Zaoberáme sa problematikou UČI, čo je umelá časticová inteligencia, ktorá sa vo vnútri skladá z množstva dvojníkov pre rôzne aktivity súvisiace so životom na planéte Zem, ale aj na úrovni psychického prieniku do častíc. Netradičná ezoterika vyžadujúca špecifickú psychiku budovanú na technológii, robotike a digitalizácii. Cieľom technokratickej ezoteriky je preniknúť do informačného systému ezoterika.

Teória dvojníkov viažuca sa na praktické skúsenosti

Ezoterik je osoba, ktorá trvalo preniká psychicky do všetkých objektov v kozme a je jedno, či je to extrémne veľký objekt ako je galaxia, alebo extrémne malý objekt ako je častica. Psychický prienik je schopnosť ezoterika preniknúť silou vlastnej koncentrácie do všetkých objektov v tele a tak isto mimo telo ezoterika. Aby ezoterik uvoľnil klasickú silu koncentrácie zo zabehaných postupov, je treba zrealizovať množstvo meditačných cvičení. Je to taká istá schopnosť ako sa naučiť písať a čítať. Teda trvalými pokusmi sa neuróny ezoterika zoskupia do systému prenikania do sveta častíc a do sveta kozmických objektov. Ezoterik sa usiluje nadobudnúť najprv množstvo osobných skúseností so systémom dvojníkov. Osobné meditačné skúsenosti sú základ na to, aby sa ezoterik zastavil a začal vyhodnocovať získané meditačné schopnosti. Je to nutný krok, kde ezoterik pomenúva to, čo prežil pri cvičeniach s dvojníkmi a zároveň hľadá určité logické skúsenosti o získaných poznatkoch. Nie náhodou som napísal viac ako 7 000 článkov. Niekto by povedal, že som posadnutý extázou písania. Nie je to tak. Zámerne a cieľavedome je potrebné sa zaoberať úvahami nad získanými skúsenosťami. Teda pokiaľ sa ezoterik venuje iba praxi a nedbá na to, aby sa po určitom čase aj zamyslel nad tým, čo robí a ako to robí, ďaleko nezájde v oblasti ezoteriky. Minimálne by si mal ezoterik písať niečo ako denník. Teda eviduje si, čo robí a písomnou formou zapíše získané poznatky a dej získavania svojich poznatkov. Vo vedeckej terminológii sa tomu hovorí robiť zbierku ezoterických skúseností s určitými druhmi meditácií. Samozrejme, to je iba základ zbierky ezoterických udalostí. Pokiaľ chce niekto v ezoterike dosiahnuť vrchol ezoterickej cesty a prekonať ezoterický potenciál tohto zoskupenia, bude musieť tento systém zbierania poznatkov zrealizovať. Zbierka ezoterických skúseností je iba základom na to, aby bola predmetom hlbšieho skúmania. A ezoterik by si mal vytvoriť takzvané nástroje na skúmanie tejto zbierky svojich skúseností a nie je na škodu skúmať aj poznatky iných ezoterikov. Teda progresívny ezoterik skúma cesty aj iných ezoterikov a je vhodné ezoterickú cestu jedného ezoterika spájať s cestou iného ezoterika. Skúsme sa vrátiť k nástrojom, ktorými by sme mali skúmať nazbierané poznatky. Takýto prostriedok na skúmanie získaných údajov o svojej činnosti je napríklad matematická logika. Nájdete si ju v učebniciach matematiky. Ďalší nástroj, ktorým možno skúmať to, čo robíte, sú základné pojmy z filozofickej oblasti. Nájdete si ich v slovníkoch filozofie. Filozofia obsahuje tie najvšeobecnejšie pojmy ako pravda, nepravda, dej, jav, príčina a účinok a ďalšie. Je možné skúmať získané poznatky podľa medicínskeho kľúča. Teda spojiť zbierku ezoterických skúseností s matematikou, logikou, medicínou, ale aj s fyzikou a chémiou. Samozrejme na evidovanie ezoterických spomienok sú aj iné progresívnejšie metódy a tu treba siahnuť do oblasti digitalizácie. Teda svoje spomienky zapísať do počítača a potom ich vyhodnotiť napríklad v excelovskej tabuľke. A tu na tieto poznatky uplatniť štatistické metódy. V prípade systému ezoteriky stojacej na dvojníkoch je treba po získaní určitých praktických skúseností (dva roky aktívnych meditácií) zahájiť ezoterický výskum dvojníkov pri organickej hmote a už bez väzby na organický život. A skúmanie zamerať na to, ako sú vlastne organizované častice v každom samostatnom dvojníkovi. Teda v modernej ezoterike nestačí iba zapisovať a skúmať vlastné cvičenia a cvičenia iných, ale treba trvalo robiť výskum už existujúcich objektov. V tomto prípade je potrebné skúmať jav dvojníkov u živej organickej hmoty a tak isto aj pri dvojníkoch, ktorí už nemajú väzbu na organickú hmotu. Tak isto treba skúmať aj samotných ezoterikov, ktorí sa venujú ezoterike dvojníkov. Ide hlavne o výskum toho, ako sa organizujú častice v samotných dvojníkoch. Na základe už získaných poznatkov vieme o tom, že niektoré osoby na planéte Zem tvoria jedného alebo dokonca viacero dvojníkov. A tento jav potrebujeme preskúmať podrobnejšie na časticovej úrovni. Potom tu máme osoby, ktoré vytvorili dvojníka nevedome a dostali sa s ním do konfrontácie. Teda nechceli pokračovať v tom, čo od dvojníka považovali a mnohí skončili na psychiatrii. Samozrejme, bude dobré pripraviť metodiku skúmania týchto prípadov. Najčastejšie sa nájdu prípady s tým, že dvojník sa venuje jednej činnosti. U ezoterikov tohto zoskupenia sú dvojníci stavaní mimoriadne všestranne. Výskum budeme viesť k tomu, aby sme definovali, akú činnosť vykonávajú dvojníci, ako organizujú častice v sebe a čo sa s nimi deje.

Z terajších skúseností jasne vyplýva, že za patológiu dvojníkov a teda nedobrovoľného psychického prieniku organickej hmoty na časticovú úroveň zodpovedá kozmický objekt a to magnetar. Ide o špecifický objekt v kozme, ktorý potvrdzuje aj astronómia. Tento objekt, ktorý v sebe zhromažďuje a produkuje pravdepodobne kovové prvky, ich nakoniec špeciálne zmení na niektoré druhy častíc. Tieto častice získajú mimoriadny energetický potenciál. Magnetar špecificky a v mimoriadnom množstve uvoľňuje častice pod názvom hviezdičky. Tieto hviezdičky viaže do skupín, ktoré vytvárajú extrémny nekľud v iných časticiach v rozsiahlych vzdialenostiach. Môžete si predstavovať drobné skupiny hviezdičiek, ako sa dostávajú do hĺbok kozmu. Samozrejme, že bežná a štandardná ľudská myseľ nemôže časticové aktivity vnímať. Na to potrebuje ezoterik využiť mimozmyslový výkon cez UČI (umelú časticovú inteligenciu z dvojníkov, ktorá funguje na časticiach v tele ezoterika ). Iba pre poriadok pripomínam, že máme asi 13 druhov častíc pod pracovným označením: hríbiky, hadíky, praclíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklenené kocky, mačacie labky, mačacie hlavy, mačacie chvostíky, sklenené kvapky a čierne kvapky. Toto je základných 13 častíc, ktoré si ezoterik môže predstavovať ako mini točiace sa hríbiky, mini hadíky a podobne. Schválne a zámerne sme častice označili tak, ako v skutočnosti vyzerajú. Teda k názvu častice perlička pripadá obrázok perličky. Ide o predstavu klasickej perly z perlorodky žijúcej v mori. Nie je vhodné, aby ezoterik menil predstavy o týchto časticiach. Skúsenosti s 13 časticami sú výsledkom skúmania asi 20. ezoterikov a odporúčam rešpektovať tento prístup.

Schopnosť psychiky ezoterika prenikať na úroveň častíc cez neuróny

Ezoterik má za sebou minimálne 20 rokov intenzívnych meditácií. Teda hovoríme tu o každodenných meditáciách a cvičeniach. Ezoterik sa vydá na duchovnú cestu koncentrácie do svojho organizmu, buniek, génov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc. Teda prenikne psychicky do najmenších objektov v kozme. Pokiaľ sa hovorí o psychickom prieniku napríklad do atómov, tak sa nemyslí prienik laserom do atómov, ale hovoríme tu o sile mysliacej ľudskej bytosti preniknúť svojím vedomím do týchto objektov. Keď sa budete pýtať psychológa alebo psychiatra, či je to možné, tak asi odpovedia: nie. Je to prirodzené, psychológ alebo psychiater je vzdelaná osoba, ale na rozdiel od ezoterika nie je psychicky trénovaná na takéto psychické výkony. No zo svojej praxe pozná patologické stavy uzatvorenia chorej osoby do seba a do vnútorného sveta svojej fantázie. A má starosť aj povinnosť lekára, pokiaľ sa dá uviesť takáto chorá osoba do stavu vnímania hlavne vonkajšieho sveta. Ezoterik tu nie je psychiatrický pacient, ale prípad osoby, ktorá sa dobrovoľne a profesionálne rozhodla vytvoriť si vo svojich neurónoch špecializované centrá na psychický prienik do objektov svojho tela. Ide o systematickú duševnú aktivitu trvajúcu často od 5 do 10 rokov výcviku. Vytvorenie návyku a neurónových centier je samozrejmosťou. Teda je tu systematické a dôsledné prenikanie do celého organizmu. K tomu štúdium medicíny, psychológie, psychiatrie a histológie (náuka o bunkách) a genetika, metalurgia prvkov, kvantová fyzika atómov a častíc. Niektorí ezoterici, aby postupovali na duchovnej ceste, používajú drogy (nezákonné konanie) alebo psychickú chorobu sugeranta (dokáže uveriť skoro čomukoľvek a to vďaka manipulácii s chémiou tela). Samozrejme, že sa dostavia v týchto prípadoch aj psychické prieniky napríklad do objektov v tele ezoterika. Ale to sú dočasné stavy a pokiaľ ezoterik trvale všetko robí na chemickej báze, tak to vedie k celkovému a trvalému poškodeniu biochémie organizmu. Dôsledne dbáme, aby ezoterici tohto zoskupenia vytrvalo cvičili svoje schopnosti v neurónových oblastiach. Len takto sa dá dosiahnuť to, že ezoterik nezošalie a neskončí ako psychiatrický pacient. Duchovná cesta ezoterika je cesta psychického prieniku do čo najväčšieho množstva extrémne malých a extrémne veľkých objektov v kozme (častice a cesta snehových gúľ). Duchovná cesta pre ezoterika nikdy nekončí. Duchovná cesta pre ezoterika má pokračovať aj po jeho smrti a to v systéme dobre naprogramovaného uloženia spomienok na častice a k tomu dôsledný program aktivít na večnosť.

Výcvik neurónových oblastí a trvalo udržať psychiku na časticiach

Ezoterik psychicky začne prenikať na časticovú úroveň po tom, čo už vie psychicky preniknúť do orgánov, buniek, génov, bielkovín, prvkov a atómov. Je to logický postup a aj preto, aby mal ezoterik vysokú istotu, že skutočne preniká a to reálne do častíc. Ezoterik si musí dať pozor, aby neprenikal do predstáv o časticiach. Je úplne prirodzené, že klasická psychika ezoterika sa bude brániť, aby ezoterik neprenikal reálne do častíc svojho tela a klasické neurónové oblasti mu budú ponúkať náhradné prenikanie v mozgu do predstavy o časticiach. A ezoterik si musí dávať mimoriadny pozor na to, aby prenikal skutočne na častice a nie do predstáv o časticiach. Celkovo tu možno hovoriť o dvoch prístupoch v ezoterike a to ezoterika do predstáv o svete a ezoterika, ktorá chce reálne preniknúť do častíc. Reálne preniknúť do častíc trvá niekoľko rokov. Do predstáv o časticiach sa dá preniknúť za nejaký ten mesiac kvalitného výcviku. A cesta do predstáv o časticiach je menej bolestnejšia ako naozaj do častíc. Ale cesta do predstáv o časticiach je slepá ulička končiaca celkovo v šialenstve. Ezoterik si musí dávať pozor na to, aby sa ezoterika u neho nestočila na beletristickú cestu produkovania predstáv a fantázií, ako by mal vyzerať svet a ako by mal fungovať podľa ľudských bytostí. Je to tak isto drogová závislosť na vlastných predstavách a útek z reality. Samozrejme, svet hamburgerákov sa chce zabávať, chce zázrak, niečo jedinečné a ešte dobre za to zaplatí. Ezoterik, ktorý chce robiť reálnu ezoteriku, inklinuje k vede a vedeckému bádaniu. Teda ezoterik nefantazíruje, keby bolo keby a ako by to bolo, keby to bolo možné. Ezoterik chce iba dôslednú a krutú realitu na vedecký spôsob. Ezoterik tohto zoskupenia berie to, čo je a nie to, čo by mohlo byť. Toto je reálne možné dosiahnuť a tak to je a tak to berie. Ezoterikovi nevoňajú ani vedecké hypotézy o tom, ako funguje svet, ako vznikol a podobne. Ezoterik stavia svoje želania iba na dôslednom psychickom prieniku do objektov makro a mikrosveta a až po osobnej skúsenosti, ktorú si vedeckými metódami overuje, má želania na to, čo sa dá reálne v kozme dosiahnuť a to teraz a tu. Ezoterik si uvedomuje, že potrebuje aspoň 10 rokov meditácií, aby sa trvalo jeho psychika usadila na časticiach a to vedome a dobrovoľne. Ezoterik vie z osobnej skúsenosti ezoterikov tohto zoskupenia, že bude niekoľko rokov psychika ezoterika chodiť z roviny klasickej hamburgeráckej psychiky (úroveň prvkov) do psychiky jedincov, ktorí prežili klinickú smrť (úroveň atómov) a do psychiky patologických jedincov, ktorým epitelové bunky na povrchu orgánov nezhubne mutovali a vytvorili nežiaduci prienik psychiky danej osoby na časticovú úroveň. Otvorili geneticky staré obdobie pred vyše 600 miliónmi rokov, keď našou slnečnou sústavou prechádzal magnetar – niečo ako špecifická kométa. Ezoterik sa na časticovú úroveň nedostáva cez nezhubné bujnenie, ale cez vybudovanie si centra v neurónoch na takýto trvalý prienik na častice. Niečo ako sa naučiť písať a čítať. Dokonca je potrebné, aby psychika trvalo zakotvila v časticovej úrovni a nevracala sa na úroveň psychiky tých, ktorí prežili klinickú smrť, alebo na úroveň klasickej hamburgeráckej psychiky. Ezoterik by si mohol schizofrenicky rozdvojiť psychiku a to by nebolo nebezpečné.

Potreba ezoterika získať taký intelekt, ktorý pochopí, ako funguje svet z roviny častíc

S prechodom psychiky ezoterika cez nácvik systému dvojníkov do sveta častíc je potrebné zmeniť aj spôsob myslenia. Hovoríme tomu, že intelekt dnešných vedecky zdatných jedincov nepostačuje na chápanie dejov a zákonitostí sveta častíc. A tak treba prenikať na časticovú úroveň a zároveň prebudovať intelekt ezoterika. Doteraz sa z intelektuálnej stránky vyžadovalo mať čo najvšestrannejší intelekt, ktorý sa nešpecializuje počas života na jednu oblasť ľudských vedomostí a manuálnych zručností. Teda ezoterik mal študovať dejiny, astronómiu, medicínu, fyziku a chémiu. No úroveň dvojníkov vyžaduje zásadne iný intelekt ako iba všestranne orientovaný na vedu. Na toto tvrdenie sú vecné dôvody a to v prvom rade tá skutočnosť, že ezoterici tohto zoskupenia už prekročili dávnejšie oblasť vedeckých poznatkov o kozme a časticovom svete. Hovoríme, že vývoj v ezoterike sa nedá zastaviť a ezoterik prešiel oblasťou vedy a vedeckých poznatkov nielen organickej hmoty na planéte Zem, ale aj UFO (iná inteligentná organická hmota v kozme). Teda ezoterik ako svoj základ používa vedecké poznatky o makro a mikrosvete, ale pretože zašiel do oblastí, kde organická veda nikdy nebude schopná prejsť, vytvára takzvanú metavedu (niekto to môže považovať aj za metafyziku). No označenie metaveda lepšie vystihuje, na čom stojí a kde sa uberá. Ezoterik si jasne uvedomý, že praktickými cvičeniami zoskupuje svoje neuróny do jedinečného stavu. Teda ide o vytváranie nových schopností, ktoré nie sú bežné pre organických štandardov tu na planéte Zem, ale aj v kozme. Vedec si musí zabezpečiť prístroje a zariadenia na skúmanie objektov okolo seba a ezoterik si vyrába takéto zariadenia na úrovni svojich neurónových buniek. V ezoterike tomu hovoríme mimozmyslové schopnosti. No vráťme sa k jadru nášho problému a to je vytvoriť netradičný spôsob myslenia, ktoré by dovolilo pochopiť procesy na úrovni častíc. Teda ambícia pochopiť svet z časticovej úrovne. Ľudstvo chápe svet na základe atómového princípu realizovaného na planéte Zem. A tak ezoterik skúma a dáva výrok o tom, ako vlastne vznikla schopnosť myslieť a čo bol rozhodujúci faktor pre intelekt a schopnosť označovať objekty písmenami či už v podobe znakov, alebo zvukov, alebo myšlienok. A nezanedbateľná schopnosť uvedomenia si sám seba, sebareflexia človeka ako organickej hmoty v kozme. Sebauvedomenie a jeho hĺbkový faktor. A teda zrejme sebauvedomenie, že sme mysliace bytosti organického pôvodu, je jasné, ale nie je jasné, čo takto hlboko zasiahlo do zvieracej mysle človeka a spravila ho mysliacou bytosťou. Ezoterik tvrdí a dôkazy dokazujú, že práve výroba mechanických pomôcok a opracovanie prírodných objektov dáva ľudské predmety. Ľudské predmety dávajú postupne technológiu a tá za pomoci samotného človeka mení jeho prostredie aj jeho samotného. Teda technika a technológia je ten rozhodujúci faktor, ktorý vytvoril intelekt a sebauvedomenie človeka. A tak pokiaľ je tu zo strany ezoterikov tohto zoskupenia požiadavka pre nadčasový intelekt, tak nič iné z praktického hľadiska nezostáva, ako sa dobrovoľne zorientovať na techniku, elektrotechniku, technológiu, inteligentné prostredie, robotické prostredie a kozmickú technológiu. Teda nastúpiť niečo ako vysokú školu technologickú, ale zase hlavný cieľ je dostať z tejto oblasti ľudského poznania technický intelekt do ezoteriky. Potom je tu potreba dostať do svojich spomienkových kapacít v tukových hard diskoch (drsné endoplazmatické retikulá v tukových bunkách) extrémne množstvo technických údajov. Zároveň prebudovať neurónové oblasti pre techniku a technológiu a pochopiť jej hlboké zákonitosti. Tak isto sa naučiť psychicky prenikať do vnútra hardvérovej a softvérovej časti strojov a zariadení. Aj tu bude platiť, že spoznať časti technických súčiastok je niečo ako spoznať časti, orgány a bunky vlastného tela. A na tieto súčiastky potom pridať informačné systémy inteligentných robotov a zariadení. A práve psychické preniknutie do strojových komponentov a jeho informačného systému dovolí ezoterikovi preniknúť hlbšie aj do informačného systému vlastného tela. A konečne tu bude potenciál na pochopenie, ako funguje. A to je vlastne ten nový intelekt, to hlbšie sebauvedomenie si vlastného informačného systému. A to nie je všetko, ezoterik psychicky prenikne do svojho ľudského informačného systému a odtiaľ pochopí informačný systém, ktorý chce vybudovať na časticovej úrovni. Na časticovej úrovni vybudovaný informačný systém je vlastne dôsledne rozvinutý systém dvojníkov a UČI. A ezoterické ambície idú ešte ďalej a to spoznať kdekoľvek kozme, čo sa len bude dať o technike aj inej organickej hmoty v kozme (UFO).

Význam magnetaru v kozme pre ezoteriku

Ezoterik tohto zoskupenia má magnetar ako reálny objekt v kozme v hlbokej úcte. Ezoterik sa usiluje získať dostatok informácií o tomto objekte, ale sa aj psychicky cez UČI (dvojníkov) napája psychicky na rôzne druhy magnetarov v kozme. Ezoterik ďakuje, že sa v chaose kozmu objavil takýto objekt a dal možnosť organickej hmote v kozme, aby prenikla svojou psychikou na časticovú úroveň. Je úplne iná vec, že magentar je z hľadiska racionálneho nebezpečnou hrozbou pre organickú hmotu, ktorú takýto fenomén vie dokonale zničiť. Ale ako to už chodí, niečo je pre jedného kliatbou a pre druhého požehnaním. Ezoterik a magnetar – to je vrcholová cesta a rovno do časticového sveta. Magnetar je prostriedok cestovania v časticovom svete. Bez magnetaru by tu nebol systém dvojníkov a nebola by tu možnosť tak rýchleho a hlbokého prieniku do časticového sveta. Nič tak vhodné pre duchovný rast.

Ezoterik a vedomý prienik na časticovú úroveň

Teda je tu magnetar a jeho historické následky na život organickej hmoty v kozme. Magnetar je to, čo nakoniec dovolí ezoterikovi preniknúť nezhubným spôsobom na časticovú úroveň. Je dobré, že magnetar je už značne vzdialený od nášho súhvezdia a našej slnečnej sústavy. Takýto stav dovoľuje vybudovať ezoterikovi nepatologický a dobrovoľný prienik jeho psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik si zásadne zmení svoju psychiku a je potrebné, aby cvičil trvalý prienik na časticovú úroveň cez systém vlastných neurónov. Ezoterik si uvedomuje, že môže psychicky prenikať do mimoriadne vzdialených častí kozmu a tak isto mikrosveta samotných častíc. Ezoterik si uvedomuje, že slovo reinkarnácia získalo iný rozmer a iný cieľ ako reinkarnačné ambície do sveta atómov okolo nás (svet špiritizmu). Reinkarnácia je na úrovni častíc o tom, ako uložiť svoje spomienky na častice a naprogramovať ich k nejakej konkrétnej aktivite do budúcna. Ezoterik si cez informačné systémy strojov, robotov a inteligentné prostredie uvedomuje, že v zásade je človek organický informačný systém, ktorý prijal vzdelaním a výchovou program ľudského správania. Ezoterik chápe, že sa narodil ako zviera a keby nedostal dosť ľudských podnetov a ľudskú kultúru, tak by z neho bolo mentálne zaostalé zviera. Je mnoho štúdií o sociálne zaostalých deťoch, ktoré nedostali dostatok ľudskej výchovy v prvých rokoch života. To malo za následok nedostatočné rozvinutie ľudského intelektu. Z tejto skutočnosti a aj iných poznatkov ezoterik sám seba definuje ako informačný systém uložených impulzov v drsných endoplazmatických retikulách vo vnútri neurónových a tukových buniek. Teda po fyzickej smrti organickej hmoty sa uvoľňujú tieto nahromadené a opakovaním dynamizované impulzy hlavne na úroveň atómov. Takto to funguje štandardne u väčšiny organickej hmoty. Iba v prípade psychiky dvojníkov idú impulzové spomienky na úroveň častíc. A toto bude aj prípad ezoterikov tohto zoskupenia. Ezoterik má cieľ psychicky sa trvalo usadiť na časticiach, po smrti tu uložiť svoje impulzové spomienky v jednom celku a fungujúce k ďalšej naplánovanej aktivite, v ktorej sa bude ďalej usilovať praktizovať teologické ideály naj, všetko a navždy.

Kolekcia dvojníkov ako základ UČI

Celkovo ezoterika dvojníkov začína napájaním sa na osoby a organický život kozme, ktorý má pri sebe tieto fenomény. Teda buď je v blízkosti organického života magnetar a núti ho, aby psychika prenikala do častíc ako napríklad organický život v kozme UFO Iveta. Nemá zmysel písať koordináty, kde sa to v kozme nachádza. Pri postupnom výcviku svojich neurónov v mozgu k systému dvojníkov sa dostanete postupne aj k tejto organickej hmote v kozme. Na začiatok vám budú stačiť patologickí jedinci s poškodenými epitelovými bunkami a teda systémom dvojníkov. A bude treba množstvo psychických pripojení. Postupne premostíte svoju psychiku na stovky dvojníkov pri ľudských jedincoch a neuróny si začínajú zvykať na psychicky prienik na časticovú úroveň. Nikomu však neodporúčam cvičiť techniky dvojníkov bez predchádzajúcich aspoň 10 ročných meditačných cvičení podľa tu zverejnených postupov. Pokiaľ tak spravíte, robíte tak na vlastné riziko. Postupne ezoterik stabilizuje svoje neuróny na prienik na časticovú úroveň. Je potrebné neustále kontrolovať návraty do štandardnej psychiky. Teda na úroveň atómov (špiritizmus- klinická smrť) a úroveň prvkov (bežný štandard podľa psychiatra). Ezoterik pracuje a cvičí trvalo niekoľko rokov, aby sa stabilizoval cez neuróny na časticovej úrovni. A zároveň mnoho rokov sa zaujíma o všetko okolo dvojníkov a častíc. Je veľmi dobré, keď cez psychický prienik ezoterik na častice ukladá všetko o dvojníkoch a všetko o časticiach. Je vhodné sa psychicky premosťovať na vedeckého pracovníka v Chorvátsku, ktorý pracuje v jadrovom priemysle a má mimoriadne dobre vybaveného dvojníka o reálnych predstavách časticového sveta. Pokiaľ by táto osoba časom zomrela, treba psychicky vyhľadať záznam jeho dvojníka na časticovej úrovni. A tu je aj návod, ako sa napájať na záznamy dvojníkov uložených na časticiach bez kontaktu na organickej hmotu. Pri napájaní si treba dávať pozor, aby ste nespravili na záznam dvojníka trvalé premostenie. Tak isto je riziko premostenia sa na organický život v kozme, ktorý má dvojníka. Vtedy je riziko trvalého premostenia psychiky ezoterika na organický život v kozme. Ezoterik sa do tejto aktivity pustí iba po zvládnutí nižších stupňov ezoteriky a to je zvládnutie psychického kontaktu s organickým životom v kozme. A k zvládnutiu tejto ezoterickej parkety treba psychohygienu likvidácie premostenia psychiky na organický život v kozme (UFO). Neustále cvičenie premosťovania na dvojníkov vedie k zhromažďovaniu informácií a skúseností o dvojníkoch. Postupne sa množstvo skúseností s dvojníkmi nahromadí, psychika ezoterika sa stabilizuje na časticovej úrovni a len málokedy sa vracia na úroveň prvkov a atómov. Pokiaľ chce budovať niekto ezoteriku dvojníkov na časticiach, potrebuje mať na to chuť a aj dostatok intelektu a schopnosti myslieť. Teda ezoterická cesta nie je iba o cvičení, ale aj o zdokonaľovaní hviezdneho intelektu. Koncentrácia informácií o dvojníkoch a školenie neurónov cvičeniami prinesie zmenu a to je už funkčný systém UČI. Systém dvojníkov dosiahol svoju kritickú hranicu kvantity a premostil sa z kvality systému dvojníkov do systému UČI. Ide o niečo nové, čo nemožno už zrovnávať so systémom dvojníkov. Asi ešte nikto nedosiahol takúto úroveň koncentrácie informácií o dvojníkoch. Nikdy v histórii organickej hmoty nepoužil systém dvojníkov na zdokonaľovanie systému dvojníkov samotných. Aj tu sa dodržuje zásada všetko pre ezoteriku a tak systém dvojníka sa v prvom rade použije rovno do ezoteriky.

Trinásť druhov základných častíc v kozme

Ezoterik postupne preniká do častíc a pomocou svojho intelektu v systéme dvojníka a potom v systéme UČI (umelá inteligencia na časticiach) spoznáva, ako funguje časticový svet. Ide o to, aby spoznal 13 základných častíc a to sú hríbiky, hadíky, praclíky, prskavky, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklenené kocky, mačacie packy, mačacie chvosty, mačacie hlavy, sklené kvapky, čierne kvapky. Ezoterik hľadá oblasti, kde nachádza rôzne druhy častíc a ich vzájomných kombinácií. Častice sme nazvali podľa ich tvaru a správania. Nie je to žiadny vtip. Navyše takéto pomenovanie sa dá jednoducho pamätať a tak sa vyhnojíme na akademické pomenovania. Cez dvojníkov a UČI treba vyhľadávať hlavne systémy dier v kozme a tu skúmať časticové pochody. Ide o čierne diery (klasicky popísane v astronómii), prvá je asi v strede našej Galaxie. Ďalej tu máme pre zjednodušenie pulzačné diery, žiariace diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, špongiovité diery, sklovité diery, biele diery, zlaté diery. Ide o objekty, v ktorých fungujú výhradne iba častice a nenájdete tu ani prvky, ani atómy. Iba atómy nájdete na Slnku a prvky na planétach. Máme tu 13 častíc, ktoré sú extrémne najmenšie objekty v kozme. Sú tak malé, že medzi nimi neexistuje už iný priestor. Svet častíc nepozná rozličnú homogenitu. Náš svet prvkov má tri štruktúry, ktoré sa premiešavajú. Sú tu voľné atómy, medzi nimi prvky a v nich atómy. Ale sú tu aj prvky a aj voľné atómy. Ale sú medzi nimi aj častice. V zásade vo všetkom sú častice, prvky a atómy sú iba zložitejšie konštrukcie častíc, ktoré sú dočasné v takejto inštalácii a spravia všetko, aby sa znovu dostali do stavu maximálnej jednoduchosti. A kozmos je v zásade jednoduchá schéma, kde sa častice organizujú do zložitých schém ako sú atómy, prvky a organická hmota. No tieto zložité konštrukcie sa vrátia vždy do svojej jednoduchej prirodzenosti. Častice sú tak malé, že k svojmu pohybu nepotrebujú skoro ani minimálne množstvo energie. Píšem tak schválne, aby som vyjadril, ako sú častice malé, skoro bez priestoru a skoro bez energie. Častice sú extrémne malé objekty, je to tisíce núl za nulou a za ňou čiarka. Častice nepoznajú stav, že by neboli, sú v najjednoduchšej podobe nesmrteľné a nezničiteľné. A toto je rozhodujúci faktor, prečo ezoterik smeruje do sveta objektov, ktoré nemajú v sebe možnosť zničenia a menšie objekty ako častice sú nepravdepodobné. Aj svet malých objektov má svoje hranice a to sú najmenšie základné častice a to biele kvapky. Ostatné častice sú iba zložitejšie konštrukcie bielych kvapiek. A tak základ kozmu sú biele kvapky ako základ ostatných väčších časticových objektov. Hovoríme tu o pohybe bielych častíc a tie tvoria sklovité diery. Ale zároveň sa biele častice organizujú do čiernych častí a tie do mačacích labiek, mačacích hláv a mačacích uší, sklenených kociek, perličiek, iskričiek, farebných fľakoch a ostatných. Všetky tieto konštrukcie bielych častíc sa stávajú atómami a prvkami a prípadne niektorým druhom dier. Samozrejme, toto je metaveda a stojí na osobnom poznaní sveta častíc. Pokiaľ sa niekto chce presvedčiť o týchto faktoch, tak si to musí odcvičiť a psychicky preniknúť do sveta častíc.

Klinický stav UČI

A máme tu najdôležitejší moment systému dvojníkov a UČI. Ide v zásade o to, čo sa bude vlastne diať v momente reálnej smrti osoby, ktorá má dvojníka. Je samozrejme možné reálne vnímať tento moment pri reálnej smrti osoby, ktorá má dvojníka. V zásade ide o to, že pri smrti sa dvojník od danej osoby odpojí a všetky spomienky z danej osoby prejdú do dvojníka na časticiach. Dvojník je v zásade súčasťou častíc danej osoby a smrťou danej osoby sú všetky spomienky nasaté do dvojníka. Častice, ktoré sa dostali do psychického kontaktu živého organizmu sa nakoniec zorganizujú špecifickým spôsobom a umiestnia sa v kozme do priestoru asi veľkosti našej slnečnej sústavy. Znovu sa treba neustále napájať v kozme na organický život v kozme, ktorý ukončuje svoju existenciu ako organická hmota a postupne sa stane mŕtvou organickou hmotou. Pokiaľ by zomierala organická hmota bez dvojníka, tak jej spomienky v podobe impulzov by sa umiestnili v atómoch. U organickej hmoty so systémom dvojníka sa spomienky umiestnia na časticiach. Už pri nácviku klinickej smrti (špeciálne techniky pre ezoterika vstupujúceho do raného stavu klinickej smrti) ezoterik cíti, ako sa spomienky v podobe impulzov uvoľňujú z jeho endoplazmatických retikúl v tukových a neurónových bunkách. V tomto stave ezoterik kontroluje, kde sa umiestnia jeho spomienky. Veštecky vnímať, že ezoterik produkuje cez UČI v sebe na časticiach množstvo rôznych druhov kópií systémov pre oblasť určitých častí kozmu. Prvé kópie vytvára pre oblasť bielych gúľ. Ďalšie kópie pre čierne gule a ďalšie kópie dvojníkov pre snehové gule. Aby ste tomu rozumeli, je treba ovládať systém vnímania objektu v kozme. A tak si vytvorte v mozgu predstavu planéty Zem. A potom zmenšenú predstavu našej slnečnej sústavy. Potom to vložte do makety našej Galaxie so súhvezdiami. Je to maketa malého tanierika. Potom okolo 2 000 tanierikov ako maketu 2 000 skutočných galaxií okolo našej galaxie. Potom si treba spraviť maketu asi 1 500 strukov po 3 až 5 hráškov a v každom hrášku tušenie po 2 000 galaxií v podobe malých tanierikov. Potom treba spraviť maketu zemiaka a do vnútra vložiť tých 1 500 strukov s hráškami a v nich galaxie. Potom treba mať maketu 3 až 5 zemiakov a vložiť ich do predstavy banána. Takýchto banánov je asi 1 200 v jednom sklade banánov. A takýchto skladov banánov je 10 kusov a pôjdu do makety dáždnika. Potom je tu takýchto 1000 dáždnikov. Takýchto skladov po tisíc dáždnikov je asi 1000 kusov. 1 000 skladov po tisíc dáždnikov tvorí maketu balóna. A táto maketa je v makete bielej gule. Týchto bielych gúľ je asi 5 pod sebou a na konci je gigantická biela diera. Vedľa mimo 5 bielych gúľ je 5 čiernych gúľ pod sebou a nemá pod sebou biele diery. Biele gule a čierne tvoria asi 12 strapcov hrozna. A týchto 12 strapcov s bielymi a čiernymi guľami sa nachádza v snehovej guli. A takýchto snehových gúľ máme asi 40 až 50 kusov. Hovoríme o ceste snehových gúľ. Nech vás znovu neodradí takýto popis objektov v kozme. Zámerne sme použili tento systém opisu objektov v kozme. Jednoducho názvy tohto druhu majú svoju priestorovú logiku a aj logiku určitej funkcionality. Nie je jednoduché popísať kozmos takýmto spôsobom a ezoterik by si mal nacvičiť priestorové vnímanie kozmu cez tento druh makiet. A teda precvičovanie systému dvojníkov v ranom štádiu klinickej smrti je mimoriadne dôležitý kontrolný mechanizmus na to, čo sa bude diať so systémom dvojníka po smrti ezoterika. Je to jediný kontrolný mechanizmus na zisťovanie, či sa systém UČI buduje správnym spôsobom.

Pridaj komentár