Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o to, aby sa psychika ezoterika postupne naučila fungovať vo svete častíc. Ide o špecifické častice, ktoré vznikajú po zániku celých súhvezdí, galaxií a väčších štruktúr v kozme. Pokiaľ máte schopnosť psychicky putovať do reálneho kozmu okolo nás, tak dôchodcovské častice sa v našej Galaxii zhromažďujú v súhvezdí Kozorožca. Samozrejme, v našej Galaxii sa tak deje na viacerých miestach. No astronómia tieto oblasti nedokázala preskúmať. Ezoterik si uvedomuje, že astronómia má v dnešnej dobe z našej Galaxie preskúmaných asi 20 %.

Ezoterik si uvedomuje, že po našej Galaxii zostanú nakoniec vo večnosti iba dôchodcovské častice a nič iné, čo by pripomínalo históriu kozmu. Pod večnosťou tu rozumieme niečo na spôsob archeológie, kde sa skúma história a spomína čas v minulosti. Tak isto aj dôchodcovské častice sú spomienky na históriu kozmu. Dôchodcovské časticové zhluky zostávajú po kozmoch v minulosti. Zatiaľ sme psychickým preniknutím navštívili asi 1000 vrstiev z minulosti kozmu. Teda máme tu dôchodcovské častice, ktoré fungujú v tomto čase. Hovoríme o dôchodcovských časticiach s prítomným časom. Je dôležité, aby sa ezoterik naučil psychicky prenikať do dôchodcovských častíc v súhvezdí Kozorožca. Na takýto prienik potrebuje mať už asi tak 3 roky budovaný systém dvojníka a predtým 15 rokov každodennej ezoteriky.

Teda sú tu dôchodcovské častice s časom prítomným v aktuálnom kozme. Samozrejme, dôchodcovské častice sa tvoria aj v iných galaxiách nekonečného kozmu. Potom tu máme dôchodcovské častice, ktoré sú pozostatkami kozmov, ktoré už zanikli a stali sa minulosťou. Máme tu na mysli gigantické oblasti kozmu. Priestor triliónov galaxií je ešte stále malý priestor kozmu. Dôchodcovské častice s časom minulým sú to, čo zostalo po kozmoch minulosti. Ezoterik sa musí vo svojej mysli naučiť vnímať čas do minulosti. V nemeckom jazyku majú čas minulý a ešte čas prehistorický. Myseľ ezoterika nie je schopná bez náležitého tréningu nastaviť neuróny na čas z minulosti. Myseľ ezoterika musí byť v tomto smere dlhodobo trénovaná. Teda myseľ ezoterika preniká do objektov starých tisícky rokov. Potom myseľ ezoterika preniká do paleontologických kostí a trénuje čas miliónov rokov dozadu. Potom myseľ ezoterika preniká do sveta mŕtvych spomienok a trénuje čas miliárd rokov do minulosti. Ezoterik preniká do systému dvojníkov z minulosti a trénuje čas biliónov rokov pred náš letopočet. Takto sa to prakticky realizuje.

Dôchodcovským časticiam vždy pridávame aj vhodné časové nastavenie a tak prenikáme do časov nekonečne minulých. A nekonečne minulý čas tu chápeme ako praktické číslo a nie iba filozofickú hru ľudských myšlienok. Ďalej ezoterik je trvalo pripravený psychicky prenikať do dôchodcovských častíc s časom prítomným a je tak isto pripravený prenikať do dôchodcovských častíc s časom minulým. To, čo zostalo z gigantických kozmov, sú výhradne iba dôchodcovské častice. Dôchodcovské častice vytvárajú v kozme vrstvy podľa času ich vzniku.

Samozrejme, nestačí iba psychicky prenikať do dôchodcovských častíc s časom prítomným alebo časom minulým. Treba vedieť aj veštecky mimozmyslovo ošetriť dôchodcovské častice s parametrom určitého času v kozme. Aby ezoterik úspešne vnímal dôchodcovské častice, musí znovu vytrvalo školiť svoj mozog a neuróny. Zároveň musí svedomito a vytrvalo študovať a vizualizovať, čo sa len dá z kvantovej fyziky a fyziky častíc. Študovať častice, vizualizovať ich nepriame stopy na rôznych materiáloch, poznať princípy tvorby častíc v tokamakoch. A potom porovnávať medzi sebou rôzne druhy klasických častíc, ktoré kvantová veda jasne popísala a zachytila. A potom sa táto mimoriadna schopnosť dostaví. Dobré sú aj veštecké techniky na osoby, ktoré majú patologický systém dvojníka na základe genetických zmien. Tak isto sú vhodné psychické prieniky k objektu magnetara a všetkého, čo zo seba časticové vystreľuje.

V zásade na večnosť sú v kozme tri druhy objektov a to dôchodcovské častice s parametrom času. Ďalší objekt sú homogénne častice a tretí objekt sú dvojníci po organickej hmote, ktorá operovala psychicky na časticovej úrovni. Zatiaľ v ezoterickom výskume nepoznáme žiadne objekty, ktoré by mali schopnosť existovať v kozme nepretržite. A ezoterik v systéme dvojníka sa plne zorientuje na systém dôchodcovských častíc s parametrom času a na homogénne častice.

Ezoterik v dvojníkovi formuje základ predstavy a modelu fungovania kozmu. Kozmos je hmota. Kozmos je hmotná vec. Kozmos je večná a nekonečná maketa zložená vo svojej podstate z častí s rôznymi vlastnosťami. Pokiaľ si niekto myslí, že je niečo nehmotné, tak aj to je hmotné. Hmotný svet sú častice a tieto častice sa formujú do časticových zhlukov, atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých plynných, kvapalných, organických a plazmových objektov. Všetko sa ďalej môže organizovať do minerálov, meteoritov, komét, planét, hviezd súhvezdí, galaxií, čiernych dier, pulzarov a iných, ešte gigantickejších modelov v kozme. V konečnom dôsledku, čo v kozme z homogénnych častíc vzniklo, musí aj zaniknúť. Výnimku vo večnosti tvoria dôchodcovské častice a dvojníci v homogénnych časticiach. Ostatný materiál kozmu sa recykluje a vráti do stavu homogénnych častíc.

Aby ezoterik rozpoznal, čo sú to homogénne častice, tak si v prvom rade musí svoju myseľ nastaviť inak ako doteraz. Myseľ ezoterika nesmie hľadať rozdielnosti, ale to, čo je veciam rovnaké. Treba to dlhodobo trénovať. Homogénny svet a homogénne častice sú všetky častice absolútne rovnaké a keď porovnávame dve homogénne častice, tak niet medzi nimi rozdiel. A všetky homogénne častice sú absolútne rovnaké. Pokiaľ v niektorej častici vznikne zmena, tak musí opustiť rajskú záhradu a vstúpiť do sveta klasických častíc. V teológii sa hovorí: za trest musí opustiť raj. Homogénne častice v raji majú vždy veľkosť najmenšieho možného, ale reálne existujúceho objektu s najmenším možným desatinným číslom. Zároveň homogénna častica má najväčšiu možnú rýchlosť v kozme. Ezoterik trénuje neuróny na predstavu, že za tisícinu sekundy prebehne kvadrilión kilometrov. Homogénna častica má ako objekt najväčšiu plochu. Ezoterik trénuje predstavu, že spočítal plochu všetkých hviezd v kozme. Homogénna častica má maximálny možný energetický potenciál. Ezoterik trénuje predstavu energetickej sily biliónov atómových elektrární.

V tejto časti sa budeme venovať problematike kybernetiky a chápania dvojníka ako informačného systému, ktorý dokáže ľudská myseľ vytvoriť vo svojich neurónových oblastiach. Pod kybernetikou tu rozumieme schopnosť ezoterika vytvoriť zbierku údajov a informácií o ezoterike ako takej. Ezoterici tohto zoskupenia si stanovili, že prešetria celkovo ezoteriku a oblasť duchovna. Z hľadiska kybernetiky ide o to, aby ezoterici vyhľadali objekty, ktoré by dokázali priniesť informácie o duchovných aktivitách v rámci ľudskej histórie a celkovo organického života v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia neustále psychicky prenikajú ďalej a ďalej od všetkého, čo mohol, ktorýkoľvek človek spoznať. Vytvára sa databáza informácií o ezoterike a organickom živote ako takom v kozme. Akú má vnútornú štruktúru informačný systém o ezoterike? Základom informačného systému ezoteriky je pojmový aparát medicíny, astronómie, fyziky, chémie, kvantovej fyziky časticového sveta. Teda ide o názvy objektov, ktoré nepomenovala ezoterika, ale vedecký svet. Samozrejme, ezoterika za určitých okolností sa dostáva za hranice vedeckého poznania a niekedy zachádza do rovín, ktoré veda nemôže nikdy dosiahnuť.

Čo je vlastne celkovým zmyslom ezoterického informačného systému? Informačný systém ezoterika v prvom rade doluje a organizuje informácie zvnútra svojho organizmu. Zmyslom je túžba psychicky prenikať najprv do svojho tela a mysle. Teda ezoterik cvičí psychické prenikanie do orgánov a systémov tela a potom do buniek, bielkovín, chromozómov. Na dolovanie informácií používa ezoterik svoje cvičené neuróny. Získané informácie preveruje cez overené vedecké poznatky. Keď ezoterik prenikne do pečeňových buniek, tak sa učí mimozmyslové vnímanie pečeňových buniek. Samozrejme, ezoterik doluje informácie o pečeni a jej bunkách z medicínskych zdrojov, zo samotných odborníkov, ale aj prenikaní psychiky na diaľku do zdravých alebo postihnutých pečeňových buniek mimo seba.

Teda ezoterik nielen psychicky niekde preniká, ale v danej oblasti prieniku vykonáva mimozmyslové veštecké výkony a pokiaľ je možné tieto veštecké výkony a pocity overuje cez vedecké poznatky. Pokiaľ sú nejaké vedecké poznatky a dôkazy o danej oblasti, tak ezoterik vždy tieto zdroje využije na zreálnenie svojich vešteckých výkonov. Ezoterik vždy k psychickému prieniku pridáva aj zber informácií aj z iných vhodných zdrojov. Teda nielenže je tu psychický prienik, ale je tu k nemu aj dolovanie a získavanie informácií z danej oblasti.

Ezoterika je aj o hľadaní zmyslu života a ezoterici tohto zoskupenia vidia zmysel života aj v tom, aby overili a potom, pokiaľ sa dá, verili, ako v kozme uložiť spomienky o svojej existencii. Jednoducho ezoterik spozná sám seba a to, čo v sebe má, a tak isto sa ezoterik pokúša o to, aby zrealizoval určitý druh reinkarnácie. Pod reinkarnáciou tu rozumieme schopnosť objaviť miesto v kozme, kde je možné uložiť o svojom tele informácie na večnosť. Teda je tu potenciál neustále prerábať neuróny ezoterika, aby mohol trvalo psychicky prenikať do kozmu a jeho hlbočín. A nielen to, ezoterik psychicky preniká do roviny tuhých, plynných, kvapalných, tekutých, plazmových a organických objektov. Potom všade do úrovne prvkov periodickej tabuľky prvkov, atómov, atómových jadier, neurónov, protónov, pozitrónov, potom do roviny častíc. Ezoterik preniká psychicky všade a pri týchto prienikoch trvalo doluje informácie vedome a vedome ich aj triedi a vyhodnocuje. Je tu psychický prienik, ale aj zber informácií v danej oblasti psychického prieniku. Všetky informácie ezoterik systematicky ukladá a vyhodnocuje a pokiaľ sa dá, tak ich porovnáva, logicky hodnotí a ukladá do súvislostí.

Informačný systém dvojníka operujúceho v dimenzii dôchodcovských častíc. Logická podmienka. Štruktúra informačného systému sa musí viazať na konkrétne prípady druhov dvojníkov. Rozhodujúci vplyv objektov a ich vyžarovania ako v prípade objektu magnetara.

Organický život je príliš blízko magnetara a magnetar devastuje svojou aktivitou organický život. Tak v tomto prípade sa po smrti organickej hmoty všetky spomienky rozpadnú a nič sa nezachová. Skúmali sme veštecky UFO Iveta a UFO Jana (pod UFO tu rozumieme organický život v kozme). Organický život v kozme, ktorý má šťastie a interakcia s magnetarom je, ale vplyv nie je zničujúci, ale iba čiastočne devastačný.

Organická hmota na planéte Zem má dočinenia s magnetarom, ktorý núti psychiku človeka, aby fungovala na časticovej úrovni. Najsilnejší vplyv magnetara bol v období 400 až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. Magnetar postupne slabol a dnes je jeho vplyv v súhvezdí Orión minimálny. Pokiaľ chce ezoterik, aby jeho psychika operovala v časticovej rovine, tak musí psychicky prenikať do súhvezdia Orión a kontaktovať sily magnetara. Potom môže budovať psychiku fungujúcu v rovine častíc.

Organická hmota v kozme nepríde do kontaktu s magnetarom a nemá šancu spoznať psychický prienik na úroveň častíc. Takejto organickej hmoty je v kozme 99 %.

V súčasnosti na planéte Zem je možné otvoriť psychický prienik do sveta častíc na základe patologickej degenerácie epitelových buniek na povrchu orgánov. Potom je tu možnosť otvoriť psychický prienik výcvikom ezoterika a to psychickým putovaním k magnetaru, premosťovaním psychiky na osoby, ktoré majú patologicky otvorený systému dvojníka.

Informačný systém všeobecne.
Pozorovanie, vnímanie, testovanie určitých objektov človekom a organickou hmotou vedie k tomu, že organická hmota je schopná získať informácie o objekte a tieto informácie uložiť a následne ich využívať a určitým spôsobom spracovávať.

Chceme získať informácie o určitom objekte alebo skupine objektov. V tomto prípade musíme daný objekt atakovať a získavať, až doslova dolovať z neho informácie. Na dolovanie informácií z daného objektu a o danom objekte používa človek svoje zmysly a to oči, uši, zrak, čuch, chuť, hmat. U človeka sa realizuje dolovanie informácií aj na základe schopnosti premýšľania. Dolovanie informácií sa môže diať aj spontánne, keď do daného objektu niečo naráža alebo inak pôsobí. Do letiacej kométy v kozme narazí meteorit a pozorujeme to. Do letiacej kométy človek zámerne strieľa a to je tiež dolovanie informácií.

Dolovaniu informácií a ich získavaniu pomáha rôzna technika, dokonca človek priemyselne doluje informácie cez vedecké bádanie a skúmanie objektov za účelom tvorby nových objektov. Je to základ vedeckého pokroku, nových technológií a nového spôsobu myslenia.

Ezoterik doluje informácie tak isto ako veda a vedeckí pracovníci. Ezoterik a ezoterika využíva na dolovanie informácií z objektov aj iné biologické nástroje, ktoré si ezoterik vytvára trvalými cvičeniami vo svojich neurónoch. Veda si pomáha vytváraním rôznych technických pomôcok a zariadení. Napríklad laser, ale aj gigantické objekty ako kozmické teleskopy. Nástroj na úspešné spracovanie vydolovaných informácií je napríklad počítač.

SCI-FI abstrakcia. Tu si nájdete videá, ktoré sa venujú hľadaním dokonalej abstrakcie tvorenej farbami, čiarami, hudbou a rôznymi zvukmi. Nejde tu ani tak o umelecký zážitok, ale o dokonalé a stále dokonalejšie vyjadrenie.

http://www.youtube.com/watch?v=h91-LcV5p4E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0Fy-9osaVmg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WuRszue-7Qc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dsQAiySm_7E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=jvpmq36NXoc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NdSbRqC6reo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1IE5uBCmEPA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5Iq20dVkrms&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=xru3r1O_kUA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=M4c3cwRSAN8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MyVChCmiOZA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9hcD1xDNL0M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=U0C3r7xilGs&feature=mfu_…

SCI-FI rôzne digitalizované žánre. Tu si nájdete videa z rôznych druhov sci-fi: erotické, upírske, deštruktívne, nasladlé, magické, technologické, batman a iné. V zásade platí, že digitalizácia a prechod sci-fi žánrov na internet spolu s digitálnymi softvérovými prostriedkami dalo sci-fi mimoriadne slobodnú tvorivosť. Na internete a celkovo v digitálnom sci-fi si jeho autori mohli vytvoriť slobodnú zónu, ktorá sa nemusí podriaďovať zámerom umenia alebo komercie. Digitálne sci-fi smeruje skorej k mimoriadnemu prejavu niečoho dokonalého a výnimočného. Sci-fi putuje do košiara teologickej dokonalosti. Nemáme tu na mysli klasické náboženstvo, ale snahu o dokonalosť ako takú. Pokiaľ sa vám niektoré sci-fi videá nepozdávajú, skúste sa prekonať a robiť celý teologický záber do všetkých žánrov.

http://www.youtube.com/watch?v=o13OcELkoaE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iJ2LZ6DLV_U&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oMuMD5xSTxw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LaPItPb1Nr4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NPMoYYpwEz8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hDsKjcDqPpc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0MP_G6arpVI&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=KakhzeiMFww&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=k1NK8Iq0EXY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aGVW-URuRgg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cNIk1dekOk0&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=PsPJaIQNM5w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ot2sc-HUS1A
http://www.youtube.com/watch?v=IJYLylxc2iE&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=mlPTWJkFr1s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Q4ktBBno2mI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Fz5ECYD9_HE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FA4znqzz5yc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1_JflpPKapc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=S5UMmnC8esg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3zubaadKjyQ&feature=rela…

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Pridaj komentár