Teraz už budeme používať tri centrá fantázie. Druhé centrum je sluchové a vychádza zo spánkových lalokov po bokoch hlavy. Tretie centrum fantázie vychádza zo spodku mozgu, kde sa nachádza chuťové a aj hmatové centrum.

Tieto tri centrá je dobre spojiť navzájom, aby sa systém ezoterického veštectva zjednodušil. V tomto centre fantázie sa k získaním podnetom priraďujú obrázky zvuku a hmatu zo spomienok. Tento systém dekódovania je základom vešteckých schopností. K podnetu z tela alebo zvonku treba priradiť čo najracionálnejšie spomienku podľa systému rovnaké sa s rovnakým spája.

Práca s tarotovými kartami v Tarotovej galérii
Jednoznačne je vhodné, aby sa veštecký ezoterik zaoberal tarotovými kartami v Tarotovej galérii na týchto internetových stránkach. Treba si mnohokrát prechádzať tarotové karty a ukladať si ich do pamäte. Ezoterik si uvedomuje, že skoro všetky tarotové kary majú základ v jednom najstaršom tarote. No každá veštica alebo veštec si vyrába vlastné tarotové karty a mierne ich upravuje na svoj naturel. Túto aktivitu treba brať ako pozitívnu a potrebnú pre každého ezoterika. Najprv sa tarotové karty prezerajú nahrubo, až neskoršie aj každý detail.

Detailnosť každej kresby na tarotovej karte
Je dobré si pamätať základný najstarší tarot a do neho vkladať individuálne upravenie k vešteniu. Po hrubých prehliadkach ezoterický veštec na tarotových kartách vníma každý jeden detail. Teda okraje tarotovej karty, texty, rímske číslice. Tarotové karty sa prechádzajú znovu a znovu, kým si každú tarotovú kartu nedokáže predstaviť v zlomku sekundy.

Práca s vizualizáciou v 3. centrách fantázie
Pozriete si tarotovú kartu, tá sa vloží do 3. spojených centier fantázie a zo spomienok treba priradiť tú istú tarotovú kartu. To nie je veštectvo, iba základný výcvik. Potom môžete ku každej tarotovej karte v centre fantázie pridať zo spomienok základnú tarotovú kartu, z ktorej bola odvodená. Potom si v centre fantázie každú tarotovú kartu prekrývate rôznymi bielymi štvorcami, kruhmi, trojuholníkmi alebo mnohouholníkmi. Teda v centre fantázie pracujete iba s kúskami a časťami tarotovej karty. Niekedy iba s písmenami a textami. Inokedy iba s farbami alebo s rámčekmi na tarotovej karte.

Práca s ľubovoľnou tarotovou kartou a nahodenie stavu koncentrácie zmyslov dovnútra tela
Každá tarotová má v sebe potenciál, aby ezoterikove zmysly skoncentrovala do centra spojených fantázií. Stačí na každú tarotovú kartu ukladať kúsky papierikov či už podlhovastých, alebo štvorcových. Ezoterik ich má väčšie množstvo a hľadá takú kombináciu uloženia papierikov, aby sa jeho zmysly skoncentrovali dovnútra. Možno hovoriť o koncentrácii pomocou uloženia kúskov tarotovej karty. Pokiaľ ste kúsky bieleho papiera uložili správne, tak vás samé skoncentrujú do centra fantázie v prednom mozgu. Môžete postupovať aj tak, že roztrháte jednu tarotovú kartu a poskladáte ju tak, aby vás skoncentrovala do centra fantázie bez vynaloženia psychického úsilia. Nie je to jednoduché, ale keď budete vytrvalo cvičiť, tak to zvládnete.

Práca s ľubovoľnou tarotovou kartou a to tak, aby otvárala 3 centrá fantázie vo veľkom mozgu
Niečo podobné spravíte aj v prípade, aby sa vám otvorili všetky tri centrá fantázie v mozgu. Máte tarotové karty prefotené v obaloch a náhodne si vyberiete tú, ktorá vás niečím osloví. Je to vo veštectve technika náhodného vybratia tarotovej karty. Takáto tarotová karta vás najlepšie skoncentruje do troch centier fantázie a to naraz. Samozrejme, že vybratú tarotovú kartu upravíte priložením bielych papierikov.

Práca s ľubovoľnou tarotovou kartou a to tak, aby sa dosahovala technika rozšliapania mozgu
Tak isto vám náhodne vybraná a upravená tarotová karta cez biele papieriky dovolí rozšíriť vedomie do celého veľkého mozgu a rýchlejšie robiť vyberanie spomienok do centra fantázie.

Práca s ľubovoľnou tarotovou kartou na sugerácii chorobnosti v celom organizme
Tak isto náhodne vybratá tarotová karta a jej natrhanie alebo prekrytie papierikmi dovolí nahodiť sugeratívne uverenie, že vaše telo a jeho orgány sú choré a poškodené. Tarotové karty tu fungujú ako kultový objekt z kameňov a ich usporiadanie vás uvádza a drží v určitom psychickom stave a teraz je to veštecký výkon cez centrum fantázie.

Práca s ľubovoľnou tarotovou kartou a zistenie, čo sa ňou dá objaviť
Potom nasleduje ďalšia práca s každou tarotovou kartou a zistenie, akú spomienku daná tarotová karta vyberie zo spomienok. Máte pred sebou tarotovú kartu z katalógu tarotových kariet. Vložíte si jej predstavu do centra fantázie a čakáte, akú spomienku vám táto tarotová karta vytiahne z pamäte. Takto postupne prechádzate každú tarotovú kartu a čakáte, kým vám z pamäte vyberie niektoré druhy spomienok. Zároveň sa oboznamujete, ktorá tarotová karta vyberá akú spomienku. Môžete si tarotové karty označiť číslicami a napísať, ktorú spomienku vám z mozgu vybrala.

Vyberanie iba častí tarotových kariet
Nasleduje znovu ďalšia zdĺhavá práca a to je vyberanie spomienok z vlastného mozgu na základe prekrytia jednej tarotovej karty kúskami bielych papierikov. Vložíte obrázok takto upravenej tarotovej karty do centra fantázie a počkáte, čo vyberie za vašej pomoci z vašich spomienok. Takto treba prejsť postupne všetky upravené tarotové karty. Netreba si zľahčovať a treba trpezlivo cvičiť.

Poradenstvo anjelov
Pokiaľ viete pracovať aj s bielymi anjelskými sférami, ktoré popisujeme v Anjelskej škole, tak je dobre si nechať od nich poradiť, ako pracovať s tarotovými kartami. Takéto poradenstvo zefektívňuje veštecký nácvik aj samotné veštecké výkony.

Čo chcem v sebe zistiť položením otázky
Nasleduje ďalšia fáza a to vo vnútri seba si položíte otázku, čo o sebe chcete vedieť alebo vytiahnuť z vlastných spomienok. Prípadne sledovať, čo sa deje v organizme. Ezoterik napríklad cvičí kozmické vedomie a bude sa usilovať vnímať, čo sa deje v organizme v autohypnotickom stave. Pri autohypnotickom stave je oslabená rozumovosť a má stupeň materskej škôlky. Čo je v poriadku, ale potom toto symbolické vnímanie treba pretlmočiť do rozumových obrazov. Teda ezoterik posiela z tela nervové impulzy do centra fantázie a tu k nim pridáva symbolické obrázky, pretože je v autohypnotickom stave. Následne rýchlo prejde do rozumovej činnosti a symbolické vnímanie prevedie do rozumového chápania. Celkovo si ezoterik musí zvyknúť na to, že bude v dvoch stavoch a to symbolickom so zníženou rozumovosťou, čo dovoľuje pracovať lepšie aj do nočného režimu aj do denného režimu. No ezoterik sa musí naučiť chodiť z tohto stavu do stavu rozumovosti a naopak.

Ezoterik chce veštecky vnímať niečo v sebe, tak si náhodne vyberie niektorú z 250 tarotových kariet. Použije systém náhody. Potom vybranú tarotovú kartu môže ešte pozmeniť a vložiť do centra fantázie. Vložená tarotová karta dovolí sledovať a vybrať vhodné informácie zvnútra ezoterika. Samozrejme, že to bude v symbolickej podobe a získané symbolické obrazy treba prekódovať do rozumovej reči.

Mentálne vytvorenie vlastnej tarotovej karty
Ezoterik sa postupne naučí, aby mal v pamäti uložené určité množstvo tarotových kariet, a tak isto ich určité úpravy a ich pozmenenia. Ezoterik si uvedomuje, z čoho vznikli ostatné tarotové karty a prečo si ich tarotové veštice upravujú a pozmeňujú na svoj naturel. Tak isto veštecký ezoterik si postupne vytvorí svoje vlastné tarotové karty a naučí sa ich používať postupne nie pred sebou, ale v centre fantázie v hlave.

Práca cez svaly ruky
Práca s tarotovými kartami sa dá prepojiť na prácu so svalmi a to hlavne keď vyberáte a upravujete tarotovú kartu. Pokiaľ pri výbere a úprave tarotovej karty svaly tuhnú, tak nebude pre vás vhodná. Pokiaľ svaly mäknú, tak tarotová karta a jej úprava bude v poriadku. Samozrejme tarotový veštec prešiel najprv testom správnosti reakcie svalov. Na dobré veci sval mäkne a pri jedovatých látkach tuhne.

Práca cez svaly ruky a magma záznamy
Pokiaľ chcete kontrolovať, či tarotová karta v centre fantázie presne vybrala správnu spomienku alebo správne hodnotí stav v tele, je možné použiť kontrolný test cez svaly. Ale v tomto prípade sú svaly napojené na vnímanie záznamov v magmatických poliach Zeme alebo kozmu. V tomto prípade ezoterický veštec musí sugeratívne presunúť hormonálne žľazy na iné miesta v tele ako je bežné. Ezoterik si uvedomuje, že magma pole pulzuje a fotí všetko, čo sa stalo. Pokiaľ sa niečo fyzicky nestalo a človek si to vymyslel, tak to v magma poliach nenájdete.

Veštectvo mozočkových geometrických tvarov
Veštecký ezoterik má ešte ďalšiu možnosť a to v centre fantázie prehodnocovať nervové vzruchy z tela alebo magnetické záznamy z magmatického jadra Zeme. Tu ich prekódováva do symbolickej reči, pokiaľ je v stave autohypnózy alebo je dokonca v stave zvieracom bez úplnej rozumovosti a na podnety v centre fantázie reaguje ako zviera. No v centre fantázie môže pracovať aj cez mozoček a ten sem posiela geometrické znaky, tie sa treba tiež naučiť dekódovať.

Veštectvo magické pomocou kombinácie objektov
Teda do centra fantázie môže ezoterik posielať nervový vzruch z tela a tu ho veštecky dekódovať. Do centra fantázie môže ezoterik posielať magma záznamy z magmatického jadra Zeme, ale aj kozmu. Tak isto môže ezoterik do centra fantázie posielať aj impulzy zo sveta mŕtvych, pokiaľ má stav raného štádia klinickej smrti. Do centra fantázie môže ezoterik dodávať aj záznamy o inej osobe, ktoré získa priamo z danej živej osoby. Vtedy je ezoterik skoncentrovaný v línii stredný mozog, mozoček, zároveň rozrezonuje vhodne hlasivky alebo pobrušnicu a rezonanciami preniká do buniek svojho mozočku. Odtiaľto potom ide echolokácia na danú osobu alebo sa to môže praktizovať na vlastný orgán v tele. Echolokácia je prienik rezonancie a energie do orgánu alebo inej osoby. Ezoterik má možnosť aj prútikárskeho vypustenia energie z tlaku svalov voči inej osobe alebo orgánu. Echolokácia rezonančná alebo prútikárska sa vracia do psychiky ezoterika ako energeticko – informačný odtlačok danej osoby alebo orgánu. Ezoterik spätne zachytený impulz vkladá do centra fantázie a tu ho potom veštecky dekóduje. Všetko sa silne podobá technike echolokácie netopiera a delfína. Vyžaduje si to veštecký nácvik.

Veštenie v stave vedeckosti
Veštecky ladený ezoterik sa usiluje o to, aby svoje veštecké výkony pokiaľ možno overoval či už priamymi, alebo nepriamymi metódami. Teda veštecký ezoterik sa snaží na jeden výkon použiť viacero vešteckých techník a zvyšovať istotu vešteckého výkonu. Tak isto sa veštecký ezoterik nevyhýba logike a presnosti

Pridaj komentár