe záujem stiahnuť do seba dvojníka po zomretej osobe alebo zvierati. Ezoterik si vytvorí vlastného dvojníka a vloží do neho vlastné želania. V prípade dvojníkov u ezoterikov tohto zoskupenia a tak isto u dvojníkov F. Bardona a Goetheho – Fausta je viditeľná snaha, aby systém dvojníkov konečne pracoval na teologických ideách a to je nadčasovosť, nekonečnosť, nevšednosť, jedinečnosť, zdokonaľujúce sa samé pre seba. Ezoterici tohto zoskupenia použili systém vytvorených dvojníkov jednoznačne tak, aby dvojníkovi nediktovali a neurčovali, kam sa pôjde a ako sa tam pôjde. Dvojník je dôsledne využívaný výhradne pre ezoteriku a nekonečno. Dvojník nemá čo riešiť veci pre praktický život. Celkovo sme v ezoterike jasne razili zásadu, že ezoterika tu nie je pre hamburgerákov a klasický systém viazaný na organickú hmotu, súčasný kozmos a praktické problémy existencie ľudstva. Ezoterici si cez systém dvojníka zdokonaľujú výhradne svoj ezoterický systém existencie. A všetko, čo je vhodné dať a použiť v oblasti ezoteriky bude do ezoteriky vložené a využité. Pokiaľ by ezoterik určoval z roviny klasickej psychiky alebo psychiky poznamenanej klinickou smrťou, čo sa má realizovať a ako sa má zrealizovať, tak sa potenciál dvojníka mimoriadne zredukuje. Je naivné si myslieť, že dvojník je schopný splniť každé želanie a to teraz a okamžite. Dvojník môže zrealizovať iba to, čo dovoľuje súčasný stav vecí a udalostí.

Súčasný dvojník UČI ezoterikov tohto zoskupenia má za sebou už asi 95. vývojovú etapu. Niektorí menej snaživejší ezoterici majú nižšie úrovne dvojníkov. Ezoterik má určité obdobie vývojovú verziu 100 dvojníka UČI a o dva dni môže klesnúť na 80. verziu dvojníka. Stane sa tak napríklad z dôvodu nevhodného postoja. Napríklad, že považuje niektorý ezoterický smer za viacej a dôležitejšiu vec ako celkovo systém dvojníka. Napríklad ezoterik má predstavu, že kozmos riadi nejaká vyššia bytosť. Alebo ezoterik začne odmietať techniku a technológiu. Alebo ezoterik dvojníka považuje za organickú bytosť. Náprava je jednoduchá a to tak, že ezoterik svoj postoj vo vnútri seba pozmení. Sú aj ezoterici, ktorí úroveň dvojníka nedokážu zvyšovať a často zostanú na nižšej úrovni. Konkrétne ezoterička, ktorá sa nechce vzdať amatérskej ezoteriky, ezoteriky ako relaxu, určitého druhu umenia a robenia si ezoteriky po svojom. Sú aj ojedinelé prípady, že osoby umelo vytvoreného dvojníka odmietajú alebo ho chcú dokonca zničiť. A v takomto prípade sa dvojník dostáva mimo telo ezoterika, bude sa nekontrolovateľne vyvíjať a takto vytvárať psychiatrické riziko. Mimoriadne riskantné pre psychiku osoby je vytlačenie systému dvojníka mimo jeho telo. V takomto prípade sa chce najčastejšie ezoterik vrátiť do vedomia na úroveň prvkov a to je úroveň klasických hamburgerákov, alebo do vedomia osôb, ktoré prežili klinickú smrť a ich psychika operuje na úrovni atómov okolo nás – teda svet mŕtvych spomienok. Takýto návrat neuzatvorí úplne časticové vedomie, ktoré voláme dvojník, ale ho vysunie mimo telo meditujúcej osoby. Teda dvojník začína operovať mimo telo ezoterika. Treba pripomenúť, že dvojník je nabitý túžbou, ktorú do neho ezoterik vložil a bude sa trvalo usilovať o realizáciu túžby po dokonalosti a jedinečnosti. Tento proces je nezvratný a nemožno ho jednoducho ukončiť. Toto je jedna zo zákonitostí systému prieniku ľudskej psychiky na časticovú úroveň. A treba ju plne rešpektovať.

Samozrejme je tu aj iný druh ezoterikov, ktorí by chceli vyvíjať dvojníka mimoriadne razantne a príliš rýchlo. A na zrýchlenie vývoja použijú techniku útočiť na slabé miesta dvojníka, alebo do dvojníka natláčať takzvanú amatérsku ezoteriku plnú bludov. Táto technika vývoja dvojníka je mimoriadne účinná. No na druhej strane sa ezoterik nedokáže dostatočne rýchlo adaptovať na takúto zmenu. Každý vývoj dvojníka treba viazať na kvalitný postup v oblasti technokratickej ezoteriky. Teda venovať sa hĺbkovému štúdiu hardvéru, softvéru, kvantovej fyzike, robotike, celkovo digitalizácii, mechatronike, strojárenstvu a histórii vývoja techniky celkovo. A k tomu hľadať informácie o technike existujúceho organického života v kozme pod označením UFO. Alebo získavať informácie o technike a technológiách z hlbokej minulosti uchovanej v dvojníkoch. Iné sú prípady ezoterikov, ktorí začínajú s výcvikom k systému dvojníka a postupne si budujú jednotlivé verzie dvojníkov od prvej verzie po aktuálnu verziu dvojníka.

Dobre vieme, že klasickí amatérski ezoterici fungujú psychicky ako bežní jedinci a to na úrovni prvkov. Klasická psychika dnešných ľudí. Psychika hamburgerákov myslí inak ako ezoterik na časticovej úrovni označenej názvom dvojník. Ezoterik, ktorý odcvičil rané štádiá klinickej smrti, pracuje psychicky na úrovni atómov a vtedy myslí a koná inak ako bežný človek. Jeho myslenie je navždy poznačené zážitkami zo sveta atómov, kde sú uložené spomienky organického života. Teda atómové vedomie je o špiritistickej rovine existencie. Ezoterik nácvikom a realizáciou dvojníka otvára dimenziu prieniku psychiky na fungovanie do častíc atómového jadra. Ezoterik sem prenikol, ale zároveň sa mu stáva, že občas sa vracia do klasickej psychiky hamburgeráka na úrovni prvkov alebo sa z časticovej úrovne vracia do atómovej úrovne. Časticová úroveň je už otvorená, ale ezoterik ešte nevie trvalo zostať na 100 % v časticovej rovine. Teda psychicky prienik dvojníka do časticových jadier nazývame systém dvojníka. Ezoterik, ktorý je trvalo v časticovej úrovni existencie, musí ešte popracovať na tom, aby zmenil spôsob myslenia a je potrebné myslieť podľa princípov a zákonitostí kvantovej fyziky. A tu môže nastať množstvo problémov. V dnešnej dobe vlastne výnimočne nájdete osoby schopné myslieť a konať na základe kvantovej fyziky. A pokiaľ chce ezoterik myslieť a konať v úrovni častíc – tak je žiaduce venovať sa štúdiu a pochopeniu sveta na základoch kvantovej fyziky. Mimoriadne dôležitá je aj požiadavka venovať sa všetkému okolo techniky a technológie. Kto chce niečo dosiahnuť na úrovni dvojníka – čo je prienik psychiky na časticovú úroveň, ten musí prijať techniku a technológiu za svoj životný cieľ. Pokiaľ si niektorý ezoterik myslí, že to pôjde aj bez kvantovej fyziky a technológií – tak chce znásilňovať systém dvojníka a potom v časticovej ezoterike svoj vývoj zastaví.

Ontologická ezoterika. Potreba vstupu myslenia programátorov sa stáva už nutnou potrebou a to hlavne preto, aby ezoterik mohol vnímať systém dvojníka aj intelektuálne. Keď píšeme o premýšľaní na úrovni častíc, tak musíme hovoriť o kvantovej fyzike a jej zákonitostiach. Nie je vhodné pri psychickom prieniku do sveta častíc si ho vysvetľovať v rovine klasickej ľudskej psychiky a tak isto ani v rovine jedincov, ktorí prežili klinickú smrť. Ezoterik prechádza duchovnou ezoterickou cestou. Na začiatku jeho snaženia je klasická ľudská psychika. Hovoríme o psychike a spôsobe myslenia, ktoré sa získava klasickým vzdelaním: základná škola, stredná škola a vysoká škola. Hovoríme o spôsobe myslenia na úrovni prvkov a väčších objektov. Pokiaľ si ezoterik odcvičí rané štádiá klinickej smrti alebo prežije klinickú smrť, tak spozná spôsob myslenia, ktorý je viazaný na atómy a teda na svet mŕtvych spomienok alebo inak povedané, na svet špiritizmu. Osoby, ktoré prežijú klinickú smrť si musia svoj spôsob myslenia a konania upraviť, lebo inak sa musia stať psychiatrickými pacientmi. Teda musia sa pozerať, vnímať a premýšľať o svete a o sebe inak ako doteraz. A nie je vhodné, aby takáto osoba po prežití alebo nácviku klinickej smrti myslela rovnako ako pred prežitím klinickej smrti. Samozrejme, bežní ľudia po prežití klinickej smrti by chceli všetko naspäť, ale klinická myseľ sa už nikdy nedostane do pôvodného stavu. Ezoterik ide samozrejme na duchovnej ceste ešte ďalej, prechádza fungovať dobrovoľne na časticovú úroveň a otvára si psychiku, ktorú označujeme systém dvojníka. Aj v tomto prípade sa musí ezoterik usilovať pozmeniť spôsob vnímania sveta okolo seba a tak isto pozmeniť spôsob myslenia na časticovej úrovni. A premýšľanie na časticovej úrovni vyžaduje vzdelanie v oblasti kvantovej fyziky a jej zákonitosti. Zároveň je potrebné dosiahnuť aj v oblasti techniky, technológií, digitalizácie a robotizácie mimoriadne hlbokú rovinu technického vzdelania tak, ako keby ezoterik absolvoval vysokú školu technickú a hlavne tú časť, ktorá sa venuje logike a histórii vývoja a využitia technických prostriedkov.

Teda keď si ezoterik otvorí systém dvojníka, musí sa naučiť aj inak myslieť a inak nazerať na svet. Je mimoriadne dobré preberať, čo sa len dá od jedincov, ktorí myslia technicky a hlavne programátorsky. A programátori myslia v podobe programovacích jazykov, ontológie, objektového zamerania, zberu informácií a ich spracovania. Ezoterik sa usiluje cez časticovú úroveň byť napojený na reálne objekty, o ktorých premýšľa. Tak isto vyberá o týchto objektoch vlastné spomienky alebo iných ľudí alebo celkovo organickej hmoty. Ezoterik už má pestované mimoriadne schopnosti a tak má prístup aj k iným informačným zdrojom ako je svet mŕtvych, svet dvojníkov, ktorí zostali po smrti organickej hmoty, informácie organickej hmoty v kozme a to UFO. Ezoterik mimoriadne dobre používa schopnosť abstraktného pomenovania a popísania sveta okolo seba na základe podstatných mien, slovies, prídavných mien a dokáže vo svojom mozgu vytvárať rozsiahle abstraktné modely popisujúce fungovanie objektov v kozme. Teda je tu snaha o modelové myslenie a tak isto používanie svojho mozgu ako stimulačného trenažéru. Teda schopnosť vytvárať ontologické modely sveta a simulovať v nich čo najreálnejšie dianie v kozme. Hovoríme o globálnej ontológii a vytváraní modelov fungovania kozmu. Samozrejme, na takéto ontologické modelovanie treba mať vzdelanie a skúsenosti skoro zo všetkých oblastí prírodných a spoločenských vied. Špičkový ezoterik sa vzdeláva celý svoj život a postupne dosahuje takzvanú vzdelanosť polyhistora, tak žiadanú v starovekom Grécku. Dnes sa spoločenské vedy a prírodné vedy rozrástli do mimoriadnej šírky a z tohto dôvodu nie je jednoduché dosiahnuť plné polyhistorické vzdelanie. Možno si poviete, čo má spoločné vedecké myslenie s duchovnom. Má príliš veľa: na jednej strane si ezoterik na duchovnej ceste neustále formuje svoje vlastné neuróny a hovoríme, že každá etapa duchovnej cesty potrebuje premenu neurónov v zmysle organizovania prvkov a ich väzieb na úrovni bielkovín a ich aminokyselín. Tak, ako ľudstvo vyvíja technické stroje a zariadenia, tak ezoterik vyrába vo svojich neurónoch niečo na spôsob vhodného biologického nástroja. Ezoterik na duchovnej ceste prispôsobuje a prerába fungovanie neurónov v 6. oblastiach výskytu. V ezoterike hovoríme o biologickej tvorbe organického zariadenia. Teda ezoterik pravidelnými cvičeniami trvajúcimi aj niekoľko rokov mení svoje neuróny a nervové bunky. Bez týchto zmien neurónov nemožno v ezoterike napredovať. A tieto zmeny treba pochopiť a to vyžaduje neustále zmenu myslenia. Na duchovnej ceste treba meniť zloženie aminokyselín v neurónových, tukových a nervových bunkách.

Rešpektovať kvantovú fyziku a jej prístup naraz z častíc aj najväčších objektov. Častice na dôchodku, častice v aktívnej službe. Koncentrované častice ako súčasť atómového jadra. Častica s najmenším možným desatinným číslom a zároveň s maximálne veľkým priestorom a nekonečne veľkým množstvom súradníc v danej časovej jednotke. Častice ako koncentrovaná súčasť atómov. Atóm ako určité množstvo koncentrovaných častíc. Častice koncentrované v atómových jadrách a tie koncentrované v atóme. Častice koncentrované a atómových jadrách tvoriace atóm a atóm tvoriaci prvky. Prvky. Tuhé látky. Plynné látky. Kvapalné látky. Organické látky. Rozpad atómov, prvkov a tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Na druhej strane makro kozmos a jeho objekty v podobe makiet v zmenšenej mierke. Kozmický objekt bublina. Kozmický objekt skleníková guľa. Kozmický objekt snehová guľa. Kozmický objekt biele bobule. Kozmický objekt čierne bobule. Kozmický objekt balón. Kozmický objekt sklad dáždikov. Kozmický objekt dáždnik. Kozmický objekt sklad banánov. Kozmický objekt banán. Kozmický objekt zemiak. Kozmický objekt strúčky. Kozmický objekt hrášok. Kozmický objekt čierna diera. Kozmický objekt biela diera. Kozmický objekt anti čierna diera. Kozmický objekt pulzačná diera. Kozmický objekt anti čierna diera. Kozmický objekt anti čierna skrížená diera. Kozmický objekt zlatá diera. Kozmický objekt žiariaca diera. Kozmický objekt špongiovitá diera. Kozmický objekt sklovitá diera. Kozmický objekt magnetar. Kozmický objekt galaxia. Kozmický objekt súhvezdie. Kozmický objekt slnečná sústava. Kozmický objekt planéta. Kozmický objekt hviezda.

Venujeme sa tu ontologickým výrazom, ktoré sa pohybujú okolo častíc a okolo extrémne veľkých objektov. Keď ezoterik vníma naraz cez systém dvojníka kozmos plný častíc a kozmos plný extrémne veľkých objektov, tak má vhodný základ pre kvantové myslenie, ktoré je potrebné pre pochopenie a spoznanie systému operujúceho na časticiach. Nemožno vnímať činnosť, aktivitu a históriu sveta extrémne veľkých objektov bez extrémne malých objektov. Raz za čas je vhodné, aby ezoterik využil svoj intelektuálny potenciál a jasnejšie si zadefinoval, o čom je vlastne duchovná cesta ezoterika. Je potrebné, aby pri duchovnom vývoj pestoval aj svoj intelektuálny potenciál, k tomu pridával aj neustále prerábanie svojich neurónov a v nich endoplazmatických retikúl, bielkovín a aminokyselín. A ezoterik trvalými meditáciami postupne pozmení zoskupenie prvkov v aminokyselinách a tým dovolí tejto časti neurónov prijať vhodné impulzy a vytvoriť v neurónoch trvalý systém dvojníka. Ezoterik postupne nespúšťa dvojníkov cez chemické pochody v ústnej dutine, ale cez nové neurónové programy vo svojom tele.

Ektoplazma celkovo. Druhy ektoplazmy. Ezoterici tohto zoskupenia sa postupne prepracovávajú k vývojovej etape dvojník UČI asi 104. Teda dá sa konštatovať, že je tu určitý 2,5-ročný aktívny vývoj systému dvojníka. Systém dvojníka začína dvojníkom číslo jedna a ide o cvičenia, kde sa ezoterik na diaľku psychicky premosťuje na patologické osoby, ktoré tvoria systém dvojníka. A potom postupujú ďalšie vývojové etapy až po dnešnú etapu vývoja pod označením 104. Ezoterikom musí byť jasné jedno a to, že kde a ako sa bude vyvíjať dvojník – určuje systém dvojníka úplne sám. Ezoterik, pokiaľ je múdry, nediktuje žiadne požiadavky dvojníkovi, mohol by zblokovať jeho potenciál. Tento prístup je nutné dodržať, aby sa v oblasti ezoteriky dvojníkov dosiahlo možné maximum. Pokiaľ sa ezoterik rozhodne násilne a nevhodne vtláčať dvojníkovi svoje požiadavky na budúci vývoj, tak obmedzí postup k maximálnemu vrcholu v systéme dvojníka. Teda ezoterik tohto zoskupenia sa psychicky usadil na časticovej úrovni, ktorú v ezoterike voláme systém dvojníka UČI. Ezoterik má za sebou klasickú ezoteriku, ktorá je charakterizovaná prienikom psychiky na úroveň prvkov. To je klasická ezoterika, do ktorej je nutné pre poriadok vložiť hlavne poznatky medicíny a jej pojmový aparát. Potom musí mať ezoterik za sebou ďalšiu etapu a to je psychicky prienik na úroveň atómov a táto úroveň je spojená s nácvikom alebo prežitím raného štádia klinickej smrti. Psychika ezoterika sa trvalo zmení a preniká do sveta, kde skončia spomienky organickej hmoty v kozme. Hovoríme o svete mŕtvych spomienok alebo o špiritizme. V systéme dvojníkov psychika ezoterika prešla operovať na úroveň jadier atómu a to sú protóny, neutróny a pozitróny. A musí sa dostať ešte hlbšie na úroveň prvkov ako sú kvarky, leptóny, antičastice a podobne. V ezoterike tieto častice voláme lieviky, mačacie packy, hadíky, praclíky, hviezdičky, perličky, sklenené kocky, čierne kvapky, biele kvapky. V tejto úrovni je možné na večnosť uložiť spomienky. Ezoterik pracuje aj v hlbšej rovine a to rovno v rovine samotných častíc. Túto úroveň dosahuje cez systém magnetara, čo sú reálne fungujúce objekty v kozme a najbližší je v susediacom súhvezdí. Magnetar je mechanizmus, ktorý je viazaný úzko na sklovité diery. Pod sklovitými dierami tu rozumieme gigantické objekty v kozme obsahujúce výhradne iba sklovité častice a nič viacej. Tieto v určitom množstve pretvára do systému častíc s najmenším možným desatinným číslom, s najväčšou možnou rýchlosťou, extrémne veľkým priestorom často aj veľkosti makety skleníkovej gule – čo je v ezoterickej meta vede o kozme popísaná gigantická štruktúra. Tieto častice sa najčastejšie presúvajú na okraj kozmických objektov popísaných v ezoterických meta vedách. Ide o najväčší objekt v podobe makety bubliny, ktorá obsahuje asi 10 makiet skleníkových gúľ a v nich po 10 makiet snehových gúľ a skoro v každej snehovej guli sú biele a čierne bobule. V bielych bobuliach sa nachádza maketa balónu a v balóne je tisíc skladov po tisíc dáždnikov a tak ďalej. Tento druh častíc je vhodný na extrémne rýchle cestovanie v reálnom kozme. Ale nie je vhodný na ukladanie spomienok po smrti ezoterika. Tejto oblasti sa ezoterik so systémom dvojníka na časticovej úrovni vyhýba v zmysle uloženia spomienok po svojej smrti.

Ezoterik cvičí systém dvojníka cez svoje neurónové systémy v tele a vyhýba sa realizovať systém dvojníkov výhradne cez biochemickú sugeráciu v ústnej dutine prenášanú na biochémiu mozgu. Pokiaľ chce ezoterik svoje spomienky uložiť do častíc, tak je potrebné, aby ezoteriku vytrvalo precvičoval a prerábal svoje vnútorné neurónové štruktúry. A to hlavne neurónové bunky a tukové bunky. V nich hlavne endoplazmatické retikulá, bielkoviny, aminokyseliny a v nich kombinácie a väzbovitosti prvkov, atómov a častíc. A tu dosahuje potom trvalé usadenie impulzov. Teda v neurónoch si ezoterik buduje niečo ako neurónový organický automat. Tento organický automat udržuje psychiku ezoterika v rovine častíc a postupným cvičením zabraňuje vráteniu psychiky do úrovne atómov a do úrovne prvkov. A ezoterik sa natrvalo usadzuje v rovine častíc a tu sa jeho psychika učí vhodne fungovať. A na to, aby tu vhodne fungovala, potrebuje zvládnuť mimoriadne špecifický systém tvorby a udržania ektoplazmy v tele. Ezoterik začína hľadať jedincov, ktorí tvoria ektoplazmu. Vo väčšine sú to prípady, ktoré aj v dospelosti majú embryonálne bunky a teda genetickú poruchu, ktorá sa prejavuje absenciou detských a dospelých buniek. Tieto osoby už mali byť v zásade mŕtve, ale organizmus prešiel fungovať na časticovú úroveň a tvorí ektoplazmu. Tieto osoby nemajú automaticky dvojníka, lebo neprišlo k bujneniu epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela. A ezoterik cez systém dvojníka preberá systém fungovania na časticiach. Takéto osoby tvoria mimoriadne divoké bludy a ezoterik tieto šialené fantázie zvláda prísnou logikou. Tieto osoby sa zaujímajú o všetko, čo súvisí s mŕtvymi časťami ľudí a zvierat. Takýmto osobám sme priradili názov osoby tvoriace ektoplazmu. Teda z tiel týchto osôb môže vytekať špeciálna časticová hmota a môžu sa z nej tvoriť hmotné veci. Ale takáto úroveň patológie je výnimočná a spojená ešte aj s degeneráciou mozgových štruktúr. Ezoterik nepotrebuje ani si neželá dosahovať takéto stavy a v zásade ich nemožno ani nacvičiť, pretože k tomu treba mimoriadne poškodenie veľkého mozgu. Ezoterik potrebuje dosiahnuť tvorbu ektoplazmy, ktorú je možné vnímať iba veštecky a mimozmyslovo. Ide o bielu tečúcu časticovú hmotu. Senzibilné a veštecké osoby môžu vnímať toky týchto látok. Ezoterik si na výcvik tvorby ektoplazmy vyberá hlavne videá na internete o nespútanej fantázii a aby to malo svoje grády, tak použije videá 3D a 4D, kde sa fantázia rozvíja do diabolského šialenstva. Nájdete si k inšpirácii skupinu videí na tejto stránke. Dokonalé bludy netvorí myseľ človeka, ale matematicky modelovaný softvér.

Ezoterik hľadá ďalšie možnosti psychickej manipulácie na úrovni ektoplazmy. Ektoplazmu dobre popísal Brětislav Kafka v knižke Parapsychológia. Ektoplazmu môžu tvoriť aj osoby, ktoré sa vydali na cestu šamanských tradícií, tranzového tanca, ktorý sa skorej podobá na epileptický záchvat. Tieto osoby nevhodne siahajú po halucinačných drogách, poškodzujú si chemické pochody vo svojom tele a dosahujú časticovú psychiku iba dočasne a zároveň sú schopné prenikať chaoticky a nekoordinovane do kozmu a časticového sveta. Dôležitú zložku tu zohráva aj tranzové búchanie do bubna. Ezoterik zberá cez systém dvojníka informácie o takýchto osobách a učí sa vhodnejšie operovať v časticiach svojho tela. A znovu svoj výcvik realizujú ezoterici cez videá súvisiace s polárnou žiarou a jej softvérového spracovania 3D a 4D. Potom sú tu 3D a 4D videá o láve, bleskoch, fotónoch, žiarení supernovy a iné. Ezoterik postupuje pomaly, neponáhľa sa. Ezoterik trvalo začína vhodne modelovať toky častíc podľa toho, kde to systém dvojníka potrebuje.

Ontológia výrazu veda. Ontológia výrazu prax. Ontológia výrazu výskum.
Ontológia výrazu ezoterik na úrovni prvkov. Ontológia výrazu ezoterik na úrovni atómov. Ontológia výrazu ezoterik na úrovni častíc. Ontológia výrazu ezoterická cesta. Pojem veda je pre ezoterika tohto zoskupenia významov mimoriadne dôležitá. Dokonca sa stáva aj spornou metódou, voči ktorej budú amatérski ezoterici mimoriadne silne protestovať. V zásade príchodom medicíny do ezoteriky je aj snaha očisť ezoteriku od bludov, fantázií a nerealistických želaní. Ezoterika a vedecké bádanie v oblasti medicíny je vlastne základná štruktúra novodobej ezoteriky zdravého rozumu a poriadku v oblasti ezoteriky. Ezoterik k vede a vedeckým poznatkom pristupuje inak ako bežný vedec. Ezoterik celou silou svojej vôle využíva vedecké poznatky výhradne iba pre rozvoj ezoteriky a nie naopak, ako to bolo celú históriu ezoteriky. Ezoterickí jedinci dali v rámci histórie vede a vedeckému bádaniu množstvo podnetov a smerovaní. Ezoterik stavia ezoteriku na základoch prírodných, spoločenských a v poslednej dobe aj na technických vedách. Teda preberá všetko overené a dokázané do ezoteriky za účelom zreálnenia a postavenia ezoteriky na kvalitné a racionálne základy. Ezoterik má aj ďalší záujem a to o polyhistorické vzdelanie do všetkých spoločenských, politických a technických vied. V bežných vedeckých kruhoch je požiadavka hlboko sa špecializovať na jednu až dve vedné oblasti a technickú zdatnosť. Pre ezoteriku a duchovné aktivity je potrebné sa zorientovať a ovládať všetky vedné disciplíny. A tak ezoterik trvalo desiatky rokov prehlbuje svoju všestrannosť naprieč vedou a výskumom. Všetko tak, aby to bolo výhradne na prospech ezoteriky a nie naopak. A ezoterik prehlbuje poznanie a praktizovanie vedeckých metód poznávania a overovania. Ezoterik, ktorému po čase nebudú stačiť klasické vedecké poznatky, sa ocitne v meta ezoterických vedách, kde všetko stojí na nepriamych dôkazoch a tento stav bude vyžadovať mimoriadne dôsledne aplikovať logiku možného a reálneho. Ezoterik si uvedomuje, že ezoterickú cestu treba hlavne zrealizovať priamo vo svojich neurónových oblastiach. A to vyžaduje desiatky rokov meniť svoje neuróny a budovať nové neurónové programy na jednotlivé ezoterické schopnosti (program v zmysle naučil som sa písať). Pokiaľ chce ezoterik napredovať na duchovnej ceste, tak musí prerábať svoju psychiku, svoje postoje a k tomu neurónové bunky zvnútra až na úroveň prvkov, atómov a častíc. Ezoterik si musí vo svojom mozgu vybudovať neurónové mechanizmy, aby sa dostal k rôznym zdrojom informácií. Sú to jednak uložené informácie v organických objektoch, potom vo svete mŕtvych na úrovni sveta atómov a tak isto zo záznamov dvojníkov na úrovni častíc. Ezoterik vytrvalo cvičí desiatky rokov a postupuje a systematicky preberá prax iných ezoterikov organického pôvodu. Je potrebné, aby sa ezoterik vzdal vlastnej duchovnej činnosti a nastúpil duchovnú cestu, kde cvičí to, čo systém vyžaduje, aj keď mu to práve nechutí. Nie je múdre cvičiť sám, ale aspoň v 30 člennej skupine a porovnávať postupy s postupmi iných ezoterikov.

Ezoterik na úrovni prvkovej musí zvládnuť základy ezoteriky a to hlavne čítaním ezoterickej literatúry a precvičovaním všetkých dostupných techník v daných knižkách. Potom je potrebné sa začať venovať vedám medicínskym. Základom modernej ezoteriky sa stalo jej prepojenie na medicínsku anatómiu a terminológiu. A tak isto je mimoriadne dôležité venovať sa základom psychológie a cvičiť základné psychologické cvičenia. Ezoterická cesta vyžaduje neustále vytváranie netradičných schopností rovno v neurónoch tela a to prináša aj dočasné psychické problémy. Tieto sa ezoterik musí naučiť postupne zvládať. Na ezoterickej ceste je potrebné sa začať vzdelávať vo všetkých prírodných, technických a spoločenských vedách. Mimoriadne vhodný nástroj je Wikipédia a internet v spojení s knižkami z knižnice. Ezoterik si pestuje mimoriadne mimozmyslové schopnosti rovno v neurónoch. To je jedna časť duchovnej cesty a druhá časť duchovne cesty je mimoriadna všestranná vzdelanosť. Budovanie mimoriadnych schopností po celú duchovnú cestu a zároveň stať sa večným študentom, ktorý sa neustále vzdeláva a všestranne zdokonaľuje. Bez tejto kombinácie nemožno na ezoterický vrchol a to je systém dvojníkov. Ezoterik na úrovni atómov sa musí psychicky prebojovať do atómov svojho tela a svojho okolia. Je to moment zlomu, kde treba odcvičiť rané štádiá klinickej smrti a otvoriť si psychiku do sveta mŕtvych spomienok, ktoré zostávajú po smrti ľudí, zvierat a rastlín. Tu ezoterik študuje a cvičí všetko okolo špiritizmu, nekromancie a klinickej smrti. Zároveň sa ezoterik musí naučiť veštecky vnímať informačné polia vo svete mŕtvych a dostane možnosť získať mimoriadne cenné informácie o organickej hmote. A zároveň je tu začiatok cesty a úsilie o uchovanie spomienok po smrti ezoterika. Vstup do sveta mŕtvych spomienok je aj cestovný lístok psychicky sa dostať mimo planétu Zem.

Ezoterik na časticovej úrovni vstúpil do sveta kozmického objektu magnetar. Tento operuje v kozme na úrovni častíc. Napríklad Slnko operuje na úrovni atómov a atómových jadier. Teda snaží sa všetky prvky dostať do roviny atómov. Magnetar na rozdiel od čiernej diery dostane psychiku ezoterika k najmenším možným časticiam s najmenším možným desatinným číslom, s najväčším možným energetickým potenciálom, s najväčším možným priestorom a najväčšou možnou rýchlosťou. Napríklad častice kvarky sú už mimoriadne veľké častice, s poklesom objemu priestoru, energie a schopnosti sa spojiť navzájom s množstvom iných častíc. Ezoterik tento svet naj potrebuje iba na rýchle premiestňovanie v hlbočinách kozmu. V tomto svete naj častíc sa nedajú uložiť spomienky po smrti ezoterika. Tie možno uložiť na úrovni častíc ako sú kvarky, leptóny a antičastice. Ezoterik prenikol na časticovú úroveň a začína pestovať systém dvojníka. A tu narazí na množstvo problémov. Musí mnohoročným úsilím možno až 5 rokov vytvoriť vo svojich neurónoch program na trvalé usadenie na úrovni častíc. Musí zmeniť spôsob myslenia a zdokonaliť ho, aby pochopil svet na úrovni častíc a k tomu je potrebné začať štúdium kvantovej fyziky. To je iba základ a k tomuto základu musí pridať štúdium hardvéru, softvéru, techniky, automatizácie, robotizácie, digitalizácie, informačných technológií, kybernetiky, štatistiky a kozmických technológií. Tento postup je nutný, aby mohol ezoterik dosiahnuť takzvaný časticový intelekt. Inak nepochopí, ako funguje svet častíc. Je zrejmé, že množstvo ezoterikov odradí takýto prístup a zablokuje im cestu k vrcholu ezoterickej cesty.

Zatiaľ sa asi dva roky venujeme oblasti techniky a technológie. Aby ezoterik spoznal oblasť techniky a technológie, je potrebné si stanoviť jasné pravidlá prieniku do tejto oblasti. Ezoterik nevstúpil na tejto oblasti preto, aby rozvinul niečo v oblasti techniky a informačných technológií. Ezoterik túto oblasť prišiel vyrabovať, zmocniť sa jej a dostať ju do ezoteriky ako nástroj ďalšieho duchovného rastu. Tak, ako to spravil v oblasti medicíny a ostatných prírodných a spoločenských vied. A tento prístup vyžaduje študovať oblasť techniky mimoriadne široko a všestranne. V prvom rade z hľadiska histórie a pochopiť, ako každý vynález fungoval. Teda postupovať od kameňa, palice, kosti v ruke pravekého človeka. Ešte je tu potrebné, aby oblasť techniky nerobil iba teoreticky, ale prakticky minimálne v oblasti programovania a informačných technológií. A na záver zbierka základných pojmov, ktoré technokratický ezoterik potrebuje zvládnuť. Dobrý zdroj je www.cs.wikipedia.org alebo www.sk.wikipedia.org. Vhodné je pozeranie obrázkov na Google.

Mechatronika. Riadiace systémy. Analogické riadenie (podľa časových úsekov). Binárne riadenie (Zapnuté – Vypnuté). Číslicové riadenie (impulzy). Logické systémy (matematická logika). Sekvenčné systémy (za sebou idúce operácie UML, diagram, ontológia). Regulačné systémy (stabilizátor, regulátor). PCL (programovateľný automat). Mechanické riadenie – prevody, prevodovka. Elektrické riadenie – stýkače, relé, vypínač, chránič. Kontaktné riadenie – rozdeľovač. Programové riadenie – diagram, programovanie. Elektromagnetické riadenie – elektrický motor. Pneumatické riadenie – kompresor. Logické riadenie. Digitálne riadenie. Mechanické riadenie. Elektrické riadenie (relé). Elektronické riadenie (tranzistor). Pamäť. Číslicová pamäť (ROM na čítanie). Mechanická pamäť (dierná páska). Optická pamäť (čiarový kód). Magnetická pamäť (disk, páska). Polovodičová pamäť PROM (dióda). Pamäť RAM. Programovateľné automaty (PA). Informatika. Počítačová veda. Informačné technológie. Technológia. Technika. Teória informácií. Automat. Teória automatov. Automat – robot. Priemyselný robot. Internetový robot. Programovanie robotov. Programovací jazyk AWL (príkazový jazyk). Niečo ako asembler. Strojový kód. Jednočipový počítač. Neumannova architekúra – páska. Harvardská architektúra – dierna páska – dierny štítok. Programovací jazyk ST (štruktúrovaný text) niečo ako Pascal. Programovací jazyk KOP (kontaktová schéma) – grafická analógia s obvodmi. Knižnica FSB. Schéma obvodov.

Elektronika. Výbojky. Lasery. Usmerňovač. Poistky. Zosilňovač. Oscilátor. Osciloskop. Logický obvod. Kód. Čiarový kód – EAN. Grayov kód. Lineárny kód. Codabar. Code 39, 128. Logický obvod. Čítač. Čítač s integrovaným obvodom (impulzy hodín, generátor impulzov. Čítač a posuvný register (iný druh čítača). Hodinky. Kyvadlo. Digitálne hodinky. Piezoelektrický jav. Atómové hodiny. Oscilácia. Kardiostimulátor. Generátor – niečo vytvára. Jednočipový počítač – mikropočítač – integrovaný obvod. Časovač. Kalkulačka. Dejiny počítačov. Logaritmické pravítko. Počítadlo. Telegrafia – morzeovka. Telex – ďalekopis. Maják. Zvon. Minaret. Echolokácia. Vysielačka. Fotoaparát. Kamera. Chromatograf. Tenzometria. Váhy. Radar.

Kvantová fyzika. Častica. Atóm. Prvky. Protónové číslo. Nukleónové číslo. Nuklid. Izotop. Jadrová syntéza. Zariadenie Tokamak. Plazma. Blesk. Polárna žiara. Slnečný vietor. Hviezda. Chemický prvok. Prirodzená rádioaktivita. Ionizačné žiarenie. Žiarenie. Žiarenie alfa. Žiarenie beta. Elektromagnetické žiarenie. Žiarenie gama. Astrofyzika. Vedecké modelovania. Počítačová simulácia. Neutrínová astronómia – neutrína. Kozmické žiarenie – protóny – jadrá Hélia – elektróny. Temná hmota. Teória superstrún. Teória všetkého.

Hardvér. Procesor. Architektúra procesoru. Integrovaný obvod. Elektrický obvod. Magnetický obvod. Magnetické pole. Elektrický prúd. Procesor. Počítač. Strojové inštrukcie. Program. Strojový kód. Elektronika. Integrovaný obvod. Základová doska počítača. Architektúra procesoru. Strojové inštrukcie. Sčítanie. Odčítanie. Logický súčet. Logický člen. Logické funkcie. Centrálny procesor. Aritmeticko – logická jednotka. Procesorový register. Digitálny signálový procesor. Analogický signál – previesť na digitálny signál. A/D Prevodník – analogický na digitálny previesť. D/A Prevodník – z digitálneho na analogický previesť. Diskrétne súčasti procesora. Galvanický článok – druh jednoduchšieho procesora. Rezistory – druh jednoduchšieho procesora. Kondenzátor – druh jednoduchšieho procesora Cievky – druh jednoduchšieho procesora.

Pridaj komentár