Venujeme sa ezoterike systému dvojníkov a tak isto ezoterike, ktorá súvisí so špiritistickými technikami a technikami, keď je médium pri seanse schopné tvoriť ektoplazmatické úkazy. Teda výnimočne sa niektorým nadaným osobám v ich chorobnom a patologickom stave podarí pohybovať predmetmi, produkovať v miestnosti niečo ako dymovú hmotu, ktorá sa formuje do postavy človeka. Samozrejme, tieto jedinečné úkazy sa dejú mimoriadne vzácne.

Bolo by naivné si myslieť, že štandardná osoba, ktorá je úplne zdravá a bez patologických poškodení mozgu dokáže zo seba tvoriť ektoplazmatickú hmotu. Veštecky sme skúmali takéto osoby a museli sme konštatovať, že skladba ich mozgu je mimoriadne patologická a mimoriadne odlišná od mozgu bežnej osoby. V zásade by mali byť tieto mediálne nadané osoby medzi mŕtvymi a nie živými. Takéto osoby sú skoro vždy na hrane života a smrti. Takéto osoby tvoria ektoplazmatickú hmotu, ktorá ich drží pri živote. Jednoducho nie je možné nacvičiť takéto stavy. A vlastne ezoterikovi ani na jeho duchovnej ceste nejde o dosahovanie takýchto stavov. A o čo teda ide pri týchto cvičeniach? V prvom rade nácvikom týchto ektoplazmatických schopností sa ezoterik psychicky dostane do vnútra jadier atómov a tu potom vhodným spôsobom dokáže organizovať činnosť časticových objektov rovno v protónoch, neutrónoch a neutrínach jadra. Časticové objekty sa v ezoterike nazývajú ako lieviky, praclíky, háďatká, farebné fľaky, perličky, iskričky, sklovité kocky, mačacie labky, čierna hmota. V kvantovej fyzike hovoríme napríklad o kvarkoch, leptónoch, antičasticiach a podobne. Samozrejme, že myseľ ezoterika a sila jeho koncentrácie do vnútra jadier atómov alebo priamo na voľné časticové objekty je obmedzená. A predstava, že by myseľ ezoterika dokázala vyvolať termojadrovú rekciu je nezmyselná. Ezoterikovi ide napríklad o to, aby na časticové objekty začal zapisovať svoje spomienky. U bežných ľudí s bežnou psychikou sa zapisovanie spomienok deje na úrovni prvkov. V dnešných počítačoch je to úroveň prvkov. U osôb, ktoré prežili alebo si odcvičili rané štádia klinickej smrti sa spomienky budú zapisovať na úroveň atómov. Dá sa to prirovnať k nanotechnológii budúcnosti zapisovať informácie na povrch atómu. U ezoterických jedincov, ktorí si odcvičili systém dvojníkov a majú UČI, sa budú spomienky zapisovať na úroveň časticových objektoch v jadre atómu.

Ezoterik tohto zoskupenia už asi dva roky buduje v sebe systém dvojníkov. Tento systém bol popísaný v psychiatrickej praxi a vešteckými postupmi sme zistili u týchto pacientov, že majú rozvinuté nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Ide v zásade o epitelové krycie bunky na povrchu orgánov. Osoby s touto patológiou zvyčajne ani netušia, že nezhubné bujnenie im poškodí psychiku a strhne ich psychiku fungovať do jadier atómov, ktoré majú v sebe. Ezoterik tohto zoskupenia nastupuje nepatologickú cestu priameho psychického prieniku do tohto stavu. Ezoterik to dosahuje koncentrovaním sa na takéto osoby a postupným precvičovaním svojich štandardných neurónov. A postupne si neuróny na takýto stav zvyknú a psychika prenikne na úroveň atómových jadier. Teda ezoterik si vo svojich neurónoch nepatologicky buduje systém dvojníkov. Spoznáva svet dvojníkov a dáva pozor, aby si nezničil psychiku a nerozvinul systém dvojníka na rizikových faktoroch. Ezoterik získa systém dvojníkov a to prvýkrát v histórii existujúcej organickej hmoty na planéte Zem. Ezoterik tohto zoskupenia nezostane iba pri tejto etape vývoja dvojníka a spozná aj systémy dvojníkov, ktoré zostanú po smrti jedincov s dvojníkom. Po smrti osoby s dvojníkom zostáva dvojník k dispozícii niekde v kozme na úrovni častíc. Dvojníka na časticiach si treba predstavovať ako sklad informácií, na 99 % ide o mŕtve sklady informácií. Iba náhodne sú aktívne, ale nie k rozumnému účelu. Zatiaľ jedinou výnimkou sú dvojníci po ezoterikovi F. Bardonovi, ktorí sú uložení v našej Galaxii a vykazujú aktivitu smerom k planéte Zem a ľudstvu celkovo. Ezoterici tohto zoskupenia nebudú systém dvojníkov UČI viazať na planétu Zem a informačné zdroje ľudstva. A vlastne nebudú viazať vôbec svoje spomienky po smrti na organickú hmotu. Ezoterici tohto zoskupenia sa budú usilovať o posmrtného dvojníka, ktorý bude nezávislý od miesta, kde vznikol a od organickej hmoty. Dvojník po smrti ezoterika bude mimoriadne aktívny archív vybratých spomienok. Dvojník UČI si sám zorganizuje vlastné fungovanie v zmysle teologických vízií nadčasovosti. Dvojník UČI po smrti ezoterika bude pokračovať v expanzii do nekonečných hĺbok a nikdy s prienikom neprestane. Dvojník UČI sa bude neustále meniť a prehodnocovať na základe toho, ako sa bude meniť celkovo kozmos. Dvojník UČI operuje v makrosvete a mikrosvete. Nezachádza však do sveta antičastíc, kde už nemôže fungovať. Ľudská myseľ nedokáže dvojníka UČI vybudovať na tak miniatúrny a tak rýchle sa meniaci svet. Pokiaľ by po smrti ezoterika samotný dvojník UČI dokázal sám seba upraviť na fungovanie v antičasticovom svete, nech tak spraví. Dvojník UČI nie je budovaný pre návrat do organickej hmoty, ale pokiaľ by bolo v jeho vývoji nutné znovu vstúpiť do kontaktu s organickou hmotou, tak to spraví.

Ezoterici tohto zoskupenia idú ešte ďalej a obnovujú aktívne psychické spojenie a to rovno s kozmickým objektom magnetarom, ktorý sa teraz nachádza v susednom súhvezdí, ale pred 600 miliónmi rokov sa pohyboval v našom súhvezdí a zdecimoval organický život na planéte Zem. To, čo prežilo, muselo počas fungovania a vplyvu magnetara psychicky operovať iba na časticových objektoch atómových jadier. Ezoterik plnou silou a plným nasadením obnovuje aktívny kontakt s objektom magnetara, ktorý mu dopomôže vybudovať nového jedinečnejšieho dvojníka, ktorý prevedie psychiku ezoterika a to rovno do antičastíc. Dvojník UČI za pomoci ezoterika neustále zreálňuje predstavy o magnetare a vytvára voči nemu trvalý kontakt. Ezoterik s dvojníkom UČI magnetar/antičastice sa vracia zo sveta antičastíc (v ezoterike píšeme 4 sklovité častice s najmenším desatinným číslom a obrovskými priestormi, v ktorých sa pohybujú bez toho, aby do niečoho narážali). Sklovité častice – antičastice majú okolo seba takzvanú červiu dieru, ktorá označuje priestor, v ktorom sa častice pohybujú. Štyri sklovité častice po čase začnú strácať svoju veľkosť najmenšieho možného objektu s najmenším desatinným číslom a postupne sa zväčšujú a spomaľujú. Nakoniec sa vracajú do sveta časticových objektov ako sú v ezoterike označené ako lieviky, mačacie labky, praclíky, farebné fľaky a podobne. Teda antičastica sa zväčšuje až je z nej nakoniec sklovitá kvapka a tieto sa organizujú v mega gigantickej sklovitej diere. Potom znovu sklovité častice zo sklovitej diery sa dostávajú do magnetarov, ktorý im obnoví štatút antičastice.

Operácie psychického charakteru na úrovni bielej mozgovej hmoty idúce na rovinu jadier atómov v prvkoch. V jadrách sa nachádza protón, neutrón, pozitrón a v nich časticové objekty ako kvarky, leptóny, antičastice a podobne. V ezoterike hovoríme o hríbikoch, perličkách a podobne. Ide o stav médií tvoriacich ektoplazmu (v priestore osoba spôsobuje praskanie, pukanie, trasenie a vibrovanie objektov, z média vyteká biela mliečna hmota, deformujú sa objekty, vytvárajú sa tekuté alebo horiace prípadne tuhé objekty). Takéto mediálne osoby majú zdevastované zdravie, atypickú skladbu mozgu. Viacej sú mŕtve ako živé. Len vďaka zvláštnemu stavu tvorenia ektoplazmy sú nažive. Sú plne v stave iracionality. Snažia sa oživiť kusy mäsa, mŕtve zvieratá a chcú oživovať mŕtve osoby. V niektorých prípadoch sa zvrátené špiritisticky ladené osoby snažia znásobovať schopnosti týchto osôb tvoriť ektoplazmu za každú cenu. A mimo zákon zabezpečia ektoplazmatickému médiu mŕtve častí ľudských tiel za účelom, aby ektoplazmatickí jedinci svoje schopnosti znásobovali vhodnými rituálnymi technikami. Teda ektoplazmatické médiá sa snažia za každú cenu oživiť mŕtve časti ľudského tela a veria bez pochybností, že to dokážu. Sú tu osoby, ktoré po autonehode vážne zranené prídu samé do nemocnice a až potom zomrú. Alebo osoby neochvejne veriace v nadprirodzenosť a jej zázračnosť. Osoby šamansky ladené a idúce cez tranzový stav do odpadnutia a k tvorbe ektoplazmatickej hmoty. Ezoterik sa potrebuje dostať do stavu minimálnej tvorby plazmatickej hmoty. Ide do jadier atómov a tu spôsobuje špecifické aktivity atómového jadra: Dvojník UČI cez premostenie na magnetar a stav iracionality začína prenikať do inej štruktúry kozmu ako je bežné. Ezoterikovi sa otvára niečo ako obrovský strom s 9. vetvami zložený z antičastíc, ktoré už stratili svoju energiu, rýchlosť a štandard najmenšieho možného desatinného čísla a už sú sklovité častice na úrovni jadier atómov alebo kolosálnej sklovitej diery cez celý náš spoznaný kozmický priestor. Sklovitý strom so sklovitým koreňmi a sklovitými vetvami je ovešaný magnetarmi, cez ktoré prechádzajú jednotlivé konáre a korene. V magnetaroch sa tvoria antičastice ako malé, rýchlo sa pohybujúce svetielka, ktoré v extrémnom energetickom a rýchlostnom stave do seba narážajú. Do tohto všetkého sú namotané pružné membrány ako pavučiny. Hovoríme o sklovitých dierach a štruktúre magnetaru, ktoré tvoria časticovú rovinu sveta. V náboženskej terminológii hovoríme o 7. oblastiach božských bytostí. V joge hovoríme o čakrách božského stromu. V kabalistickej tradícii hovoríme o sefirotoch, teda o božom svete o božej dokonalosti a jedinečnosti. Dokonca voláme agape. V šamanskej tradícii hovoríme aj o veľkej medvedici, veľkom kovovom vtákovi, božskom šamanovi a ďalších postavách časticového sveta. Takto sa to vníma v rovine mimoriadnej iracionality a pokiaľ ideme do roviny racionality, hovoríme o určitých jedinečných manipuláciách s časticovými objektmi. Preto treba mať mimoriadne dobre natrénované základy kvantovej fyziky a všetko vykladať racionálne aj iracionálne. Samozrejme je treba si uvedomovať, že bez systému dvojníkov UČI nie je možné takéto operácie psychického charakteru realizovať.

V tejto fáze vývoja je k dispozícii dvojník UČI magnetar/antičastice/ ektoplazma. Teda je tu koncentrovaný systém dvojníkov pod priamym vplyvom magnetara v susednom súhvezdí. Zároveň psychika ezoterika prenikla do prvkov, atómov a ich jadier. V jadre atómov je protón, neutrón a pozitrón a v nich sú ďalšie časticové objekty ako kvarky, leptóny a podobne. Ezoterik psychicky do nich prenikol a prenikol ešte hlbšie a to rovno do vnútra častíc a nachádza tam antičastice. Teda psychicky ezoterik prenikol do najmenších možných objektov v kozme s najmenším desatinným číslom. Tieto najmenšie častice sú vo vnútri časticových objektov ako sú kvarky a leptóny (v ezoterickom žargóne ide o lieviky, perličky a podobne). Ezoterik prenik do uzavretého systému organických látok zložených z molekúl prvkov, samotných prvkov, atómov, atómových jadier , časticových objektov a v nich najmenších častíc. Ide o uzatvorený systém organickej hmoty na planéte Zem. Teda ide o určitú oblasť v kozme, kde mohol vzniknúť a udržať sa organický život. Zároveň v tejto oblasti kozmu sú organické aj anorganické objekty. Anorganické objekty majú podobnú štruktúru – prvok, atóm, atómové jadro, časticové objekty a v nich najmenší časticový objekt. To, čo odlišuje organický objekt od anorganického objektu sú chemické procesy, ktoré sú mimoriadne aktívne oproti tomu, čo sa deje v anorganických objektoch. A tak ezoterik medituje na organické objekty, ktoré vytvárajú v zásade živú hmotu a to na bielkoviny a aminokyseliny, ktoré sú zložené z molekúl prvkov. Ezoterik sem medituje cez UČI a tiež pomocou mandál, vzorcov organickej chémie, molekulárnych modelov robených cez simulátor (na vytvorenie bol použitý špeciálny softvér). Ezoterik si pri tejto meditácii uvedomuje vplyv magmatického jadra Zeme, vplyv planéty Saturn, vplyv Slnka, vplyv čiernej diery uprostred našej Galaxie, vplyv bielych dier a z nich idúcich pružinovo organizovaných častíc (gigantické točené pružiny) a ich extrémne množstvo je práve v priestore objektu planéty Zem. Tak isto vplyv niekoľkých kolosálnych pulzačných dier. Takýto prístup je prístupom myslenia pomocou kvantovej fyziky a koniec klasického pohľadu Newtonovej fyziky. Nastúpila kvantová fyzika častíc. Ezoterik v sebe aj mimo seba preniká aj do anorganických látok a to znovu v spolupráci s UČI, hermetickými obrázkami a anorganickými vzorcami. Anorganická hmota vykazuje menej chemických a viacej fyzikálnych aktivít.

Silva rezonancie, echolokácia, svalové platničky, nervové bunky, informačný systém človeka, ektoplazma organizovaná psychikou ezoterika vo vnútri atómových jadier. Aby psychika ezoterika mohla fungovať k systému premýšľania a abstraktného myslenia je potrebné, aby v tele fungoval systém dostatočnej tvorby bioenergie a jej impulznosti. Bioenergia v ľudskom tele vzniká hlavne vo vnútri každej bunky a to priamo z mitochondrií. Ide o vnútornú menšiu bunku vo vnútri klasickej bunky. Tu je mikro zdroj bioenergie. V nervových bunkách je aj k bioenergii pridaná určitá impulznosť tejto bioenergie a jej organizovanie cez nervové bunky. Základom prirodzenej impulznosti sú svalové platničky vo svaloch. Sú schopné vyvolávať pohyb vo svaloch a v zároveň do nervového systému, ktorý ide k neurónovým oblastiam napúšťajú množstvo impulzov, ktoré spracujú nervové bunky. Je to základ schopnosti prijímať zvukové, hmatové, chuťové, sluchové a pohybové podnety a ukladať ich ako spomienky dovnútra hlavne tukových buniek. Je preto mimoriadne dobre dlhodobo aj v staršom veku pestovať box a podobné úderové športy a udržať si impulznosť svalových platničiek. Samozrejme na intelektuálne výkony, ktoré treba podávať v oblasti ezoteriky, je treba objaviť a využiť aj iný zdroj impulznosti. A tu sa môže osvedčiť klasický systém Silva, kde s pomocou koncentrácie do membránových oblastí tela ako je pobrušnica, hlasivky v hrdle a membrána na mozgu je možné za účelom intelektuálnej činnosti napúšťať rovno do nervového systému mimoriadne účinné kmitajúce impulzy a to dovoľuje myslieť priam geniálne. Teda je tu potrebné na duchovnej ceste aj odcvičiť základy Silva školy, kmitanie, impulznosti, rezonancie a tak isto sa venovať správnym pohybovým aktivitám a ich ovládaniu priamo vo svaloch.

Bunka, jadrá buniek, jadierka a v nich chromozómy, genetický zdrojový kód, bios, bio bios v ezoterikovi, setup, bio setup v ezoterikovi, Asembler a bio Asembler v ezoterikovi. Miecha, operačný systém C, C++ a zmyslové neuróny v mozgu. Visual Basic, Kobol, Fortrán a biela mozgová hmota vo vnútri neurónov. Stredný mozog programovací jazyk Hascel. Java J2EE obrovské systémy, obrovské množstvo objektov, všetky neurónové oblasti ako operačný systém. Mozoček ako množstvo špeciálne výkonného softvéru, ktorý organizuje niečo ako multiagenčné prostredie JADE. PHP ako nadväznosť na jazyk C a súčasť operačného systému sídliaceho v mieche. NET skorej ako dobrý vstup psychiky ezoterika do informačného systému tela. Elektrický prúd. Jednosmerný elektrický prúd. Striedavý elektrický prúd. Transformátor. Elektromagnetická indukcia. Cievka. Kondenzátor. Elektrický obvod. Obvody R. Obvody RL. Oscilátor. Kyvadlo. Rezonančný obvod. Tvarovanie impulzov. Kmitajúce obvody. Ezoterik tohto zoskupenia sa pomocou dvojníkov v UČI rozhodol preniknúť do elektrotechniky, strojárenstva, umelej inteligencie, robotiky, hardvéru, softvéru, softvérových produktov a kinetiky informačných systémov. Toto rozhodnutie nebolo motivované osobnými želaniami, ale dôslednou požiadavkou samotného systému dvojníka UČI. V zásade sa ezoterici poučili na príklade F. Bardona a jeho prístupu k dvojníkom. Nie je rozumné v systéme dvojníkov presadzovať osobné želania a túžby. Systém dvojníkov je vlastne psychika ezoterika presunutá do vnútra jadier atómov a ešte ďalej do protónov, neutrónov a pozitrónov a ešte do vnútra týchto častíc. Ambície ezoterika končia v kvarkoch a ďalších časticiach. Ezoterici nazývajú túto rovinu aj časticové objekty (lieviky, sklené častice, hadíky, praclíky a iné). Ezoterikova psychika je hlboko v časticiach a tu funguje v zmysle kvantovej fyziky a nie Newtonovej fyziky. Ezoterik si musí dávať pozor, aby psychike fungujúcej na časticiach nediktoval, čo sa ma diať a čo by chcel zrealizovať. Keď ezoterik bude dvojníkovi UČI (čo je psychika ezoterika na časticiach) diktovať, tak v oblasti ezoteriky nedosiahne vrcholovú úroveň a neodkryje všetok potenciál dvojníka UČI. A tak si ezoterik tohto zoskupenia dáva mimoriadny pozor, aby jeho želania korešpondovali s potenciálom dvojníka UČI. Ezoterici tohto zoskupenia sa teda na požiadavku dvojníka UČI začali asi pred dvoma rokmi venovať aj oblasti technickej a hlavne umelej inteligencii. Ide o to, aby sa poznatky a skúsenosti ľudstva preniesli do oblasti duchovného rastu a ezoteriky. Takže ezoterici neštudujú a nerealizujú oblasť umelej inteligencie pre svet hamburgerákov, ale pre účely spoznania informačného systému ezoterika a následne poznatky využiť pri tvorbe umelej inteligencie na časticových objektoch. Teda asi bude každému jasné, že ezoterici idú po tom, čo bude po ich fyzickej smrti a záleží im, čo bude s ich informáciami, ktoré počas svojho organického života v sebe uložia. Ezoterici do seba ukladajú v zásade iné informácie ako bežní hamburgeráci. Ezoterici tohto zoskupenia sa budú usilovať o to, aby sa ich spomienky po smrti sformovali do umelej inteligencie, ktorá bude schopná sa organizovať ako aktívny informačný systém, ktorý dokáže svoj informačný potenciál trvalo aktualizovať s tým, čo sa reálne v kozme deje. Ďalej sa ezoterik bude usilovať, aby sa jeho spomienky organizované na časticových objektoch trvalo vyvíjali a trvalo expandovali do nekonečných priestorov v kozme. A prienik psychiky ezoterika je mimoriadne dôležitý pre kvalitné ukladanie spomienok na úroveň časticových objektov v atómových jadrách prvkov. Po smrti ezoterika sa spomienky v kozme uložia na voľné časticové objekty mimo atómov a prvkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.