Čo všetko musí ezoterik spraviť, aby sa trvalo usadil na časticovej úrovni.
Ezoterici tohto zoskupenia sa v rovine vrcholovej ezoteriky usilujú, aby sa trvalo usadili na časticovej úrovni a tu sa naučili psychicky fungovať a pokračovať v duchovnej ceste. A aby túto úlohu splnili je potrebné, aby si osvojili určitý intelekt a trvalo vytvorili vo svojich neurónoch biologické prepojenia.Teda inak povedané, mimoriadne praktické schopnosti a mimoriadny intelekt. A skoro všetci ezoterici idúci na časticovú úroveň si musia svoje psychické fungovanie pozmeniť a prejsť z roviny fungovania na atómoch a prvkoch. Samozrejme, takúto zásadnú zmenu fungovania nemusí každý zvládnuť a vtedy hovoríme o tom, že ezoterik na svojej duchovnej ceste dosiahol svoje maximum. Prechod ezoterikov na časticovú úroveň je jedna z najnáročnejších ezoterických operácií aj z tohto dôvodu, že táto rovina ezoteriky (označovaná aj ako svet dvojníkov) je v bežnej ezoterickej praxi neznáma oblasť.Väčšina ezoterikov tohto zoskupenia sa rozhodla prekonať aj túto prekážku na duchovnej ceste, trvalo sa chcú usadiť na časticovej rovine a takto si otvoriť ďalšie možnosti duchovného napredovania. Pokiaľ by tak nespravili a zostali by na úrovni prvkov a častíc, tak by sa ezoterická cesta definitívne zastavila. A to pre ezoterikov tohto zoskupenia neprichádza do úvahy, jednoducho sa ide ďalej. Samozrejme, takýto prechod na častice nebude, ako sa hovorí, zadarmo. Ezoterik sa musí vzdať veľkého množstva zabehnutých schém fungovania. V prvom rade musí mať za sebou aspoň 15 rokov mimoriadne aktívnych meditácií, ktoré si nájde na tejto stránke www.meditacia.sk. V zásade si tu nájdete spracovanú ezoteriku v celom rozsahu a v celej šírke. Stačí ísť od najstarších článkov na konci každej školy alebo sekcie. A začať môže každý aj s minimálnymi ezoterickými skúsenosťami. Jednoducho nemá zmysel robiť vrcholovú ezoteriku častíc, pokiaľ nemá ezoterik zvládnutú ezoteriku na úrovni atómov (svet mŕtvych) a na úrovni prvkov, čo je klasická ezoterika. Pokiaľ ezoterik nie je pripravený neustále sa meniť a prerábať si psychiku a spôsob psychického fungovania, tak nech sa radšej nepúšťa do duchovnej ezoteriky. Ezoterika je o trvalých zmenách v neurónových oblastiach. Ezoterika je o neustálom a dlhotrvajúcom nácviku, ktorý vedie k tomu, že v neurónoch sa vytvárajú nové schopnosti, a teda v tomto prípade je výsledok schopnosť trvalo fungovať vo vnútri ezoterika na časticiach a už sa nevracať na úroveň atómových jadier, samotných atómov, prvkov, tuhých, plynných, kvapalných a organických látok.V etape ezoteriky dvojníkov, alebo inak povedané častíc, ide o mimoriadne zásadné prerobenie psychiky a jej fungovania. V prvom rade sa ezoterik vzdáva všetkého organického a všetkého živého. Robí to hlavne vo svojich myšlienkach a predstavách. Teda cez svoju psychiku sa premosťuje na jedincov, pre ktorých je technika a technológie všetkým a sami sa chcú zmeniť na strojového robota. Ezoterik trhá prirodzené väzby so všetkým organickým a napája sa na diaľku na všetky druhy techniky a technológie. Psychika ezoterika sa učí prenikať na diaľku do vnútra logických obvodov a hlavne procesora. Ezoterik vedome potrhá tie najhlbšie väzby na všetko organické. Ezoterik sa stáva fetišista pre všetko technické. Ezoterik aj vo svete mŕtvych hľadá výhradne spomienky technického charakteru. Ezoterik sa premosťuje na organický život v kozme pod označením UFO a zberá si výhradne technologické informácie. Ezoterik sa zaujíma o dvojníkov a z nich znovu čerpá všetko technické a technologické. Takýto prístup dovoľuje odpojiť sa od zásad a väzieb na všetko organické. Zároveň nastupuje cestu štúdia všetkého technického a technologického. Ako keby nastúpil na štúdium technických vied. Najlepšie je študovať si všetko o technike a technológii na www.wikipedia.org. Tu si nájde skoro všetko, čo potrebuje.Takýto obrat ezoterika od organickej hmoty k technologickej hmote je zámerný a vedomý. Ide o to, aby ezoterik prenikol trvalo na časticovú úroveň a tam sú akékoľvek väzby na organickú hmotu nežiaduce. Nedovoľujú napredovanie. Ďalej ezoterik, ktorý sa v priebehu troch rokov usadí na časticovej úrovni, potrebuje psychicky fungovať a myslieť inak ako doteraz. A aby ezoterik bol schopný myslieť inak, tak musí vo svojom mozgu extrémne „nadupať“ čo najviac technických predstáv a myšlienok. Ezoterik si veľmi dobre svojím jedinečným intelektom uvedomuje, že úroveň technológie a technickej inteligencie je základom hlbšieho a reálnejšieho vnímania toho, čo je kozmos. Ezoterik tým, že do seba naberie extrémne množstvo informácií o technike a to aj inej mysliacej organickej hmoty (UFO), ale aj technologické skúsenosti časticových dvojníkov z hlbín minulosti kozmu, postupne nadobudne iný spôsob nazerania sa na svet. A že tento pohľad bude jedinečný a nedosiahnuteľný, je už skoro každému jasné.Ezoterik sa samozrejme zaujíma aj o všetko, čo súvisí s informačnými technológiami, internet a programovanie sú tiež mimoriadne výnimočná oblasť pre rozvoj časticovej psychiky dvojníkov UČI. Ezoterik by mal tráviť veľké množstvo času programovaním a zberom informácií po internete. Koniec koncov, reinkarnácia je vlastne posmrtné uloženie spomienok na časticové objekty v kozme. A tak štúdium a praktická činnosť okolo internetu, zber informácií, spracovanie informácií a ich poskytovanie by sa malo stať prirodzenou súčasťou ezoterikovho života. Pokiaľ ezoterik toto neakceptuje, tak by sa nemal púšťať do vrcholovej ezoteriky. Jednoducho nebude úspešný a neusadí sa trvalo na časticovej úrovni.Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať na neurónové oblasti veľkého, stredného, malého mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií a tu dosahovať a vytvárať nové neurónové prepojenia, ktoré mu dovolia trvalo sa usadiť na časticovej úrovni. Niektorí ezoterici radi cvičia nové schopnosti iba cez chémiu v ústnej dutine, alebo cez bielu mozgovú hmotu a dôsledne sa vyhýbajú sivej neurónovej hmote. Aby sme si rozumeli, biela mozgová hmota – to je nožička neurónu a sivá mozgová hmota sú hlavičky neurónov. Neuróny sú v daných oblastiach rozložené v 3. až 7. vrstvách. A pokiaľ chce ezoterik trvalo prejsť psychicky fungovať do častíc, tak musí atakovať a koncentrovať sa do sivých neurónových hlavičiek v 6. neurónových oblastiach. Inak nepríde k trvalej a automaticky fungujúcej schopnosti existencie na časticovej úrovni. Dovolená je mierna koncentrácia do ústnej dutiny a bielej mozgovej hmoty. Predpokladá sa, že ezoterik má za sebou minimálne 5 rokov aktívnych koncentračných cvičení rôzneho druhu. Inak asi nedokáže zvládnuť techniku koncentrovania sa do hlavičiek neurónov.Nie je až taký problém sa usadiť počas troch alebo štyroch rokov cvičení na časticiach svojho tela. No z tejto pozície treba vlastne prepracovať celú psychiku ezoterika na časticové princípy. Hovoríme, že je tu úsilie o myslenie na spôsob kvantovej psychiky alebo na spôsob programátorov alebo informatikov. A to vyžaduje začať sa venovať programovaniu, spoznaniu tabuľkového procesoru a myslenia v zmysle „excel náš každodenný daj nám nejakú kontingenčnú tabuľku“. Ďalej ezoterik sa ponára do systému UML, diagramov, ontológie, slovníkov, modelov a rôznych typov simulátorov.Ezoterik sa zaujíma aj o svet fungovania procesora, litografie, generátora impulzovosti a generátora času v milisekundách. A sem jednoznačne patrí aj systém nanotechnológie. Ezoterik trvalo pozerá všetky animačné videá založené na technikách simulácie, ktoré mu lepšie dovolia postrehnúť realitu makro a mikrosveta. Napríklad animačne a simulačne spracované pohybové 3D a 4D videá s reálnymi údajmi o vnútorných orgánikoch v bunkách dovolia lepšie pochopiť to, že vo vnútri je niečo ako mini fabrika na produkciu chémie, fabrika na delenie buniek. Tak isto 4D videá dovolia ezoterikovi pochopiť, že aj bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy a častice sú rôzne úrovne systému výroby vo fabrike. Ibaže je to fabrika miniatúrnych strojov a zariadení. A tých fabrík je tam niekoľko. Fabrika na úrovni orgánikov vo vnútri bunky, fabrika na úrovni bielkovín, fabrika na úrovni aminokyselín, fabrika na úrovni prvkov, fabrika na úrovni atómov a atómových jadier. A fabrika na úrovni častíc.Ako sa musí ezoterik zmeniť, aby zostala jeho psychika trvalo na časticiach
a už sa nevracala do sveta atómov, prvkov a celkovo do klasickej psychiky hamburgerákov? Ezoterik na svojej duchovnej ceste v priebehu 15 až 20 rokov intenzívnych meditácií dorazí do časticovej ezoteriky. Preskúma túto oblasť a bude mu to trvať minimálne tri roky. Získa o časticovej ezoterike poznatky, cvičením nadobudne určité praktické skúsenosti. Toto všetko mu pomôže na duchovnej ceste. V zásade je potrebné sa trvalo usadiť na časticiach a už sa postupne viacej nevracať psychicky fungovať do systému atómov a prvkov. Uvediem jeden konkrétny príklad za všetky: ezoterik na úrovni prvkov cvičil psychický prienik do kozmu na základe zásad znetvorených jedincov, ktorých psychika z dôvodu znetvorenia a poškodenia prirodzene preniká psychicky aj mimo planétu Zem. Pri časticovej úrovni ezoterik musí ukončiť používať túto metódu a musí sa naučiť chodiť do kozmu cez úroveň reálnych častíc a nie prvkov. Potom sa ezoterik naučil prenikať do kozmu cez atómy a to odcvičením raných štádií klinickej smrti. Aj tento spôsob prieniku do kozmu ezoterik prestáva používať ako neefektívnu metódu a trénuje a praktizuje výhradne prienik do kozmu na základe časticovej psychiky. Prienik do kozmu na základe častíc dovoľuje prenikať do kozmu v podstate kdekoľvek, zvyšuje sa rýchlosť prieniku v kozme, zvyšuje sa presnosť snímania udalostí a objektov v kozme.Ezoterik sa rozhodol trvalo usadiť na časticovej úrovni, čo mu bude pri každodennej aktivite trvať aspoň 5 rokov. Ezoterik si mimozmyslovo testuje trvalosť usadenia na časticiach. Aby sa ezoterik v priebehu 5 rokov usadil na časticiach trvalo a už sa nevracal do úrovne atómov a prvkov, na to je potrebné odpútať sa myšlienkami od organickej hmoty a organického života v kozme. Teda psychika ezoterika sa obracia smerom k technike a technológii. Ezoterik sníma všetky informácie o technike a technológii a učí sa do tejto techniky a technológie aj prenikať psychicky. Teda je potrebné študovať a venovať sa technologickej oblasti. Minimálne sa venovať internetu a informačným technológiám na internete. Ezoterik doslova zanevrie na všetko živé a túži sa sám stať robotom a automatom. Samozrejme, je potrebné očakávať, že telo, psychika ezoterika a genetické zdrojáky vo vnútri buniek sa postavia na odpor a budú všetkými dostupnými prostriedkami bojkotovať odklon od organickej hmoty. Začíname hovoriť o metalurgickej ezoterike založenej na spracovaní sveta organickou hmotou v kozme. Dôsledne sa mimozmyslovo preveruje, či vzťah a psychické prenikanie do strojov a techniky je trvalá záležitosť a ezoterik vníma techniku na úrovni prvkov, teda klasické stroje a zariadenia. Potom či vníma technológie na úrovni atómov, teda nanotechnológie, alebo inak povedané mini stroje a mini fabriky vo vnútri objektov. Ale ezoterik ide ešte ďalej a v sebe vníma ešte hlbšiu úroveň a to mikrofabriky a organizovanie sveta na úrovni častíc. Sem technika a technológia ľudstva ešte nesiaha. Ale ezoterik sem musí psychicky prenikať a uvedomovať si, že raz ľudstvo zvládne tvorbu mini strojov a mini fabrík až na úrovni častíc. Aby sa ezoterik prebojoval trvalo na úroveň častíc, musí cez techniku a technológiu pochopiť fungovanie vlastného informačného systému a hlbšie ho ovládnuť. Teda chápať úlohu bieleho tuku ako bio hard diskov. Chápať úlohu hnedého tuku ako real time databázy pre vykonávanie praktickej činnosti. Systém hnedého tuku a príslušných neurónov, nervových dráh a buniek neustále počas života človeka v milisekudách spracovávajú neuveriteľné množstva informácií a realizujú extrémne množstvo rôznych úkonov. Ezoterik musí pochopiť úlohu sivej mozgovej hmoty a hlavne neurónových hlavičiek k tomu, aby si práve v neurónových oblastiach vytvoril trvalé spoje aktivity na časticovej úrovni. A tak si ezoterik v neurónoch vybuduje trvalé prepojenia. Ako sa naučil písať, čítať, tak sa naučí trvalo operovať na časticovej úrovni.Ezoterik si uvedomuje, že jeho meditácie sa musia diať cez hnedý tuk a musia mať silnú väzbu na praktickú činnosť. Ezoterik sa musí trvalo motivovať a programovať, aby mal záujem prebudovať si klasickú prvkovú alebo atómovú psychiku na časticovú. Tu skutočne nastupuje veľký problém a to je ctižiadostivosť a ochota vstúpiť do úplne neznámej a nepoznanej oblasti. Túto etapu ezoteriky nazývame vstupom do výskumného ústavu, kde sa testujú a overujú nové postupy. Ezoterik nemá už možnosť sa oprieť o skúsenosti niekoho iného a sám tvorí prvé skúsenosti. A takýto prístup môže byť pre psychiku mimoriadne zaťažujúci. Ezoterik sa musí naučiť novým spôsobom napredovania na duchovnej ceste.Ezoterik na časticovej úrovni sa stretne s mimoriadnymi paradoxmi. Na jednej strane sa psychicky napája na ektoplazmatických jedincov, ktorí sa na časticovú úroveň zrútili cez patologické stavy. Ide o osoby s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov tela, ide o jedincov, ktorí majú aj v dospelosti embryonálne alebo detské bunky a organizmus nedokázal vytvoriť bunky dospelé, osoby užívajúce drogy, osoby holdujúce šamanským tranzovým rituálom a pitiu rôznych látok, osoby s liečivými schopnosťami, osoby posadnuté náboženským fanatizmom. Všetky tieto osoby viac menej trpia všetkými druhmi halucinácií, bludov, posadnutosti a viery v zázračno. Teda extrémne stavy iracionality. A ezoterik na časticovej úrovni nemá inú možnosť získať základné skúsenosti, ako psychicky pracovať s časticami v sebe a v kozme. Ezoterik sa musí napájať na týchto patologických jedincov, skenovať ich systém, premosťovať svoju psychiku a získavať prvé skúsenosti, ako manipulovať s časticami, ako ich organizovať, ako ich zoskupovať ako ich premiestňovať. Ezoterik si nesporne užije pri psychickom prepojení na tieto osoby svoje bludové obdobie s dočasnou stratou racionálne uvažovať. Ezoterik si tieto stavy uvedomuje a vie ich využívať ako super relax. No horšie je to, keď treba logicky myslieť a fyzicky vykonávať určité aktivity. Tu ezoterik hľadá určité východiská a proti týmto halucináciám a premosťuje svoju psychiku na osoby, ktoré majú kriminalistické schopnosti a vykonávajú vyšetrovania. Teda dôsledne stoja na dôkazoch a faktoch. Tak isto sa ezoterik učí schopnosti špeciálne cvičených vojakov, ktorí nepodliehajú emóciám a vzniknuté situácie riešia mimoriadne chladnokrvne. Ezoterik si proti svetu ektoplazmatických jedincov plného bludov a iracionality stavia bariéru výcvikom svojej psychiky do stavu kriminalistického vyšetrovateľa a vojenského špecialistu. Keď chce ezoterik cvičiť manipulácie s časticami, tak je tu rovina bludovosti a keď chce ezoterik racionálne hodnotiť, čo sa deje na časticovej rovine, tak sa premosťuje cez častice do stavu racionality a kopíruje stavy psychiky vedcov, kriminalistov a vojenských špecialistov. Teda brutálna racionalita, z ktorej tak isto môže ezoterikovi pekne psychicky zašibávať. Mozog človeka nie je stavaný, aby zniesol dlhodobo extrému bludovosť a extrémnu racionalitu. Treba sa to naučiť striedať a nestať sa obeťou ani jedného extrémneho sveta.Vákuum a gravitácia. Ezoterik vstúpil do sveta častíc a to je svet, kde sa stretne s mimoriadne extrémnymi veličinami. Prvky, atómy, atómové jadrá a častice sú mimoriadne malé objekty. Niektoré sú tak malé, že prechádzajú kozmom ako keby v kozme nič neexistovalo a ich rýchlosti sú závratné. A tak isto ich energetický potenciál je extrémne nevyčerpateľný. Teda ezoterik začína vnímať svet častíc, čo sú objekty s najmenším desatinným číslom, s najvyššou možnou rýchlosťou a s absolútnym energetickým potenciálom. Absolútny stav rýchlosti, energie nedovolí hovoriť o vzdialenosti ako pri rýchlostiach zvuku. Ezoterik si musí zvyknúť na svet extrémnych desatinných čísel a svet častíc s extrémnou rýchlosťou. Teda bilióny kilometrov prekonajú niektoré častice za zlomok sekundy. No na druhej strane sú tu systémy častíc, ktoré sa v gravitačných systémoch organizujú do takých väzieb a konštelácií, že vytvárajú navzájom jadrá atómov, z nich potom atómy, z nich prvky a z prvkov tuhé, plynné, kvapalné a organické látky. V týchto systémoch sú častice vlastnou silou a vlastnou gravitáciou silne zviazané a ich niektoré fyzikálne vlastnosti ako keby zanikali a teda nedokážu sa prejaviť. Tento systém gravitácie je typický pre planéty, súhvezdia a galaxie. Ezoterik si uvedomuje polčas rozpadu prvkov, atómov a atómových jadier postupnou stratou častíc. Opak gravitačného prostredia planét je kozmický priestor, kde sa gravitačné sily neprejavujú a častice sa často chovajú úplne inak. Ezoterik preniká psychicky na časticiach do hlbočín kozmu. Objavuje objekty, ktoré označujeme ako vrecia. Ezoterik si ich predstavuje ako zmenšené makety vriec. A postupne ich nachádza asi 2 000 kusov. V týchto maketách časti kozmu sa nachádzajú aj prvky aj atómy a v nich častice. No za týmto priestorom v kozme sa už prvky a atómy nenachádzajú. Tu sa objavuje extrémny stav vákua a niet tu skoro žiadnych gravitačných síl. Doslova niekoľko častíc tu prechádza zo stavu najmenších desatinných čísel do stavu najväčších celých čísel a obsadia kolosálne priestory. Tu častice naplno využijú svoj potenciál. Extrému rýchlosť, extrému hybnosť a extrému teritoriálnu expanziu. Opak toho, čo sa deje vo svete gravitačných síl, teda planét, súhvezdí a galaxií. A je potrebné, aby ezoterik na časticiach v systéme dvojníkov bol schopný intelektuálne zvládať túto rovinu duchovnej cesty. Intelekt ezoterika je potrebné neustále zdokonaľovať, aby chápal logicky, kde sa nachádza a ako to funguje na úrovni časti.Meranie času, kalendár. Ezoterik prenikol na časticovú úroveň a je tu potreba navýšiť svoj intelekt. Ezoterik si uvedomuje, ako sa ľudstvo postupne prepracovalo k vedomému vnímaniu času. Ide o vnímanie času na základe striedania dňa a noci. Potom je to vedomie striedania 4 ročných období a to jar leto, jeseň, zima. Nepriame vnímanie času tiahnutia a migrácie zvierat. Vnímanie času od katastrofy po katastrofu. Vnímanie času od smrti jednej osoby po smrť druhej osoby. Vnímanie času podľa splnu Mesiaca. Vnímanie hodín v zmysle koľko materiálu treba vyrobiť, koľko trvá jeho premiestnenie, koľko času trvá premiestnenie niečoho. Ako dlho trvá cesta. Kvapkanie vody a za koľko sa naplní nádoba cez regulovaný prítok vody. Koľkokrát sa niečo za deň otočí. Teda časová vzorka vedúca k vnímaniu hodiny. Vnímanie minút pri alchymistických pokusoch v zmysle presýpacích hodín. Kyvadlové hodiny a pružina, naťahovanie kostolných a kukučkových hodín, vreckové hodiny, dnes atómové hodiny. Vnímanie sekúnd, počet impulzov za mimoriadne krátke obdobie. Potreba vnímať milisekundy pri generátore impulzov v počítačoch. Ale aj vnímanie niekoľkých rokov a to letokruhy na dreve. Narodenie, dospievanie, puberta, dospelosť, starnutie, smrť. Vnímanie času dlhšieho ako sto rokov. Zápisy na stenách hrobiek, historické vykopávky a celkovo archeológia. Dlhšie obdobia do minulosti je paleontológia, mineralógia. A aj uhlíková metóda pri určovaní veku organických pozostatkov na základe polčasu rozpadu uhlíka zo zbytkov organickej látky. Teda uvedomenie si asi 4 miliardy rokov existencie života na planéte Zem. Problematika uvedomenia si času budúceho a ešte uvedomenie si času extrémne minulého a extrémne budúceho. Teda nekonečno do minulosti a nekonečno do budúcnosti. Ešte by sme sa tu mali venovať problematike vnímania kalendára. V podstate kalendár je spôsob zápisu určitých opakujúcich sa udalostí v kozme. Ako striedanie ročných období, striedanie dňa a noci. V kozme to môžu byť udalosti okolo planét obiehajúcich okolo Slnka. Príchody a odchody komét. Kalendár je aj zápis počtu rokov idúcich po sebe, mesiacov idúcich po sebe, dní idúcich po sebe. Hodín, minút, sekúnd, stotín po sebe. Kalendár je niečo, čo sa orientuje na všetky udalosti v budúcnosti. Ale môže byť aj kalendár antropologický idúci pred nás letopočet. Ezoterik si musí vybudovať kalendár, kde figuruje čas idúci do nekonečna, pokiaľ po minulom čase zostali určité artefakty. Niečo na spôsob archeologických vykopávok predmetov minulosti. Ezoterik hľadá v kozme zoskupenia častíc po minulých kozmoch a aj ich nachádza. Po zániku určitých mega gigantických kozmov vždy zostávajú častice, ktoré voláme častice na dôchodku a obsahuje formácie častíc, ktoré vytvorila organická hmota, ktorá psychicky operovala na časticiach ako súčasní ezoterici tohto zoskupenia. Pokiaľ nájde ezoterik častice na dôchodku a neobsahujú organizované častice do dvojníkov, tak sa nedokáže o danom kozme už nič dozvedieť.Ako zrealizovať proces reinkarnácie, aby systém dvojníka po smrti mal svoje požadované parametre.
Ezoterik sa mimoriadne pozorne venuje problematike reinkarnácie. Ezoterik vie, že proces reinkarnácie si treba vysvetľovať inak ako je prezentovaný v ezoterike a v náboženských systémoch. Pokiaľ niekto sníva o tom, že keď zomrie, tak sa znovu narodí a ide sa ďalej, tak je rojko, ktorý sníva o tom, keby bolo keby a v skutočnosti to nie je reálne.
1.V rámci reinkarnácie je možné porodiť a splodiť dieťa a nechať tu potomstvo.
2. V rámci reinkarnácie je možné uchovať na seba spomienku v mysli najbližších ľudí a všeobecne ľudstva.
3. V rámci reinkarnácie je možné tu zachovať svoju podobu na určitých nosičoch ako kresba, video, fotografia, socha a podobne.
4. V rámci reinkarnácie je tu možnosť po sebe zanechať nejaké umelecké dielo, literárne dielo, technické dielo a svoje skutky.
5. V rámci reinkarnácie je tu možné zanechať svoje kostrové pozostatky a svoj hrob. 6. Do tejto oblasti reinkarnácie spadajú už fenomény, ktoré nie sú dostupné každému a je potrebné počas života realizovať určité aktivity, aby sa realizovali, napríklad spomienky o sebe uložiť do svojich kostí.
7. Uložiť svoje spomienky na úrovni sveta reálnych atómov a to rovno do niektorého objektu ako je napríklad jantár alebo iné kultové predmety a môže to byť aj stavba ako pyramídy v starom Egypte.
8. Uloženie spomienok voľne na atómovú úroveň okolo nás. Stačí si predstaviť oblasť vnútra atómov v prvkoch a prvky v tuhých, plynných, kvapalných látkach. A tu si predstaviť jadro atómov v tomto priestore a tu sa ukladajú spomienky a všetko, čo organické objekty prežili. Tieto záznamy je možné vnímať iba po prežití klinickej smrti alebo po nácviku raných štádií klinickej smrti. Inak je táto rovina vnútra atómov a atómových jadier neprístupná. Pokiaľ chce v atómoch niekto po smrti uložiť svoje spomienky organizovane, tak sa musí o to snažiť počas svojho života. Pokiaľ sa o to nesnaží, tak jeho spomienky pôjdu do sveta častíc, ale sa doslova rozpadnú. Pokiaľ sa ezoterik snaží o reinkarnáciu, tak musí meditáciou naprogramovať svoje spomienky v neurónoch a vzájomne ich prepojiť túžbou, aby zostali vcelku, vrátili sa do živej osoby a tu sa usadili a prerástli psychiku objektu, do ktorého prenikli. Morálne aspekty takejto aktivity necháme na každej osobe individuálne. A tento druh reinkarnácie vyžaduje pri nácviku dodržať určité postupy, ktoré sme podrobne opísali v Plazmatickej škole na týchto stránkach. Dosiahnuť tento typ reinkarnácie vyžaduje celoživotné úsilie a nie iba vysloviť želám si to. Vyžaduje to každý deň počas svojho života sa tomu venovať niekoľko hodín. A vlastne takáto osoba spraví najlepšie, keď tomu obetuje svoj život a svoje všetky ciele.9. Ide o prirodzené uloženie vlastných informácií o sebe do magnetických polí magmatického jadra planéty Zem. Tu sa neustále ukladajú chaoticky impulzy z aktivity organickej hmoty na planéte Zem. Reinkarnačné úsilie vyžaduje tieto impulzy v magnetických poliach planéty Zem vyhľadať a vhodne ich organizovať.10. Iný typ reinkarnácie je spojený s dlhoročným nácvikom psychiky, ktorá prenikla na časticovú úroveň a dosahuje systém dvojníkov. Výhoda tohto druhu reinkarnácie je to, že spomienky ezoterika o ňom a jeho duchovnej ceste sa uložia na častice v kozme. Takýto záznam sa uloží na extrémne dlhé obdobie. V reinkarnácii číslo 1.- 9. ide o to, že spomienky sa realizujú na úrovni prvkov a atómov. A tu je vždy v horizonte biliónov pozemských rokov riziko, že kozmos zlikviduje prvky a atómy a zmení ich zásadne do stavu častíc a tým sa efekty reinkarnácie zhromažďujúce informácie na úrovni atómov a prvkov rozpadnú. Reinkarnácia na časticiach vykazuje potenciál uchovať spomienky na ezoterika a jeho duchovnú cestu na bilióny biliónov pozemských rokov a skoro by sa dalo povedať na večnosť. A tak ezoterici tohto zoskupenia usilujú o svoj vrchol a to je reinkarnácia spomienok a ich koncentrácia a uchovanie na časticovej rovine. A keď chce ezoterik dosiahnuť tento cieľ, tak musí v prvom rade realizovať prienik svojej psychiky na časticovú úroveň. Potom je tu požiadavka spoznať uložené spomienky organickej hmoty na časticiach. Ezoterik spozná tú skutočnosť, že po zánikoch kozmov ako sú naše zostanú takzvané špecifické častice a tie sú okolo nás, ktoré môžu slúžiť ako úschovňa spomienok ezoterika po jeho fyzickej smrti. A táto úschovňa je extrémne bezpečná a doslova na večnosť.No ezoterik v systéme 10. typu reinkarnácie chce viacej ako iba uložiť svoje spomienky do pasívneho archívu na úroveň častíc a to je všetko. Ezoterik chce, aby jeho spomienky na častice nebol pasívny a doslova zabudnutý archív, ktorý obsahuje iba informácie z minulosti. Toto sa dá dosiahnuť bez problémov. Samozrejme takéto uloženie spomienok sa vždy v nekonečnom priebehu času vystavuje poškodeniu a zničeniu. A tak vytvoriť o sebe na časticiach iba sklad spomienok je pre nehorázne ambiciózneho ezoterika mimoriadne málo. A tak sa snaží v zásade o ďalšie možnosti pri reinkarnácii na časticiach. V prvom rade nebude viazať svoje posmrtné spomienky na jednu oblasť a jedno miesto. Ale vždy sa bude posúvať tam, kde sa vytvoria najvhodnejšie spomienky pre uchovanie týchto aktívnych spomienok a to vyžaduje mať program presúvania sa v časticovom svete. Potom je tu potreba vytvoriť ešte za života program starostlivosti o spomienky, ktoré uložil na častice vo svojom tele. Potom sa musí budovať program neustále skenovať dianie v kozme cez organickú hmotu v kozme pod pracovným označením UFO. Pokiaľ by v kozme v nekonečnej budúcnosti nefungoval organický život, tak ezoterik buduje program vlastnej aktivity pre prieskum kozmu na základe operovania s časticami. Ezoterik si kladie za základ prevziať aj všetky spomienky v kozme do jedného veľkého informačného centra. Niektoré záznamy na časticiach vykazujú takúto aktivitu. Teda ezoterik za života neustále atakuje záznamy dvojníkov na časticiach a zberá z nich informácie. Dalo by sa povedať, že ich kopíruje do svojej informačnej databázy. Ezoterik k nim prikladá túžbu, aby ich po smrti zjednotil do jedného celku a dal do aktívneho chodu. Ezoterik si je vedomý, že na večnosť môže niečo ako informačný systém fungovať iba vtedy, keď neustále skenuje svoje okolie a reorganizuje svoje spomienky do aktuálnej podoby vývoja kozmu. Ezoterik si uvedomuje, že v kozme je vždy aj na časticovej úrovni riziko deštrukcie jeho spomienok na časticiach. A na záver jedna múdrosť: Keď túžite po reinkarnácii na časticiach, tak to môžete reálne dosiahnuť iba vtedy, keď svoj život zasvätíte ezoterike a nie bežnému životu. Je na každom, ako naloží s touto možnosťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.