Tento príspevok sa zaoberá problematikou vytvorenia nových poradní zameraných na diagnostiku a nápravu vnútorných psychických disharmónií. Tak isto sa tento príspevok bude usilovať ukázať Artterapiu ako duchovnú cestu pre meditujúcich ezoterikov.Artterapiu založil alebo začal praktizovať na sebe a iných duševne chorých pacientoch anglický výtvarník a umelec Hill. Pomáhala mu v tom psychologička Ghambernowneová. Artterapia je vlastne diagnóza a liečba pomocou kresby. Diagnostikovaná osoba vyjadrí pomocou ceruzky, štetca alebo rúk svoj vnútorný problém, vnútorný postoj a svoje vnútorné potreby. Skúste aj vy vyjadriť svoj zdravotný stav kresbou. Skúste kresbou vyjadriť postoj voči liečiteľstvu alebo ezoterike. Vyjadrite kresbou určité vnútorné pochody. Napríklad ako ďaleko ste na vlastnej duchovnej ceste. Skúste si nakresliť, ako by mal vyzerať váš ďalší pokrok, lepší zdravotný stav a podobne. Toto sa môže pre vás stať meditáciou. Meditácia pomocou kresby a rozjímania nad touto kresbou je a môže sa stať aj vašou duchovnou cestou. Pokiaľ by sme sa rozhodli Artterapiu použiť na diagnostikovanie a liečbu psychických stavov chorých osôb, museli by sme postupovať trochu inak. Testovanú osobu možno otestovať tak, že kresbou vyjadrí svoje psychické problémy. Napríklad najčastejšie nakreslí seba v určitej pozícii. Potom požiadate testovanú osobu, aby nakreslila vhodné riešenie psychických problémov. Tak isto s vyšetrovanou osobou vytvárate množstvo rozličných kresieb, ako škálu vnútorných postojov k najdôležitejším okolnostiam zo života danej osoby. Pokiaľ zistí terapeut nesprávne a nelogické postoje, tak sa spoločnou kresbou usilujú, aby pacient kresbou zaujal k danému problému správny postoj. Možno použiť aj iný prístup a to Edwarda Adamsova, ktorý pacienta najprv zhodnotil na základe testu farieb. Vyšetrovanému prekladal určité obrázky, texty a slová, aby otestoval vnútorný stav psychiky danej osoby. Mimoriadne špeciálne postupoval Jung, ktorý sa zaoberal najťažšími psychickými prípadmi. Často používal techniku otlačku tela diagnostikovanej osoby a tá mu mala nakresliť to, čo cíti voči povrchu svojho tela. Možné sú aj iné techniky, porovnávanie obrázkov viacerých ľudí a následné určovanie stupňa psychickej deštrukcie. Celkovo Artterapia bude zaujímavou Psyché poradňou, ktorá záujemcov naučí upravovať svoje psychické správanie pomocou kreslenia a zároveň bude pomáhať meditáciou obrázkov, aby zvládli aj túto techniku vlastnej cesty.

Pridaj komentár