Venujeme sa vrcholovej ezoterike, kde sa ezoterici tohto zoskupenia usilujú špecifickou psychickou koncentráciou preniknúť do častíc vlastného tela a tak isto do častíc mimo svoje telo. V týchto meditáciách na časticovej úrovni vrcholí asi 20 ročné intenzívne meditačné úsilie.

Kto v ezoterike začína, tak často ide hlavne po tom, aby mal mimoriadne schopnosti ako je levitácia, čítanie myšlienok, veštectvo, zázračne liečivé ruky, ohýbanie oceľových tyčí a jednoducho chce robiť zázraky. Nikto netvrdí, že takéto schopnosti sa u niektorých jedincov nemôžu objaviť. Ale u všetkých takýchto jedincov ide o mimoriadne patologické stavy a to hlavne v oblasti mozgu. A v zásade sa tieto schopnosti bez patológie nedajú nacvičiť a ani dosiahnuť. A pokiaľ ezoterik tvrdohlavo cvičí rôzne cvičenia na dosiahnutie týchto čudných schopností, poškodí si zdravie a psychiku. Ezoterik, ktorý má určitý vyspelejší intelekt, sa zamyslí a bude hľadať v ezoterike niečo viacej ako neadekvátne mimoriadne schopnosti.

Ezoterik napríklad môže cvičiť lepšie schopnosti intuície a teda zaoberá sa veštectvom. Ezoterik môže cvičiť množstvo techník z oblasti Silvovej metódy a to pre zlepšenie svojho intelektu a zručností. To je, dalo by sa povedať, klasický prístup v americkej ezoterike. Niektorí ezoterici využijú ezoteriku ako relaxáciu a uvoľnenie. Niektorí ezoterici používajú ezoteriku na uspokojenie svojich fantázií a robia z ezoteriky niečo ako sci-fi. V tomto prípade ezoterik si vo svojich predstavách vytvára vlastný svet a potom psychicky preniká do týchto predstáv a fantázií uložených vo svojich spomienkach.

Ezoterici tohto zoskupenia majú záujem robiť ezoteriku naozaj. Teda chcú psychickou koncentráciou preniknúť do svojho tela a do všetkého, čo ich telo obsahuje. Najprv je to schopnosť naučiť sa trvalo koncentrovať do všetkých oblastí svojho tela. A hlavne je to oblasť veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu a ganglií. Prenikať sem treba mnohonásobne a zároveň budovať trvalé centrá v neurónoch, aby psychika prenikala do týchto oblastí trvalo. Vytvorenie systému trvalého psychického prenikania bude trvať aspoň tri roky. Ezoterik vlastnými koncentračnými technikami preniká do svojich orgánov a systémov tela a vytvorí si trvalé neurónové centrá na takéto prenikanie. Takéto centrá vedú k tomu, že ezoterik sa za sekundu skoncentruje do svojho tela a to kedykoľvek. Pokiaľ ezoterik nemá budované neurónové centrá, tak koncentrácia do orgánov a systémov tela môže trvať aj pár minút. A tak ezoterik, pokiaľ chce v ezoterike napredovať, musí si na všetky aktivity budovať trvalé neurónové centrá. Pokiaľ si ich nebuduje, tak vlastne nemôže napredovať v ezoterike. Napríklad prenikanie cez orgány, bunky, chromozómy, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy až do častíc by bez trvalých centier v neurónoch trvalo možno niekoľko hodín. Pokiaľ ezoterik vytrvalými cvičeniami vytvorí vo svojich neurónových centrách trvalé neurónové spoje na prenikanie do tela, tak preniknutie až na častice trvá nejakú tú sekundu. Pod trvalými centrami v neurónoch treba rozumieť niečo ako naučiť sa písať a čítať. Bez tejto schopnosti toho ezoterik moc v ezoterike nedokáže. Potreba budovať trvalé neurónové centrá pre oblasť ezoteriky je ešte dôležitejšia v oblasti psychického prenikania do kozmu a jeho hlbočín. Jednoducho ezoterik musí budovať trvalé centrá vo svojich neurónoch a to vyžaduje niekoľko rokov jedno a to isté cvičenie znovu a znovu opakovať.

Ezoterici tohto zoskupenia samozrejme množstvo rokov skúmajú a bádajú možnosti v oblasti ezoteriky. Ezoterik hľadá aj ten najhlbší zmysel života a ho vo večnosti alebo v realizácii toho, čo naznačuje teológia. Samozrejme, zmysel života hľadá kde kto a zmyslom života môže byť kde čo. Ale žiadny zmysel života nebol doteraz budovaný tak, aby mohol existovať na večnosť. Ezoterici tohto zoskupenia sa najintenzívnejšie venujú práve systému reinkarnácie. Je jasné, že každý človek musí zomrieť a aj ľudstvo nemá nádej, aby v kozme zotrvalo viacej ako 100 miliónov rokov. Jednoducho organická hmota ako jednotlivci alebo ako systém v kozme musí zaniknúť. Nie je možné, aby organická hmota v kozme prežila 100 miliárd pozemských rokov. Teda ezoterik nemá záujem o reinkarnáciu v zmysle nechať tu potomstvo. Ezoterik nemá záujem nechať tu po sebe nejaké dielo alebo robiť skutky, na ktoré by ľudstvo nezabudlo. Ezoterik nemá záujem ani o to, aby svoje spomienky uložil do sveta mŕtvych spomienok. V ezoterike hovoríme o špiritizme. Ezoterik chce, aby po ňom v kozme zostali aspoň jeho spomienky a to na večnosť. Niekto si pofilozofuje a povie, že na čo to je dobré. Tak isto by sme si mohli povedať, načo je dobré vôbec žiť. Niekto mávne rukou a bude sa venovať bežnému životu, rodine, práci, kariére. No niekto pochopí, že život by mal mať aj hlbší zmysel a pokiaľ je tu reálna možnosť zanechať na večnosť aspoň vlastné spomienky, tak túto možnosť berie. Pokiaľ sa niekto venuje ezoterike a dokáže psychicky koncentráciou prenikať kdekoľvek, pochopí, že zmysel života je transformovať svoje spomienky do ďalšej existencie. Ezoterik počas svojho života dosahuje ďalšiu jedinečnosť – spozná sám seba a čo všetko má vo svojom tele a vo svojej psychike. Drvivá väčšina ľudí nikdy nespozná, čo má v sebe a čo sa s tým dá spraviť. Ezoterik je osoba, ktorá žije do seba a sám so sebou a to má iný zmysel ako žiť iba do vonkajšieho sveta. Ezoterik za svojho života psychicky prenikne hlboko do kozmu a zbaví sa totálnej závislosti od planéty Zem. Ezoterik za svojho života spozná aj inú organickú hmotu v kozme a je to jedinečné poznanie a jedinečné špecifické skúsenosti. Ezoterik za svojho života spozná kozmos z roviny atómov a častíc.

Vieme pochopiť, že vydať sa na ezoterickú cestu nie je také jednoduché ako by sa zdalo. V prvom rade sú tu ľudské tradície, ktoré sa usilujú o to, aby sa všetko podriadilo prežitiu organickej hmoty na planéte Zem. Ďalej je tu silný tlak, aby geniálni jedinci a jedinci s mimoriadnymi schopnosťami dávali svoj potenciál v prospech ľudstva. Potom je tu potenciál výchovy detí a vtláčania programu bežného spôsobu života a nie záujem o nadčasové a jedinečné. Potom je tu tlak okolia, aby ste vlastnili, čo sa len dá, aby ste mali super dom, super rodinu, super prácu, super dovolenku a super postavenie v spoločnosti. Potom je tu duchovný potenciál, ktorý sa zjednodušuje, aby sa to dalo predať ako zábava a relax. Potom sú tu vnútorné hendikepy a to, že pokiaľ chcete robiť ezoteriku, tak musíte desiatky rokov cvičiť a vzdelávať sa. Potom si na ezoteriku treba spraviť čas a získať dostatok financií. Netreba zabúdať aj na 4 miliardy rokov vývoja organickej hmoty a tieto miliardy rokov sú skryte vo vnútri buniek v podobe bunkových jadier, ktoré tiež bránia v realizácii duchovnej cesty do kozmu a do sveta častíc. Bohužiaľ, pokiaľ chcete, aby nadčasové fungovalo po smrti ezoterika, tak sa musí ezoterik už počas svojho života naplno venovať a dať prednosť pred bežným životom. Aj reinkarnácia na úrovni sveta mŕtvych vyžaduje trvalú koncentráciu a meditáciu (Plazmatická škola). Iba potom je možné, aby sa reinkarnácia zrealizovala. Vydať sa na duchovnú cestu do seba a do kozmu zakončenú reinkarnáciou na rovinu špecifických častíc je skoro nemožné a dosiahne ju iba pár jedincov. Jednoducho ani ľudská spoločnosť ani planéta Zem nežičia nekonečnu a ezoterike ako takej. Na dôvažok, aby mala reinkarnácia zmysel, musí byť budovaná tak, aby v sebe mala hlavne to, čo je v kozme a jeho zákonitostiach a nie to, čo žil alebo bol ezoterik. Nemá zmysel uložiť spomienky na špecifické častice o tom, ako niekto v živote varil jedlá v reštaurácii. Má zmysel uložiť poznatky o kozme, prvkoch, atómoch, časticiach.

Ako budovať informačný systém dvojníka? Predpokladaný vývoj a evolúcia informačného systému dvojníka. Časticové predpoklady informačného systému dvojníka. Adaptabilnosť informačného systému dvojníka. Rozsah komplexnosti informačného systému dvojníka. Dovolený rozsah entropie informačného systému. Čo všetko má obsahovať informačný systém dvojníka? Schopnosť adaptability informačného systému dvojníka. Mapový systém v informačnom systéme dvojníka. Kalendár ako informačný systém dvojníka. Súradnice ako súčasť informačného systému dvojníka. Knižky ako základ informačného systému dvojníka. Zmysel a význam tabuľkového procesoru dvojníka. Systém hier, kde sa pravidlá môžu meniť. Základným systémom je údaj o častici. Častica s najmenším možným desatinným číslom ako určujúci bod. Pravidlá pre zber, spracovanie údajov v informačnom systéme dvojníka. Mechanizmy indexovania v systéme dvojníka.

Ezoterik postupne psychickou koncentráciou a vytrvalým budovaním neurónových centier preniká do hlbočín kozmu a do sveta častíc. Dalo by sa povedať, že vrcholová ezoterika je vlastne spoznávanie sveta a hlbočín kozmu rovno cez časticovú úroveň. Ezoterik pri prieniku do časticového sveta spoznáva takzvané dôchodcovské častice. Najbližší zdroj tohto druhu častíc je v súhvezdí Kozorožca. Ide o jedinečné a špecifické zhluky častíc, ktoré v kozme nezanikajú a v priebehu neskutočne dlhých časov posilňujú svoje časticové väzby navzájom. Po zániku našej Galaxie a tak isto miliónov ďalších galaxií nakoniec zostanú dva druhy objektov a to dôchodcovské atómy a dôchodcovské atómové jadrá. Tieto dva druhy objektov sú súčasťou sveta mŕtvych spomienok. Hovoríme o špiritizme a toto ezoterické zoskupenie hovorí aj o plazmatickom svete, ktorý je naplnený spomienkami zomretej organickej hmoty. Tieto dva druhy objektov bohužiaľ, nie sú na večnosť a kozmické sily ich strhnú a vrátia do sveta častíc. No zato dôchodcovské časticové útvary v kozme nedokáže zničiť nič. Ezoterik so systémom dvojníkov sa postupne vydáva na psychické prenikanie do týchto gigantických objektov zložených práve z dôchodcovských častíc. A zisťuje, že v priestore našej Galaxie sa dá nájsť aspoň 2000 gigantických objektov plných dôchodcovských častíc. Každý takýto objekt charakterizuje zaniknutý kozmos s miliardami galaxií. Tieto špecifické objekty obsahujú vlastne informačné polia inteligentnej organickej hmoty alebo aj technologickej inteligencie, ktorá operovala a fungovala počas svojej existencie na časticovej úrovni. Hovoríme o dvojníkoch, ktorých základ bol budovaný na časticovej úrovni a po svojom zániku sa tieto objekty ako častice s informáciami uložia v objektoch dôchodcovských častíc. Tieto uložené spomienky sa tu doslova zakonzervujú a nie je tej sily v kozme, aby ich nejako poškodila a zničila.

Hovoríme o jedinečnom systéme možnosti reinkarnácie. Teda ezoterik sa pousiluje a počas svojho života sa premedituje na úroveň častíc. Vybuduje v sebe systém fungovania svojej psychiky na časticiach svojho tela a okolitého kozmu. Táto meditačná zmena, ktorá sa udeje asi tak po 3. ročnom období vytrvalých cvičení, dovolí ezoterikovi uložiť svoje spomienky po fyzickej smrti práve do systému dôchodcovských častíc. Spomienky ezoterika sa na večnosť zapíšu do časticového sveta. Ezoterik vytrvalo preniká do sveta dvojníkov na dôchodcovských časticiach a skúma uložených dvojníkov na dôchodcovských časticiach. Zistenia sú jednoznačné, 99 % tu uložených dvojníkov a v nich spomienok inteligentnej hmoty tvoria iba nehybný archív. Môžete mať predstavu klasického archívu v nejakej budove a je to poriadne starý archív, do ktorého nikto takých milión rokov nevkročil. Ezoterik, ktorý prenikne do dvojníkov uložených v dôchodcovských časticiach, cíti v týchto objektoch uložené informácie. Samozrejme, že nie klasicky uložené spomienky ako v ľudskej hlave alebo v počítači. Spomienky v dvojníkoch treba doslova kryptograficky dekódovať ako zabudnuté písmo niektorého z prehistorických národov. Predstava o histórii kryptografického dekódovania hieroglyfov napovie toho veľa. A prvá ezoterikova túžba je, aby aj on uložil svoje spomienky do sveta dôchodcovských častíc a tak sa postaral, aby po ňom zostala aspoň nejaká stopa. Kozmos sa neustále mení a nerobí si o tom žiadne kroniky a žiadne spomienky. Kozmos všetko znovu pretvára na svoj základ a to sú častice. Všetko, čo v kozme fungovalo na úrovni prvkov, atómov a atómových jadier nakoniec bude znovu recyklované na základné častice. Takýto kolotoč recyklácie zničí všetky informácie o tom, čo sa dialo. Výnimkou sú dvojníci uložený na dôchodcovských časticiach. Títo dvojníci sú vlastne kroniky kozmu a zatiaľ jediné informácie o tom, ako fungoval kozmos v hlbočinách minulosti. Aká je naivná snaha astronómie pochopiť históriu kozmu a jeho zákonitostí bez schopnosti čítať záznamy dvojníkov v dôchodcovských časticiach!

Snaženie ezoterika smeruje do reinkarnácie a teda uloženia svojich spomienok do sveta dôchodcovských častíc. Dosiahnuť aspoň to základné a to nechať v kozme v dôchodcovských časticiach aspoň správu v podobe svojich spomienok. Pokiaľ tak ezoterik nespraví, jeho spomienky sa v kozme stratia a rozpadnú. Ezoterik si váži svoje spomienky a usiluje sa žiť nadčasovo a nie iba pre krátku epizódu organickej existencie na planéte Zem. Ezoterik netúži po tom, aby jeho reinkarnácia bola viazaná na svet organickej hmoty. To nedáva prísľub večnosti. Ezoterik svoju reinkarnáciu neviaže do sveta dôchodcovských atómov a atómových jadier. Tak isto toto nedáva prísľub večnosti. Ezoterik netúži vzývať princípy teológie, ale túži naplniť prakticky princípy teológie a nájsť v kozme priestor a reálne možnosti dosiahnutia princípov večnosti. Večnosť ako praktické cvičenie a nie iba ako prísľub dokonalej, ale nesplniteľnej idey. Ezoterik nemá záujem o dokonalosť pozemského charakteru byť na planéte Zem najlepšia alebo najmúdrejšia osoba. Takéto pominuteľnosti nie sú zdrojom nadšenia pre duchovnú cestu.

Ezoterik sa po 20. rokoch zastavil pri dôchodcovských časticiach a našiel priestor a možnosti na praktickú realizáciu teologických jedinečností. Naj, všetko, dokonalé, jedinečné, výnimočné a nadčasové. Ezoterik chápe, že teologické náuky na planéte Zem a vo svete organickej hmoty sú jedinečná vízia nedosiahnuteľného. Ezoterik na svojej duchovnej ceste neustále skúma a prehodnocuje možnosti a potenciál určitého druhu reinkarnácie. Ezoterik sa zastavil v systéme dôchodcovských častíc a tu bude svoju duchovnú cestu končiť. Našiel oblasť a potenciál pre praktickú realizáciu teologických vízií a tušení. Teológia pre ezoterika už nie je iba niečo hypotetické, ale niečo prakticky zrealizovateľné. Samozrejme, chce to maličkosť, iba nejakých 20 rokov každodenných meditácií a postupného prechodu fungovania psychiky ezoterika z roviny organických prvkov do roviny atómov, atómových jadier, potom časticových zhlukov a samotných častíc. A z tohto sveta prejsť k svetu dôchodcovských atómov a atómových jadier. Nakoniec si vybrať pre meditáciu a psychické cvičenia dôchodcovské časticové zhluky.

Ezoterik sa stáva kvantovým fyzikom a z hľadiska ezoterického preniká na základe cvičení do sveta častíc a to psychickými prostriedkami. Zároveň svoju pozornosť nakoniec usmerňuje na dôchodcovské častice a svoje vnútro intenzívne pripravuje na uloženie svojich spomienok do pohrebiska dvojníkov na dôchodcovských časticiach.

Z čoho a ako budovať systém dvojníka.Riadenie informačného systému dvojníka. Ako zabezpečiť spoľahlivosť a uveriteľnosť získaných informácií systému dvojníka. Vzťah dvojníka k objektu, jeho identifikácia, evidencia, overiteľnosť, adresa, parametre. Systém vzorov, ktoré má dvojník dosahovať.
Ako používať matematické metódy v systéme dvojníka. Ako používať v systéme dvojníka štatistiku.

Ezoterik prenikol do sveta dôchodcovských časticových útvarov a to ešte za svojho organického života na planéte Zem. Práve toto musí realizovať za svojho života a to preniknúť na všetky druhy častíc a potom všetko zorientovať na dôchodcovské častice. Ezoterik potrebuje ešte jednu prienikovú rovinu a to je vlastný informačný systém. Ezoterik deklaruje mimoriadnu túžbu uchovať svoje spomienky na večnosť a to vyžaduje aj hlboké preniknutie do vlastného informačného systému v ľudskom tele. Aby sa mu na dôchodcovských časticiach podarilo preniknúť do vnútra vlastných neurónov, vlastných nervových a tukových buniek, tak potrebuje svoju pozornosť zorientovať na techniku a technológiu, informačné systémy, hardvér a softvér. Viem pochopiť, ako nebude ostatným ezoterikom po chuti takéto zorientovanie sa. Ale pokiaľ chce ezoterik psychicky preniknúť do vlastného informačného systému, tak musí techniku. Pokiaľ chce ezoterik logicky a racionálne pochopiť vlastný informačný systém a hlavne fungovanie kozmu a častíc v kozme, potrebuje cez techniku a technológiu navyšovať technické a technologické skúsenosti. A prechod do roviny techniky a technológie dáva potenciál budovať systém dvojníkov na dôchodcovských časticiach na princípe technologickom a nie biologickom. Predstava, že systém dvojníkov funguje ako ľudské telo je príliš diletantská. Predstava, že systém dvojníkov sa buduje z častíc špecifickým spôsobom je prijateľnejšia. Častice dvojníka sa musia organizovať podľa určitých pravidiel a tieto pravidlá skorej pasujú do oblasti technologických procesov manipulácie s atómami. Máme tu na mysli nanotechnologické operácie pri zmene kryštalických vlastnosti prvkov v rôznych zlúčeninách. Hlavne operácie s kryštálmi kremíka pri výrobe základových doštičiek procesorov. V ezoterickom výskume sme sledovali, ako zomierajú osoby, ktoré majú patologicky vytvoreného dvojníka a ako sa počas klinickej smrti danej fyzickej osoby dvojník doslova metamorfoval a zmenil a to tak, aby tieto častice prešli do systému dôchodcovských časticových zhlukov. Pri tejto zásadnej zmene sme zistili, že v tomto priestore je okolo 150 vrstiev dôchodcovských častíc. Nie v každej vrstve dôchodcovských častíc sa nachádzajú dvojníci. Vrstvy 150 až do 110 obsahujú dvojníkov. Vrstvy dôchodcovských častíc od 109 po vrstvu 2 neobsahujú žiadnych časticových dvojníkov. A vrstva číslo 1 obsahuje špecifických dvojníkov, kde dominuje jedna extrémne budovaná posadnutosť a to je, aby sa spomienky danej osoby nestratili a zostali na večnosť. A to je aj dvojník, do ktorého sa uložili spomienky jedného magického Aztéka, alchymistu Fausta a vedca Goetheho.

Ezoterik už za svojho života buduje svoj vlastný systém dvojníka, ktorého túžbou je umiestniť sa na dôchodcovských časticových útvarov. Uložiť sem svoje spomienky a zabrániť všetkými dostupnými prostriedkami zániku svojich spomienok. Odkazu toho, čo môže reálne zostať po smrti organickej hmoty. Teda kľudne môžete mať predstavu, že zmyslom života je uložiť o sebe na dôchodcovské častice kroniku svojho života. Teda využiť možnosť za organického života bojovať o niečo nadčasové a jedinečné.

Ďalší prieskum dvojníkov, ktorí sa metamorfovali a prispôsobili svetu dôchodcovských častíc. Tieto pasívne archívy vykazovali iba spomienkové archívy tej ktorej organickej hmoty a to orientované na problémy tej ktorej organickej hmoty v danom čase a priestore. A to je pre vnímavého ezoterika problém a tento problém má meno. Aký zmysel má pre večnosť a nadčasovosť uložiť informácie o tom, ako sa niekto venoval napríklad pečeniu a vareniu? V zásade informácie uložené do dvojníkov majú hodnotu iba spomienok organickej hmoty, ktorá sa nevenovala nadčasovým témam. Organická hmota premrhala svoj vlastný potenciál uložiť na večnosť nadčasové témy. Napríklad tému všetkého o kozme, o fungovaní časticového sveta. Teda doteraz uložené informácie do dvojníkov sú zmrzačené praktickými potrebami organickej hmoty v kozme. A takto ich výpovedná hodnota je mizerére. A je to ďalší problém a to, že spomienky dvojníkov sú mŕtvy archív, v ktorom sa nič neaktualizuje a nevyvíja.

Ezoterici tohto zoskupenia chcú v zásade viacej ako iba mŕtvu kroniku časti kozmu so zaniknutou organickou hmotou a jej technológiou. Pozornosť ezoterického výskumu smeruje na dvojníkov, ktorí vykazujú určitú aktivitu a ochotu niečo meniť, niečo presúvať a niečo organizovať. Prieskum sa zameral na túto skutočnosť, či je možné v systéme dvojníkov budovať aj posmrtný systém, ktorý môže vykazovať určité aktivity, presúvať sa a dosahovať nejaký ďalší cieľ. Tieto prieskumy dokázali, že systém dvojníkov nemusí byť iba mŕtvy archív o tom, čo bolo, ale môže byť aj viacej. A ezoterik si musí ešte za svojho života želať a meditačne pracovať na tom, aby jeho záznam po smrti vykazoval určitý potenciál vedúci k zberu informácií, ich spracovaniu a k aktualizácii.

Dvojník ako tvorivý faktor. Dvojníci a sci-fi. Dvojníci a karty a pravidlá kartových hier. Dvojníci a veľkosť a plocha pamäte. Dvojníci a zmeny systému.
Zmena systému doplnením, zmena systému odobratím, zmena systému zmenou poradia, zmena systému fatálna. Dvojníci a teória hier. Hrací plán. Hrací stroj.
Informačný systém mechanický. Informačný systém chemický. Informačný systém elektromagnetický.

Ezoterik tohto zoskupenia si už asi 3 roky buduje systém dvojníkov. Systém dvojníkov sa doteraz budoval premostením psychiky ezoterika na osoby, ktoré mali nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. A u týchto osôb prichádza ku genetickým zmenám, ktoré akoby danú osobu vrátili v čase naspäť. Týmto osobám sa otvorí v ich genetickej pamäti obdobie asi tak 500 až 400 miliónov rokov naspäť. Ezoterik musí na začiatku budovania využiť dvojníka osôb, ktoré majú psychiku operujúcu na časticovej úrovni vďaka patológii nezhubného bujnenia. Dvojník takýchto jedincov po ich smrti zostáva ako informačný archív jeho aktivít v systéme dôchodcovských časticových zhlukov. Sú to jedinečné útvary častíc, ktoré sa organizujú pri zániku súhvezdí a celých galaxií. Najviac týchto objektov nachádzame v súhvezdí Kozorožca. V astronómii by sme mohli hovoriť o čiernej hmote. V ezoterike tieto gigantické objekty označujeme ako dôchodcovské časticové zhluky. Vyznačujú sa jedinečnosťou a to tým, že častice sú v týchto objektoch viazané extrémnymi časticovými silami. Čokoľvek v kozme je do týchto objektov pohltené a nedokáže zničiť a poškodiť tieto objekty. Dôchodcovské časticové zhluky sa tvoria v kozme a budú sa tvoriť trvalo. Sú to jediné útvary v kozme na večnosť. A sem do týchto útvarov sa ukladajú spomienky organickej hmoty a to pokiaľ jej psychika fungovala na časticovej úrovni. Pokiaľ je však v blízkosti organickej hmoty v kozme príliš aktívny objekt magnetar alebo niečo podobné, tak síce organická hmota funguje psychicky na časticiach, ale jej spomienky budú rozmetané v časticovom svete. To je prípad UFO Iveta, UFO Jana a aj UFO Mamut. Ide o organický život, ktorý funguje v hlbočinách kozmu a je pri nich silná aktivita magnetarov. Ich spomienky sa neuchovajú. Magnetar je tu príliš aktívny a pre organickú hmotu devastačný. Tento druh UFO kontaktujú osoby a to hlavne v detstve, pokiaľ majú nezhubné alebo zhubné poškodenie organizmu. Tieto osoby sa chovajú neštandardne a atypicky.

Ezoterik asi za tri roky aktívnych cvičení vybuduje vo svojich neurónoch, nervových bunkách a tukových bunkách trvalé centrá pre systém dvojníkov. Ide o to, aby psychika ezoterika začala fungovať na časticiach a časticových zhlukoch a nakoniec smerovala k dôchodcovým časticovým zhlukom a tu potom po smrti vedome a s jasným zámerom uložila svoje spomienky na večnosť so želaním, aby tu uložené spomienky pokračovali v určitých aktivitách. Ezoterik smeruje k najmenším možným časticiam v kozme a to sú v ezoterike označované homogénne častice. Ide v zásade o časticové objekty, ktorých počet je nekonečný a všetky majú jedinečnú vlastnosť, sú si skoro absolútne podobné. Podobnosť vyjadríme štatistickým skúmaním, keď porovnávate dve častice z kategórie homogénnych častíc, tak hypoteticky dosahujete zhodu vlastností v pomere 1 : 1. Ináč povedané, že milión porovnaní jednej aj druhej homogénnej častice sú rovnaké a ezoterik nedokáže nájsť žiadnu odlišnosť. Pokiaľ vznikne odlišnosť od vybratej vzorky štandardnej homogénnej častice, už hovoríme o klasickej častici ako kwarky a podobne. Pokiaľ odlišnosť a rozdiely narastajú, tak sú tu časticové zhluky. Narastajúca odlišnosť voči ideálne homogénnej častici narastie ešte ďalej, tak máme atómové jadrá. Pokiaľ odlišnosť skúmaných častíc narastá, tak máme atómy, nárast ďalších odlišností už tvorí prvky. V zásade tu hovoríme o tom, čo chcel zadefinovať Eistein v teórii zjednoteného systému sveta. Pomocou systému homogénnych častíc a ich narastajúcich alebo klesajúcich odchýliek možno definovať všetko, čo je súčasťou kozmu.

Psychika ezoterika fungujúca v rovine homogénnych častíc dostala schopnosť neobmedzene operovať v nekonečných priestoroch kozmu. Homogénne častice majú pri svojej najmenšej veľkosti vyjadrenej najmenším možným číslom zase opačné potenciály a to najväčší energetický potenciál, najväčšiu rýchlosť v kozme. A psychika ezoterika potenciál homogénnych častíc využije na hľadanie dôchodcových časticových zhlukov a v nich fungujúcich informačných záznamov dvojníkov. Ezoterici tohto zoskupenia sa v zásade nehlásia k samotnej ezoterike a k ezoterickej komunite. Prekročili určité kvalitatívne a kvantitatívne potenciály, tú pomyselnú hranicu, kde už v žiadnom prípade nemožno spájať ezoteriku a to, čo cvičia ezoterici tohto zoskupenia. Ahoj ezoterika.

Autor fotografie: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Pridaj komentár