Po určitom čase, keď som si vybudoval rozsiahlejšiu knižnicu s problematikou hlavne ezoteriky, som sa rozhodol všetko naštudovať a dôsledne precvičiť, na základe štúdia a meditácií pozbierať meditačné techniky a postupy do ucelených oblastí.

O alternatívnych terapiách: ŽIVLY. Táto brožúrka sa zaoberá klasickou vstupnou meditáciou na živly ako sú voda, vzduch, oheň a zem. To sú najčastejšie sa opakujúce princípy v ezoterickej literatúre všetkých kontinentov. V zásade táto knižka zasahuje neurónové centrá v ľudskom tele uložené asi na 13 miestach. Bližšie Rituálna škola. V ezoterike sa hovorí o astrálnej rovine.

O alternatívnych terapiách: SLOVO. Táto brožúrka sa zaoberá znakmi, piktogramami a písmenami jednotlivých národov. Ďalej sú tu zahrnuté značky a písma významnejších autorov. Je tu runové písmo, hebrejské písmo, henochiánske písmo a iné významnejšie ezoterické texty. Zmyslom tejto brožúrky je získať prehľad o svetovom písomníctve v jednotlivých historických dobách.

O alternatívnych terapiách: PSYCHÉ. Táto brožúrka sa zaoberá základnými názvami ľudskej psychiky ako sú zmysly, fantázia, emócie, emocionalita, pudy, myslenie, pamäť, vôľa, intelekt, vedomie, psychické reakcie a povahy. Je nutné naučiť sa rozumieť týmto základným pojmom, bez ktorých sa ťažko budete pohybovať v ezoterike.

O alternatívnych terapiách: SEX. Táto brožúrka pojednáva o ľudskej sexualite a o tom, ako ju chápať. Zároveň ukazuje, ako treba postupovať pri nácviku transformácie ľudskej sexuality. Vysvetľuje základné sexuálne pojmy a prvýkrát si tu nájdete aj súhrn základných meditačných techník. Všetky sexuálne cvičenia sa cvičia výhradne v predstavách.

O alternatívnych terapiách: SNY. Táto brožúrka obsahuje pojednávanie o nácviku a transformácii snového vedomia. Sú tu opísané základné techniky výcviku snového programovania. V brožúrke sú zhrnuté aj základné techniky meditácie so snovými symbolmi. Každý meditujúci by sa mal snažiť ovládnuť snové vedomie tak, aby nešlo proti jeho životným zámerom.

O alternatívnych terapiách: KOSMOS. Táto brožúrka je inšpirovaná neuropsychológiou ruských autorov. Nájdete si tu základné vysvetlenia o systémoch veľkého a malého mozgu. Neuropsychológia je spracovaná do množstva základných meditácií slúžiacich na testovanie, ale aj precvičovanie týchto systémov nachádzajúcich sa v hĺbke mozgovej hmoty. Ďalej sú tu základné meditačné cvičenia zraku, sluchu, čuchu, chuti, hmatu a hlasu.

O alternatívnych terapiách: METAFYZIKA JOGY. Táto brožúrka sa snaží o základnú štúdiu hinduistických techník a tiež jogínskych techník. Nájdete si tu základné informácie o karmajoge, bhaktijoge, džananajoge, radžajoge, čakrajoge a hathajoge. Tak isto sú tu zahrnuté aj najdôležitejšie cvičenia a techniky.

O alternatívnych terapiách: AUTOHYPNÓZA. Táto brožúrka sa zaoberá problematikou toho, čo je to autohypnóza a čím sa vlastne táto oblasť ezoteriky zaoberá. V brožúrke sú spracované základné meditačné techniky slúžiace k nácviku autohypnotických schopností.

O alternatívnych terapiách: NERVSTVO SVALOV A KOŽE. Táto brožúrka sa zaoberá problematikou akupunktúrnych dráh a bodov. Zároveň k akupunktúrnym bodom sú zverejnené aj ich názvy. Slúži na praktické prevádzanie akupunktúry, ale aj na nácvik imaginárnej akupunktúry prostredníctvom sily vôle.

O alternatívnych terapiách: ČÍSLA. Táto brožúrka sa zaoberá problematikou číselných znakov v rôznych ezoterických systémoch. Je to zbierka textov pojednávajúcich o ezoterickom význame číslic.

ALFA TANTRA. Táto brožúrka sa zaoberá problematikou zamilovanosti a možnosti nácviku prostredníctvom poézie a prózy. Tí, ktorí prešli transformáciou sexuality, si nájdu ďalší vhodný ezoterický materiál k meditácii. Alfa zamilovanosť, stála zamilovanosť, stála krása, stále šťastie a krása pocitu.

ALFA PSYCHÉ. Táto brožúrka sa opiera o poznatky psychológie a psychiatrie. Pojednáva sa tu o základných ľudských povahách a to epileptickej, hysterickej, schizofrenickej a psychopatickej. Táto brožúrka je vstupnou bránou do ľudskej psychiky prekonávajúca pohľad psychológie deliacej ľudské povahy na melancholickú, sangvinistickú, cholerickú a flegmatickú. Je tu pohľad z hľadiska psychiatrie.

ALFA TEOSOPHIA KABALA. Táto brožúrka sa vracia k problematike znakov svetových písomníctiev. Nájdete tu 19 svetových písiem, ktoré sú spracované do kabalistickej formy systémom F. Bardona. Je to brožúrka, ktorá umožňuje aplikovať princípy kabaly na svetové písomníctva.

ALFA AURA, ALFA ČAKRA. Táto brožúrka sa vracia k problematike nácviku aury okolo ľudského tela. Aurou sa rozumie bioenergetický obal človeka. Je tu zhrnutých skoro do sto rôznych cvičení na ovládnutie aurického obalu vedomím meditujúceho.

ALFA PSYCHÉ HYPNÓZA. Táto brožúrka sa zaoberá využitím hypnotických schopností a techník, ktoré sa uplatňujú pri nácviku a ovládnutí základných ľudských pováh a to, čo v sebe skrývajú. Sú tu rôzne techniky pre pokročilejších meditujúcich.

ALFA STAV SEN. Táto brožúrka využíva techniku uplatňovanú zástancami J. Silvu a tu sú aplikované na techniky práce so snami. V brožúrke sú základy nácviku veštectva zo snových symbolov.

ALFA ASTRÁL STAV. Táto brožúrka naväzuje na techniky J. Silvu a uplatňuje sa tu jednoduchá technika pocitu zaspávania, v ktorom precvičujete rôzne základné techniky k ovládnutiu snovej mysle.

ALFA TEOSOPHIA. Táto brožúrka pojednáva o komunikácii ľudí a spôsoboch, ako sa dohovárali a dohovárajú. Nájdete si tu reč tela, rúk, tváre, úst, hlasiviek, pachov, očí, predmetov, znakov. Je tu uvedených cez 100 meditačných techník.

IMAGINÁRNA AKUPUNKTÚRA. Táto brožúrka sa zaoberá akupresúrnymi bodmi ľudského tela. Sú tu zobrazené základné body, ktoré treba stláčať pri jednotlivých chorobách.

ASTROMÁGIA. Táto brožúrka sa zaoberá uplatnením základných techník astrológie do šťastného osudu človeka. Brožúrka je pre tých, ktorým nie je ľahostajný vlastný šťastný osud a v ňom šťastné náhody.

NEKONEČNO. Táto brožúrka sa zaoberá poznatkami z oblasti metafyziky, teológie, mytológie a eucharistie. To, čo robí túto brožúrku cennou, je zoznam božstiev jednotlivých národov.

Pridaj komentár