Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá stojí na systéme dvojníkov. Ezoterik sa vie dostatočne dobre koncentrovať do svojho vnútra. Dá sa to porovnať s tým, ako sa človek skoncentruje do svojho mozgu, keď nad niečím premýšľa alebo ho niečo trápi. Hovoríme, že sa utiahol do seba. Tento stav sa podobá koncentrácii osoby, u ktorej prepukla v tele bolesť a táto sa nedá utíšiť. Osoba sa koncentruje, vyhľadá bolestivé miesto a snaží sa bolesť utíšiť.

Ezoterik považuje koncentráciu do svojho tela za základ duchovnej cesty. Teda do určitej miery stráca na určitý čas záujem koncentrovať sa na predmety vonkajšieho sveta. Samozrejme, že ezotericky ladení ľudia majú väčšie tendencie uzatvárať sa do seba a svojho sveta ako štandardní ľudia. Ezoterik si je plne vedomý, že dočasne sa uzatvára do vnútorného sveta, ale nie preto, aby utekal z vonkajšieho sveta, ale aby spoznal sám seba a svoje orgány, systémy, svoje bunky, molekulárne organické prvky, atómy a nakoniec aj svoje vlastné častice.

Koncentrácia je základný pracovný nástroj ezoterika na duchovnej ceste. Ezoterik postupne hľadá tie najvhodnejšie techniky, ako sa postupne skoncentrovať do celého tela a nielen do nejakej časti. Ezoterik sa pozrie na menší predmet pred sebou a potom túto koncentráciu prenesie do svojho vnútra, napríklad na časť veľkého mozgu. Ezoterik sa znovu pozrie na predmet a znovu sa skoncentruje do ďalšej časti svojej hlavy. A takto môže zahájiť svoju cestu do seba. Je to veľmi hrubá technika koncentrácie. Keď zistí svojou intuíciou a odhadom, že v tele má miesta, kde sa takto nedokáže koncentrovať, tak danú oblasť precvičuje až dovtedy, kým sa do nej nedokáže voľne koncentrovať.

Veľmi dôležitá koncentrácia sa musí previesť do neurónových vrstiev veľkého mozgu, ktoré sa nachádzajú na jeho povrchu. Napríklad sa zahľadíte do modrej oblohy s mrakmi. Koncentrácia na oblaky a potom koncentrácia do mozgu na neurónové oblasti. A znovu koncentrácia do oblakov v diaľke a znovu do mozgu. Takto postupne psychicky preniknete do tejto oblasti svojho tela.

Podobné koncentračné cvičenia prevediete pred sebou na bod veľkosti čerešne. A potom koncentrácia naspäť do stredného mozgu, do 32 dvoch častí v strednom mozgu.

Ezoterik si vystrie vodorovne ruku pred seba a zdvihne hore palec svojej ruky. Koncentruje sa na palec a koncentráciu potom prenáša do 20 neurónových oblastí v mozočku.

Koncentrácia do miechy sa cvičí koncentráciou cez sluch na zvuky za chrbtom asi tak jeden až dva metre a túto koncentráciu prenáša do miechy v chrbtice.

Koncentráciu do brušného mozgu treba realizovať koncentráciou na povrch kože a túto koncentráciu prenášať do brušného mozgu v stene tenkých a hrubých čriev. A tak isto opakovane mnohokrát.

Koncentrácia do ganglií rôznych veľkosti po celom tele. V tomto prípade sa koncentrácia zo zubov prenáša do ganglií. A tak isto opakovane a mnohokrát.

Koncentrácia na kosti a prenášanie tejto koncentrácie do vnútra buniek, kde sú drsné endoplazmatické retikulá. Ezoterik dosiahne hlboký psychický prienik do endoplazmatických retikuliek.

Koncentrácia do molekulárnych štruktúr kovových prvkov vo vnútri endoplazmatických retikuliek. To už musí zabezpečiť samotný dvojník, lebo ezoterik to nedokáže zrealizovať. A tak koncentráciu do úrovne prvkov a v nich atómov a v nič častíc realizuje výhradne systém dvojníkov s tým, že dvojník všetko zabezpečuje za účasti ezoterika a jeho vhodného naladenia.

Koncentrácia na úroveň uloženia impulzov dvojníka do úrovne atómov a častíc v organických prvkoch vo vnútri endoplazmatických retikuliek. Snaha zájsť až do impulzovej roviny v týchto orgánikoch a takto vstúpiť do najhlbšej roviny informačného systému človeka. Je to jedinečný moment spoznávania a prebratia riadenia vlastného informačného systému.

Dvojník 5 000 Silva – Zen kabala
Ide tu o to, aby sme aj mozočkovú ezoteriku, ktorá doteraz bola výhradne postavená na kabalistickej ezoterike, spravili univerzálnejšiu a vhodnejšiu pre ezoteriku a celkovo pre ezoteriku dvojníkov. Samotný systém dvojníkov nás nasmeroval do Japonska. Tu sme meditovali na bonsai, ikebanu, zen záhrady a samurajské meče. Znovu treba dať pozor na to, aby ste nemeditovali na bonsai a ikebanu, ktorá prešla komerčným prostredím a namiesto meditačných hodnôt vyžarujú esteticko umelecké špekulácie. Samozrejme, že na zen kabalu už treba mať za sebou niekoľko rokov meditácií židovskej kabaly priamo s 10 % koncentráciou do mozočku. Podrobnejšie Kabala škola. Špecifická je meditácia na samurajské meče a najlepšie na tie historicky najstaršie a hlavne znaky, ktoré sa do ich vyryli. Tak isto je treba si uvedomiť magické rozmery kováčstva, ktoré sa pri výrobe samurajských mečov praktizovalo fanatickým spôsobom. Celkovo je zaujímavý práve tento japonský fanatizmus v oblasti ezoteriky. Nezabúdať na rezonancie pri brúsení a kovaní samurajských mečov. Práve systém brúsenie samurajských mečov môže spojiť znakovú ezoteriku v mozočku so systémom rezonancií.

Ezoterik je osoba, ktorá má mimoriadny záujem spoznať informačný systém svojho tela. Ezoterik si uvedomuje, že jeho telo prijíma a spracováva množstvo informácií. Ezoterik si kladie otázku, kde sa v ňom samotnom informácie ukladajú, ako sa premiestňujú informácie v jeho tele. Ezoterik sa zaujíma, čo bude po smrti s jeho spomienkami. V rámci reinkarnácie sa usiluje, aby jeho spomienky zostali po jeho fyzickej smrti vcelku a získali do seba niečo ako program, aby mohli pokračovať vo svojej aktivite. Ezoterik skúma javy, ktoré sprevádzajú ľudskú smrť a špeciálne vešteckými technikami skúma, čo sa v rámci zomierania deje s informáciami, či už z ľudskej rasy, nižších organizmov, ale aj nižších druhov zvierat. Tak isto ezoterik skúma, čo sa deje s informáciami organického života v kozme.

Ezoterikovi je známe, že ľudia produkujú vo svojom tele informácie. Informácie sú do ezoterika už vložené pri splynutí spermie a vajíčka. Tieto organické objekty už v sebe nesú všetky informácie na to, aby sa mohol narodiť človek. No nenesú všetky informácie na to, aby sa z embrya stal človek mysliaci. Na to musí človek nasať do seba ďalšie informácie. Tieto informácie sú špeciálne uchovávané ako ľudská história a ľudská civilizácia. Pokiaľ by ľudské dieťa neprijalo ľudské vzdelanie a výchovu, tak by sa nemohlo stať človekom a pravdepodobne by zostalo na úrovni nemysliaceho zvieraťa. Dieťa musí cez rodičov a ľudské objekty prijímať špecifické ľudské informácie, aby sa hneď od vývoja mozgu neuróny doladili na ľudskú existenciu.

Príkladom môžu byť mentálne zaostalé deti z toho dôvodu, že nedostali dostatočnú ľudskú starostlivosť práve v ranom detstve. Neurónové štruktúry mozgu sa dostatočne nerozvinú a psychika dieťaťa sa rozvinie iba na úroveň pravekého, prípadne prírodného človeka. Teda po intelektuálnej stránke budú nedostatočné rozvinuté jeho ľudské návyky a jeho intelekt bude pravdepodobne siahať napríklad do piatej ľudovej školy. Teda už tu vidieť, akú dôležitú úlohu hrá skutočnosť, aké informácie človek získava zo svojho okolia.

Ezoterik je osoba, ktorá ako každá iná prijíma informácie a to hlavne cez oči, uši, jazyk, nos a povrch tela (hlavne povrch kože rúk a chodidiel). Ezoterik ako každá iná osoba prijíma aj informácie zvnútra vlastného organizmu (činnosť orgánov, systémov a buniek tela) a tak isto aj z procesu spracovania vonkajších informácií a určite sem treba zaradiť vnútorný hlas človeka a jeho schopnosť myslieť a veci premýšľať. Ezoterik ako každá iná osoba prijíma počas svojho života určitý objem informácií a prijíma ich o určitých javových skutočnostiach, ktoré súvisia s nejakým objektom a objektmi v kozme. Tieto možno zaradiť do dvoch základných kategórií a to objekty pozmenené aktivitou organickej hmoty a objekty, ktoré vytvárajú a menia samotné sily kozmu.

Ľudská rasa si vytvorila systém prijímania informácií z rôznych objektov v kozme. Samozrejme, nie všetkých, niektoré objekty sú tak extrémne malé a extrémne vzdialené, že zatiaľ nie je v možnosti človeka prijímať o týchto objektoch informácie. Hovoríme tu o hlbinách kozmu a extrémne malých objektoch ako sú úrovne za hranicou častíc. Ezoterik vo svojich metafyzických štúdiách založených na vešteckých schopnostiach a psychických prienikoch do kozmu a časticového sveta hovorí aj o menších objektoch ako častice a to medzičastice. Medzičastice sú objekty tak extrémne malé, ako keď za 0,00000 dáte odhadovo trilión núl a jednotku. Takéto medzičastice už sú tak malé, že iba sú a nevyvíjajú skoro žiadnu aktivitu. V tomto stave sa medzičastice vnútorne otočia a začnú do seba naberať podobné medzičastice. Hľadajú a spájajú sa do normálnych častíc.

Tak isto ezoterik v rámci metafyziky hovorí o extrémne veľkom kozme o rozmere 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov). A to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť. Dávame to do makety balóna a do balóna dávame asi 1 000 skladov po 1 000 dáždnikov. Každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov banánov. A každý sklad banánov obsahuje asi 10 000 banánov. V každom banáne je asi 5 zemiakov. V každom zemiaku asi 1500 strukov, v každom struku asi po 5 hráškov a v každom hrášku asi 2 000 galaxií. A v každej galaxii súhvezdia a planéty.

Ezoterik je osoba, ktorá na rozdiel od bežných a štandardných jedincov prenikne cvičeniami do svojho tela a tak isto do svojho informačného systému. Klasické osoby prenikajú do svojho vnútra minimálne, ezoterik svoju existenciu postaví na prieniku do seba a až neskoršie zo seba do vonkajšieho sveta. Ezoterik postupne hľadá možnosti, ako preniknúť do svojich buniek, bunkových štruktúr molekulárnych prvkov a nakoniec do atómov a častíc. Ide o ucelený prienik do základnej podstaty sveta ako takého. A potom sa ezoterik vydáva do vonkajšieho sveta a snaží sa vo svojej meditačnej praxi prenikať do všetkého v makrokozme planét a súhvezdí. A potom znovu do prvkov, atómov a častíc týchto objektov.

S psychickým prienikom do mikrosveta častíc a makrosveta planét, súhvezdí a galaxií treba riešiť problematiku prísunu extrémneho množstva veľmi špecifických informácií. A na takýto nával si musí ezoterik v predstihu pripraviť vlastný informačný systém. Ezoterik má na pamäti, že neuróny v 6.oblastiach majú svoju kapacitu a keby sa kapacita prekročila, tak by ezoterik nemohol myslieť a premýšľať logicky. Prešiel by na premýšľanie v obrazoch. Takéto patologické prejavy sme mohli veštecky vnímať u vedeckých pracovníkov, ktorí svoj mozog presýtili enormným množstvom informácií. A tak ezoterik musí čeliť tomuto problému aj tým, že sa zaujíma o svoj informačný systém, ako funguje, kde je v tele ezoterika uložený. Tak isto ezoterik neustále hľadá efektívnejšie formy myslenia, zberu a teoretického a praktického využitia získaných spomienok.

Ezoterik si uvedomuje hodnotu svojich spomienok a považuje spomienky reálne za najväčšie bohatstvo svojej existencie. Ezoterik tuší, že po jeho smrti môžu zostať jeho spomienky a môžu do seba prijať program vedúci k posmrtnej aktivite. Ezoterik odmieta naivné predstavy o minulých životoch a návrate človeka z definitívnej smrti naspäť do života. Ezoterik teda počas života prijíma do seba také informácie, ktoré majú iný zmysel ako informácie o bežnom ľudskom živote. Ezoterik chce byť presýtený informáciami o kozme, organickom živote v kozme a celkovej múdrosti organického života v kozme. Aký zmysel by malo ukladanie informácií o haluškách a zemiakoch? Samozrejme nemožno očakávať od bežných jedincov, že niekedy pochopia a precítia zmysel uchovania svojich spomienok na večné obdobia.

Ezoterik si uvedomuje svoj informačný systém vo svojich drsných endoplazmatických retikulkách vo vnútri buniek. Tieto drsné endoplazmatické retikulká sú mikroorganicky vo vnútri buniek a podobajú sa mini plástom zo včelieho úľa. Vystavané sú z molekulárnych štruktúr prvkov. V skladbe prvkov nechýbajú kovové prvky. A keď psychicky preniknete až na rovinu atómov a častíc v prvkoch v endoplazmatických retikulkách, tak tu sa ukladajú informácie ako impulzy rezonancií. Môžeme to porovnať k hard diskom počítačov. Endoplazmatické retikulká s informačnými rezonanciami sa nachádzajú hlavne v neurónových bunkách 6 oblastí a vo všetkých tukových bunkách.

Psychika ezoterika sme preniká cez systém Dvojníka 5 000 Silva – Anjel. Ezoterik sa skoncentruje na objekt v tele, napr. srdce. Náhle sa preľakne a prenesie koncentráciu do endoplazmatických retikuliek a tu vyhľadá všetky informácie o srdci. Ezoterik veštecky vyciťuje, či sa informácie z neurónových a tukových buniek vyzbierali a nie sú blokované alebo ezoterik vyzbieral úplne iné informácie. Koncentrácia do orgánov a prenesenie tejto koncentrácie do endoplazmatických retikuliek vo vnútri neurónových a tukových buniek. Takto sa dá koncentrovať na všetky objekty v tele aj mimo telo a tiež v hĺbke kozmu. Potom na svet mŕtvych na úrovni atómov – svet spomienok organickej hmoty v kozme. Centrá v neurónoch na riadenie tejto činnosti. Vyberanie spomienok a ich vizualizácia. Potom na úrovni častíc – dvojníci, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. Centrá v neurónoch na riadenie tejto činnosti. Vyberanie spomienok a ich vizualizácia. Potom na objekty v kozme – reálne astronomické objekty v kozme. Centrá v neurónoch na riadenie tejto činnosti. Vyberanie spomienok a ich vizualizácia.

Testy stavu dvojníkov
Realizujeme oblasť ezoteriky, ktorá sa tu ešte nerealizovala. A táto situácia vyžaduje aj iný prístup ako doteraz. Už nemáme kde čerpať skúsenosti iných ezoterikov na planéte Zem a tak isto nie sú k dispozícii poznatky inej inteligentnej organickej hmoty v kozme (UFO). A tak musíme vytvárať vlastnú skúsenosť v skupine meditujúcich ezoterikov, ktorí sa odhodlali zájsť do tejto neznámej a nikým nepraktizovanej ezoteriky. V prvom rade sme si vytýčili cieľ a to maximalizovať ideu jedinečnosti, výnimočnosti, nekonečnosti a dokonalosti, ktorá sa dá realizovať tým, že svoju psychiku skupina ezoterikov prevedie na časticovú úroveň. Bežne majú ezoterici svoju psychiku stavanú na úrovni prvkov (teda tuhých, plynných a kvapalných látok). Ezoterici, ktorí prežili klinickú smrť, sa psychicky prebúrali na úroveň atómov v prvkoch a v tejto rovine sa ukladajú spomienky všetkej organickej hmoty v kozme. Ide o špiritizmus, ide o svet mŕtvych spomienok, ktoré sa sem uložia po smrti organickej hmoty. Niektorí ľudskí jedinci, ale aj organický život v kozme, sa pod vplyvom kozmického útvaru prebúrajú psychicky na úroveň častíc. Ezoterik odcvičil rané štádia klinickej smrti a svojou meditačnou praxou pozná svet na úrovni atómov (svet mŕtvych spomienok) a už nemá záujem svoje spomienky uložiť do tejto oblasti kozmu. Ezoterik si uvedomil, že kozmos môže atómy zničiť a tým poškodiť aj uložené informácie a v nich vložené programovanie k reinkarnácii týchto spomienok do organickej hmoty. Ezoterik chce svoje spomienky už uložiť do sveta častíc a to tým, že sa psychicky prebúra do roviny častíc. Častice kozmos už nedokáže zničiť ani vytvoriť. A tak uloženie spomienok vrcholového ezoterika je bezpečnejšie a časovo neobmedzené s tým, že spomienky ezoterika po jeho smrti prejdú nie na rovinu atómovú, ale na rovinu časticovú a budú si niesť v sebe aj program k trvalej aktivite v čo najväčšom priestore, ktorý sa bude neustále zväčšovať.

Teda musíme trvalo kontrolovať a hľadať možnosti, ako skvalitňovať psychický prienik do časticovej roviny. Musíme podrobne skúmať, ako trvalo stabilizovať psychický prienik na častice. Ktoré ezoterické techniky sú vhodné za týmto účelom a ktoré techniky tento systém destabilizujú. Ezoterik vychádza zo základného stavu svojej psychiky, ktorá vychádza zo sveta prvkov, v prípade prežitia klinickej smrti zo sveta atómov. A je logické, že prechodu na časticovú rovinu bude brániť množstvo faktorov. Ezoterik nemá skutočný patologický stav nezhubne mutovaných epitelových buniek, a tak si musí vybudovať vo svojich neurónoch centrá pre takýto prienik a zároveň meniť svoju prvkovú psychiku na časticovú. Teda je tu starý systém prvkový alebo atómový a treba nový systém časticový. Samozrejme, že z prvkového alebo atómového modelu vyplývajú psychické pochody a prejavy, ktoré vracajú psychiku ezoterika z časticovej roviny alebo bránia tomuto prieniku. Prienik ezoterika na časticovú rovinu podporuje dielo F. Bardona, I. Gellnera, a tak isto neustále rozjímanie nad tým, čo píšeme na týchto stránkach. Ide o nepriamy vplyv dvojníkov. Aj tu treba trvalo kontrolovať, či táto rovina je dostatočne stabilná. Vlastne celý problém je v tom, aby sme trvalo vytvorili a stabilizovali prienik na časticovú úroveň. A to vyžaduje neustále a trvalo kontrolovať aj nižšie úrovne prieniku na časticovú úroveň. Dokonca bude žiaduce venovať sa a posilňovaniu nižšej úrovne prieniku psychiky na časticovú úroveň.

Dvojník 01 – 06 (všestrannosť dvojníka)
Ide o postupné budovanie neurónových centier pre riadenie psychického prieniku na časticovú rovinu cez mechanizmus napájania sa na osoby na planéte Zem, ktoré majú patologické prejavy prieniku psychiky na časticovú rovinu. Skúmali sme prejavy týchto jedincov cez veštecké výkony na diaľku a preberali sme ich systém správania a fungovania v systéme dvojníkov. Rozhodujúcim momentom pri ich prieniku na časticovú úroveň je patologický stav a naplnenie tohto prieniku určitým želaním. Teda po čom daná osoba túži a v čom chce byť dobrá. Daná osoba sa venovala lovu zvierat a v určitom čase prišlo k patologickým zmenám epitelových buniek. Jej psychika začala prenikať na časticovú rovinu a tu tvoriaci sa dvojník prevzal jej želanie a začal sa mu intenzívne venovať. Medzi meditujúcimi je aj osoba, ktorá má patologického dvojníka, kde k poškodeniu epitelových buniek došlo v detstve a do dvojníka sa dostali želania po duchovne z neurónov miechy jeho predkov. O meditáciu sa zaujímala aj ezoterička, ktorá získala patologického dvojníka počas tehotenstva a do dvojníka sa dostalo želanie po zabíjaní a deštrukcii. A dvojník na danú vojačku neustále vyvíja nátlak, aby konala deštruktívne voči sebe a iným. Privoláva si takto množstvo nepríjemností. Pre ezoteriku nebola vhodná. Nevieme si predstaviť, ako dostať do takéhoto dvojníka iné túžby. Teda moment vzniku nepatologického dvojníka musia sprevádzať vhodné túžby. A v našom prípade to boli nesporne túžby mať všestranného dvojníka pre všetky oblasti ezoteriky a aj bežného života. Dokonca tu bolo želanie, aby sa vytvoril centrálny dvojník, ktorý sám v sebe generuje dvojníkov na všetky nové oblasti. Teda hovoríme o všestrannom dvojníkovi.

Dvojník 1 000 – 3 000 (dvojníci bez organického stvoriteľa)
Počas nácvikov prieniku do časticového sveta cez ľudské telo a jeho orgány a potom do buniek, bunečných štruktúr, molekulárnych štruktúr, prvkov a do častíc v atómoch. Znovu veštecké bádanie dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa. Dvojníkom tu chápeme uloženie a uchovanie spomienok živej organickej hmoty na úrovni častíc. A to najčastejšie o veľkosti priestoru asi našej slnečnej sústavy. Ezoterik usiluje o to, aby po smrti boli jeho informácie uložené v extrémne veľkom časticovom svete o veľkosti makety tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Aby toto dosiahol, musí počas svojho života navštíviť cez systém dvojníka všetky oblasti kozmu, kde po smrti chce, aby boli uložené jeho spomienky. Podobá sa táto aktivita na aktivitu F. Bardona, ktorý po smrti cez systém dvojníka uložil svoje spomienky do priestoru našej Galaxie. Ezoterik chce extrémne väčší priestor ako iba našu Galaxiu.

Ezoterik chce svoje spomienky uložiť do extréme veľkého priestoru po smrti. A preto musí navštíviť cez dvojníka, čo sa len bude dať. Tak isto ezoterik chce do tohto priestoru uložiť informácie o tomto priestore. F. Bardon uložil spomienky o ľudstve do priestoru našej Galaxie. Ezoterik tohto zoskupenia uloží do svojho priestoru hlavne informácie o dvojníkoch z tohto priestoru a informácie o tom, čo sa s týmto priestorom deje. Tak isto ezoterik chce uložiť po smrti svoje spomienky aj do častíc, ktoré zostali po asi 150 kozmoch minulosti. Teda je tu náš kozmos a časom naspäť tu boli aj iné kozmy. A ezoterik psychicky navštívi aj tieto oblasti cez systém dvojníka a rozšíri svoje posmrtné teritórium aj do týchto 150 kozmov minulosti. Ezoterik chce ísť ešte ďalej a chce prekročiť hranice makety balóna, v ktorom je 1 000 skladov dáždnikov a asi 150 kozmov minulosti. Za týmito hranicami je nekonečný svet časticových polí, kde sa dá prenikať iba cez dvojníka, ktorý má v sebe systém rezonancií a správneho kmitania. Ezoterik preniká aj sem vhodne nastavenou rezonanciou. Ezoterik tu napĺňa ideu neustále zväčšovať svoje teritórium, preniká do tohto teritória a ukladá informácie o tom do svojho informačného systému, aby po smrti jeho spomienky fungovali aktívne v tomto teritóriu.

Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar (kozmos 1 000 skladov dáždnikov)
Dvojník 3 000 nebol schopný prenikať dostatočnou rýchlosťou do celej makety kozmu s 1 000 skladmi dáždnikov a tak bolo treba nájsť rýchlejší presun cez častice v kozme. A tak ezoterik na určitý čas prepojí svojho dvojníka na dvojníka organického života v kozme a to UFO Iveta. Toto UFO je pod vplyvom magnetara a premostenie dvojníkov dovoľuje, aby sa časticová psychika naučila využívať na psychické cestovanie práve sily magnetarov v kozme. A treba testovať, aby sa ezoterik na časticovej úrovni v kozme pohyboval nie priamočiaro, ale od magnetara k inému magnetaru. Vtedy sa psychika ezoterika pohybuje cez častice mimoriadne rýchlo. Málokto z bežných ezoterikov si dokáže predstaviť, aké extrémne veľké vzdialenosti tu máme na mysli.

Dvojník 5 000 Silva (rezonančný dvojník a kozmos mimo 1 000 skladov dáždnikov)
Ezoterik už má nacvičeného a vo svojich neurónov rozvinutého dvojníka 5 000, ktorý zvládol presun v kozme cez magnetar a teda dokáže v zlomku sekundy prenikať v celom kozme vnímanom cez maketu tisíc skladov dáždnikov v balóne. A do ďalšieho priestoru nad maketu balóna dvojník v tomto stave nesiaha. A preto treba hľadať nový potenciál dvojníka s ďalšími vlastnosťami. Dvojník 5 000 sám navrhuje spojiť s ním systém rezonancií zo Silva školy. A tu už ezoterik musí mať niekoľko rokov nácvik rezonancií v Silva škole. Silva škola sa od Američana José Silvu v našom podaní značne zmenila. Rezonancie sa tvoria priamo v membránach ezoterikovho tela a to mozgové membrány, hlasivky, pobrušnica a nie patologické poškodenia iskriacich nervových zakončení. Ezoterik rezonuje v sebe cez systém membrán a nie poškodených nervových zakončení. V Silva škole sme jasne definovali, kde sa nachádza informačný systém človeka a to v drsných endoplazmatických retikulkách vo vnútri hlavne neurónových a tukových buniek. A Silva škola má už teraz rezonujúceho dvojníka, ktorý dovolí ezoterikovi vstúpiť vedome a priamo do svojho informačného systému. Spoznať svoj informačný systém, napraviť rôzne blokácie toku informácií a podobne. Ezoterik postupne preverí, či dokáže prenikať do všetkých svojich spomienok vo všetkých endoplazmatických retikulách svojich buniek.

Dvojník 5 000 Silva anjel (idea jedinečnosti a dokonalosti)
Ezoterik sa usiluje, aby to, čo robí v aktuálnom čase, robil tak, aby to bolo úspešné aj v čase budúcom. Teda aby pravdepodobnosť úspechu dostal do pomeru nie 1 : 1, ale do pomeru 1 : 2 až 1 : 3 . K tomuto mu dopomôžu práve anjelské sféry detských dyslektikov a podobné štruktúry v ezoterike. A tak vzniká vlastne vo vnútri Dvojníka 5 000 Silva aj Dvojník 5 000 Silva – Anjel. V tomto prípade sa pomer úspešnosti zvyšuje až na 1 : 5, že to, čo ezoterik robí v aktuálnom stave, bude úspešne dosiahnuté v budúcnosti. Samozrejme za predpokladu, že ezoterik svoje aktivity neustále dáva anjelských sféram a svojim dvojníkom odsúhlasovať.

Dvojník 5 000 Silva informačný systém ezoterika
Pre ezoterika je dôležité preniknúť do vlastného informačného systému v jeho drsných endoplazmatických retikulách v neurónových a tukových bunkách. Ezoterik študuje informačné systémy celkovo a študuje softvér a hardvér. Učí sa programovať, aby lepšie pochopil, ako funguje informačný systém jeho tela. Ezoterik vie, že všetky informácie sú uložené ako impulzy na úrovni atómov a častíc v jeho molekulárnych štruktúrach kovových prvkov. Ezoterik vie, že informácie z vonkajšieho a vnútorného sveta v tele ezoterika sa ukladajú ako nasekané kúsky informácii kde kade neurónových a tukových bunkách. Je to zabezpečenie v prípade poškodenia organizmu.

Ezoterik si uvedomuje, že jednu ezoterickú cestu robí mimo svoje telo a teda do kozmického priestoru a druhú ezoterickú cestu robí do svojich endoplazmatických retikuliek, kde má o sebe a ezoterike uložené spomienky. Ezoterik ide do kozmu pre informácie a ukladá ich aktívne do svojej pamäte, alebo inak povedané, do informačného systému. Tento informačný systém bude základom reinkarnácie v zmysle uloženia ezoterikových spomienok do časticového priestoru v kozme.

Dvojník 5 000 Silva reinkarnant. Ezoterik nenechá nič náhode a testuje aj oblasť toho, čo sa bude diať s jeho spomienkami v jeho systémoch tela počas klinickej smrti. Ezoterik má za sebou už výcvik raných štádií klinickej smrti, vie určité časti orgánov dostať do stavu pozastavenia činnosti, vstupuje cez tieto stavy do stavu raného štádia klinickej smrti a môže sledovať, ako sa v tomto stave chová systém dvojníka. Ezoterik testuje, čo sa bude diať s jeho spomienkami v klinickej smrti a môže tieto pochody usmerniť. Aj tu treba prevádzať neustálu kontrolu, ako to celé funguje.

Pridaj komentár