Tento seminár bol venovaný opakovaniu predošlých vešteckých zasvätení. Zároveň si účastníci precvičovali základné veštecké techniky a učili sa pri vešteckých výkonoch používať kultové objekty. Bližšie Pyramidálna škola. Prebehli aj nové zasvätenia. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Seminár sa usiloval o to, aby sa vytvoril a precvičil systém nácviku a využitia vešteckých schopností. Teda nie na poškodení psychiky, zmyslových centier a prebujnenej fantázii. Drvivá väčšina dnešných ľudí zaoberajúcich sa veštectvom má prirodzené poškodenia organizmu a ich veštecké výkony vedú postupne k ďalšej devastácii organizmu. Ezoterik, ktorý nemá takéto poškodenia, si musí vytvoriť vo svojom mozgu nové, veštecky ladené zmyslové centrá. A tieto vytvorí pomocou pravidelných vešteckých výkonov.

Základom takýchto vešteckých výkonov je dobrá pamäť a schopnosť predstaviť si osoby, ktoré videl, počul a dotýkal sa ich. Ezoterik si odcvičí dobrú predstavivosť a schopnosť rozvinúť určité divadlo vo svojej hlave. Teda dokáže si naraz navodiť predstavu alebo pocit poznanej osoby a k nej priradiť dve ďalšie osoby a to jednu deštruktívnu a druhú dobrú. Potom v predstave zisťuje, ktoré predstavy sa dajú navzájom spojiť. Potom si predstavuje známu osobu a osoby, jednu vážne chorú a druhú zdravú. Znovu skúša, čo sa s čím spojí. Tak postupuje pri zisťovaní, či je tá osoba múdra alebo hlupák, či je seriózna alebo nezodpovedná. Existujú osoby, ktoré majú prebujnenú fantáziu a vo svojej predstave z človeka spravia stoličku. Takíto jedinci sa musia naučiť lepšie kontrolovať svoju prebujnenú fantáziu. Na opačnej strane sú príliš racionálni jedinci a tí by mali cvičiť schopnosť vidieť v oblakoch alebo fľakoch na stene postavy, zvieratá a objekty.

V prípade vešteckých techník je vhodné sa naučiť stabilizovať veštecký stav pri vešteckých výkonoch. Osoby, ktoré majú svoje veštecké výkony založené na poškodení organizmu, majú vlastne trvalo veštecký stav a nemusia sa starať o udržanie vhodného stavu. Ezoterik sa musí znovu a znovu uvádzať do vešteckého stavu a preto sme rozvinuli techniku kultového objektu, ktorý udržuje ezoterika vo vešteckom stave. Teda osoba, ktorá sa rozhodla veštiť, si pred seba naplocho uloží drievka, kamienky, mušle a iné drobné objekty. Uloží si ich podľa zásad magickej kultovej stavby. Pokiaľ sa to chcete naučiť, bližšie Pyramidálna škola.

Pre veštecké výkony je potrebné sa vedieť koncentrovať do svalov vlastného tela tak, ako veštci prútikári. Tí majú poškodené nervové platničky vo svaloch a nemajú žiadny problém vnímať magmatické polia Zeme, ich vyžarovanie a zmeny tohto vyžarovania. No zdravý ezoterik si musí v temennom mozgu a mieche vybudovať centrá na takýto veštecký výkon. Musí sa naučiť používať kyvadlo, čo je špagát a na ňom zavesený kúsok vhodného materiálu. Musí sa naučiť, že keď si pred seba dá čerstvú potravinu, tak sa kyvadlo bude pohybovať. Pokiaľ si dá pred seba pokazenú potravinu, tak sa kyvadlo zastaví a ani sa nepohne. Tu musíme konštatovať, že niektoré osoby na zasvätení mali opačné reakcie. Pri pokazenej potravine sa im kyvadielko točilo. A pokiaľ chcú mať spoľahlivé veštecké schopnosti, tak si túto nesprávnu reakciu musia napraviť. Tento druh veštectva je neomylný a vždy správne určí, čo je zdravé a čo choré, čo je poškodené a bez poškodenia, čím je vhodné sa liečiť. No kyvadielko vám nepovie, čo je správne do budúcnosti.

Pokiaľ chce ezoterik robiť veštecké výkony idúce do budúcnosti a zisťovať, či on sám bude v určitej veci úspešný alebo neúspešný, tak na takýto druh veštectva treba použiť anjelské sféry. Bližšie Anjelská škola. Ezoterik si predstaví vo svojej hlave, čo dotyčná osoba bude v budúcnosti robiť a pokiaľ do tejto predstavy ide anjelský odtlačok, tak bude úspešná, no musí postupovať tak, aby jej úspech bol na osoh aj iných ľudí a dotyčná osoba myslela na budúcnosť. Vyšetrovali sme veštecky rôzne veštecké techniky a jedine technika s anjelskými sférami dáva určitú možnosť nahliadnuť do budúcnosti, či dotyčná osoba ide k úspechu. Používajú sa anjelské sféry pierkové, ktoré naznačujú smer postupu, potom trstinové anjelské sféry upozorňujúce na chybné miesta a napríklad anjelské sféry z meteoritov, ktoré na ceste vpred označujú nebezpečné a riskantné oblasti, ktorým sa treba vyhnúť. Najväčší problém je podriadiť sa rozhodnutiam a odporúčaniam anjelských sfér a riadiť sa ich pokynmi.

Bádaním v oblasti veštectva sme zistili, že magmatické pole Zeme zapisuje všetko, čo robia ľudia, do magmatických polí. Chorobný veštec, ktorý má takéto schopnosti, má zvyčajne poškodenú hormonálnu činnosť a veľakrát mu hormonálne žľazy vyrástli na iných miestach tela ako u normálnych ľudí. Cvičený a zasvätený ezoterik si nasugeruje a uverí na čas vešteckého výkonu, že má hormonálne žľazy na inom mieste ako je bežné. To mu dovolí napojiť sa psychicky na tieto záznamy a vytvoriť si v mozgu na to zmyslové centrum. Výhodou takéhoto veštectva je, že dotyčná osoba, ktorá je veštecky ošetrovaná, o tom nevie. Pretože bežný veštecký výkon sa robí najčastejšie do hlavy a spomienok dotyčnej osoby.

Špeciálnou oblasťou vešteckých výkonov je psychické prenikanie do ľudských buniek. Pokiaľ sem preniká chorá osoba, tak tá musí mať poškodené nervové zakončenia v tele. Ezoterik tak nepostupuje a rezonancie z poškodených nervov nahradzuje vytváraním rezonancie najčastejšie v hlasivkách. Naučí sa špeciálne dýchanie a cez rezonancie v hlasivkách preniká psychicky a potom aj veštecky dovnútra buniek tela. Znovu použije techniku porovnávania vlastnej bunky, chorej bunky a zdravej bunky. Podrobnejšie Geriatrická poradňa.

Ezoterik ako veštec potrebuje vytvoriť vo svojom mozgu niekoľko vešteckých centier a to na vnímanie záznamov mŕtvych osôb po ich smrti. Teda veštecké výkony do sveta mŕtvych. Veštecký ezoterik sa musí naučiť vnímať veštecky svoje vlastné telo a to až na úroveň buniek. Ezoterik veštec potrebuje vnímať magmatické zápisy v magmatických poliach, a tak isto vnímať tvorbu bioenergie vo vlastnom tele. K tomu veštecky vnímať a počúvať prietok magma polí cez svoje telo. Ezoterik ako veštec potrebuje pri psychickom prieniku do kozmu vycvičiť kozmické veštectvo, aby mohol vnímať, kde sa v kozme nachádza. Bez týchto vešteckých schopností sa bude robiť duchovná cesta pre ezoterika veľmi ťažko.

Zasvätenie viedol a pripravoval Saša Pueblo. Na začiatku zasvätenia prebehol praktický výcvik a zopakovanie si predošlých zasvätení do veštectva. Tento raz sa mohlo pri zasvätení stihnúť toho viacej, lebo sa zaviedol NOVÝ PRVOK a to, že každá osoba si pred sebou stavala drobnú kultovú stavbu, ktorá ju veľmi dobre upravila do vhodného stavu. Teda v predošlých prípadoch si osoby kreslili magický obrázok na skoncentrovanie sa na zasvätenie. Od toho sa upustilo a každá osoba si vytvorila pred sebou individuálnu kultovú stavbu. A tak sa počas zasvätenia mohlo toho udiať viacej ako bežne, keď bola v miestnosti iba jedna veľká kultová stavba.

Zverejňujeme tu zemepisnú dĺžku a šírku z oblasti, kde sa nachádzajú pozostatky zasväcovateľov. Tieto údaje slúžia ako prostriedok na veštecké vyhľadanie spomienok osôb, ktoré mali mimoriadne veštecké schopnosti. Veštecky o ich možno získať informácie vo svete mŕtvych, a tak isto v magmatických poliach Zeme. No treba mať na to vycvičené veštecké schopnosti. Počas zasvätenia sa Saša Pueblo kontaktoval s týmito spomienkami a zasväcovaným osobám robil odtlačky týchto spomienok do mozgu. Tie sa potom správajú ako bežné spomienky a je ich možné pred vešteckými výkonmi aktivizovať.

Zasväcovatelia, ktorí mali veštecké schopnosti podopreté tvorením kultových objektov z rôznych druhov materiálov:

01. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10, G). Svoje veštecké schopnosti posilňoval cez vytváranie rôznych menších kultových objektov. Zisťoval rôzne udalosti.

02. Z oblasti Ázia. (8, F). Svoje veštecké schopnosti posilňoval cez vytváranie rôznych menších kultových objektov. Overoval, čo si ľudia myslia.

03. Z oblasti Afrika. (6, J). Svoje veštecké schopnosti posilňoval cez vytváranie rôznych menších kultových objektov. Veštecky skúmal počasie.

04. Z oblasti J. Amerika. (14, I). Svoje veštecké schopnosti posilňoval cez vytváranie rôznych menších kultových objektov. Používal na veštecké výkony voči sebe a zisťoval svoje zdravie.

05. Z oblasti Aljaška. (8, C). Svoje veštecké schopnosti posilňoval cez vytváranie rôznych menších kultových objektov. Zisťoval o ľuďoch informácie.

Zasväcovatelia, ktorí mali veštecké schopnosti v oblasti kyvadla a prútikárstva.

06. Z oblasti N. Guinea. (17, J). Používal pri práci buď ohnutý prútik, alebo kyvadlo. Venoval sa geológii a hľadaniu minerálov a nerastov.

07. Z oblasti Čína. (14, G). Používal pri práci buď ohnutý prútik, alebo kyvadlo. Hľadal týmito vešteckými schopnosťami rôzne magmatické anomálie v zemskej kôre.

08. Z oblasti India. (10, H). Používal pri práci buď ohnutý prútik, alebo kyvadlo. Svoje schopnosti veštecké využíval na zisťovanie kto kde v danej oblasti krajiny robí a čo si myslí.

09. Z oblasti J. Amerika. (14, I). Používal pri práci buď ohnutý prútik, alebo kyvadlo. Doslova zvedavý čudák, všetko si overoval veštecky cez magmatické polia Zeme.

10. Z oblasti Aljaška. (5, D). Používal pri práci buď ohnutý prútik, alebo kyvadlo. Hľadal nerasty a minerály.

Zasväcovatelia ľudskej histórie, ktorí veľmi dobre ovládali veštecké schopnosti pomocou anjelských sfér. Bližšie Anjelská škola.

11. Z oblasti Čína. (13, F). Používal na veštecké výkony odtlačky anjelských sfér vo svojej psychike. Chcel mať veštecký prehľad o všetkom dianí v krajine.

12. Z oblasti Sibír. (9, D). Používal na veštecké výkony odtlačky anjelských sfér vo svojej psychike. Používal tieto veštecké schopnosti pri šľachtení rastlín.

13. Z oblasti Európa. (3, E). Používal na veštecké výkony odtlačky anjelských sfér vo svojej psychike. Robil snovú ezoteriku a vešteckými zmyslami to vedel dobre vnímať.

14. Z oblasti J. Amerika. (13, J). Používal na veštecké výkony odtlačky anjelských sfér vo svojej psychike. Pestoval rastliny podľa pokynov anjelských sfér.

15. Z oblasti S. Amerika. (10, D). Používal na veštecké výkony odtlačky anjelských sfér vo svojej psychike. Vedel veštecky overiť možné nepríjemnosti a nebezpečné okolnosti.

Zasväcovatelia, ktorí ovládali veštecké schopnosti na základe rezonancií. Bližšie Silva škola.

16. Z oblasti Ď. Východ. (12,D). Mal schopnosti cez poškodené nervové zakončenia prenikať psychicky do priestoru menšieho ako hrot ihly. Vyjadrené matematicky všetko menšie ako 0,1 mm. Prenikal do potravín a takto ich testoval.

17. Z oblasti India. (11, G). Mal schopnosti cez poškodené nervové zakončenia prenikať psychicky do priestoru menšieho ako hrot ihly. Schopnosti rezonovať používal v stavebníctve ako statik budov a stavieb.

18. Z oblasti Ázia. (8, F). Mal schopnosti cez poškodené nervové zakončenia prenikať psychicky do priestoru menšieho ako hrot ihly. Bol niečo ako lekár a svoju schopnosť používal na zisťovanie chorobnosti buniek.

19. Z oblasti J. Amerika. (15, L). Mal schopnosti cez poškodené nervové zakončenia prenikať psychicky do priestoru menšieho ako hrot ihly. Pracoval ako archeológ, kde využíval svoje schopnosti na určovanie veku kostí.

20. Z oblasti Grónsko. (15, B). Mal schopnosti cez poškodené nervové zakončenia prenikať psychicky do priestoru menšieho ako hrot ihly. Naučil sa túto schopnosť využívať pri prechode cez ľadové polia a vyhľadával ľadové trhliny.

Zasväcovatelia, ktorí mali schopnosť vešteckých výkonov do magma záznamov o ľuďoch a zvieratách.

21. Z oblasti Ď. Východ. (17, C). Mal špeciálne veštecké schopnosti čítať magmatické záznamy o ľuďoch celej histórie ľudstva.

22. Z oblasti India. (11, G). Mal špeciálne veštecké schopnosti čítať magmatické záznamy o ľuďoch v Indii.

23. Z oblasti Afrika. (6, I). Mal špeciálne veštecké schopnosti čítať magmatické záznamy. Mal kozmické vedomie. Bližšie pozri Kozmická škola a Slovník. Ku kozmickému vedomiu bol schopný priamo psychicky prenikať do magmatických záznamov a doslova v nich žiť ako v reálnom svete.

24. Z oblasti J. Amerika. (15, I). Mal špeciálne veštecké schopnosti čítať magmatické záznamy osôb žijúcich v určitom období v Južnej Amerike.

25. Z oblasti S. Amerika. (10, D). Mal špeciálne veštecké schopnosti čítať magmatické záznamy. Vedel sa prepájať na žijúcich jedincov a magmatickým spôsobom s nimi komunikovať.

Zasvätenia urýchľujú duchovný rast a pomáhajú ezoterikovi v dnešnej hektickej dobe dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár