Dvojník 5 000 Silva – Anjel. Informačný systém ezoterika. Neurónové oblasti, tukové bunky. Drsné endoplazmatické retikulá. Zmyslové vnímanie. Nervové dráhy a zakončenia. Mimozmyslové vnímanie cez magnetické polia. Mimozmyslové vnímanie cez svet mŕtvych spomienok. Mimozmyslové vnímanie cez systém dvojníka. Vedecké vnímanie sveta cez vedecké prístroje. Mimozmyslové vnímanie cez rezonancie.

Ezoterik má v zásade dve možnosti ako robiť ezoteriku. Väčšina ezoterikov robí ezoteriku vo svojej fantázii a spomienkach. Ezoterici, ktorí cvičia podľa postupov uvedených na meditacia.sk, sa vyhýbajú fantazijnej ezoterike. Zato plne sa snažia prenikať do reálneho kozmu okolo seba a do značných hĺbok v kozme. Teda ezoterik by mal v prvom rade preniknúť do seba a to z dôvodu vybudovať si mimozmyslové vnímanie v mozgu – teda veštecké schopnosti. Ezoterik zo svojho tela potom psychicky preniká do kozmu, planét, súhvezdí galaxií, organického života, tak isto po prvkov, atómov a častíc. Cieľom je psychicky spoznať obrovský makrosvet a tiež mikrosvet. Uložiť čo najviac realistické spomienky do pamäte neurónových a tukových buniek a potom na tieto spomienky meditovať za účelom reinkarnácie – teda uchovania vlastných spomienok v časticovom svete s určitým programom posmrtnej aktivity.

Dvojník 5 000 Silva – Anjel. Psychika ezoterika sa premosťuje do systému dvojníka. Priame prerastanie dvojníka do psychiky ezoterika. Ezoterik sa stane dvojníkom. Zmena osobnosti. Fázy vývoja dvojníka pri patologických prípadoch.

Keď osoba má dvojníka na základe patológie viacero rokov, je potrebné opustiť pôvodnú psychiku ezoterika a prijať časticovú psychiku. Buď ho osoba príjme a všetko je v poriadku, alebo ho neprijme a hrozí psychiatria. Techniky prerastania psychiky ezoterika do systému do dvojníka. Myslenie, konanie. Reinkarnácia. Neustále hlbšie premostenie psychiky dvojníka a ezoterika. Pôvodná psychika na úrovni prvkov alebo atómov zaniká a je tu psychika ezoterika výhradne časticová. Ezoterik časom musí výhradne konať ako dvojník na časticovej úrovni, teda opustí svoj spôsob myslenia a konania na úrovni prvkov ako bežní jedinci alebo ako jedinci na úrovni atómov, ktorí prekonali klinickú smrť.

V systéme dvojníkov sú dve základné línie výcviku dvojníkov a to je línia klasického ľudského vedomia a línia výcviku dvojníka v raných štádiách klinickej smrti. Ezoterik na začiatok precvičuje budovanie systému dvojníka klasicky v dennom alebo nočnom vedomí. No neskoršie si ezoterik navodzuje rané štádia klinickej smrti a tu znovu precvičuje systém dvojníka – psychika ezoterika bude prenikať na úroveň častíc cez špecifický stav ranej klinickej smrti. A to sa bude budovať špecifický dvojník pre reinkarnáciu.

Dvojník 5 000 Silva – Anjel. Geriatrické techniky zdravia. Náhradné centrá v 5. neurónových oblastiach. Správne genetické zmeny. Patológia zvaná dlhovekosť. Tukový orgán ako náhradné orgány tela. Starecké centrá v mieche. Devastácia geriatrického programu tam, kde geriatrický program už nesiaha a starecké centrá prevládajú.

Aj v oblasti zdravia ezoterika zohráva dvojník dôležitú úlohu. Dvojník pomáha ezoterikovi napríklad v oblasti geriatrickej liečby (idúcej z brušného mozgu) vybudovať náhradné centrá v iných oblastiach výskytu neurónov. Pretože sa občas stane, že meditujúce osoby geriatrické pudy v brušnom mozgu zlikvidujú a aspoň im zostanú náhradné centrá v ostatných neurónových oblastiach. Tak isto dvojník smeruje geriatriu do oblasti neurónov miechy, ktoré sa pravdepodobne podieľajú na procesoch starnutia a chorobnosti výraznejšie ako iné oblasti v ľudskom tele. A ezoterik cez dvojníka a rezonancie dokáže lepšie preniknúť do neurónov miechy a dostať ich pod kontrolu. Samozrejme, nie v zmysle zastaviť starnutie, ale rozumne ho spomaliť a ubrzďovať. Celkovo by si mal ezoterik uvedomiť, že nie všetky neurónové oblasti má ezoterik pod kontrolou. Niektoré sa môžu často stočiť do nepriateľskej polohy a fungovať proti zdraviu a psychike. Ezoterik musí veštecky rozpoznať, ktoré neurónové oblasti idú proti nemu a ktoré v jeho prospech a k stanoveným cieľom. Negatívne pracujúce oblasti neurónov ezoterik cez systém dvojníka dostáva pod prísnu kontrolu a neurónové oblasti, ktoré idú ezoterikovi po ruke, necháva riadiť zdravie a psychiku.

Dvojník 5 000 Silva – Anjel. Sexus dvojník. Prepnutie psychiky do hormonálnej žľazy epifýzy. Odstavenie hormonálnej žľazy hypofýzy. Rozliatie sexuálnej chémie do tela. Sexuálne spomienky. Spomínanie. Sexuálne predstavy bez zábran. Túžim po nejakej sexuálnej praktike a mentálne ju zrealizujem. Odmietam nejakú sexuálnu praktiku a mentálne ju zrealizujem. Správny sled sexuálnych predstáv a presun sexuálnej energie do podbrušia. Orgastické energie z oblasti pohlavných orgánov. Premostenie epifýzy a hormonálnych žliaz. Semenníky a vaječníky. Vnímanie sveta cez pohlavné orgány – kazateľstvo. Rané štádium klinickej smrti. Presun krvi z orgánov a svalov do neurónových oblastí. Z pohlavných orgánov vyteká energetická prána a napĺňa orgány a bunky tela. Liečivé účinky prány. Ezoterika a prána. Riadenie prány do lotosov, čakier, fontány, kozmického stromu, pranické znaky. Dvojník požadujúci z pránickej energie tvoriť špecifické znaky. Dvojník požadujúci tvorenie mandál zo sexuálnych energií.

Celkovo v ezoterickej praxi poznáme dva smery. Jeden smer ide do sexuálnej závislosti a ezoterik sa stáva posadnutý sexom a všetkým, čo so sexom funguje. Druhý smer ide práve smerom oslobodiť svoju myseľ a svoje telo od mechanizmov nútiacich človeka páriť sa a rozmnožovať. Je to mentálna záležitosť. Ezoterik samozrejme žije normálnym sexuálnym životom. No mentálne je stále viacej mimo mechanizmus celkového párenia a rozmnoženia sa organického života ako takého. Hovoríme, že ezoterik má slobodnú myseľ, ktorá nie je zotročená smerom k planéte Zem, ale znovu nadobudla slobodné prepojenie na dianie v kozme. Ezoterik idúci na vrchol ezoteriky ide cestou vnútorného odpojenia od organického života, rozmnoženia. Stredom snaženia ezoterika už nie je človek a organický život ako taký. Takýto ideál bol potrebný v dávnych dobách, aby sme sa stali mysliacimi osobami. Ezoterik upúšťa od tohto ideálu a nastoľuje ideál zmyslu plného uchovania svojich spomienok, ale aj organického života v časticovej rovine kozmu. Uvedomujeme si, že je to mimoriadne sebecká línia ľudskej existencie, ale inak to asi nemôže byť, pokiaľ má ezoterik ambíciu dosiahnuť maximálnu hranicu duchovného rozvoja svojej osobnosti. Jednoducho táto úroveň duchovnosti nebude nikdy dostupná bežným ezoterikom. V prvom rade je v tomto smere ezoterika tvrdým a neustálym cvičením, premieňaním svojej osobnosti. Ezoterika tak isto vyžaduje mimoriadnu inteligenciu všestranného charakteru a schopnosť pracovať na ezoterických veciach 20 hodín denne po dobu asi 15 rokov. No vrcholový ezoterik ide svojou cestou a nebude nikdy pozerať so súcitom na tých, ktorí nedokážu ísť touto cestou a dosiahnuť ďalej. Kozmos je krutá záležitosť a treba to rešpektovať.

Dvojník 5 000 Silva – Anjel – Reinkarnácia. Reinkarnácia na úrovni prvkov ako zanechať za sebou potomstvo, zanechať za sebou nejaké dielo. Zanechať za sebou dobré a deštruktívne skutky. Reinkarnácia svojich spomienok na úroveň atómov do sveta mŕtvych spomienok. Rané štádium klinickej smrti, psychický vstup do sveta mŕtvych spomienok a spoznanie tejto dimenzie spomienok organického života po smrti alebo zániku. Reinkarnácia do časticového sveta cez systém dvojníkov. Znovu uloženie spomienok do častíc toho organického života v kozme, ktorý má podobný druh poškodenia, ktoré strháva psychiku do časticového sveta kozmu v makete 1 000 skladov po tisíc dáždnikov. Nácvik prieniku cez systém dvojníkov ezoterika pri nácviku raného štádia klinickej smrti.

Ezoterik si buduje systém dvojníka na nepatologickom základe a teda musí precvičovať všetky fázy vzniku dvojníka a prechodu psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik neustále veštecky a mimozmyslovo prehodnocuje všetko okolo ľudí a organickej hmoty v kozme, ktoré má patologickú poruchu prenikania psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik si buduje vhodné centrá v neurónových oblastiach, aby jeho psychika prenikala na časticovú úroveň. Toto všetko sa mu darí a dosahuje dvojníka 5 000 Silva – Anjel. Ezoterik chce ísť ďalej a začne podrobne skúmať jedinečný stav ľudí, ktorí majú patologického dvojníka a zároveň prežili klinickú smrť. Takéto skúmanie umožňuje ezoterikovi nacvičiť stav dvojníkov v normálnej podobe bežného vedomia živého ezoterika. Ale je tu možnosť trénovať systém dvojníkov aj v ranom štádiu klinickej smrti, kde ezoterik dokáže stíšiť aktivitu organizmu na rovinu pozastavenia činnosti skupín buniek v orgánoch. A v tomto stave začínajúceho raného štádia klinickej smrti sa krv v tele presúva do 6. neurónových oblastí. Ezoterik cíti stúpanie prány do veľkého mozgu a cíti zmenu činnosti neurónov vo veľkom mozgu. Zároveň cíti, že spomienky sa v neurónových a tukových bunkách chovajú inak ako za bežného stavu normálnej činnosti. A v tomto stave klinickej smrti ezoterik pracuje na inom systéme dvojníka ako je zvyknutý. Samozrejme, že tento výcvik patrí do rúk ezoterikov, ktorí majú veľké skúsenosti s nácvikom klinickej smrti. Tieto cvičenia môžu byť nebezpečné a môžu poškodiť zdravie. Ezoterik stupňuje stavy klinickej smrti niekoľko rokov. Postupne si na ne zvyká a nakoniec sa dostane do stavu, kde si psychiku úplne uvoľní z tela a to rovno do časticovej úrovne. Teda nie celkom smrť, ale hlboký stav klinickej smrti, ktorý ezoterik vie mimoriadne dobre riadiť. Skorej by sa dalo povedať, že ezoterik sa dostal do kómatického stavu. Cieľom ezoterika chodiť do týchto stavov je dôsledne prepracovať reinkarnáciu svojich spomienok na časticovú úroveň. Často v ezoterike popisujú tieto stavy ako astrálne putovanie.

Zamyslenie nad systémom zasvätení. V prvom rade išlo o prieskum živých jedincov a ich ezoterickej praxe, ale tak isto informačných zdrojov vo svete mŕtvych spomienok. Zozbierané spomienky sa prenášali mimozmyslovo do pamäte zasväcovanej osoby. Osoby robili magické rituály počas zasvätenia, aby lepšie prijali ezoterické spomienky. K spomienkam sa pridávala vlastná ezoterická prax. Ďalej to bol výskum organického života v kozme UFO a presun informácií na zasväcovaného ezoterika. Premostenie psychiky na organický život v kozme. Spoznávanie organického života v kozme. Osobná prax prenikania do kozmu. Samotné zasvätenie prebiehalo v tom duchu, že sa informovalo, čo sme v oblasti ezoteriky dvojníkov dosiahli a čo sa bude diať v budúcnosti. Zasväcované osoby si aktivizovali k meditácii systém dvojníka, teda stav psychického prieniku na časticovú úroveň. Pozornosť stavu dvojníka sa preniesla do informačného systému ezoteriky vo vnútri ľudského tela. Základ informačného systému ezoterika tvoria endoplazmatické retikulá vo vnútri neurónových a tukových buniek. Momentálne ciele vrcholovej ezoteriky. Celkový presun psychiky na časticovú rovinu. Uzatvoriť psychiku fungujúcu na prvkovej rovine a to tuhých, plynných a kvapalných látok. Uzatvoriť psychiku na úrovni atómov (svet mŕtvych spomienok organického života). Vybudovať centrá pre časticovú rovinu, aby nás ovládali ako automat a aby sme sa im podriaďovali. Neurónové centrá pod kontrolou, žiadame neurónové centrá, aby nás ovládali. Spoznať detailne priestor balóna, kde je tisíc skladov po tisíc dáždnikov až na úroveň prvkov, atómov a častíc. Nutnosť pre reinkarrnačný proces po smrti ezoterika. Preniknúť do svojho informačného systému za účelom reinkarnácie. Celkovo ezoteriku previesť do roviny raného štádia klinickej smrti. Spoznať svety mŕtvych na úrovni atómov v izolovaných oblastiach vnímaných v maketovom systéme zemiakov, ktoré obsahujú asi 1500 strukov po 5 hráškov a v hráškoch asi 2 000 galaxií a v nich súhvezdia a planéty. Vyvíjať dvojníka 5 000 Silva – Anjel – Reinkarnácia. K určitým špecializáciám ako je rezonančný dvojník – rané štádium klinickej smrti. Ako je japan zen Kabala – rané štádium klinickej smrti. Ako je sen – rané štádium klinickej smrti. Ako je sexus ezoterika – rané štádium klinickej smrti. Ako je psychický prienik do častíc v kozme – rané štádium klinickej smrti. Ako je veštectvo – rané štádium klinickej smrti. Ako je rané štádium klinickej smrti a informačný systém ezoterika. Lepšie vstúpiť do sugeratívnej chémie. Celkovo všetko okolo dvojníkov presunúť do systému raného štádia klinickej smrti ako vhodnú predprípravu na reinkarnáciu.

Celkovo využiť systém k detailnejšiemu prepracovaniu ezoteriky na podrobnostiach. Dobre sa to dá chápať v prípade výcviku každej vešteckej techniky. Teda hlbšia línia detailnosti. Každý detail prepracovať izolovane a v kombináciách. Tak isto znovu prepracovať systémom dvojníka každú bunku, každý orgánik v bunke, každú molekulárnu štruktúru, každý prvok, atóm a časticu. Prepracovať každý znak, každú myšlienku. Všetko precvičiť v rannom štádiu klinickej smrti a od základov ezoteriky. Testy na to aby sa všetko previedlo do časticovej psychiky. Vlastne na všetko čo najviac testov. Testy do všetkých oblastí. Zasväcované osoby pokračovali v zasväcovaní tým, že si spomínali vo svojom informačnom systéme na všetko čo sme doteraz v oblasti mandalovej ezoteriky dosiahli. Štúdium knižiek o mandalách, kreslenie mandal. Zber mandál po internete. Zasvätenie mimozmyslové do systému mandál, kreslenie mandál, vytváranie mandál z prírodného materiálu, meditovanie nad systémom mandál, použitie mandál na koncentráciu do jedného bodu. Prevzatie skúseností tých, ktorí meditovali na systém mandál. Teda je tu už zo strany zasväcovaných ezoterikov určitá prax a niekoľko návratov po špirále k problematike mandál. Samozrejme, že teraz je to návrat cez priamy vplyv dvojníka 5 000 Silva – Anjel. A to je prevedenie systému mandál na časticovú úroveň.

K tomuto účelu sme si zabezpečili z internetu niekoľko nových druhov mandál. Išlo o mandaly z ruského prostredia medicínskeho inštitútu, kde sa mandalám venovala mimoriadna pozornosť. Mandaly sa testovali do oblasti vešteckých výkonov a mnohonásobne cez systém počítačovej grafiky prepracovali. Ezoterici cítili, že niekto mandaly svedomito a dôsledne prepracoval. A tak zasväcované osoby preberali cez svojich dvojníkov informácie o týchto kvalitne testovaných a prepracovaných mandalách. Zásadne sa odlišovali od mandál, ktoré si niekto vytvoril pre radosť.

Dvojníci a zber informácií o mandalách. Vstup do informačného systému ezoterika a vyberanie všetkých spomienok na mandaly z endoplazmatických retikúl v neurónoch a tukových bunkách. Spoznávanie svojho vlastného informačného systému. Prepracovanie informačného systému na príjem extrémneho množstva informácií z vnútorného a vonkajšieho sveta. Predstava mandál pod vplyvom dvojníkov. Koncentrácia do informačného systému, vyberanie spomienok na rôzne ezoterické aktivity a zo spomienok tvorenie plochých mandál, ale aj priestorovo guľovitých pod vplyvom anjelských sfér a dvojníkov. Mandaly pre praktický život, teóriu a životnú prax. Stav sugeratívnej chémie, dervišské tance, autohypnóza. Stav spracovania mandál cez systém ranej klinickej smrti.

Celkovo sa tu píše o informačnom systéme človeka. Teda o jeho zmysloch schopných prijímať informácie z vonkajšieho prostredia a zvnútra organizmu. Celkovo zber informácií zabezpečujú niektoré neurónové oblasti v ľudskom tele. Ezoterik má záujem preniknúť psychicky do týchto neurónových skupín a ovládať ich, prispôsobiť ich na vnímanie a spracovanie informácií, ktoré bežným zmyslom nie sú dostupné, pretože sú hlboko v kozme alebo sú extrémne malé, alebo extrémne veľké. Ezoterik cez systém dvojníkov a rezonancií v systéme membrán ľudského tela preniká do tukových a neurónových buniek, v ktorých sa nachádzajú drsné endoplazmatické retikulá, ktoré v sebe ukladajú informácie potrebné pre fungovanie organizmu. Drsné endoplazmatické retikulá sú drobné orgániky v bunke a podobajú sa včelím plástom veľkosti mikrometra. A v nich nájdete molekulárne prvky a to hlavne kovov zviazaných v molekulárnych prvkových štruktúrach. A v týchto štruktúrach nájdete atómy a častice. Až na tejto úrovni sa ukladajú všetky druhy spomienok, či už čuchové, chuťové, hmatové, alebo zvukové v podobe impulzov a rezonancií. Sem smeruje ezoterikove snaženie, aby sa vedome cez meditáciu stal súčasťou impulzovo uložených spomienok. Na prienik do tejto hlbočiny použije systém dvojníka a systém rezonancií. Tak isto využije odporúčanie dvojníka koncentrovať sa silne na objekt pred sebou, náhle zažiť strach a v momente preľaknutia sa skoncentrovať do informačného systému v endoplazmatických retikulách. Ezoterik sa koncentruje pred sebou na minerál, stav strachu a preľaknutia sa – niečo niekde udrelo – a prenesenie koncentrácie do spomienok na všetky informácie. Iná technika ide do koncentrácie na predstavy anjelských sfér detských dyslektikov vytvorených v spomienkach predného mozgu – strach – a presun tejto spomienky ku každej spomienke v endoplazmatických retikulách. Tento systém sa snaží, aby informácie boli v ezoterikovi uložené v zmysle budúcich úspešných krokov. Ezoterik si uvedomuje, že spomienky organizmus zámerne naseká na kúsky a rozhádže po celom tele. Je si vedomý, že spomienky sa ukladajú jedinečne v endoplazmetických retikulách tukových buniek. Iný systém spracovania spomienok umožňuje práve koncentrácia na mandaly pred sebou – strach – koncentrácia do spomienok na rôzne oblasti. Mandala tu môže byť aj presýpajúce sa kúsky sklíčok vo valci – kaleidoskop. Teda množstvo nečakaných kombinácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.