Prenikanie vedeckých metód do náboženskej praxe. Cieľom je získať z náboženskej praxe všetko, čo je vývojaschopné a posilnilo by to budujúcu sa ezoteriku. Nie je naším záujmom vyjadrovať sa k náboženskej praxi a niekoho k niečomu presviedčať. Viera – posilňovanie súhlasu. Veda – posilňovanie nesúhlasu.

Dnes sa vedci Boha budú venovať úvahe o tom, prečo ich pracovnou metódou je trvalý stav spochybňovania a nesúhlasu. A prečo pre nich nemôže byť pracovná metóda trvalého súhlasu a utvrdzovania sa. Vedci Boha majú za úlohu preskúmať náboženské dejiny a náboženskú prax a previesť z nich do ezoterickej oblasti všetko, čo je možné rozvoja. Nie je to jednoduchá úloha aj z toho dôvodu, že náboženská prax stojí na úplne iných základoch myslenia a konania. V náboženskej praxi je princíp posilňovania a utvrdzovania, že je to tak. Navyše sa všetko deje v rovine symbolického myslenia, ktoré nedovoľuje jednoznačný výklad a dokonca môže vyjadrovať daný náboženský fenomén rôznymi náboženskými symbolmi. V dnešnej dobe tento druh vyjadrovania v symboloch robí veľký problém a často sa spája aj s historickými udalosťami, čo všetko poriadne zamotáva. Teda náboženstvo stojí na symbolickom vyjadrovaní a k nemu pridáva trvalý súhlas, že je to tak a inak to nemôže byť. Jednoducho celý náboženský systém je pevne držaný alebo udržiavaný vo svojej tradícii a nie je možné ho zásadne pozmeňovať, spochybňovať a transformovať. Teda dôsledne realizovaný princíp viery a súhlasu potvrdzovania náboženského odkazu. Jednoznačný prejav viery uverenia a nespochybňovania. Takýto princíp dovoľuje udržiavať vrcholovú tradíciu v značne nezmenenej forme alebo nedovoľuje, aby do tejto tradície prenikali nové trendy a smery. Vedci Boha rešpektujú tento princíp a oceňujú kladné stránky služobníkov Božích, ktorí takto uchránili odkaz tých najlepších predstaviteľov náboženského života do dnešných čias. Tento odkaz je hodnotný materiál pre vedcov Boha.

V zásade sa ako ezoterici ani neusilujeme včleniť sa do rodiny veriacich. Skorej tu máme vedcov Boha, ktorí sa usilujú z náboženskej teórie a praxe vyčleniť vhodné fragmenty a preniesť ich do ezoteriky. Ezoterici nemôžu svoj systém budovať v náboženskom prostredí, kde je jedinou a hlavnou metódou utvrdzovanie sa, že je to tak. Ezoterici nemajú záujem velebiť žiadnu minulosť. Na minulosť sa pozerajú ako na zdroj inšpirácie, vedeckého prebádania a prevzatia toho, čo sa dá rozvíjať a budovať k dokonalosti. V náboženských systémoch sa prísne stráži minulosť a všetko sa deje okolo toho, aby minulosť bola v neporušenej podobe prenášaná do dnešných dní. Vedci Boha tento princíp rešpektujú, ale v zásade im pre oblasť ezoteriky tento princíp nevyhovuje.

Ezoterici vedome opúšťajú náboženský svet s tým, že ho pred úplným odchodom prebádajú a preskúmajú. Jedného dňa misia vedcov Boha bude na konci a so sebou si zoberie inšpirujúci materiál pre vlastnú duchovnú cestu, ktorá je postavená na princípe spochybňovania a nesúhlasu všetkého a všade. Teda ezoterici sa prikláňajú k vedeckému princípu skúmania, bádania, pretvárania a vývoja v duchovnej oblasti. Ezoterická oblasť princíp súhlasu uverenia a nespochybňovania považuje iba za pracovný nástroj v určitých oblastiach duchovného rastu.

Vedci Boha zatiaľ preskúmali prípady charizmatických veriacich, stigmatických veriacich, klinických veriacich. Preskúmali zázraky uzdravenia v jaskyniach s náboženskými prejavmi. Vedci Boha preskúmali symbolické vyjadrovanie v náboženských systémoch a začali tento komunikačný systém používať pri prienikoch do vnútra buniek. Vedci Boha prebádali techniku uverenia a potvrdzovania, ktorú pretavili do sugeratívnej techniky uverenia v niečo, čo v skutočnosti nemusí obsahovať hlbokú pravdu. Napríklad uveriť, že ezoterik má stigmy, aj keď je úplne zdravý. Vedcov Boha fascinuje nateraz symbolická komunikácia so svetom buniek na základe symbolov jaskyne a symbolov utrpenia, sebazničenia a sebaponíženia. Základom symbolického spôsobu komunikácie s bunkami je jaskyňa, k tomu hypnotický stav, v ktorom hormonálna činnosť ide v dennej aj v nočnej chémii. Rozumovosť ustupuje na úroveň materskej škôlky. A iba v takomto režime je tu schopnosť komunikovať a nútiť bunky do ozdravovacích aktivít. Keby sme chceli byť voči bunkám rozumový, tak by komunikácia nebola možná ani cez mikroskopické obrázky buniek.

Vedci Boha konečne objavili Boží svet a to práve v bunkových štruktúrach ľudského tela. V náboženskej praxi sa tvrdí alebo sa verí v to a neustále sa v tom utvrdzuje, že Boh je všade. Vedci Boha tvrdia a dokazujú, ale budú o tom trvalo pochybovať, že Boží svet je v bunkách a v ich jadrách. Do buniek sa vstupuje na základe náboženských symbolických obrazov. Treba tu používať základné náboženské techniky ako je velebenie, zbožšťovanie, hlásanie dokonalosti, jedinečnosti a výnimočnosti. Teda utvrdzovanie sa naj a naj a naj a všetko a všemocné.

Ezoterik vstupuje do bunkového sveta a podľa nás aj do Božieho sveta pomocou rezonancie hlasiviek alebo úderov kvapiek v jaskyni. Ezoterik sa pri prieniku do buniek vzdáva rozumovosti a prijíma symbolické obrazy jaskýň a náboženského alebo vlastné ponižovanie a sebazničenie. Takto ezoterik nadväzuje kontakt s Božím svetom po svojom. Ezoterik nemá záujem, aby mu Boží svet v bunkách diktoval túžbu po živote, rozmnožení, udržaní rodu. Ezoterik Boží svet v bunkách donucuje do toho, aby ho liečil, aby sa staral o trvalé zdravie a dlhovekosť, aby nebránil ezoterikovi v duchovnej ceste. Ezoterik neoslavuje život buniek ani svoj. Ezoterik na rozdiel od veriacich osôb sa orientuje na svet mŕtvych ľudských spomienok. Ezoterik si uvedomuje, že po smrti jeho spomienky skončia vo svete mŕtvych a na tomto diele treba tvrdo a dôsledne popracovať. Ezoterik nevelebí život, ale pragmaticky hľadí do sveta mŕtvych spomienok ako na vrcholový cieľ svojho individuálneho a sebeckého vývoja sám pre seba a sám o sebe. Vyspelý ezoterik cíti a aj rozumovo chápe, že to najdôležitejšie v jeho živote sú jeho spomienky a to, čo bude s nimi po jeho smrti.

Ezoterik si uvedomuje, že len vďaka náboženskej tradícii mohol duchovne postúpiť až sem a praje služobníkom Božím, aby uchovali náboženský odkaz v nezmenenej podobe pre ďalšie generácie ezoterikov.

Vedci Boha prevzali z náboženstva náboženskú symboliku, náboženské myslenie a konanie, ktoré dovoľuje prienik do buniek a ich jadra. Vedci Boha prevzali reinkarnačné techniky. Vedci Boha prevzali z náboženstva kozmické vedomie na zvukovej báze, ktoré im psychicky dovoľuje prenikať do prázdneho kozmického priestoru. Vedci Boha prevzali z náboženstva znakovú formu, ktorá je skrytá v mozočku. Vedci Boha prevzali z náboženskej praxe kontakty na anjelské sféry vo svete mŕtvych. Tak isto na iné objekty vo svete mŕtvych. Ešte stále je v náboženskej praxi množstvo hodnotných fragmentov, ktoré na pôde ezoteriky dostanú svoju dynamiku a nikdy viac moment utvrdzovania. Duchovná ezoterika dostáva punc premeny a nestálosti. No taký je vývoj končiaci v budúcich udalostiach.

 

Pridaj komentár