Dianie plynulé. Dianie rýchle. Dianie pomalé. Zlomové dianie. Mení sa. Nemení sa to. Niečo to zmenilo. Niekto to zmenil. Neustále sa niečo deje. Ako ďaleko sa to od nás deje. Deje sa to vo mne. Pozorujem to. Zasahujem. Vraciam to do normálu. Deje sa to mimo mňa.

Filozofický pojem dianie zahŕňa v sebe nejaký dej, pri ktorom sa niečo mení na niečo iné. Niečo na niečo pôsobí a to, čo pôsobí, sa tak isto mení ako to, na čo sa pôsobí. V niektorých prípadoch je možné niečo zmenené vrátiť do pôvodnosti. Niekedy je možné zmeny oddialiť alebo spomaliť.

Aj v ezoterickej oblasti sa niečo neustále deje. Je tu dianie minulé, ktoré už bolo a určuje to dianie dnešné. Tak isto toto bude ovplyvňovať dianie, ktoré dokáže ľudská myseľ predvídať. Nesporne sa doteraz v ezoterike dialo to, že sa neustále množilo množstvo poznatkov a tak isto sa nedialo tak potrebné upratanie toho množstva skúseností a osobných výpovedí o vnútornom svete človeka. Toto dianie bolo zmätkové a chaotické. Dianím sa vytvoril chaos a neprehľadnosť. Keby toto dianie chaosu pokračovalo ďalej, spôsobilo by ešte väčší a väčší chaos. Následkom tohoto diania a nediania sa toho, čo je potrebné sa ezoterika dostáva na okraj zabudnutia a to je dianie, ktoré ma zarmucuje a hnevá. Dianie ezoterického chaosu prináša buď ďalší chaos, ale niekde prináša aj dianie opačné a to je snaha o to, aby sa dialo dianie zvané poriadok, koncepcia a budúcnosť.

Neustále je potrebné všetko a aj ezoteriku podriadiť dianiu, ktoré sa volá napríklad aktualizácia na súčasného človeka, ktorý je človek vedecký. Doterajšie dianie v ezoterike bolo dianím postaveným na autoritách ezoteriky a smrdelo to doslova stredovekom. Nie sila faktu, ale sila toho, kto čo povedal. To je dianie, ktoré vedie ezoteriku do horúcich pekiel zabudnutia. Naopak dianie, ktoré vedie k vedeckosti dnešných dní, vedie ezoteriku do budúcich dní. Pretlmočenie ezoteriky do vedeckého vnímania ezoteriky sa stáva nutnosťou prežitia tejto ojedinelej činnosti ľudstva.

Tak isto chaotické dianie v oblasti ezoteriky prináša nutnosť vytvoriť mechanizmus vnútorných zákonitostí ezoteriky a tieto zákonitosti dostatočne spopularizovať. Zákonitosti a poučky vedeckých disciplín by sa mali stať vzorom vytvorenia poučiek duchovnej cesty do vnútra ľudskej duše. Zákonitosti a poučky dávajú ezoterike možnosť byť aktuálne a diať sa aj v budúcnosti.

Ezoterické dianie je typické tým, že sa v ňom neuzákonila inštitúcia a vývoj stojí na náhodne sa objavujúcich jedincoch. Systém čakania na Mesiáša je systém, ktorý súčasnému ľudstvu nevyhovuje. Omnoho lepšie vyhovuje systematicky a cielene sa pomocou meditácií a cvičení stať Mesiášom.

Treba z ezoteriky spraviť pozvoľné, systematické dianie a zbaviť ezoteriku diania náhodilého a problémového. Platí zásada, že pre dnešný čas je vhodnejší dôsledný a systematický vývoj ako mechanizmus náhodných kurzov alebo ešte horší mechanizmus čakania na zázračného ezoterika. Nemuseli by sme sa vo svojom živote dočkať.

Pokiaľ chcem, aby ezoterika mala svoje zákonitosti, tak treba do nej vpustiť medicínu a hlavne psychiatriu. To sa už udialo a niektorí ezoterici tento moment postrehli, niektorých toto postrehnutie ešte len čaká. Nepostrehli toto dianie, ale aj tak sa to deje a deje sa zásadná zmena. Tou je dianie radikálne a ide v ruka v ruke s upratovaním chaotického a náhodilého diania.

Nie zúfalé čakanie na zázrak. Nie čakanie na extrémnu situáciu, chorobu a úraz, ktorý vyplaví génia. Géniov už nepotrebujeme, potrebujeme dôsledné neustále dianie na tom, aby sme sa v rámci duchovného vývoja stali tí jedineční. Namiesto chaosu a čakania je tu snaha stať sa tým a tým. Nájsť mechanizmy ako sa stať tým svätým, géniom, ezoterikom. Nečakajte, ale konajte dianie práce na sebe.

Pridaj komentár