Poznanie, poznávanie, skúsenosť, vedenie, mienenie, rozumová ezoterika, realita, poznať, opakovateľnosť poznania, matematické naladenie, vedecké veštectvo. Poznať niečo ako zviera. Poznať niečo ako pračlovek. Poznať niečo ako prírodný človek. Poznať niečo bez overovania. Poznať niečo ako bežný dnešný človek. Poznať niečo ako vedecky mysliaca osoba.

Celkovo v oblasti ezoteriky máme problém s dôkazovým materiálom. Najčastejšie informácie získavame vešteckými technikami na diaľku zo živých ľudí, potom zo spomienok mŕtvych ľudí vo svete mŕtvych a z magmatických záznamov Zeme, ktorá uchováva informácie o činnosti ľudí a zvierat. To sú najčastejšie zdroje historických informácií, o ktoré sa usilujeme opierať. Ďalší zdroj informácií pochádza z okruhu vedeckého bádania v prírodných, technických a spoločenských vedách. Aj vedecky overené a dôkazovo podložené informácie sú pre nás zdrojom, ktorý podporuje aktívne naše nepriame veštecké bádania ľudí a priestoru okolo nich. Vedeckými poznatkami si nalaďujeme neuróny v tele, aj to dopomáha k reálnejšiemu pohľadu v ezoterickej oblasti. Aj keď ide znovu o nepriamu metódu vedeckého bádania ezoteriky.

Vlastne v oblasti ezoteriky nám ani nič iné nezostáva, len masívne používať čo najviac nepriamych vedeckých metód. Takýmto prístupom posilňujeme dôveryhodnosť veštecky získaných informácií. Aj keď si musíme tvrdo uvedomiť, že nebudeme mať v rukách priame dôkazy, ktoré si môže každý overiť. To bohužiaľ nie je možné. Ďalším zdrojom informácií je vlastná ezoterická prax, či už cvičenia, alebo zasvätenia. Sú zdrojom praktických skúseností. Ide o realizáciu určitých špecifických stavov ľudskej mysle v skupine približne 30 ezoterikov. Dobrým zdrojom informácií je aj vlastná teoretická činnosť napríklad pri tvorbe ezoterickej učebnice.

Ďalšou nepriamou metódou overovania vešteckého skúmania je metóda štúdia a aplikovania vedeckej metodológie a teórie poznania. Znovu sú tu dva fenomény a to aplikácia vedeckých prístupov k bádaniu a tak isto vedecké naladenie neurónov ľudskej mysle. Toto všetko zvyšuje serióznosť vešteckého bádania ezoteriky.

Poznať niečo ako zviera. Poznať niečo ako pračlovek. Poznať niečo ako prírodný človek. Poznať niečo bez overovania. Poznať niečo ako bežný dnešný človek. Poznať niečo ako vedecky mysliaca osoba.
Je zásadný rozdiel v tom, ako môže spoznávať svet zviera a ako človek. Zviera svet spoznáva na základe praktického života a všetko končí v inštinktoch a pudoch, ktoré riadia po určitej skúsenosti správanie zvierat. Človek tiež spoznáva svet na základe osobnej skúsenosti, ale je schopný myslieť a poznať svet hlbšie v jeho zákonitostiach a často sa môže vedome rozhodnúť konať proti inštinktom a pudom.

Aj ľudí z hľadiska spoznania a spoznávania reality možno podeliť do rôznych kategórií. Mohli by sme ich podeliť podľa úrovne vzdelania, podľa nejakého sociologického prieskumu ich myslenia, podľa toho, čomu sa v živote venujú a v ktorej oblasti ľudského života sa stali špecialisti. Mohli by sme ich podeliť aj na tých, ktorí ovládajú matematické myslenie, logické myslenie, filozofické myslenie, vedecké procedúry. Teda na osoby hľadajúce hlbšie pravdy o veciach, objektoch a dianí. A na takých, ktorým to je v podstate jedno a nehľadajú hlbšiu pravdivosť.

Hrali sme sa s príkladom jednorazového návštevníka hradu a jeho úrovne poznania hradu. Ide o náhodného turistu, ktorý hrad konzumuje ako rozptýlenie. Hrali sme sa s predstavou osoby, ktorá navštívila hrad aspoň 100 krát. Ide o fetišistu, ktorý sa do hradu zamiloval. Hrali sme sa s predstavou osoby, ktorá študuje históriu hradov a navštívila dotyčný hrad. Táto osoba má už širší aj teoretický rozhľad o hradoch a navštívila určité množstvo hradov. Hrali sme sa s predstavou kastelána hradu, ktorý žije na hrade už 20 rokov, má bohatú osobnú skúsenosť a hrad pozná mimoriadne intímne do posledného kúska. No na hrad môže prísť aj vedecky ladená osoba, ktorej jediný záujem bude, aby sa o hrade dozvedela viacej, pozbierala čo najviac údajov a informácií. Najlepšie čo najviac a čo najpodrobnejšie. Vedec hradu začne pracovať so získanými informáciami a hľadá hlbšie pravdy o hrade. Preveruje nezrovnalosti v informáciách. Hľadá nové informácie napríklad novým archeologickým výskumom. Tejto osobe posadnutej hľadaním nejde o jeho pravdu, ale o hlbšiu pravdu, nejde mu o to, kto má pravdu, ale o to, kde je pravda a ako sa dostať k ešte hlbším všeobecným pravdivým výrokom.

Takto vedecky ladená osoba sa usiluje vypracovať si vedeckú myseľ, ktorá zníži omylnosť na malé percento. Tak isto sa bude usilovať, aby pravdivosť znovu overoval a buď potvrdzoval, alebo vyvracal. Je dôležité, aby vedel využiť aj vnútorný potenciál a zaujať vo vnútri seba vhodné postoje. Už vieme z nášho vešteckého bádania, že na začiatku vedeckého spoznávania musí byť niečo ako túžba zberateľa. Teda ako ezoterickí zberatelia informácií o ľuďoch, ktorí robili ezoteriku, sa musíme skoncentrovať okolo ganglií jednotlivých orgánov, pretože väčšina zberateľov čohokoľvek je usadená psychicky práve v tejto oblasti tela. Tento postup môže dopomôcť k chuti zbierať napríklad potrebné údaje a informácie v oblasti ezoteriky. Všetko sa dá posilňovať napojením sa na ganglie rôznych zberateľov a to všetko veštecky na diaľku. Takýto prístup posilňuje chuť a dynamiku zberu informácií.

Potom je vhodné vedieť sa skoncentrovať do veľkého mozgu a to na povrch neurónov. Najlepšie sugeráciou klinickej smrti. Tak isto možno využiť diaľkové prepojenie na iné osoby. Koncentrácia na šedú kôru veľkého mozgu a diaľková prepojenosť na inú šedú kôru zvyšuje schopnosť správne a stále presnejšie pomenovať zbierku objektov alebo informácií. Ide o abstraktnú prácu s pojmami a ich vzájomnou väzbovosťou. Teda teoretický potenciál myslenia.

Potom je tu ďalší fenomén a to na dve predchádzajúce oblasti a ich výsledky nasadzujeme koncentráciu do vlastnej bielej kostnej hmoty, ale aj na diaľku na iné osoby, s ktorými to máme dohodnuté. Teda robíme základ na vnímanie vecí s čo najnižším prvkom fantázie. A až teraz začne skutočné vedecké hľadanie, overovanie, dokazovanie, ktoré speje k pravdivejšiemu a overenejšiemu vnímaniu reality okolo nás.

Z toho, čo píšem, je vidieť, že máme snahu zdokonaľovať a prehlbovať vedecké bádanie ezoteriky. A v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej.

Pridaj komentár