V tomto príspevku sa budem venovať sexuálnemu podvedomiu a čo to môže priniesť pre ezoterickú prax. Sexuálne podvedomie sa tvorí v detstve a na jeho vytvorenie vplývajú najčastejšie rodičia alebo iní ľudia, ktorí dlhšie dieťa vychovávajú. Sexuálne podvedomie tvoria tri časti: celková sexuálna vzrušivosť, povrchová sexuálna vzrušivosť (ide o erotogénne zóny na povrchu kože; u žien je erotogénnych zón viacej, u mužov prevažuje povrchová vzrušivosť v oblasti pohlavia) a vzrušivosť na pohlavné orgány. Ide o to, či dotyčná osoba má záujem o svoje pohlavie alebo pohlavie iné. Štvrtá oblasť je oblasť citová. Zisťuje sa tu, do akej miery je človek ochotný sa s partnerom podeliť o intímne zážitky. Ešte je potrebné definovať na empirickej úrovni, čo rozumiem pod slovom podvedomie. Pod týmto výrazom tu rozumiem detskú psychiku a všetko, čo sa počas detstva v nej uložilo. Dobre je známy fakt o tom, že dieťa sa rodí iba so základnými inštiktami a ostatné je vec výchovy a návykov. Teda ide tu o základné mechanizmy sformované počas detstva. Pre úplnosť môže tu byť aj inštinktívne vedomie budované milióny rokov. Toto vedomie možno nazvať zvieracím vedomím. Ťažko povedať, ako sa dá preniknúť aj do tejto oblasti zvieracej psychiky a do akej miery je prienik do tejto oblasti riskantný. No vráťme sa k ľudskému podvedomiu, ktoré je pre väčšinu ľudí nedostupné. Sexuálne podvedomie možno vystopovať psychoanalytickým sexuológom. Dobre sem preniká veštecky nadaná myseľ ezoterika. Kým som začal prenikať aj do tejto oblasti, tak som si naštudoval niekoľko knižiek pojednávajúcich o sexuálnom podvedomí. To, čo som sem priniesol nové, je veštecký prienik do tejto oblasti. Uskutočnil som množstvo prienikov do tejto oblasti podvedomia v rôznych časových obdobiach života vybraného človeka. Možno empiricky konštatovať, že sexuálne podvedomie človeka sa môže počas života meniť a možno doň aj účinne zasahovať a napravovať ho. U žien sa radikálne mení práve v tehotenstve. Zásah a následná zmena je trváca a má iba minimálnu snahu vrátiť sa naspäť. To, či sú tieto zásahy aj dlhodobé a nemenné, musím ešte sledovať. Keďže sa na tento problém pozerám z hľadiska ezoterickej praxe, tak si kladiem otázku, čo tento prierez do podvedomia znamená pre moju ezoterickú prax. Prenikol som v sebe do tejto oblasti podvedomia a zistil som si, čo tu mám a ako ma to vo vlastnej fyzickej sexualite ovplyvňuje. Zatiaľ som nemal dôvod tu nič meniť. To, čo som tu zistil, budem môcť v podobe sexuálnych obrazov lepšie použiť pri nácviku Sexuálnej školy a to v tej časti, kde si podržíme v mysli dlhšiu dobu niekoľkých minút jeden sexuálny obraz. Teda príde k účinnejšiemu premosteniu podvedomia a mojich sexuálnych predstáv.

Pridaj komentár