Ľudský jazyk. Ľudská práca a jazyk. Emočné zvuky. Citoslovcia. Onomatopoje. Gestá. Gestikulácia. Postoj. Pozícia. Piktogram. Výzva. Rozkaz. Varovanie. Imperatív. Vývoj mozgu. Organizácia. Počet zvukov. Počet znakov.

Jazyk a spôsob ľudskej komunikácie prechádzal a neustále prechádza svojím logickým vývojom. O písme a slove môžeme hovoriť vtedy, keď sa optimálne nazhromaždilo okolo 30 znakov a 30 zvukov. To už máme abecedu v znakovej a zvukovej podobe, ktorá dovoľuje dostatok vzájomných kombinácií na označenie všetkého, čo sa okolo nás dialo, deje a bude diať. Pokiaľ bolo v histórii k dispozícii 10 zvukov a 10 písomných znakov, nebolo možné hovoriť o jazyku a abecede v dnešnej podobe. Môžeme hovoriť o začiatkoch civilizácie a skôr o zvieracej komunikácii napríklad na úrovni šimpanzov a goríl. Až dostatočné množstvo zvukov a znakov tvorí dnešné písmo a zvukovú podobu jazyka.

Samozrejme, toto by nestačilo na vznik abecedy, písma a zvukovej podoby jazyka. Bola potrebná aktivita, ktorú nazývame poľudštenie opice alebo podiel práce na modelovaní civilizovaného človeka.

Ľudská komunikácia sa deje cez písomnú formu, myslenú formu ako vnútorný hlas, ktorý premýšľa a hovorené slovo, ktoré vydávajú hlasivky a ústa. Celkovú komunikáciu dopĺňa mimika tváre, pohyb tela, rúk a nôh, teda to, čo spadá do schopnosti gestikulácie.

K ľudskému jazyku je nutné pridať aj schopnosť, akým spôsobom ho používame. V prvom rade ním opisujeme to, čo sa okolo nás deje. Čím je civilizácia pokročilejšia, tým sa zvyšuje počet kombinačných možností. Teda hovoríme o permutáciách a variáciách zvukov a písomných znakov. Jazyk tu v prvom rade slúži na označenie skutočností, ktoré nás v živote sprevádzajú a ich vysvetlenie.

Pre civilizáciu a jazyk je potrebné, aby ho v určitej forme používala určitá skupina ľudí rovnako. Pokiaľ jazyk používa každý jedinec ľubovoľne, tak to vytvára komunikačný chaos. Aj vo vývoji jazyka k takýmto chaotickým stavom dochádzalo. Skúmanie starých jazykov odhaľuje, že tie isté slová a tie isté znaky nemusia znamenať to isté pre dvoch ľudí. Teda vývoj jazyka potrebuje svoj zákon a svoje pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať a praktizovať.

Napríklad v medicíne sa pre označenie ľudských orgánov použila latinčina ako mŕtvy jazyk, ktorý neprechádza už ďalším vývojom. Tento fenomén dovoľuje nemennosť označenia. Zároveň tomuto medicínskemu jazyku patrí vzájomná dohoda po celom svete, že sa používa takto a takto. Teda máme tu celosvetovo dohodnuté slová vo zvukovej a znakovej podobe, ktoré všetci z daného odboru medicíny používajú rovnako, čo je vlastne ideálny stav veci. Potom sa v takomto fenoméne vytvára mimoriadne stabilný prvok jasnosti a prehľadnosti.

Pokiaľ sa z tohto hľadiska pozrieme na jazyk ezoterický, tak nachádzame pravý opak toho, čo sa podarilo v celosvetovej medicíne a iných vedeckých disciplínach. V oblasti ezoteriky neexistuje takýto jazykový fenomén, no zato existuje iný jazykový fenomén, ktorý sa nedá nazvať inak ako chaos sám o sebe. Nielenže sa ezoterici nikdy nedohodli na spoločných výrazoch, mám na mysli určitú krajinu a určité etnikum, ale v danom území a v danom etniku si každý používa svoje vlastné výrazy či už v písomnej, alebo zvukovej podobe. Teda chaos a pohroma ako sa patrí. Do tohto chaosu prichádza tlmočník a prekladateľ, ktorý má do druhého územia pre iné etnikum pretlmočiť ezoterické skúsenosti a poznatky. Na dôvažok je ten, čo tlmočí a prekladá, neznalý veci a nevenuje sa meditáciám. A dielo chaosu bolo dovŕšené a spečatené. Jeden chaos sa navršuje iný chaosom. Nakoniec vzniká komunikačný šum, pri ktorom z významu slova mama nakoniec máme minerál.

Bohužiaľ reč alebo jazyk ezoterický trpí takýmto chaosom. Pokiaľ nebude odstránený, tak ezoterika bude vec nezodpovedná, zábavno – umelecká. A to tu nastupuje snaha niektorých akože ezoterikov tlmočiť svoj takzvaný rozumový postoj k určitej ezoterickej téme. Ezoterika ako rozprávkový svet, kde niečo bolo a potom nebolo a nikto nevie, čo to bolo.

Pokiaľ chce človek v ezoterike seriózne pracovať, tak si musí spraviť poriadok aj v používaní jazyka. Jednoducho treba vytvoriť jasný a zrejmý slovník aj pre ezoteriku. Pokiaľ sa tak nestane, nemožno udržať prvok racionality a všetko skĺza na beletristickú úroveň. Teda zavádzanie medicínskej terminológie je nevyhnutnosť sama o osebe. Označovanie jednotlivých ezoterických stavov pomocou psychiatrie patrí k dosiahnutiu jasnosti a vecnosti. Označenie miesta meditácie v tele dovoľuje určiť jasne, kde sa to bude odohrávať. Pomenovanie stavu ezoterika psychiatrickou patológiou jasne hovorí o stave, ktorý sa dosahuje alebo je súčasťou meditácie. To je jedna oblasť problémov.

Potom je tu problém, ako pretlmočiť do jazyka medicíny a patológie ezoterické skúsenosti minulosti. Tu nastáva problém, ako dekódovať odkaz ezoterikov v rôznych ľudských etnikách. Určite to nemožno spraviť bežnou prekladateľskou činnosťou. Jednoducho takýto prístup nemá hodnotu faktu a dôkazu, skôr spadá do beletrie a systému chaosu.

Preto je potrebné pri pretlmočení ezoterických skúseností používať silné veštecké výkony, ktoré sa aplikujú hlavne na informačné polia mŕtvych ezoterikov. No ani táto schopnosť pre správne pretlmočenie nestačí. Dotyčný tlmočník ezoterickej problematiky musí sám meditovať a otvoriť si v sebe určité dimenzie psychického charakteru. Prekladáte minulosť, tak je potrebné ovládať fyzicky v sebe prírodné vedomie šamanov a vedomie zvieracie.

Každý ezoterik má svoje špecifické stavy patológie, ktoré je nutné zohľadniť pri tlmočení ezoterických skúseností minulosti. Nachádza sa tu aj iný problém a to napríklad ten, že v starom Egypte a v Indii sa pozostatky mŕtveho spálili a informačné záznamy mŕtvej osoby sa znehodnotili. Tu nemožno použiť špiritistické schopnosti. Dajú sa použiť iné zvieracie schopnosti prečítať napríklad z egyptského chrámu informáciu o tom, čo sa tu dialo. No to nestačí, lebo sa iba dozviete, ako to prebehlo. K serióznosti je potrebné realizovať vlastné meditácie na tvar pyramídy. Preto je napríklad indická a egyptská ezoterika ťažko prístupná.

Ani toto všetko nie je ešte dostačujúce na seriózny prístup k tomu, čo ste získali. Je potrebné, aby nastúpila tvrdá prax viacerých ezoterikov a neustále overovanie toho, či je možné zrealizovať to, čo ste objavili. Iba toto posledné kritérium je rozhodujúce.

Pridaj komentár