Nácvik vešteckého vnímania snových a autohypnotických stavov, pri ktorých je hormonálna žľaza hypofýza v režime denno – nočnom. Teda produkuje na 70 % dennú biochémiu a nočnú biochémiu na 30 %. Zároveň v tomto stave zaspávania a udržania tohto stavu sa otvára stredný mozog v strede hlavy a prepína sa jeho 22 častí pozvoľna do nočného riadenia všetkého v tele. Inak je to stav zaspávania, kde sa ešte vníma, čo sa deje.

Samozrejme, že v stave zaspávania sa prepne iba pár kusov neurónov v strednom mozgu a nie všetky. Všetky časti stredného mozgu sa prepnú, iba keď človek upadne do stavu nočného spánku, kde uhasne rozumová činnosť a nastupuje symbolické vnímanie reality. A to je ten najvhodnejší stav pre snovú alebo transcendentálnu ezoteriku.

1. Program teoretickej činnosti
Vyžaduje, aby ste mali v spomienkach uložené anatomické predstavy mozgu a to hlavne stredného mozgu, mozočku, šedej kôry veľkého mozgu. Tak isto je potrebné preštudovať Slovník. Tak isto je vhodné mať naštudované a pochopené články: Snová škola.

2. Program sugerácie mŕtvych plôch tuku v tele
Je to program sugeratívneho uverenia, že v tele máte odumreté časti tuku a to menšie a väčšie plochy. Uveriť a nespochybňovať to počas snového vešteckého výkonu. Sugerácia sa vhodne presúva v bielom a hnedom tuku v tele. Po skončení snového vešteckého výkonu treba so sugeráciou prestať.

3. Program otvorenia centra fantázie
Tento program vyžaduje koncentráciu dovnútra organizmu. Napríklad sa skoncentrovať na oblasť vnútorného premýšľania. Skoncentrovať sa na svoje spomienky a vnímať spomienky z pamäte v centre fantázie, ktoré je v prednom mozgu. Tak isto nasleduje koncentrácia do zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu, ktoré sú postupne školené vnímať podnety nie z vonkajšieho sveta, ale zvnútra tela a zo spomienok. Zmyslové centrá zrakové v zadnom zrakovom mozgu. Sluchové centrum v spánkovom mozgu, čuchové centrum v prednom mozgu, hmatové centrum v temennom mozgu a chuťové centrum zo spodku mozgu. Všetky zmyslové centrá sa koncentrujú na centrum fantázie. Bežne je človek skoncentrovaný na prijímanie podnetov z vonkajšieho sveta a nie z vnútorného sveta. U ezoterika je to naopak, pozornosť je upravená na vnútorné pochody.

4. Program 1000 násobného vybratia spomienky do centra fantázie
Centrum fantázie v prednom mozgu je rozhodujúce miesto pre vnímanie spomienok a tiež vnútorného premýšľania vo zvukovej podobe. Ezoterik si spomína na určitý predmet a nervový vzruch z neurónov ide do centra fantázie a tam sa o danom objekte tvorí určitý druh predstavy. Niektorí ezoterici nedokážu vnímať predstavy o danej spomienke, nemajú vybudovaný proces. Niektorí majú proces fantázie prebujnený a trpia halucináciami. Strata schopnosti tvoriť a vnímať reálne spomienky. Ezoterik sa musí naučiť pýtať predstavu určitého objektu zo spomienok nekonečne dlho. Ezoterik chce obrázok škatule a tento obrázok zo spomienok neustále napúšťa do centra fantázie za účelom mať vhodnú predstavu o spomienke.

5. Program rozchodenia mozgu
Bežný človek má vedomie zúžené na veľkosť tenisovej loptičky a presúva ho v mozgu aj v tele. Ezoterik potrebuje rozšíriť veľkosť tenisovej loptičky na veľkosť celého tela. Použije na to techniku predstavy v prednej časti mozgu, ako ide po ulici. Potom má túto predstavu v zadnej časti mozgu, v ľavej časti mozgu, potom v pravej časti. Potom rozšíri svoje vedomie predstavou lezenia po rebríku a rozšíri vedomie na povrch veľkého mozgu. Potom má predstavu, ako schádza do studne a rozširuje svoje vedomie do mozočku, miechy a odtiaľ do celého tela.

Vedomie možno ešte rozšíriť aj do aury, ale to sa už ezoterik musí napojiť na magnetické energie magmatického jadra, ktoré cez neho pretekajú. A vtedy psychicky preniká cez tento druh energie do aury a ďalej všade tam, kde prenikajú elektromagnetické sily magmatického jadra Zeme a iných planét. Na tento prienik sa najčastejšie použije prepojenie stredný mozog a mozoček. K tomu strata ega, túžob a želaní a zároveň zúženie vedomia na magmatické jadro Zeme alebo inej planéty, napríklad Slnka. Ezoterik sa cíti ako magmatické jadro Zeme a nie ako človek. Je to dočasné vcítenie sa do tohto čudesného stavu. Ale tento stav najlepšie dovoľuje prienik zmyslov mimo telo.

6. Program plastického vnímania spomienok z pamäte veľkého mozgu
Ezoterik sa musí naučiť navzájom prepojiť zmyslové centrá zrakové, čuchové, chuťové, hmatové, sluchové a to po celej ploche šedej kôry veľkého mozgu. To je zhora, spredu, zozadu, zľava, sprava, zdola. Nezabúdať hlavne na spodnú vrstvu neurónov veľkého mozgu. To dovoľuje v centre fantázie vytvárať mnohorozmerné objekty. Teda v centre fantázie ezoterik naraz v tom istom okamihu vidí predmet zo všetkých strán. Hovoríme o centre fantázie ako u sochára.

7. Program nastavenia do autohypnózy
Pre potreby symbolického snového vnímania musí ezoterik prejsť do autohypnotického stavu. Je to stav zaspávania, ale nie zaspatia a straty vedomia. Všetko musí ezoterik vnímať a riadiť. V autohypnotickom stave ezoterik stráca a znovu sa vracia do rozumovosti a znovu do stavu mysle dieťaťa v materskej škôlke. Vnímanie je také, že vnímate niečo ako duchov každého predmetu a aj každého človeka. Tak isto možno vnímať sám seba. Takúto predstavu vložíte do centra fantázie a priradíte k nej zo spomienok spomienku o sebe a svojom tele.

8. Program presunu nervových impulzov zo stredného mozgu do centra fantázie
Aby ezoterik mohol pracovať so svojimi snovými spomienkami uloženými v strednom mozgu, tak musí prejsť do autohypnózy, a teda riadeného zaspávania a tým otvoriť stredný mozog a prepnúť jeho časť do nočného režimu. Tak isto hormonálnu žľazu hypofýzu prepne čiastočne do nočného režimu a ponecháva si aj dennú chémiu. Koncentrácia z centra pohybu ide do stredného mozgu a rovno do snového archívu. Želá si vyberať spomienky, čo sa deje v noci v jeho tele.

9. Program priradenia spomienky k snovej spomienke presunutej do centra fantázie
Zo stredného mozgu idú snové spomienky do centra fantázie, a tak sa ezoterik usiluje k nim pridať racionálne spomienky a dekóduje, o čom bol dotyčný sen. Snová symbolika nesedí na reálne obrazy a spomienky v pamäti. Sen o erotike nesúvisí s erotikou, ale je určite o niečom inom. Obrázky snové o pohode a kľude určite nie sú o kľude a pohode, ale o niečom inom. A to sa musí ezoterik naučiť veštecky rozkódovať v centre fantázie.

10. Program plávania z rozumového vnímania do symbolické vnímania sveta
Ezoterik sa musí naučiť pracovať v autohypnóze, prechádza do stavu na hranici spánku, ustupuje racionalita a nastupuje symbolické vnímanie všetkého okolo seba ako v rozprávke. Pokiaľ sa ezoterik zobúdza a preberá zo spánku, tak symbolické alebo snové vnímanie sveta sa mení na racionálne vnímanie. A ezoterik sa musí naučiť rýchlo pohybovať v procese zaspávania a preberania sa.

11. Program vnímania tela na základe snových symbolov
Ezoterik zašiel na okraj zaspatia, koncentruje sa na orgány tela a vníma ich ako rôzne druhy symbolických postáv, postavičiek, zvierat a podobne. Táto predstava sa presunie do centrá fantázie a rýchlo sa prejde do stavu zobudenia do racionálneho vnímania. A do centra fantázie sa vytiahne spomienka z pamäte a musí to k snovej predstave jednoducho pasovať ako kľúč do zámky. Pokiaľ to neladí, tak to k sebe nepatrí a treba hľadať v spomienkach ďalej.

12. Program kozmického vedomia vnímaného v snovej symbolike
Pokiaľ si nahodíte kozmické vedomie, ktoré zabezpečí prienik do kozmického priestoru nie ako prienik raketoplánu, ale prienik ľudskej energie, s prienikom idú do lúča v hlave aj zmysly, ale teraz ide všetko v rovine symbolickej na úrovni materskej škôlky. Všetko sa vníma ako postavy z rozprávok, predstavy sa dajú do centra fantázie a prejde sa do stavu zobudenia a reálneho priradenia vhodnej planéty k symbolickému vnímaniu planét, súhvezdí a galaxií.

13. Program klinického vedomia a vnímania sveta mŕtvych pomocou snovej symboliky
Ide znovu o nahodenie klinického vedomia a psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty a vnímania všetkého snovo a symbolicky. Dekódovanie sa robí v centre fantázie.

Toto je program na dosiahnutie vešteckej schopnosti vnímať sny, symbolické vnímanie a vedieť ho dekódovať.

Pridaj komentár