Prieskum ezoteriky. Základný výskum. Aplikovaný výskum. Štatistická dostatočnosť. Ujasnenie terminológie. Výskumné úlohy. Logika výskumu. Učebnica. Teória ezoteriky. Veštecké techniky.

Celá história ezoteriky je postavená na autoritách ezoteriky a ich tvrdeniach. Významná osobnosť konštatuje na základe svojho presvedčenia a skúmania, že toto je takto a takto. Ezoterická obec berie alebo neberie tieto konštatovania bez toho, aby si ich mohla nejako overiť a aplikovať do svojej praxe. Doterajšie osobnosti ezoteriky písali a hovorili hlavne o sebe a svojom vnútornom vnímaní duchovných aspektov ľudského bytia. Mladí adepti zvyčajne preberajú systém svojho učiteľa a stávajú sa často ním. Čo je v podstate potretie osobnosti ako takej. Niektorí ezoterici sa odvolávajú na niekde napísané skúsenosti nejakého ezoterika bez toho, aby kritickým rozumom všetko preskúmali. Hovoríme o trende postaviť ezoteriku na tvrdeniach viacerých autorov. Ezoterická osobnosť cituje nejakú inú ezoterickú osobnosť. Spojili svoje sily, ale v podstate sa nič nezmenilo.

Samozrejme, že na začiatku ezoterickej praxe je dobré prečítať a fyzicky odmeditovať všetko, čo bolo napísané a povedané. Adept vlastnej duchovnej cesty získa aspoň učebnicový prehľad a praktickú skúsenosť na to, aby sa v oblasti ezoteriky zorientoval a mal určitý prehľad. No nesmie zabudnúť, že nadväzuje na tvrdenia ezoterických osobností bez možnosti overiť si ich zistenia.

Omnoho vhodnejšie je pre začínajúceho ezoterika, keď sa na začiatku svojej cesty vzdelá bežným spôsobom a to v oblasti medicíny, anatómie, patológie, sexuológie, psychológie, histórie, logiky, filozofie, umenia, geológie, botaniky, mineralógie a podobne. To je omnoho lepší základ pre ezoterickú prax ako nadväzovať na ezoterické osobnosti a ich výpovede o svojom vnútornom svete. Štúdiom klasického vzdelania získa adept ezoteriky omnoho viacej ako nejapným uctievaním kultu ezoterickej alebo duchovnej osobnosti.

V ezoterickej histórii sa nikto z ezoterikov nerozhodol robiť seriózny ezoterický výskum na základe vedeckých metód. Teda ezoterici histórie stoja na neoverených tvrdeniach, ktoré môžu skĺzavať do roviny beletristickej fantázie chorého umelca. A práve ezoterika je oblasť, kde funguje až príliš veľa neštandardných osôb, ktoré robia často ezoteriku z dôvodu svojho čudáctva, nechuti žiť vo vonkajšom svete a podobne. Celkovo ezoterika je veľmi problémová oblasť na prísnosť logiky a hľadania pravdy.

Jednoducho ezoterika potrebuje obrovské množstvo vešteckých skúmaní čo najväčšieho množstva prípadov. Napríklad tu je problematika anjelských meditácií. Serióznosť pohľadu na túto problematiku je možná iba vešteckým skúmaním kostných pozostatkov ľudí, ktorí sa venovali anjelom. Tak isto treba preveriť veštecky stavy dnes žijúcich ľudí, ktorí holdujú anjelom. Tak isto treba preskúmať aj iné informačné zdroje ako sú objekty, magmatické polia, kozmické polia a podobne. Na základe takéhoto rozsiahleho výskumu možno pomocou štatistiky vytvoriť základné súbory a podeliť túto problematiku. Na základe tohto vešteckého skúmania možno začať tvoriť na oblasť anjelov seriózny náhľad, ktorý môže končiť v teoretických úvahách, ktoré vytvoria všeobecne platné zákonitosti anjelského sveta. Iný postup vedie k skreslenému pohľadu, ktorý bude končiť na beletristickom smetisku.

Nie sme proti tomu, aby sa robil aj ezoterický prieskum, ale na základe dohodnutých postupov. Náhly a jednorazový prieskum dovoľuje overovať niektoré tvrdenia a aj objavovať nové skryté možnosti. No prieskum nemožno postaviť nad základný výskum a tak isto možnosť overiť to, čo niekto skúma a tvrdí. Hovorí sa tomu dobrovoľné napádanie toho, čo ste zistili v záujme dosiahnutia ešte pravdivejšieho pohľadu na vec.

Potom tu máme teoretickú rovinu, ktorá vyžaduje zo získaných poznatkov vytvoriť systém dohodnutých pojmov. Teda vybrať podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky. Každý pojem, ktorý niečo v ezoterike popisuje, musí byť definovaný a vysvetlený, čo sa pod ním myslí. Dobre viete, aký je v ezoterike chaos čo sa týka používania vhodnej terminológie a toho, čo má táto terminológia znamenať. Teda skúmanie a získanie dostatku faktov, potom použitie pojmov na abstraktné vyjadrenie skúmaného a vyvodenie všeobecných zákonitostí a reálneho pohľadu na danú ezoterickú oblasť.

No to sme iba na začiatku všetkého. Výsledky výskumu treba dostať do praxe a to už je aplikovaný výskum stojaci na základnom a náhodnom prieskume. Ďalej stojacom na pevných a jasne definovaných pojmoch. Potom je tu oblasť mnohonásobného cvičenia a hľadania ciest, ako dosiahnuť niektoré stavy historických alebo súčasných ezoterikov. Všetko treba cvičiť v skupine a nie iba sám. Aplikovaný výskum požaduje, aby sa určitý ezoterický stav na duchovnej ceste dal dosiahnuť čo najefektívnejšie a tak, aby sa adept vracal do stavu štandardnosti, ktorú určuje psychológ a psychiater. Jednoducho ezoterická prax nesmie ničiť psychiku, ani zdravie, ani šťastný osud duchovnej osoby. Teda ide o to, aby sa našli a zdokonalili ezoterické techniky cesty do duchovna. Z aplikovaného výskumu sa dostaneme rovno do učebnice ezoteriky. Teda všetko začína náhodným vešteckým výskumom a končí v učebnici ezoteriky.

Kameňom úrazu celého ezoterického výskumu je problematika vešteckých výkonov, ktoré slúžia na získavanie a overovanie informácií. V ezoterike výskum prináša množstvo informácií a tieto treba získať vešteckými výkonmi. Hovoríme, že pre ezoterika je veštecká schopnosť pracovným postupom. A aj tu treba vytvoriť určité pevné a stabilné zázemie. Definovať možné veštecké techniky a veštecké postupy.

Už sme v tomto smere začali robiť prvé kroky a vytvorili sme systém dvoch máp a to západnej a východnej pologule. Vyznačili sme zemepisnú šírku a dĺžku. Tým sa dá určiť štvorec alebo oblasť, kde dotyčný skúmal a získaval určité informácie. Máme mapky Slnečnej sústavy, súhvezdí našej Galaxie. Máme už zoznam, čo všetko skúmame v človeku, či už v živom, alebo mŕtvom. Tak isto potrebujeme spracovať metodiku, čo všetko skúmame vo zvieratách a samozrejme ďalšie. Treba dorobiť mapu galaxií za jednotlivými súhvezdiami.

Pokúsime sa vytvoriť a vysvetliť si základné delenie vešteckých techník.

1.Veštecká technika založená na skutočnom poškodení tela. Nebezpečná technika. Ide o patologické veštecké výkony, ktoré majú všeobecne najrozsiahlejšie zastúpenie. Dovolíme si tvrdiť, že tvoria 99 % dnešných, ale aj historických veštcov. Jednoducho k vešteckým schopnostiam prináleží aj fyzické poškodenie alebo chorobný stav niektorého orgánu tela. Najčastejšie pečeň, srdce, žalúdok, zadný zrakový mozog. Samozrejme postaviť veštecký výskum na patologickom vešteckom stave by znamenalo nenávratne si poškodiť zdravie. Čo v ezoterike zásadne odmietame a nedoporučujeme realizovať.

2.Veštecká technika založená na skutočnom psychiatrickom poškodení. Znovu ide o silné patologické stavy, ktoré sa pridružujú k fyzickým poškodeniam alebo sa vyskytujú osobitne. Tu je veštecký výkon postavený na neštandardnom stave psychiky, ktorá už patrí do rúk psychiatra. Ide napríklad o uvoľnenie aurického obalu od tela. Ide o uvoľnenie napríklad 7. obalov vo vnútri tela. Môže sa uvoľniť obal zvierací, obal magický, obal sexuálny, môže sa uvoľniť záznam v oblasti pupku. Osoba môže prežiť klinickú smrť. Môže prejsť stavom fantómových bolestí a nasať do seba dušu mŕtvej osoby alebo zvieraťa z kostných pozostatkov. Tak isto aj schizofrenické stavy mysle a strata osobnosti. Samozrejme realizácia množstva vešteckých výkonov, ktoré by sa počítali na 10 000 skúmaní do roka, by znamenali pre patologické veštectvo pohromu na všetky spôsoby.

3.Veštecká technika sugerácie poškodenia niektorého orgánu tela. Zostáva teda iba sugeratívne precvičované veštectvo. Sugeráciou sa dosahuje v neurónoch stav narušenia a vyvolania podobných efektov ako u patologického veštectva. No rozdiel je v tom, že po skončení vešteckého výkonu sa vracia sugerácia naspäť. A sugeratívny veštec sa stáva normálnym človekom bez patologických prejavov. Výhodou sugeratívneho veštca je aj množstvo rôznych druhov vešteckých techník, ktoré si patologický veštec alebo veštica nemôžu dovoliť. Za to sugeratívny veštec si to dovoliť môže.

4.Veštecká technika sugerácie poškodenia psychiky. Ďalšie sugerácie môžu ísť do oblasti sugerácie uverenia v poškodenie psychiky. Ide o sugeráciu duševných chorôb a duševných vyšinutí. Tak isto je tu veľa výhod a to možnosť ovládať celú paletu vešteckých techník a návratu do štandardnej psychiky. Štandardnú psychiku určuje psychológ a psychiater.

Všetky tu menované veštecké výkony sa dajú robiť v niekoľkých základných vešteckých stavoch a to podľa druhu a počtu použitých neurónov v daných neurónových oblastiach. Keď použijete v jednej neurónovej oblasti iba 50 % neurónov, ste vo zvieracej psychike. Pri použití 70 % neurónov danej oblasti je veštecké vedomie prírodného šamana. Pri 100 % použitých v jednej neurónovej oblasti je veštectvo v dnešnej ľudskej rovine.

Potom je tu možnosť spojiť sa na diaľku s neurónmi inej osoby a použiť sugeráciu siamských dvojčiat. A zároveň sa na diaľku napojiť na inú osobu a využiť jej mozgovú kapacitu. Najlepšie siamských dvojčiat, prípadne žijúcich trojčiat.

Špeciálna veštecká technika je v prípade prepojenia všetkých 6 neurónových oblastí do jedného celku. Hovoríme o veštectve kozmickom.

Pridaj komentár